Aktsiisid

Alkohol, tubakatooted, kütus ja elektrienergia (aktsiisikaup) maksustatakse aktsiisiga alkoholi-, tubaka, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse alusel. Aktsiisikaupade maksustamisel aktsiisiga on lähtutud ELi õigusaktidest.

Eestis toodetud aktsiisikaubalt maksab aktsiisi aktsiisilaopidaja, Eestisse teisest liikmesriigist toimetatud aktsiisikaubalt üldjuhul aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja ning Eestisse imporditud aktsiisikaubalt importija.  Maagaasi ja elektrienergia puhul maksab peamiselt aktsiisi võrguettevõtja. Viimasel tekib maksukohustus maagaasi või elektrienergia kasutusele võtmisel ning edastamisel tarbijale. Aktsiisiga maksustamata tahkekütusest soojuse tootjal tekib maksukohustus tahkekütuse (kivisüsi, pruunsüsi ja koks) kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks.

Vaata ka: uuring "Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes" 

 

Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja peamine erinevus on selles, et aktsiisilaopidaja võib lähetada ja aktsiisilaos ladustada aktsiisiga maksustamata aktsiisikaupa, registreeritud kauplejal aga ei ole õigust aktsiisikaupa ladustada ilma aktsiisiga maksustamata. Registreeritud kauplejal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikauba vastuvõtmisel. Aktsiisilaod on mõeldud eelkõige aktsiisikauba tootmiseks, et võimaldada tootjal maksukohustus edasi lükata kuni selle hetkeni, mil aktsiisikaup tarbimisse läheb. Nii registreeritud kaupleja tegevuskohas kui aktsiisilaos võib ladustada ka muud kaupa peale aktsiisikaupade tingimusel, et need on teineteisest füüsiliselt eraldi.

Aktsiisi maksmise eest, sealhulgas ka teise liikmesriiki toimetatud aktsiisikauba maksude tasumise eest sihtriigis, vastutab aktsiisikaupa lähetanud aktsiisilaopidaja hetkeni, mil ettevõtja, kellele kaup lähetati, selle vastu võtab. Aktsiisikauba põhjendamata kaolt või aktsiisikaubaga seotud rikkumiste korral makstakse aktsiisi liikmesriigis, kus tekkis kadu või toimus rikkumine.  Kui aktsiisikauba põhjendamata kao tekkimise või rikkumise toimumise koht ei ole teada, maksustatakse aktsiisikaup põhjendamata kao või rikkumise avastamise liikmesriigis.

Aktsiisid

Alkoholiaktsiis

Alkoholiks loetakse jooki etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi ja õlut, mille etanoolisisaldus on üle 0,5 mahuprotsendi. Alkoholiaktsiisiga maksustatakse õlu, vein, kääritatud jook, vahetoode ja muu alkohol. Alkohol, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi ning mis on villitud müügipakendisse mahuga alates 0,05 liitrist, peab olema maksumärgistatud.

Reisija võib EL liikmesriigist Eestisse toimetada aktsiisivabalt:

 • veini kuni 90 liitrit;
 • õlut kuni 110 liitrit;
 • muud alkoholi kuni 10 liitrit;
 • vahetoodet kuni 20 liitrit.

Väljapoolt ELi territooriumit võib reisija Eestisse toimetada aktsiisivabalt:

 • veini, välja arvatud vahutav vein, kuni 4 liitrit;
 • õlut kuni 16 liitrit.

Lisaks eespool nimetatule võib reisija ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada:

 • muud jooki etanoolisisaldusega kuni 22 mahuprotsenti, kuni 2 liitrit
või
 • jooki etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi, kuni 1 liiter.

Alkoholi aktsiisimäärad Eestis ja ELi aktsiisi alammäärad (eurodes)

Alkohol Ühik Määr
1.2.2017
Määr
1.7.2017
Määr
1.2.2018
ELi alammäärad
Vein ja kääritatud jook kuni 6% 100 liitrit 53,41 77,44 84,41 0

 
üle 6% 100 liitrit 123,18 123,18 147,82 0
Õlu etanooli
1 mahuprotsendi kohta
100 liitris
9,13 15,52 16,92 1,87
Vahetoode 100 liitrit 263,03 263,03 289,33 45,00
Muu alkohol 100 liitri

absoluutalkoholi kohta

2389 2389 2508 550,00

* Õlle aktsiisimäär on 50% standardmäärast tootmismahu korral kuni 600 000 liitrit aastas

 

Kütuse- ja elektriaktsiis

Energiatoodete maksustamine

Energiatoodete maksustamist ELis reguleerib energiamaksustamise direktiiv 2003/96/EÜ, mis laiendas ELis kehtivat aktsiisi alammäärade süsteemi mineraalõlidelt ka teistele energiatoodetele nagu näiteks kivi- ja pruunsöele, maagaasile ning elektrienergiale.

