Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Tabel 1. Näiteid otsestest teenustest

Teenuse
nimetus
Teenuse kirjeldus Teenuse sihtrühm Asutus
Hindamis-ja
nõustamisteenus
Teenuse eesmärgiks on selgitada välja inimese soovid, vajadused
ja võimed ning anda soovitused sobivate sotsiaal-, haridus- ja
tööturuteenuste ja eneseteostusvõimaluste osas.
Erivajadusega tööealised
inimesed
Astangu
KRK
Abikoka eriala
kutseõpe
Teenuse eesmärgiks on kutseõppe abil toetada inimese erialaste
ja sotsiaalsete oskuste arengut, igapäevaelus võimalikult
iseseisvat toimetulekut ning töölerakendumist.
Erivajadusega tööealised
inimesed
Astangu
KRK
Ravimitega seotud
lubade ja hinnangute
taotlemine
Ravimiamet väljastab erinevaid lube, teeb otsuseid ja koostab
hinnanguid, mis on seotud ravimite, rakkude, kudede ja elundite
ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete
müügi ja käitlemisega Eestis.
Ravimite käitlejad,
ravimite müügiloa hoidjad,
kliiniliste uuringute
läbiviijad, rakkude, kudede
ja elundite hankijad ja
käitlejad, lähteainete
käitlejad,
Ravimiamet
Invaspordiga
tegelemise toetuse
taotlemine
Eriolümpia Eesti Ühendus ja Eesti Paraolümpiakomiteele toetuse
andmine invaspordi propageerimiseks ja invasportlaste
tiitlivõistlustel osalemise toetamiseks.
Eriolümpia Eesti Ühendus
ja Eesti
Paraolümpiakomitee,
erivajadustega sportlased
Sotsiaalministeerium
Erihoolekandeasutus
te reorganiseerimine
Erihoolekandeasutuste reorganiseerimiseks investeeringute kava
koostamine
erihoolekande asutused Sotsiaalministeerium
Esmatasandi
tervisekeskuste
kaasajastamine
Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste
infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja
mitmekülgsed esmatasandi teenused.
Esmatasandi
tervisekeskuste meetme
taotlejad
Sotsiaalministeerium
Riikliku
vanaduspensioni ja
soodustingimusel
vanaduspensioni
saamine
Makse vanaduspensionärile (RPKS alusel) ja makse isikule, kes
on töötanud tervist eriti kahjustavatel ja eriti raskete
töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava
tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr. 1
(edaspidi nimekiri nr 1) järgi (SVPS alusel).
Pensioniõigusega
inimesed
Sotsiaalkindlustusame

Tabel 2. Näiteid kaudsetest teenustest

Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus Teenuse sihtrühm Asutus
Hoolekandepoliitika
kujundamine ja selle
elluviimise korraldamine
Hoolekandeteenuste- ja toetuste, erivajadustega inimeste
poliitika, eakate poliitika ning sotsiaalse kaasatuse valdkonda
puudutava poliitika väljatöötamine ja ellurakendamine.
Ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste ja
rakendamise ettevalmistamine ning EL otsustusprotsessis
osalemine. /…/
ühiskond Sotsiaalministeerium
Alkoholitarbimise
vähendamisele suunatud
teavitustöö
Elanikkonna teadlikkuse tõstmine alkoholikahjust, tarvitamise
riskidest ja vähendamise võimalustest
Elanikkond Tervise
Arengu
Instituut
Veeterviseohutuse
korraldamine
1) joogi- ja suplusvee (edaspidi vee) seire korraldamine; 2)
veega seotud ohuolukordadele reageerimine; 3) vee
kvaliteedinõuetele vastavuse andmete kogunemine ja
avalikustamine;
Ühiskond Terviseamet
Müra, vibratsioon,
mitteioniseeriva kiirguse
järelevalve
Müra, vibratsioon, mitteioniseeriva kiirguse järelevalve ühiskond Terviseamet
Kiirabiteenuse
korraldamine
1) kiirabi konkursi korraldamine; 2) kiirabiteenuse tellimise
korraldamine; 3) kiirabibrigaadide ajutise asendamise
korraldamine; 4) tervishoiustatistika (kiirabi valdkond)
kogumine ja analüüsimine.
Ühiskond Terviseame

Tabel 3. Näiteid välimistest tugiteenustest

Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus Teenuse sihtrühm Asutus
Töötuna arvel olijate eest
erijuhtudel riigi poolt
sotsiaalmaksu maksmise
taotlemine
Ministeerium maksab sihtotstarbelise eraldise Töötukassale.
Kooskõlas tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 6 ja
sotsiaalmaksuseaduse § 6 maksab Töötukassa erijuhtudel
sotsiaalmaksu end töötuna arvele võtnud isikute eest, kes saavad
töötutoetust, on tööturukoolitusel, tööharjutusel või tööpraktikal või
on arvel kui pikaajalised töötud.
Eesti
Töötukassa
Sotsiaalministeerium
Aktiivsed
tööturuteenused
Aktiivsed tööturumeetmed on riigipoolne makse Eesti Töötukassale
tööturuteenuste ja –toetuste sihtkapitali tööturuteenuste (aktiivsed
tööturumeetmed) osutamiseks registreeritud töötutele.
Eesti
Töötukassa
Sotsiaalministeerium
Ravikindlustuse
seadusest tulenevate
kohustuste tagamine
Sotsiaalministeerium on volitanud Maksu- ja Tolliametit tasuma
Eesti Haigekassale sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa.
Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa on edasiantav maks, mille
eelarve on nii Rahandusministeeriumi kui ka Sotsiaalministeeriumi
valitsemisalas. Vahenditest kaetakse kindlustatud isikute
tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastada ravimite
ja meditsiiniliste abivahendite ostmist ja maksta ajutise
töövõimetuse ja muid rahalisi hüvitisi.
Eesti
Haigekassa
Sotsiaalministeerium
Karjäärinõustamise
kättesaadavuse
suurendamine
karjääriinfo ja nõustamise pakkumine tööealisele elanikkonnale Töötukassa,
Tööealine
elanikkond
Sotsiaalministeerium
Lapsehoiukohtade
loomine ja
teenusepakkumise
toetamine 0–7-aastastele
lastele
uute lapsehoiukohtade loomine KOV Sotsiaalministeerium

 

KOV toetused Toetuse maksmine KOVidele, kes võtavad vastu EL rändekava
raames ümberpaigutatavad ja –asustatavad isikud vastu.
KOVid Sotsiaalministeerium