Rahandusministeeriumis koostamisel olevad planeeringud

Planeerimisseaduse kohaselt on Rahandusministeerium üleriigilise planeeringu, sh mereala teemaplaneeringu koostamise korraldajaks. Ministeerium on ka riigi eriplaneeringute koostamise korraldajaks juhul, kui Vabariigi Valitsus ei ole otsustanud teisiti. Alates 1. jaanuarist 2018 kuulub ka maakonnaplaneeringute koostamine Rahandusministeeriumi kompetentsi.

Käesolevas jaotises leiab teavet hetkel koostamisel olevate riiklike planeeringute kohta, mille koostamise korraldajaks on Rahandusministeerium. Siin ilmuvad neid planeeringuid puudutavad uudised, teated, dokumendid ja mitmesugused selgitused.

 

Mereala planeerimine


Detailsem info mereala planeerimise ning sellega seotud dokumentide kohta on kättesaadav mereala planeeringu portaalis.

Planeeringu järgnevad tegevused

  • Planeeringu eelnõu ja mõjude hindamise aruande väljatöötamine koostöös huvigruppide, ministeeriumide ja omavalitsustega. Planeeringu eelnõu valmib 2019 aasta alguseks.

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus


Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse (LS ja VTK) eesmärk on tutvustada, miks mereala planeeringut koostatakse ning kuidas seda tehakse, sh milliste valdkondade ruumilist arengut käsitletakse ning millised on võimalikud asjakohased mõjud, mis planeeringu elluviimisega kaasneda võivad.

Rahandusministeerium saatis 12.04.2018 mereala planeeringu LS ja VTK seisukohtade küsimiseks ja arvamuse avaldamiseks ministeeriumidele, ametitele, Riigikogule, omavalitsustele, keskkonnaorganisatsioonidele ja erinevatele huvigruppidele.

Seisukohtade küsimise eesmärk oli saada kõikidelt huvitatud osapooltelt nende pädevusvaldkonnast lähtuvalt informatsiooni, kas mereala planeeringu ülesandepüstitus on sobiv või peaks seda mingite valdkondade või mõjude osas täiendama. Seisukohtade esitamise tähtaeg oli 14.05.2018. Esitatud ettepanekute alusel korrigeeriti LS ja VTK dokumenti. Esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamist saab vaadata koondtabelist.

Eesti mereala planeeringu lähteseisukohad ja väljatöötamiskavatsus (1.05 MB, PDF)

Ettepanekute koondtabel (PDF)

Seisukohtade esitamise järgselt toimusid viies meremaakonnas avalikud arutelud, mille eesmärk oli Eesti mereala piirkondliku portree loomine ning mereala planeeringu protsessi ja sisu tutvustus.

  • Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise, sh KSH väljatöötamiskavatsuse avalikud arutelud meremaakondades ning kultuurilise kaardistuse töötoad:
    • 13.07.2018 Tallinna Merepäevade raames Suur Meremõtlejate foorum Lennusadamas - kultuuriline käsitlus, mis saab sisendiks Eesti mereala planeeringu elluviimisega kaasnevate kultuuriliste mõjude hindamisse


Planeeringu algatamine

Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja majandusvööndi planeerimiseks ja planeeringu mõjude hindamise.

Mereala planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

Mereala planeerimise eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele aluseks oma tegevuste kavandamisel.

Mereala planeeringu algatamise korraldus ja selle lisa (PDF) (teemaplaneeringu ala skeem) on leitavad Riigi Teatajas. Lisaks on võimalik lugeda seletuskirja (238.42 KB, PDF) ja selle lisa (288.69 KB, PDF) (planeeringu lähteseisukohtade I etapp).

Rahandusministeerium on alates 2016. aastast tellinud ka mitmeid uuringuid ja alusanalüüse, mida rakendatakse mereala planeeringute lahenduste väljatöötamisel. Leitavad alljärgnevas infoplokis. 