Kütus aktsiisiseaduse mõistes on pliivaba-, plii- ja lennukibensiin, petrooleum, diislikütus (sh eriotstarbeline diislikütus), kerge kütteõli, raske kütteõli, põlevkivikütteõli, vedelgaas, kivisüsi, pruunsüsi ja koks ning kütusesarnane toode. Kütusena käsitatakse aktsiisiseaduse mõistes ka mootorikütusest, kütteõlist ja kütusesarnasest tootest erinevat vedelat põlevainet ja biokütust, mida kasutatakse, pakutakse müügiks või müüakse mootorikütuse või kütteainena. Samuti sätestatakse aktsiisiseaduses elektrienergia KN kood.

Energiatoode Eesti aktsiisimäär eurodes EL aktsiisi alammäärad eurodes
alates 2016 alates 2017 alates 2018 alates 2019 alates 2020
Pliivaba bensiin (1000 L) 465 512
(alates 1.2.2017)
563 359
Diislikütus (1000 L) 448 493
(alates 1.2.2017)
330
Petrooleum (1000 L)                                                           330,1   330
Kerge kütteõli (1000 L) 448 493
(alates 1.2.2017)
21
Eriotstarbeline diislikütus (1000 L) 121 133
(alates 1.2.2017)
21
Vedelgaas (LPG) mootorikütusena 1000 kg 125,26 193
(alates 1.7.2017)
-
Maagaas kütteainena (1000 m³) 33,77 40,52
(alates 1.1.2017)
50,65 63,31 79,14 ca 10 (mitteäriline otstarve); ca 5 (äriline otstarve)
 
Vedelgaas kütteainena (1000 kg)   55,15
(alates 1.7.2017)
68,97 86,17 107,71  
Raske kütteõli* (1000 kg) 58 15
Muu raske kütteõli (1000 kg) 58 559
(alates 1.7.2017)
15
Põlevkivikütteõli** (1000 kg) 57 15
Muu põlevkivikütteõli (1000 kg) 57 548
(alates 1.7.2017)
15
Kivi- ja pruunsüsi, koks, põlevkivi (1 GJ) 0,93 0,30 (mitteäriline otstarve); 0,15 (äriline otstarve)
Elektrienergia 4,47

1 (mitteäriline otstarve); 0,5 (äriline otstarve)

 

Vedelkütuse erimärgistamine

Erimärgistatud vedelkütust on lubatud kasutada põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks, samuti kutselisel kalapüügil.

Tubakaaktsiis

Tubakaaktsiisiga maksustatakse sigaretid, suitsetamistubakas, sigarid ja sigarillod. Vastavalt Euroopa Nõukogu direktiividele 2011/64/EL peab sigarettide aktsiisi alammäär vastama järgmistele tingimustele:
 • aktsiisimäär on 90 eurot 1000 sigareti kohta sõltumata jaehinnast;
 • aktsiis peab moodustama vähemalt 60% sigarettide kaalutud keskmisest jaehinnast;
 • aktsiisimäär peab koosnema fikseeritud määrast ja proportsionaalsest määrast, kusjuures fikseeritud määr ei tohi olla alla 7,5% ega üle 76,5% kogu maksukoormuse (käibemaks ja aktsiis) summast kokku.

Sigarettide kaalutud keskmine jaehind ehk sigarettide levinuim hind arvutatakse möödunud kalendriaasta andmete alusel. 2016. a andmetel on sigarettide kaalutud keskmine jaehind 3,24 eurot/20tk. Sigarettide kaalutud keskmisest jaehinnast moodustab 2016. aastal kehtinud aktsiis 2,13 eurot, see on ligikaudu 106,5 eurot 1000 sigareti kohta. Aktsiisisumma osatähtsus sigarettide kaalutud keskmises jaehinnas on 65,74%.

Reisija võib EL liikmesriigist Eestisse toimetada aktsiisivabalt:

 • 800 sigaretti;
 • 400 sigarillot, mis ei kaalu rohkem kui kolm grammi tükk;
 • 200 sigarit;
 • üks kilogramm suitsetamistubakat.

