Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

  • Eelarvestrateegia koostamiseks vajalikud sisendid ja rahastamiskava esitatakse Rahandusministeeriumile hiljemalt 1. märtsil.
  • Tegevuskava täitmise aruande või tulemusaruande projekt esitatakse 1. märtsiks ja lõplik aruanne 30. aprilliks.
  • Programmi eelnõu esitatakse Rahandusministeeriumile hiljemalt 1. märtsiks.
  • Eelarve projekti finantsplaani ja seletuskirja esitamise tähtaeg on 1. juuni.
  • Kõik lisataotlused esitatakse 1. märtsiks. 
  • Ettepanekud riigieelarve seaduse tekstiparagrahvides planeeritavate määrade ja piirmäärade kohta, planeeritava riigieelarvega otseselt seotud õigusaktide eelnõud ning pikaajaliste kohustuste mahu juurdekasv esitatakse 1. juuliks;

    Üldjuhul esitatakse kõik riigieelarve koostamiseks vajalikud materjalid Rahandusministeeriumile riigieelarve infosüsteemi kaudu. Kasutusõiguste andmise eelarve infosüsteemi kasutamiseks määrab valitsemisala.
  • Hoonestatud kinnisvara lisataotlused esitatakse ministri poolt digitaalselt allkirjastatult koos kaaskirjaga.
  • Ettepanekud riigieelarve seaduse tekstiparagrahvides planeeritavate määrade ja piirmäärade kohta ning planeeritava riigieelarvega otseselt seotud õigusaktide eelnõud (eelnõud, mille mõjudega ministeeriumi valitsemisala eelarveprojektis on arvestatud ja mis riigieelarve seaduse § 38 lõike 2 kohaselt peavad olema Riigikogus algatatud enne riigieelarve eelnõu Riigikogule esitamist) esitatakse valitsemisala allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult koos kaaskirjaga.

Materjalide esitamist Rahandusministeeriumile toimub vastavalt rahandusministri 4. veebruari 2015. aasta määruse nr 9 "Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord" (edaspidi RES/RE kord) § 17 toodud tähtaegadel ja viisil.

 

RES/RE kord § 17. Materjalide esitamine Rahandusministeeriumile

 

ESITAMISE VIIS

 

RES/RE korra viide

Dokument

 

Riigieelarve infosüsteem (REIS)

 

§ 17 lg 6

Kui RES/RE korras ei ole sätestatud teisiti, esitatakse RES/RE korrast tulenevad dokumendid ja informatsioon Rahandusministeeriumile eelarve infosüsteemi kaudu.

 

Elektrooniliselt ministri digitaalse allkirjaga koos kaaskirjaga

 

§ 12 lg 2 lisataotlused

Hoonestatud kinnisasja suunatavate ingvesteeringute lisataotlused.
(2) Hoonestatud kinnisasja suunatavate investeeringutena ei käsitleta Riigi Kinnisvara AS-i hallatavate varade remondiks tehtavaid investeeringuid. Hoonestatud kinnisasja suunatavaid prioriteetide järjekorda seatud investeeringute, välja arvatud remondiks tehtavad investeeringud, lisataotlusi menetletakse kolmes etapis:
 1) idee ehk kavandamisotsuse ettevalmistamine;
 2) kavandamine ehk projekteerimisotsuse ettevalmistamine;
 3) projekteerimine ehk ehitamisotsuse ettevalmistamine.

 

§ 16 lg 1 p 1  ja 2

1) ettepanekud riigieelarve seaduse tekstiparagrahvides planeeritavate määrade ja piirmäärade kohta koos selgituste ja arvestustega;

 

2) õigusaktide eelnõud, mille mõjudega ministeeriumi valitsemisala eelarveprojektis on arvestatud ja mis riigieelarve seaduse § 38 lõike 2 kohaselt peavad olema Riigikogus algatatud enne riigieelarve eelnõu Riigikogule esitamist;

 

Strateegilise juhtimise infosüsteem (SJIS)

 

§ 2 lg 1 p 1 ja 2

1) valdkonna arengukava rakendusplaani eelnõu, mis on kooskõlas eelarvestrateegia perioodiga;

 

2) eelneva aasta kohta valdkonna arengukava tulemusaruande projekti rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend“ § 11 lõike 9 alusel;

 

§ 2 lg 2 p 2 ja 3

2) valitsemisala arengukava tegevuskava eelnõu;

 

3) valitsemisala arengukava tegevuskava täitmise aruande.

 

§ 2 lg 3 p 1 ja 2

1) programmide eelnõud vastavalt riigieelarve seaduse § 19 lõikele 5;

 

2) eelneva aasta kohta valdkonna arengukava tulemusaruande projekti kooskõlas rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend“ § 11 lõikega 9;

 

§ 4 lg 2 programmide eelnõud

(2) Tegevuspõhise eelarve korral koosneb ministeeriumi valitsemisala eelarve projekt programmide eelnõudest..(jätkub).

 

TÄHTAJAD

 

RES/RE korra viide

Dokument

 

01.märts

RES materjalide esitamise tähtaeg

 

§ 2 lg 1

1) valdkonna arengukava (edaspidi VAK) rakendusplaani eelnõu, mis on kooskõlas RES  perioodiga;

 

2) eelneva aasta kohta VAK tulemusaruande projekti rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend“ § 11 lõike 9 alusel;

 

3) ministeeriumi valitsemisala rahastamiskava (edaspidi rahastamiskava).

