Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Täiendused:

 • 22.08.2019 lisatud kasutusjuhend aruandluskeskkonna SAS VA rakenduse installeerimiseks mobiilirakendusse vt punkt 5.5.18 Lühijuhendid. 
 • 05.08.2019 täiendatud punkt 5.5.10 paigaldustabeli leht Scenario. Lisatud uued stsenaariumid eelarve planeerimise erinevate etappide arvestuse pidamiseks.
 • 17.05.2019 5.5.18 Lühijuhendid 5.5.18.1 SAS CPM "juhend kui saad SAS CPMis veateate, et keegi teine kasutaja on mudeli blokeerinud"
 • 16.05.2019 5.5.18 Lühijuhendid- Siseriikliku käibemaksu kajastamise juhend KAISis
 • 06.05.2019 Lisatud 5.5.18.2 SAS VA aruandluskeskkond ja 5.5.18.3 SAS EG andmetöötluskeskkond
 • 18.03.2019 Lisatud järgenvad osad: 5.5.16 Strateegilise planeerimise ja juhtimise tasandite info seostamine asutuste põhiteenustega; 
  5.5.17 Valitsemisala (eelarve/kulu) koondmudeli koostamine ja 5.5.18 Lühijuhendid (kulumudeli andmete eksport SAS aruandluskeskkonda).
 • 21.01.2019 5.5.9 Paigaldustabeli leht Period Level ja 5.5.11 Paigaldustabeli leht Scenario Level täiendavalt lisatud selgitus.
 • 17.01.2019 5.5.4 Paigaldustabeli leht Dimension täpsustatud REIS selgitus dimensiooni.
 • 26.10.2018 SAS modelleerimisprogrammi CPM paigaldustabeli täitmine
 • 01.11.2018 Paigaldustabelis Dimension Order täpsustatud kohustuslikku dimensioonide järjekorda.

 

5.8 Näide.Tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamine 
5.9 Näide. Traditsioonilise kuluarvestuse juurutamine 

 

5.8 Näide. Tegevuspõhise kuluarvestuse juurutamine

 

Asutuse eelarvestatud kulud, tuh €

50 TÖÖJÕUKULUD 1400
5500 Administreerimiskulud 60
5502 Uurimis- ja arendustööd 20
5503 Lähetuskulud (v.a.koolituslähetus) 50
5504 Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) 15
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 120
5512 Rajatiste majandamiskulud 80
5513 Sõidukite majandamiskulud 120
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 60
5515 Inventari majandamiskulud 25
5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 30
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 20
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 105
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud  
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 20
5525 Kommunikatsiooni, kult. ja vabaaja sisustamise kulud 30
5526 Sotsiaalteenused 2400
5529 Tootmiskulud 310
5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid  
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)  
5539 Muu erivarustus ja materjalid 100
5540 Mitmesugused majanduskulud 35
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)  
61  PÕHIVARA AMORTISATSIOON JA ÜMBERHINDLUS 800
KOKKU   5800

Samm 1. Asutuse teenuste/väljundite määratlemine.

 

Teenuse nimetus (Name)
 
Teenuse kood (Reference)
 
Teenuse väljund Teenuse sihtrühm Mõõdiku sihttase (tk, tund, %)
Teenus 1        
Teenus 2        
Teenus 3        

Samm 2. Asutuse kasutada olevate ressursside määratlemine.

 

Tabel 1. Asutuse ressursiliigid ja ressursid

Ressursiliigid Tähis Ressursid Tähis
Ametikohad AK Vanemametnik 1 AK1
Tippspetsialist 1 AK2
Keskastme spetsialist 1 AK3
Keskastme spetsialist 2 AK4
Antud toetused AT Pensionid AT1
IT varad IT Server 1 IT1
Server 2 IT2
Kinnistud KI Hoone Pargi 6 KI1
Hoone Metsa 2 KI2
Krunt Põllu 6 KI3
Inventar ja materjalid MM Töölauad MM1
Maismaasõidukid MS  Auto 1 MS1
Auto 2 MS2
Traktor 1 MS3
Õhusõidukid ÕS Helikopter 1 OS1
Masinad ja seadmed SE Seade 1 SE 1
Veesõidukid VS Kaater 1 VS1

Samm 3. Iga ressursi maksumuse tuletamine.

