Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Ministeeriumi valitsemisala eelarve projekt koosneb üheaastasest finantsplaanist, valdkonna arengukava rakendusplaani eelnõust või valitsemisala arengukava tegevuskava eelnõust ja rahandusministri 4. veebruari 2016. aasta määrusega nr 9 "Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord" (edaspidi määrus) kehtestatud täiendavast informatsioonist. 

Tegevuspõhise eelarve korral koosneb ministeeriumi valitsemisala eelarve projekt programmide eelnõudest ja üheaastasest finantsplaanist. Riigieelarve seaduse kohaselt on programm strateegiline arengudokument, milles määratakse tulemusvaldkonna alaeesmärgi saavutamisele suunatud meetmed, mõõdikud, tegevused ja rahastamiskava.

Põhiseaduslike institutsioonide eelarve projekt koosneb üheaastasest finantsplaanist ja määrusega kehtestatud täiendavast informatsioonist.