Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.4.1.4 Muud tegevuskulud

Uuendatud 01.02.2021


Muud tegevuskulud (eelarve konto 60) on erinevad maksukulud (nt maamaksukulu), edasi antavad maksutulud, kohtuotsuse alusel väljamõistetud kulud, kahjutasud, viivised, riigisaladuse seaduse alusel piiratud juurdepääsuga kulutused (eelarve konto 600*).
 

Amortisatsioon ja põhivara allahindlused

Amortisatsioon (liik 60, eelarve konto 61) planeeritakse eelarve kulude hulgas, lähtudes raamatupidamisest saadud andmetest ja võttes arvesse täiendavaid põhivara soetusi, müüke ja mahakandmisi (kui need on teada), mis muudavad prognoositavat eelarveaasta amortisatsiooni.

Põhivara täiendavaid allahindlusi, sh nende mahakandmisel tekkivat täiendavat kulumit eelarvesse ei planeerita.

 

 

*Kavas on 2021.a eelarveklassifikaatori muudatusega lisada täpsustav eelarvekonto 600