 

Tabel 2. Kulude seostamine ressurssidega

Kontogrupid Ressursid (tabelist 1 iga kasutatava ressursi kohta) Ressursi maksumus, tuh. €
50 Tööjõukulud Ametikoht (AK 1) 25
Ametikoht (AK 2) 30
Ametikoht (AK 3) 35
Ametikoht (AK 4) 25
Ametikohad (AK 5-55) 1 285
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Kinnistu (KI 1) 120
5512 Rajatiste majandamiskulud Kinnistu (KI 2) 150
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Kinnistud (KI 3-5) 230
5526 Sotsiaalteenused Antud toetus (AT 1) 600
Antud toetus (AT 2) 300
Antud toetus (AT 3) 500
Antud toetused (AT 4-7) 1 000
5513 Sõidukite majandamiskulud Maismaasõiduk (MS 1) 5
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Maismaasõiduk (MS 2) 10
Maismaasõidukid (MS 3-15) 100
5513 Sõidukite majandamiskulud Õhusõiduk (ÕS 1) 25
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Õhusõidukid (ÕS 2-4) 85
5513 Sõidukite majandamiskulud Veesõiduk (VS 1) 15
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Veesõidukid (VS 2-5) 60
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud IT vara (IT 1) 15
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus IT vara (IT 2) 25
IT varad (IT 3-10) 110
5515 Inventari majandamiskulud Inventar ja materjal (MM 1) 35
5539 Muu erivarustus ja materjalid Inventar ja materjal (MM 2) 55
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Inventar ja materjalid (MM 3-8) 220
5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud Masin ja seade (SE 1) 15
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Masin ja seade (SE 2) 10
Masinad ja seadmed (SE 3-6) 50
KOKKU   5135

Samm 4. Ressursside omavaheline seostamine.

 

Tabel 3. Omavahel seostatud ressursid

Ülekantavad ressursid Ülekantavad kulud, € (tabelist 2) Vastu võtvad ressursid Vastuvõetud kulu ressursiühikule,€ Ülekandmise alus
Kinnistu (KI 1) 120 000
Ametikohad (AK 1-55) NB asutuses 55 ametikohta
3 818
 
Ametikohtade arvu alusel

 
Kinnistu (KI 2) 90 000 (=60% KI 2-st)
IT vara (IT 1) 15 000 727
 
IT vara (IT 2) 25 000
Inventar ja materjal (MM 1) 35 000
1 236
Inventar ja materjal (MM 2) 33 000
KOKKU 318 000 5 781

Samm 5. Jaotamata eelarvestatud kulude seostamine ressurssidega.

 

Tabel 4. Jaotamata kulude seostamine ressurssidega

Jaotamata kulude kontogrupid Jaotatavad kulud, € Vastu võtvad ressursid Vastuvõetud kulu ressursiühikule
5500 Administreerimiskulud 60 000 Ametikohad (AK 1-55) 12 091 (= 665000/55)
5502 Uurimis- ja arendustööd (kui ei ole otsekulud) 20 000
5503 Lähetuskulud 50 000
5504 Koolituskulud 15 000
5521 Toiduained ja toitlustusteenused (kui ei ole otsekulud) 20 000
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud (kui ei ole otsekulud) 105 000
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud (kui ei ole otsekulud) -
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kui ei ole otsekulud) 20 000
5525 Kommunikatsiooni, kult. ja vabaaja sisustamise kulud 30 000
5529 Tootmiskulud (kui ei ole teenuse otsekulud) 310 000
5540 Mitmesugused majanduskulud 35 000
KOKKU 665 000

Samm 6. Järgi jäänud ressursside maksumuste väljatoomine.

 

Tabel 5. Järgi jäänud ressursid ja nende maksumused

Ressursid Ressursi maksumus, €
Ametikohad (AK1-55), suurendatud teiste ressursside ja jaotamata kulude arvelt 17 873 (= 5781+12091)
Kinnistu (KI 2) 60 000 (=40% KI 2-st)
Kinnistud (KI 3-5) 230 000
Antud toetused (AT 1-4) 2 400 000
Maismaasõiduk (MS 1) 5 000
Maismaasõiduk (MS 2) 10 000
Maismaasõidukid (MS 3-15) 100 000
Õhusõiduk (ÕS 1) 25 000
Õhusõidukid (ÕS 2-4) 85 000
Veesõiduk (VS 1) 15 000
Veesõidukid (VS 2-5) 60 000
IT varad (IT 3-10) 110 000
Inventar ja materjal (MM 2) 22 000
Inventar ja materjalid (MM 3-8) 220 000
Masin ja seade (SE 1) 15 000
Masin ja seade (SE 2) 10 000
Masinad ja seadmed (SE 3-6) 50 000
KOKKU 3 434 873

Samm 7. Teenuste otsekulude määratlemine.