 

§ 2 lg 2

Kui VAK  puudub või VAK  rakendusplaani eelnõu ei kata kogu valitsemisala tegevusi ja eelarvet, esitab ministeerium katmata osa kohta RaMle:

 

1) valitsemisala arengukava (edaspidi VAAK);

 

2) VAAK tegevuskava eelnõu;

 

3) VAAK tegevuskava täitmise aruande.

 

§ 2 lg 3

Tegevuspõhise eelarve korral:

 

 1) programmide eelnõud vastavalt RE seaduse § 19 lõikele 5:

 

(Programm on arengudokument, milles määratakse poliitikavaldkonna alaeesmärgi saavutamisele suunatud meetmed, mõõdikud, tegevused ja rahastamiskava.)

 

2) eelneva aasta kohta valdkonna arengukava tulemusaruande projekti kooskõlas rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend“ § 11 lõikega 9;

 

3) kulumudeli, mis kajastab otse- ja jaotatavate kulude jaotust programmi tegevustele või asutuse teenustele, muutuseid jaotuses võrreldes eelmise perioodiga võrreldavate andmete olemasolu korral, kulude jaotamise käitureid ja selgitusi käiturite määramise kohta, ning kulude programmides kajastamise põhimõtete kirjelduse.

 

§ 2 lg 4

(4) Põhiseaduslikud institutsioonid esitavad RES koostamiseks RaMle RES/RE korra kohaselt koostatud rahastamiskava.

 
 

§ 2 lg 5

Keskvalitsuse üksusena määratletud juriidilise isiku finantsplaan, (RM määrus, Keskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaanile)

 

(5) Keskvalitsuse üksusena määratletud juriidilise isiku finantsplaan  koostatakse ja esitatakse riigieelarve seaduse § 12 lõike 2 alusel kehtestatud määrusele vastavalt.

 

 

 

§ 3

Rahastamiskava

 

§16 lg 2

(2) Lisataotlused esitatakse vastavalt RES/RE korra § 3 lõikes 5 nimetatud eelarvestrateegia ja eelarve projekti koostamise protsessi suunistele.

 

sh hoonestatud kinnisasja suunatavate investeeringute (§ 12 lg 2) ja IKT investeeringute (§ 13 p 2 ja 3) lisataotlused.

 

(hiljemalt) 30.aprill

 

 

§ 2 lg 1 p 2; § 2 lg 3 p 2; Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend §11 lg 9

Hiljemalt 30. aprillil esitab ta Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile riigi majandusaasta koondaruande koosseisu kuuluva tegevusaruande koostamise lähtedokumendina sama aruande lõpliku versiooni ja avaldab selle samal ajal oma kodulehel.

 

01.juuni

RE projekt

 

§ 4 lg 1

(1) Ministeeriumi valitsemisala eelarve projekt koosneb üheaastasest finantsplaanist, VAK rakendusplaani eelnõust või VAAK tegevuskava eelnõust ja RES/RE korraga kehtestatud täiendavast informatsioonist.

 
 

§ 4 lg 2

(2) Tegevuspõhise eelarve korral koosneb ministeeriumi valitsemisala eelarve projekt programmide eelnõudest, üheaastasest finantsplaanist ja RES/RE korraga kehtestatud täiendavast informatsioonist.

 
 

§ 4 lg 3

(3) Põhiseaduslike institutsioonide eelarve projekt koosneb üheaastasest finantsplaanist ja RES/RE korraga kehtestatud täiendavast informatsioonist.

 
 

§ 16 lg 1  p 3

3) eelarve projekti seletuskirja RaMi edastatud vormil RES/RE korra lisas 1 toodud juhiste kohaselt.

 
 

01.juuli

 

 

§ 15 lg 1

Ministeeriumi valitsemisala planeeritaval aastal sõlmitavatest uutest kapitali- ja kasutusrendi lepingutest tulenev pikaajaliste kohustuste mahu juurdekasv esitatakse määruse lisas 2 toodud vormil ja see kajastatakse nii üldise mõjuna kui ka valitsemisalade lõikes RE seaduse eelnõu seletuskirjas.

 
 

§ 16 lg 1 p 1 ja 2

1) ettepanekud RE seaduse tekstiparagrahvides planeeritavate määrade ja piirmäärade kohta koos selgituste ja arvestustega;

 

2) õigusaktide eelnõud, mille mõjudega ministeeriumi valitsemisala eelarveprojektis on arvestatud ja mis riigieelarve seaduse § 38 lõike 2 kohaselt peavad olema Riigikogus algatatud enne riigieelarve eelnõu Riigikogule esitamist;

 

(hiljemalt) 1.oktoober

 

 

§ 17 lg 3

Programmide eelnõud avalikustatakse pärast riigieelarve eelnõu VV-le esitamist nende elluviimise eest vastutava ministeeriumi kodulehel.

 

31.august (hiljemalt)

Rahandusministeerium esitab riigieelarve eelnõu koos seletuskirjaga Vabariigi Valitsusele hiljemalt neli kuud enne eelarveaasta algust.

 

30.september  (hiljemalt)

Vabariigi Valitsus esitab riigieelarve eelnõu koos seletuskirjaga Riigikogule hiljemalt kolm kuud enne eelarveaasta algust.