Väljapoolt EL territooriumi võib reisija Eestisse toimetada aktsiisivabalt:

 • 40 sigaretti;
 • 100 sigarillot;
 • 50 sigarit või
 • 50 grammi suitsetamistubakat.

Aktsiisivabastust kohaldatakse kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel. Maksuhaldur võib kohaldada aktsiisivabastust kolmandal korral Eestisse saabumisel, kui on alust arvata, et tubakatoodete toomine on juhuslikku laadi.

Riigieelarvesse laekunud tubakaaktsiisist kantakse 3,5 protsenti üle Eesti Kultuurkapitalile, sealhulgas 0,5 protsenti Eesti Kultuurkapitali koosseisu kuuluvale kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile.

Tubakatoodete aktsiisimäärad Eestis ja EL aktsiisi alammäärad (eurot)

Toode  Määr 1.01.
2017
Määr 1.01.
2018

Määr 1.01.
2019

EL alammäär
Sigaretid Fikseeritud määr (1000
sigareti kohta)
63,50 69,50 77,50 90 eurot 1000 sigareti kohta, kuid mitte vähem, kui 60% sigarettide kaalutud keskmisest hinnast
Proportsionaalne määr (jaehinnast)

30%

30% 30%  
Minimaalselt makstav aktsiisisumma (1000
sigareti kohta)
104,98 113,38 124,72 90 eurot

Sigarid, 
sigarillod

Fikseeritud määr (1000
sigareti kohta)
211,00 151,00 151,00 12 eurot või 5% jaehinnast
Proportsionaalne määr (jaehinnast)   10% 10%  
Minimaalselt makstav aktsiisisumma (1000
sigareti kohta)
  211,00 211,00 12 eurot
Suitsetamis-
tubakas (kg kohta)
  71,15 76,84 82,99

Sigarettideks keeratav suitsetamistubakas:
60 € või
48% jaehinnast
Alates 2020: 60 € või 50%

Muu suitsetamistubakas:
22 € või 20% jaehinnast

 

Pakendiaktsiis

Pakendiaktsiisiga maksustatakse Eestis turule lastud kauba pakend, teisest ELi liikmesriigist soetatud ja Eestisse imporditud pakend. Maksustatav pakend on pakend pakendiseaduse mõistes. Eestis pakendatud kauba pakendilt maksab aktsiisi isik, kes laseb pakendatud kauba Eestis esmakordselt turule ning teeb selle kättesaadavaks levitamiseks või kasutamiseks. Imporditud kauba pakendilt maksab aktsiisi isik, kelle poolt või kelle eest deklareeritakse kaup vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduurile ühenduse tolliseadustiku mõistes. Muudel juhtudel maksab sisseveetud kauba pakendi pealt aktsiisi isik, kellel tekib tollivõlg ühenduse tolliseadustiku mõistes või kes kasutas pakendit oma tarbeks või kelle taotlusel hävitati pakend Eestis. Teisest liikmesriigist soetatud pakendilt maksab aktsiisi selle soetanud isik.

Aktsiisiga maksustamise periood on kvartal, kui ettevõtja ei ole oma kohustusi taaskasutusorganisatsioonile üle andnud. Kui ettevõtja on sõlminud taaskasutusorganisatsiooniga kirjaliku lepingu ja täitnud oma kohustused taaskasutusorganisatsiooni ees, ei ole ta vastutav pakendijäätmete taaskasutuse ja ringlussevõtu sihtarvude täitmise eest.


Pakendiaktsiisist on vabastatud:
 • joogipakend, millele on pakendiseadusega kehtestatud tagatisraha, ja millest taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 85%;
 • metallist joogipakend, millest taaskasutatakse vähemalt 50%;
 • muu pakend, mida taaskasutatakse pakendiseaduse §-ga 36 sätestatud määral.

Pakendiaktsiisi määrad

Materjal Aktsiisimäär eurodes kg kohta
1. Klaas, keraamika 0,6
2. Plastik 2,5
3. Metall 2,5
4. Paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong 1,2
5. Muu 1,2
Pakendiaktsiisi seadus võeti vastu peamiselt keskkonnakaitse eesmärgil ja selle peamine ülesanne on soodustada pakendi korduvkasutamist, taaskasutust ja ringlussevõttu.

  

Viimati uuendatud: 13. Märts 2019