Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

 

6.2.1.4 Muud tulud

Uuendatud 01.02.2021

Muid tulusid (üldjuhul liik 10, eelarve kontoklass 38) planeeritakse eelarvesse lähtudes nende tõenäolisest toimumise ajast, sõltumata sellest, millal nende eest tasutakse.

Põhivara müügitulu ja müügitulu arvelt tehtavad kulutused planeeritakse liigil 43 juhul, kui aastases riigieelarve seaduses on säte tulude laekumise erisuse kohta ja on lubatud põhivara müügist laekuvaid vahendeid kasutada uue põhivara soetamiseks.

 

Näide – põhivara müük
Asutus plaanib 2022.a müüa hoone, mille bilansiline jääkväärtus on 1,8 miljonit eurot. Müügist loodetakse saada 2 miljonit eurot, mis tõenäoliselt laekub alles 2023. a.
Eelarves planeeritakse:
• põhivara müügi eest saadavat tasu – antud näites 2 miljonit (liik 10, eelarve konto 381); ja
• müüdava põhivara jääkväärtust – antud näites miinusega 1,8 miljonit (liik 60, eelarve konto 381).
Põhivara müügist saadavat tasu planeeritakse tuluna ning põhivara müügil mahakantavat jääkväärtust tulu vähendusena selle aasta eelarves, millal tehing tõenäoliselt aset leiab (antud näites 2022.a), mitte siis, kui raha laekub (2023.a).