Tabel 6.1. Teenustega seotud otsesed ressursid

Ressursid Teenus 1, € Teenus 2, € Teenus 3, €
Ametikohad (AK) AK1 AK2 -
Kinnistud (KI) - - KI 2 (40%)
Antud toetused (AT) AT 1 AT 2 AT 3
Maismaasõidukid (MS)   MS 1 -
Õhusõidukid (ÕS) - - -
Veesõidukid (VS) - - -
IT varad (IT) IT 3-10 (40%) IT 3-10 (25%) IT 3-10 (35%)
Inventar ja materjalid (MM) - MM 2 (40%) -
Masinad ja seadmed (SE) - - -

Ressursid Teenus 1 Teenus 2 Teenus 3 Kokku
Ametikohad (AK) 43 327 43 327   86 654
Kinnistud (KI)     60 000 60 000
Antud toetused (AT) 600 000 300 000 500 000 1 400 000
Maismaasõidukid (MS)   5000   5 000
Õhusõidukid (ÕS)       0
Veesõidukid (VS)       0
IT varad (IT) 44 000 27 500 38 500 110 000
Inventar ja materjalid (MM)   22 000   22 000
Masinad ja seadmed (SE)       0
KOKKU 687 327 397 827 598 500 1 683 654

 

Samm 8. Tegevuste määratlemine.

 

Tabel 7. Asutuse teenuste sidusus tegevustega

Teenuse kood (lisast 0) (Teenuse) tegevuse nimetus Teenuse tegevuse kood Teenuse tegevuse kirjeldus Tegevuse tüüp (Põhi/tugi/tugi välja)
        Tegevus (T)
      Tegevus 2 (P)
      Tegevus 3 (P)
        Tegevus 4 (P)

Samm 9. Iga tegevusega seotud kaudkulude kogusumma määramine.

 

Tabel 8.1. Ressursside seostamine tegevustega (tabelist 7)

Ressursid Tegevus 1 (T) Tegevus 2 (P) Tegevus 3 (P) Tegevus 4 (P)
Ametikohad AK 3-15 AK 16 (70%); AK 17-35; AK 36 40% AK 37- 42;
AK 16 (30%)
AK 43-55; AK 36 (60%)
Kinnistud - KI 3-5 (50%) KI 3-5 (20%) KI 3-5 (30%)
Antud toetused AT 4-7 (20%) AT 4-7 (30%) AT 4-7 (15%) AT 4-7 (35%)
Maismaasõidukid MS 2 MS 3-15 (50%) MS 3-15 (50%) -
Õhusõidukid ÕS 2-4 (40%) ÕS 2-4 (60%) - ÕS 1
Veesõidukid - - VS 2-5 VS 1
IT varad (IT) - - - -
Inventar ja materjalid (MM) MM 3-8 (10%) MM 3-8 (20%) MM 3-8 (30%) MM 3-8 (40%)
Masinad ja seadmed (SE) SE 1 SE 3-6 (45%) SE 2 SE 3-6 (55%)

Tabel 8.2. Tegevuste maksumused, €

Samm 10. Iga tegevusega seotud tegevuskäiturite kindlaks määramine.

 

Samm 11. Iga tegevuskäituri kvantiteedi kindlaks määramine.

 

Tabel 9. Tegevuste tegevuskäiturid ja nende kogused

Tegevused (tabelist 7) Tegevuskäiturid Käituri aastased kogused, tk
Poliitika kujundamine (P) Põhitöötajate töötunnid 103
Taotluste menetlemine (P) Taotluste arv 65
Seaduseelnõude koostamine (P) Põhitöötajate töötunnid 89
Asutuse finantsjuhtimine (T) Kulude jaotus teenuste vahel -
Asutuse personalijuhtimine (T) Asutuse töötajate arv -
Asutuse juhtimine (T) Asutuse töötajate arv 67

Samm 12. Iga tegevuse tegevuskäituri ühiku maksumuse arvutamine.

