Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.2.1.1 Maksutulud

Uuendatud 01.02.2021

Maksutulu planeeritakse eelarve kontodel algusega 30, välja arvatud keskkonnatasud ja Patendiameti toimingute riigilõiv, mille korral kasutatakse eelarve kontosid algusega vastavalt 38 ja 32.

Maksutulu ja maksude edasiandmise kulu planeeritakse eelarves kassapõhiselt, sh sotsiaalmaks, käibemaks ja aktsiisid ühe-kuulise nihkega. Ühe-kuuline nihe tähendab, et arvesse võetakse laekumised perioodil veebruar kuni järgmise aasta jaanuar, et viia tulemus lähemale tekkepõhisele tulemusele.

Riigituludesse jäävad maksud planeeritakse liigiga 10, edasiantavad maksutulud planeeritakse liikidega 50-59, vt liikide 40 – 60 planeerimise juhendit käsiraamatus ptk 14.1.3.2.

Maksu- ja Tolliameti eelarvesse planeeritakse maksude eest laekuvad tulud nende ministeeriumide või asutustega koostöös, kes vastava tulu kavandamisega tegelevad. Maksu- ja Tolliameti eelarvesse ei planeerita neid makseid, riigilõive ja tasusid, mida Maksu- ja Tolliamet seaduse alusel ei kogu. Sellised maksed, riigilõivud ja tasud planeeritakse vastava asutuse eelarvesse.

Kui Maksu- ja Tolliamet kogub koostöökokkuleppe ja õigusaktide alusel tasusid, mille suuruse ja deklareerimise õigsuse eest vastutab teine riigiasutus (nt Keskkonnaamet loodusvarade kasutamise ja saastetasude osas, kohtud kohtumääruste alusel kogutavate tasude, sh riigilõivude osas), siis kajastab vastav asutus tulu ja edasiandmise kulu oma eelarves.

Maksu- ja Tolliameti poolt kohalike maksude seaduse alusel kogutavaid makse riigieelarve tuludes ja kuludes ei planeerita.