Sa oled siin

Ministeeriumi tutvustus

Rahandusministeerium on valitsuse asjatundjaks maksu-, finants-, eelarve-, regionaal- ja halduspoliitika elluviimisel ja majanduse eesmärgistamisel.

Ministeeriumi tegevusvaldkonnad:

 • riigi eelarvepoliitika kavandamise koordineerimine ja elluviimine;
 • maksu- ja tollipoliitika kavandamine ja stabiilse maksusüsteemi hoidmine;
 • majandusanalüüs ja majandusprognoos;
 • avaliku teenistuse arendamine;
 • regionaalvaldkonna koordineerimine;
 • riigilt ettevõtlusele antava abi (riigiabi) loataotluste läbivaatamine ja abiandjate nõustamine;
 • hankijate ja pakkujate nõustamine riigihangete läbiviimisel ja riigihangete järelevalve;
 • riikliku statistika kogumine;
 • valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamine ja koordineerimine;
 • riigiraamatupidamine;
 • riigi finantsvarade ja -kohustuste paigutamine, riigile antav välisabi ja laenud;
 • Eestile kasutada olevate toetuste koordineerimine;
 • finants- ja kindlustuspoliitika;
 • riigi kinnisvara- ja osaluspoliitika kavandamine ja koordineerimine.

Riigihanke, finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust osutab Rahandusministeeriumile ja meie valitsemisala asutustele Riigi Tugiteenuste Keskus.

Ministeeriumi ja valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haldamise, arendamise ning teenuste pakkumisega tegeleb aga Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Rahandusministeeriumi riigihanked

 • Riigihanke teenust osutab Rahandusministeeriumile Riigi Tugiteenuste Keskus. Riigihangete korraldamist reguleerib Rahandusministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord ning Riigi Tugiteenuste Keskuse igal aastal kinnitatav hankeplaan.
 • Riigi Tugiteenuste Keskuse hankeüksuse korraldatavad riigihanked, mis nõuavad toiminguid riigihangete registris, on leitavad siit.
 • Rahandusministeeriumi hankeplaan on kätte saadav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.
 • Rahandusministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korraga saad tutvuda siin (391.39 KB, PDF).

Õigusloome


Rahandusministeeriumist kooskõlastamisele saadetud eelnõud leiab eelnõude infosüsteemist (EIS). Lisaks on seal valitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatavate küsimuste ning Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

Kõikidest riigikogus menetluses olevatest eelnõudest saab ülevaate riigikogu kodulehelt.

Rahandusministri määrused on leitavad elektroonilise Riigi Teataja (eRT) leheküljelt. Lisaks on Riigi Teatajas avaldatud seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid.

EL Regionaalarengu Fondist rahastatud projektid

Järgnevast dokumendist leiab nimekirja kõikidest ministeeriumi projektidest, mis on perioodil 2014-2020 saanud rahastuse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

 

Rahandusministeeriumi arengukava ja missioon


Missioon
Oleme asjatundjaks riigi fiskaal-, finants-, haldus- ja regionaalpoliitika eesmärgistamisel, elluviimisel ning elanike heaolu kasvatamisel.

Visioon
Riigi rahandus- ja majanduskeskkond on tugev ja kestlik ning regionaalselt tasakaalus. Riik toimib tõhusalt ja uuendusmeelselt ning suunatult tulevastele põlvedele. Eesti on parim riik, mille igas paigas on hea elada ja ennast teostada.

Väärtused
Usaldusväärne, õiglane ja avatud partner, loov, ratsionaalne.

Missioon

Teades võimalusi, loome lahendusi.

Rahandusministeerium osaleb aktiivselt valitsuse poliitika väljatöötamisel, vastutades selle rakendamise eest omas valdkonnas – valitsuse tegevused poliitika elluviimisel peavad olema rahastatud.