 

Tabel 10. Tegevuse kulukogumi suurus, tegevuskäituri kogus ja tegevuskäituri ühiku maksumus

  Tegevus 1 (Tugi) Tegevus 2 (Põhi) Tegevus 3 (Põhi) Tegevus 4 (Põhi)
1.Tegevuse maksumus, € (tabelist 8 ja 11) 610 255 1 712 869 866 478 1 536 999
2.Käituri aastane kogus, tk (tabelist 9) 67 103 65 89
3.=1/2 Tegevuskäituri ühiku kulu, € 9 108 16 630 13 330 17 270

Samm 13. Tegevuskäituriks valitud näitaja tegeliku kvantiteedi jooksev kindlaks tegemine.

 

Samm 14. Sisemiste tugitegevuste kulude jaotamine põhitegevustele.


Tabel 11. Sisemiste tugitegevuste jaotamine põhitegevustele

  Tegevus 1 (tugi) käiturid, tk Tegevuse 1 kulud põhitegevustele, €
Tegevus 2 (Põhi) 23 209 490
Tegevus 3 (Põhi) 14 127 516
Tegevus 4 (Põhi) 30 273 248
KOKKU 67 610 255

Tabel 12. Põhiteenuste poolt tarbitud tegevuskäiturite kogused

  Teenus 1 Teenus 2 Teenus 3 KOKKU
Tegevus 2 (Põhi) - 53 50 103
Tegevus 3 (Põhi) 55 10 - 65
Tegevus 4 (Põhi) 25 29 35 89

Samm 15. Teenuste kaudkulude leidmine.


Tabel 13. Tegevuste maksumuste seostamine teenustega

  Teenus 1 Teenus 2 Teenus 3 KOKKU
Tegevus 2 (Põhi) - 881 379 831 490 1 712 869
Tegevus 3 (Põhi) 733 173 133 304 - 866 478
Tegevus 4 (Põhi) 431 741 500 820 604 438 1 536 999
KOKKU 1 164 915 1 515 503 1 435 927 4 116 345

Samm 16. Teenuste otsekulude ja kaudkulude summeerimine teenusele.


Tabel 14. Teenuste maksumused

  Teenus 1 Teenus 2 Teenus 3 KOKKU
Otsekulud (tabelist 6.2) 687 327 397 827 598 500 1 683 655
Kaudkulud (tabelist 13) 1 164 915 1 515 503 1 435 927 4 116 345
KOKKU 1 852 242 1 913 330 2 034 427 5 800 000

5.9. Näide. Traditsioonilise kuluarvestuse juurutamine

 

Asutuse eelarvestatud kulud, tuh €

50 TÖÖJÕUKULUD 1400
5500 Administreerimiskulud 60
5502 Uurimis- ja arendustööd 20
5503 Lähetuskulud (v.a.koolituslähetus) 50
5504 Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) 15
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 120
5512 Rajatiste majandamiskulud 80
5513 Sõidukite majandamiskulud 120
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 60
5515 Inventari majandamiskulud 25
5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 30
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 20
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 105
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud  
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 20
5525 Kommunikatsiooni, kult. ja vabaaja sisustamise kulud 30
5526 Sotsiaalteenused 2400
5529 Tootmiskulud  
5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid  
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)  
5539 Muu erivarustus ja materjalid 100
5540 Mitmesugused majanduskulud 35
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)  
61
PÕHIVARA AMORTISATSIOON JA ÜMBERHINDLUS
800
KOKKU   5800

Samm 1. Asutuse teenuste/väljundite määratlemine.

Teenuse nimetus (Name) Teenuse kood (Reference) Teenuse väljund Teenuse sihtrühm Mõõdiku sihttase (tk, tund, %)
Teenus 1        
Teenus 2        
Teenus 3        

Samm 2. Asutuse kasutada olevate ressursside määratlemine.

 

Tabel 15. Asutuse ressursiliigid ja ressursid

Ressursiliigid Tähis Ressursid Tähis
Ametikohad AK Vanemametnik 1 AK1
Tippspetsialist 1 AK2
Keskastme spetsialist 1 AK3
Keskastme spetsialist 2 AK4
Antud toetused AT Pension AT1
IT varad IT Server 1 IT1
Server 2 IT2
Kinnistud KI Hoone Pargi 6 KI1
Hoone Metsa 2 KI2
Krunt Põllu 6 KI3
Inventar ja materjalid MM Töölauad MM1
Maismaasõidukid MS Auto 1 MS1
Auto 2 MS2
Traktor 1 MS3
Õhusõidukid ÕS Helikopter 1 ÕS1
Masinad ja seadmed SE Seade 1 SE1
Veesõidukid VS Kaater 1 VS1

Samm 3. Iga ressursi maksumuse tuletamine.

