Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Vabariigi Valitsus liigendab piirmääraga kinnisasja suunatud investeeringud ning minister liigendab tööjõu- ja majandamiskulud ning vallasasja suunatud investeeringud.

  • Riigieelarve seaduse § 31 lõikest 1 lähtuvalt Vabariigi Valitsus liigendab piirmääraga kinnisasja suunatud investeeringud (eelarve konto 15) ja investeeringutoetused (eelarve konto 45) objektide kaupa, milleks on üldreeglina kinnisvaraüksus (hoone, hoonete kompleks või kinnistu) või VV poolt otsustatud projekt.
  • Riigieelarve seaduse § 31 lõike 2 kohaselt saavad ministeeriumid ja Riigikantselei täiendavalt liigendada oma valitsemisala (haldusala) kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud administratiivselt ja majandusliku sisu järgi kooskõlas eelarveklassifikaatoriga ja lähtudes Vabariigi Valitsuse liigendusest. Ministeeriumi kulude liigenduse muutmise, mis ei eelda Vabariigi Valitsuse liigendust puudutava korralduse muutmist, kehtestab minister käskkirjaga.

Ministeeriumid ja Riigikantselei liigendavad oma valitsemisala eelarved eelarveklassifikaatori detailsuses viie tööpäeva jooksul riigieelarve Riigikogus vastuvõtmisest arvates ning esitavad liigendatud eelarve Rahandusministeeriumile eelarve infosüsteemi kaudu ja valdkonna arengukava rakendusplaani või valitsemisala arengukava tegevuskava strateegilise juhtimise infosüsteemi kaudu. Rahandusministeerium valmistab 10 tööpäeva jooksul ministeeriumidelt liigendatud eelarve saamisest arvates ette Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu, milles nähakse ette vahendite jaotus vähemalt riigieelarve seaduse § 31 lõikes 1 nõutud detailsuses.

Ministeeriumid esitavad riigieelarve seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud täiendavaks liigenduseks oma valitsemisala eelarved kooskõlas eelarveklassifikaatoriga Rahandusministeeriumi ette antud tähtajaks eelarve infosüsteemi kaudu. Asutustele ja asutuste gruppidele seaduses määratud piirmääraga tööjõu- ja majandamiskulud liigendatakse tööjõukuludeks ja majandamiskuludeks, välja arvatud tegevuspõhise eelarve korral.
Tegevuspõhise eelarve korral avalikustavad ministeeriumid 15 tööpäeva jooksul riigieelarve Riigikogus vastuvõtmisest arvates  ministrite kinnitatud programmid ministeeriumi kodulehel. Strateegilise juhtimise infosüsteemi kaudu esitatakse kinnitatud programmid hiljemalt 1.märtsil.

Investeeringute planeerimine objektipõhiselt on kättesaadav käsiraamatu peatükis 9.2.7 Investeeringud.

Investeeringud vallasasjadesse liigendatakse soetusgruppide lõikes üldjuhul ühe koodiga:

Inventar ning masinad ja seadmed kavandatakse soetusgrupis „Muud investeeringud“

Vajadusel võib liigendada inventari ning masinad ja seadmed eraldi. Sellisel juhul kasutatakse koode:

Vajaduse tekkimisel võib eristada konkreetseid investeeringuid soetusgruppide sees – näiteks IN003001 (viimased 3 kohta näitavad üleriigilist järjekorranumbrit).

Nii  VV liigendus kui ka ministri liigendus sisestatakse eelarve infosüsteemi jooksvasse eelarve muutmise etappi.