Lisainfo: Triin Lepland, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, tel 452 0521, e-post triin.lepland@fin.ee 

 

Riigi eriplaneering - puidurafineerimistehas


Planeeringu tegevused

  • Rahandusministeeriumi planeeringute osakond pöördus 24.05.2017 (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=60925036) Est-For Invest-i poole palvega saada ülevaade ettevõtte seni tehtud tööst tehase kavandamisel. Est-For Invest esitas ülevaade teostatud eeltöödest 20.06.2017 (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=61615041).
  • Rahandusministeerium ja Est-For Invest on sõlminud koostöökokkuleppe (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=61866362) planeeringu koostamise töökorralduseks ja planeeringu koostamise tellimise rahastamiseks.
  • Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas välja riigihanke planeeringu koostamise, mõjude hindamise ja teadaolevate uuringute läbiviimise konsultandi leidmiseks. Hankega leitav konsultant toetab Rahandusministeeriumit planeeringumenetluse läbiviimisel. Riigihanke teave on leitav riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189554).
  • Rahandusministeeriumi planeeringute osakond koostöös planeeringu töörühmaga on koostanud planeerimisseaduse kohaste planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõud. Hankega leitav konsultant annab oma sisendi ka planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõudesse.
  • Vabariigi Valitsus andis 21.06.2018 Rahandusministeeriumile ülesande alustada riigi eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamise menetlust.
  • Riigihalduse minister saatis 13.09.2018 Vabariigi Valitsuse korralduse „Puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine“ eelnõu ja selle seletuskirja ministeeriumitele, planeeringuala kohalikele omavalitsustele ja Est-For Invest OÜ-le arvamuse avaldamiseks ja vastuväidete esitamiseks (http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970498, http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970536, http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970520, http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970543).

 

Planeeringu algatamine

 

Vabariigi Valitsus algatas 11.05.2017 riigi eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviimise puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks.

Riigi eriplaneeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on suure riikliku huviga ja olulise ruumilise mõjuga ehitisele – puidurafineerimistehasele – sobivaima asukoha leidmine Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus läheduses ja sobivasse asukohta tehase rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamine. Riigi eriplaneeringu alusel toimub ehitusprojekti koostamine.

Kavandatavas puidurafineerimistehases toodetaks puittooraine eri koostisosadeks nagu tselluloos, hemitselluloos ja ligniin, mida saab edasi väärindada erinevateks biotoodeteks. Tehase prognoositav tootmisvõimsus on 700 000 tonni, toorainena tarbitava puidu maht on ca 2,5-3,3 miljonit kuupmeetrit aastas. Tootmisprotsessi kõrvalsaadusteks on tallõli ja roheline energia, sealhulgas elektrienergia.

Puidurafineerimistehase rajamiseks otsitakse sobivaimat asukohta Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus ümbruses (u 5-10 km jõest). Lisaks tehase asukohale leitakse sobivaim asukoht ka tehase toimimiseks vajalikule taristule (teed, raudtee, elektriühendused jms). Seetõttu on riigi eriplaneeringu alaks kogu maakondade territoorium.

Riigi eriplaneeringu algatamise korraldus on leitav Riigi Teatajas (seletuskiri (341.07 KB, PDF)).

Teavitus

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lg 4 alusel, et esitatud on taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse rajada Eestisse tänapäevane puidurafineerimistehas. Tehase hinnanguline tootmisvõimsus oleks kuni 750 000 tonni aastas, toorainena tarbitava puidu maht ca 3 miljonit kuupmeetrit aastas.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris. Vastavalt planeerimisseadusele § 28 lõikele 4 on võimalik 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates esitada samasisuline taotlus. Otsuse planeeringu algatamise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Lisainfo: Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja, tel 611 3151, e-post tiit.oidjärv@fin.ee

Mereala planeeringu koostamise alusanalüüsid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing
28.08.2018
1.09 MB Lae alla
OÜ Hendrikson & Ko
09.06.2017
386.12 KB Lae alla
Eestimaa Looduse Fond
01.06.2017
1.07 MB Lae alla
Eesti Ornotoloogiaühing
05.01.2017
2.63 MB Lae alla
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse Instituut
05.01.2017
1.07 MB Lae alla
Poliitikauuringute Keskus Praxis
14.12.2016
1.26 MB Lae alla
TTÜ Meresüsteemide Instituut
13.12.2016
1.67 MB Lae alla
TÜ Eesti Mereinstituut
11.12.2016
1.06 MB Lae alla

 

Failid: 
FailKuupäevLaiendusSuurus
PDF icon 2018-07-17_ls_vtk_ettepanekute_koondtabel.pdf18.07.2018 - 13:04pdf614.15 KB
Viimati uuendatud: 18. September 2018