 

Tabel 16. Kulude seostamine ressurssidega

Kontogrupid Ressursid (tabelist 1 iga kasutatava ressursi kohta) Ressursi maksumus, tuh. €
50 Tööjõukulud Ametikoht (AK 1) 25
Ametikoht (AK 2) 30
Ametikoht (AK 3) 35
Ametikoht (AK 4) 25
Ametikohad (AK 5-55) 1 285
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Kinnistu (KI 1) 120
5512 Rajatiste majandamiskulud Kinnistu (KI 2) 150
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Kinnistud (KI 3-5) 230
5526 Sotsiaalteenused Antud toetus (AT 1) 600
Antud toetus (AT 2) 300
Antud toetus (AT 3) 500
Antud toetused (AT 4-7) 1 000
5513 Sõidukite majandamiskulud Maismaasõiduk (MS 1) 5
Maismaasõiduk (MS 2) 10
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Maismaasõidukid (MS 3-15) 100
5513 Sõidukite majandamiskulud Õhusõiduk (ÕS 1) 25
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Õhusõidukid (ÕS 2-4) 85
5513 Sõidukite majandamiskulud Veesõiduk (VS 1) 15
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Veesõidukid (VS 2-5) 60
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud IT vara (IT 1) 15
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus IT vara (IT 2) 25
IT varad (IT 3-10) 110
5515 Inventari majandamiskulud Inventar ja materjal (MM 1) 35
5539 Muu erivarustus ja materjalid Inventar ja materjal (MM 2) 55
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Inventar ja materjalid (MM 3-8) 220
5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud Masin ja seade (SE 1) 15
61 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Masin ja seade (SE 2) 10
  Masinad ja seadmed (SE 3-6) 50
KOKKU   5 135

Samm 4. Ressursside omavaheline seostamine.

 

Tabel 17. Omavahel seostatud ressursid

Ülekantavad ressursiliigid Ülekantavad kulud, € (tabelist 2) Vastu võtvad ressursid Vastuvõetud kulu ressursiühikule Ülekandmise alus
Kinnistu (KI 1) 120 000 Ametikohad (AK 1-55) NB asutuses 55 ametikohta
 

3818
Ametikohtade arvu alusel

 

Kinnistu (KI 2)
90 000
IT vara (IT 1) 15 000
727
IT vara (IT 2) 25 000
Inventar ja materjal (MM 1) 35 000 1236
 
Inventar ja materjal (MM 2) 33 000
KOKKU 318 000    

Samm 5. Jaotamata eelarvestatud kulude seostamine ressursiliikidega

 

Tabel 18. Jaotamata kulude seostamine ressurssidega

Jaotamata kulude kontogrupid Jaotatavad kulud, € Vastu võtvad ressursid Vastuvõetud kulu ressursiühikule
5500 Administreerimiskulud 60 000 Ametikohad (AK 1-55) 12091 (=665000/55)
5502 Uurimis- ja arendustööd (kui ei ole otsekulud) 20 000
5503 Lähetuskulud 50 000
5504 Koolituskulud 15 000
5521 Toiduained ja toitlustusteenused (kui ei ole otsekulud) 20 000
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud (kui ei ole otsekulud) 105 000
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud (kui ei ole otsekulud) 0
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud (kui ei ole otsekulud) 20 000
5525 Kommunikatsiooni, kult. ja vabaaja sisustamise kulud 30 000
5529 Tootmiskulud (kui ei ole teenuse otsekulud) 310  000
5540 Mitmesugused majanduskulud 35 000
KOKKU 665 000    

Samm 6. Järgi jäänud ressursside maksumuste väljatoomine.

 

Tabel 19. Järgi jäänud ressursid ja nende maksumused

Ressursid Ressursi maksumus, €
Ametikohad (AK1-55), suurendatud teiste ressursside ja jaotamata kulude arvelt 17 873 (=5781+12091)
Kinnistu (KI 2) 60 000
Kinnistud (KI 3-5) 230 000
Antud toetused (AT) 2 400 000
Maismaasõiduk (MS 1) 5 000
Maismaasõiduk (MS 2) 10 000
Maismaasõidukid (MS 3-15) 100 000
Õhusõiduk (ÕS 1) 25 000
Õhusõidukid (ÕS 2-4) 85 000
Veesõiduk (VS 1) 15 000
Veesõidukid (VS 2-5) 60 000
IT varad (IT 3-10) 110 000

Samm 7. Teenuste otsekulude ja asutuse tugitegevuste määratlemine.