Ministeeriumi peamine põhimõte on eesmärkide ja ressursside vastavus. Eesmärke tuleb seada selliselt, et nende saavutamine on realistlik ja olemas on vajalikud ressursid – õiged inimesed ja raha. Rääkides kaasa riigi kõikide valdkondade rahastamises, teeme aktiivselt koostööd teiste ministeeriumitega. See eeldab valdkondade eripära tundmist, tervikpilti riigi majanduslikest võimalustest ja ühiskonna arengutrendidest.

Visioon

Ministeeriumi siht on olla eeskuju avaliku halduse arendamisel, kombineerides selleks maailma parimad kogemused eestimaise uuendusmeelsusega. Oleme ühiskondlikus majandus-, haldus- ja regionaalpoliitilises diskussioonis eestvedaja ja autoriteetne osaline, koostame kvaliteetseid prognoose ja arengustsenaariumeid tuleviku kohta ning analüüsime valitsusotsuste mõju ühiskonnale. Pakume õigeaegselt välja lahendusteid ja tegevusi poliitikavaldkondade edendamiseks. Meile on oluline lähtuda otsuste juures kestlikkuse ja tulevastele põlvedele suunatuse põhimõttest – millise Eesti soovime luua järgnevatele põlvedele.

Rahandusministeeriumi peamised tegevusvaldkonnad on finants-, fiskaal-, haldus- ja regionaalpoliitika, mida arendame ühtses väärtusahelas. Otsuste tegemisel lähtume põhimõttest, et Eesti igas paigas oleksid võimalused kõrgeks elukvaliteediks ja eneseteostuseks.

Seatud prioriteetide saavutamiseks on oluline osaleda aktiivselt ELi otsuste langetamisel ja arendada dialoogi välispartneritega. Valitsuskontrolli funktsioonis saame edendada juhtimiskvaliteeti ja tagada riigi vahendite otstarbeka kasutamise

Visiooni elluviimine toimub kolmel tasandil:

 • Töötajate ning partneritega käitumine ja suhtlemine. Ministeeriumi jaoks on oluline olla usaldusväärne meie praeguste ja tulevaste töötajate silmis.
 • Ametialase kompetentsi arendamine ja tegevuste kvaliteedi tagamine.
 • Koostöö ja tulemustest info jagamine. Töötame ühiste eesmärkide nimel koos partneritega Usaldus on ühistöö alus meie koostööpartneritele nii kodu- kui välismaal.

Väärtused

Rahandusministeerium on…

…usaldusväärne
Tahame olla oma valdkonnas parim asjatundja, kes on samas enda vastu nõudlik. Seepärast arendame ennast pidevalt ja küsime tehtu kohta tagasisidet. Toetume oma tegevuses faktidele, oleme aus iseenda ja teiste vastu, sõltumatud ja erapooletud. Meie tegevus peab olema arusaadav nii kolleegidele, partneritele kui avalikkusele. Käitume ausalt ning tunnistame, kui oleme eksinud.

…õiglane ja avatud partner
Väärtustame koostööd. Tahame olla usaldusväärne, õiglane ja avatud partner. Kaasamine on loomulik osa meie tööst. Austame partnerite seisukohti ning selgitame alati oma otsuste ja tegude motiive.

…loov
Oleme avatud uuendustele, ettenägelikud ja loovad. Ettenägelikkus tähendab ühiskonnas toimuvate pikaajaliste protsesside mõistmist ja arvestamist otsustes. See võimaldab meil luua uudseid lahendusi. Arendame loovust ja püüame igast kogemusest õppida.

…ratsionaalne
Otsime varasemast tõhusamaid lahendusi ning ei toeta uuendusi vaid uuenduste pärast. Loodavad lahendused peaksid tagama eesmärgi saavutamise võimalikult säästlikul viisil. Sama põhimõte kehtib ka meie endi suhtes – tegutsemine ja otsused peavad olema majanduslikult otstarbekad.

 

 

Rahandusministeeriumi struktuur

Lepingute üldtingimused

Tulemused puuduvad

Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2021