Rahandusministeeriumis koostamisel olevad planeeringud

Planeerimisseaduse kohaselt on Rahandusministeerium üleriigilise planeeringu, sh mereala teemaplaneeringu koostamise korraldajaks. Ministeerium on ka riigi eriplaneeringute koostamise korraldajaks juhul, kui Vabariigi Valitsus ei ole otsustanud teisiti. Alates 1. jaanuarist 2018 kuulub ka maakonnaplaneeringute koostamine Rahandusministeeriumi kompetentsi.

Käesolevas jaotises leiab teavet hetkel koostamisel olevate riiklike planeeringute kohta, mille koostamise korraldajaks on Rahandusministeerium. Siin ilmuvad neid planeeringuid puudutavad uudised, teated, dokumendid ja mitmesugused selgitused.

 

Riigi eriplaneering - puidurafineerimistehas


Planeeringu järgnevad tegevused

  • Rahandusministeeriumi planeeringute osakond pöördus 24.05.2017 (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=60925036) Est-For Invest-i poole palvega saada ülevaade ettevõtte seni tehtud tööst tehase kavandamisel. Est-For Invest esitas ülevaade teostatud eeltöödest 20.06.2017 (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=61615041).
  • Rahandusministeerium ja Est-For Invest on sõlminud koostöökokkuleppe (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=61866362) planeeringu koostamise töökorralduseks ja planeeringu koostamise tellimise rahastamiseks.
  • Riigi Tugiteenuste Keskus on välja kuulutanud riigihanke planeeringu koostamise, mõjude hindamise ja teadaolevate uuringute läbiviimise konsultandi leidmiseks. Hankega leitav konsultant toetab Rahandusministeeriumit planeeringumenetluse läbiviimisel. Riigihanke teave on leitav riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189554).
  • Rahandusministeeriumi planeeringute osakond koostöös planeeringu töörühmaga on koostanud planeerimisseaduse kohaste planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõud. Hankega leitav konsultant annab oma sisendi ka planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõudesse.
  • Esimesed avalikud arutelud riigi eriplaneeringu protsessi käigus toimuvad lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamise raames, 2017. lõpus.

Planeeringu algatamine


Vabariigi Valitsus algatas 11.05.2017 riigi eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviimise puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks.

Riigi eriplaneeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on suure riikliku huviga ja olulise ruumilise mõjuga ehitisele – puidurafineerimistehasele – sobivaima asukoha leidmine Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus läheduses ja sobivasse asukohta tehase rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamine. Riigi eriplaneeringu alusel toimub ehitusprojekti koostamine.

Kavandatavas puidurafineerimistehases toodetaks puittooraine eri koostisosadeks nagu tselluloos, hemitselluloos ja ligniin, mida saab edasi väärindada erinevateks biotoodeteks. Tehase prognoositav tootmisvõimsus on 700 000 tonni, toorainena tarbitava puidu maht on ca 2,5-3,3 miljonit kuupmeetrit aastas. Tootmisprotsessi kõrvalsaadusteks on tallõli ja roheline energia, sealhulgas elektrienergia.

Puidurafineerimistehase rajamiseks otsitakse sobivaimat asukohta Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus ümbruses (u 5-10 km jõest). Lisaks tehase asukohale leitakse sobivaim asukoht ka tehase toimimiseks vajalikule taristule (teed, raudtee, elektriühendused jms). Seetõttu on riigi eriplaneeringu alaks kogu maakondade territoorium.

Riigi eriplaneeringu algatamise korraldus on leitav Riigi Teatajas (seletuskiri (341.07 KB, PDF)).

Teavitus

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lg 4 alusel, et esitatud on taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse rajada Eestisse tänapäevane puidurafineerimistehas. Tehase hinnanguline tootmisvõimsus oleks kuni 750 000 tonni aastas, toorainena tarbitava puidu maht ca 3 miljonit kuupmeetrit aastas.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris. Vastavalt planeerimisseadusele § 28 lõikele 4 on võimalik 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates esitada samasisuline taotlus. Otsuse planeeringu algatamise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Lisainfo: Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja, tel 611 3151, e-post tiit.oidjarv@fin.ee

 

Mereala planeerimine


Planeeringu järgnevad tegevused

  • Planeerimisprotsessi järgmise etapina koostatakse planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise, sh KSH väljatöötamiskavatsus. Nende koostamise käigus tehakse koostööd erinevate ministeeriumide ja ametitega.
  • Lähteseisukohad ja väljatöötamiskavatsus avalikustatakse, mis annab kõigile soovijatele võimaluse esitada oma seisukohti. Avalikustamise aeg jääb sügisesse 2017 ning avalikustamise algusest teavitatakse nii meediaväljaannetes kui ka asjaomaseid asutusi ja isikuid personaalselt.

Planeeringu algatamine


Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja majandusvööndi planeerimiseks ja planeeringu mõjude hindamise.

Mereala planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele aluseks oma tegevuste kavandamisel.

Mereala planeeringu algatamise korraldus ja selle lisa (PDF) (teemaplaneeringu ala skeem) on leitavad Riigi Teatajas. Lisaks on võimalik lugeda seletuskirja (238.42 KB, PDF) ja selle lisa (288.69 KB, PDF) (planeeringu lähteseisukohtade I etapp).

Rahandusministeerium on alates 2016. aastast tellinud ka mitmeid uuringuid ja alusanalüüse, mida rakendatakse mereala planeeringute lahenduste väljatöötamisel. Leitavad alljärgnevas infoplokis. 

Lisainfo: Anni Konsap, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, tel 611 3127, e-post anni.konsap@fin.ee

Viimati uuendatud: 6. September 2017