 

Tabel 20.1. Teenustega seotud otsekulude ja tugitegevuste kulukontod

Ressursid Teenus 1 Teenus 2 Teenus 3 Tugitegevus 1
Ametikohad (AK) AK1 AK 2   AK 3-15
Kinnistud (KI)     KI 2 (40%)  
Antud toetused (AT) AT 1 AT 2 AT 3  
Maismaasõidukid (MS)   MS 1   MS 2
Õhusõidukid (ÕS)        
Veesõidukid (VS)        
IT varad (IT) IT 3-10 (40%) IT 3-10 (25%) IT 3-10 (35%)  
Inventar ja materjalid (MM)   MM 2 (40%)   MM 3-8 (10%)
Masinad ja seadmed (SE)       SE 1

Tabel 20.2. Teenuste otseste ja tugitegevuste ressursside kulud, €

Ressursid Teenus 1 Teenus 2 Teenus 3 Tugitegevus 1 Kokku
Ametikohad (AK) 43 327 43 327   563 258 649 912
Kinnistud (KI)     60 000   60 000
Antud toetused (AT) 600 000 300 000 500 000   1 400 000
Maismaasõidukid (MS)   5000   10 000 15 000
Õhusõidukid (ÕS)          
Veesõidukid (VS)          
IT varad (IT) 44 000 27 500 38 500   110 000
Inventar ja materjalid (MM)   22 000   22 000 44 000
Masinad ja seadmed (SE)       15 000 15 000
Kokku 687 327 397 827 598 500 610 258 2 293 912
Otsekulud kokku 1 683 655    

Samm 8. Asutuse kaudkulude määratlemine.

 

Tabel 21. Asutuse otse- ja kaudkulud

  tuh. € Kogukulud Otsekulud Kaudkulud
50 TÖÖJÕUKULUD 1400 86,7 1313,3
5500 Administreerimiskulud 60   60
5502 Uurimis- ja arendustööd 20   20
5503 Lähetuskulud (v.a.koolituslähetus) 50   50
5504 Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) 15   15
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 120 60 60
5512 Rajatiste majandamiskulud 80   80
5513 Sõidukite majandamiskulud 120 5 115
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 60 110 -50
5515 Inventari majandamiskulud 25 22 3
5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 30   30
5521 Toiduained ja toitlustusteenused 20   20
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 105   105
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud      
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 20   20
5525 Kommunikatsiooni, kult. ja vabaaja sisustamise kulud 30   30
5526 Sotsiaalteenused 2400 1400 1000
5529 Tootmiskulud 310   310
5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid      
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)      
5539 Muu erivarustus ja materjalid 100   100
5540 Mitmesugused majanduskulud      
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)      
61 PÕHIVARA AMORTISATSIOON JA ÜMBERHINDLUS 800   800
KOKKU 5800 1683,7 4116,3

Samm 9. Teenuste vahel põhi ametikohtade jaotamine.
Samm 10. Kaudkulude jaotamine teenuste vahel.

 

Tabel 22. Põhi ametikohad teenuseti

  Teenus 1 Teenus 2 Teenus 3 KOKKU
Põhi ametikohad, tk 8 14 18 40
osakaalud, % 20% 35% 45% 100%

NB Kokku asutuses 55 töötajat, neist põhitöötajaid 42, kellest 2 olid otseselt teenustega seotud

Tabel 23. Kaudkulud teenuseti

  Teenus 1 Teenus 2 Teenus 3 Kokku
osakaalud, % (tabelist 22) 20% 35% 45%  
Kaudkulud, € (kogu kaudkulu tabelist 21) 823 269 1 440 721 1 852 355 4 116 345

Samm 11. Teenuste maksumuse väljatoomine

 

Tabel 24. Teenuste maksumused

  Teenus 1 Teenus 2 Teenus 3 Kokku
Otsekulud (tabelist 20.2) 687 327 397 827 598 500 1 683 655
Kaudkulud (tabelist 23) 823 269 1 440 721 1 852 355 4 116 345
Kokku 1 510 596 1 838 548 2 450 855 5 800 000

 

naidismudel.xls (1.07 MB)
mudeli_pohi.xls (109 KB)