Mereala planeering

Planeerimisseaduse kohaselt on Rahandusministeerium üleriigilise planeeringu, sh mereala teemaplaneeringu koostamise korraldajaks.

Detailsem info mereala planeerimise ning sellega seotud dokumentide kohta on kättesaadav mereala planeeringu portaalis - http://mereala.hendrikson.ee/.

 

Mereala planeerimine


Planeeringu järgnevad tegevused

  • Planeeringu eelnõu ja mõjude hindamise aruande väljatöötamine koostöös huvigruppide, ministeeriumide ja omavalitsustega. Planeeringu eelnõu valmib 2019 aasta kevadeks.

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus


Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse (LS ja VTK) eesmärk on tutvustada, miks mereala planeeringut koostatakse ning kuidas seda tehakse, sh milliste valdkondade ruumilist arengut käsitletakse ning millised on võimalikud asjakohased mõjud, mis planeeringu elluviimisega kaasneda võivad.

Rahandusministeerium saatis 12.04.2018 mereala planeeringu LS ja VTK seisukohtade küsimiseks ja arvamuse avaldamiseks ministeeriumidele, ametitele, Riigikogule, omavalitsustele, keskkonnaorganisatsioonidele ja erinevatele huvigruppidele.

Seisukohtade küsimise eesmärk oli saada kõikidelt huvitatud osapooltelt nende pädevusvaldkonnast lähtuvalt informatsiooni, kas mereala planeeringu ülesandepüstitus on sobiv või peaks seda mingite valdkondade või mõjude osas täiendama. Seisukohtade esitamise tähtaeg oli 14.05.2018. Esitatud ettepanekute alusel korrigeeriti LS ja VTK dokumenti. Esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamist saab vaadata koondtabelist.

Eesti mereala planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus (696.19 KB, PDF)

Ettepanekute koondtabel (385.27 KB, PDF)

Seisukohtade esitamise järgselt toimusid viies meremaakonnas avalikud arutelud, mille eesmärk oli Eesti mereala piirkondliku portree loomine ning mereala planeeringu protsessi ja sisu tutvustus. 

Juulis 2018 toimus Tallinna Merepäevade raames Suur Meremõtlejate foorum Lennusadamas, kus arutleti, mida tähendab meri eestlase jaoks ja mis on need väärtused, mida tuleb säilitada. Arutelude tulemusena on valminud maakondade piirkondlikud portreed ja videolõik kultuurilistest kaardistustest, mis on kättesaadav Eesti mereala portaalist.


Planeeringu algatamine

Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja majandusvööndi planeerimiseks ja planeeringu mõjude hindamise.

Mereala planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

Mereala planeerimise eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele aluseks oma tegevuste kavandamisel.

Mereala planeeringu algatamise korraldus ja selle lisa (PDF) (teemaplaneeringu ala skeem) on leitavad Riigi Teatajas. Lisaks on võimalik lugeda seletuskirja (238.42 KB, PDF) ja selle lisa (288.69 KB, PDF) (planeeringu lähteseisukohtade I etapp).

Rahandusministeerium on alates 2016. aastast tellinud ka mitmeid uuringuid ja alusanalüüse, mida rakendatakse mereala planeeringute lahenduste väljatöötamisel. Leitavad alljärgnevas infoplokis. 

Lisainfo: Triin Lepland, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, tel 452 0521, e-post triin.lepland@fin.ee 

 

Mereala planeeringu koostamise alusanalüüsid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäevsorteeri kahanevalt Faili suurus
TÜ Eesti Mereinstituut
11.12.2016
1.06 MB Lae alla
TTÜ Meresüsteemide Instituut
13.12.2016
1.67 MB Lae alla
Poliitikauuringute Keskus Praxis
14.12.2016
1.26 MB Lae alla
Eesti Ornotoloogiaühing
05.01.2017
2.63 MB Lae alla
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse Instituut
05.01.2017
1.07 MB Lae alla
Eestimaa Looduse Fond
01.06.2017
1.07 MB Lae alla
OÜ Hendrikson & Ko
09.06.2017
386.12 KB Lae alla
MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing
28.08.2018
1.09 MB Lae alla

 

Viimati uuendatud: 10. Detsember 2018