Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Mis on kulumudel ja millest see koosneb?

 

  • Kulumudel on andmeobjektide omavaheliste seoste haldamise struktureeritud esitus.
  • Kulumudelile on iseloomulikud lihtsad ja loogilised põhjus-tagajärg seosed.
  • Kulumudel koosneb erinevatest komponentidest, mis on kõik omavahel seotud.
  • Kulumudel sisaldab struktuurseid ja perioodiliselt muutuvaid andmeid.
  • Mudeli disain on tüüpiliselt ärispetsiifiline, kuigi selle osised võivad olla universaalsed ja seega asutuste vahel võrreldavad.
  • Riigiasutuste kulumudel toetub ühtsele metoodilisele raamistikule.


Peamised mudeli komponendid:

Moodulid- mudeli struktuursed komponendid (sisendite, tegevuste ja väljundite kulud). Klassikalise kulujuhtimiseteooria kohaselt koosneb kulumudel kolmest moodulist : ressursi (Resource ) moodul, tegevuste (Activity) moodul, hinnastatavate objektide (Cost Object ) moodul Teenused. Soovituslik on kasutada 9 moodulit (Vt Kulumudelie loomise sammud:  3. Kulumudeli moodulite loomine).
Dimensioonid -mooduli komponendid, n-ö andmete analüüsimise kategooria (nt teenuste analüüsimine piirkonna ja kliendisegmentide võrdluses).
Dimensiooni liikmed- dimensioonid koosnevad selle liikmetest, mille nimetused ja lühendid peavad olema unikaalsed
Arvestusobjektid (accounts)- ühe mooduli sisene arvestusobjekt, moodustub ühest või enamast dimensioonist ehk dimensioonide kombinatsioon või lõimumiskoht (sarnane vaste finantsarvestuses on „kontokombinatsioon“)
Käiturid ja nende kogused- arvestusobjektidele külge märgitav  jaotusreegel, mille abil ühendatakse mudeli erinevad komponendid ühtseks tervikuks
Suunamised (assignements)- arvestusobjektide vaheline ühenduslüli. Käiturite abil suunatakse arvestusobjektide kulud ühelt arvestusobjektilt teisele (nt. ressursi mooduli arvestusobjektilt tegevuste mooduli arvestusobjektile).
Atribuudid – mudeli arvestusobjektidele määratletavad tunnused, mis oluliselt tõhustavad analüüsi, määratlemine sõltub otseselt juhtide vajadustest
Perioodid ja stsenaariumid- näitavad millise ajahetke kohta  soovitakse  kulumudel koostada ning stsenaarium  määrab ära  millise  kulumudeli liigiga on tegemist (plaan, eelarve, täitmine jne).

Joonis 2. Kulumudeli koostamise etapid