Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Kulumudeli jooksev kasutamine

 

Kulumudelit on võimalik kasutada jooksvalt asutuse operatiivse ja strateegilise juhtimise, kontrolli (eelarve täitmise), asutuse ja üksuste tulemuslikkuse hindamise ja otsustamiste jm juures, oma asutuse tõhusamaks ja mõjusamaks muutmiseks. Järgnevalt on toodud näide kuidas asutus saab tegevuspõhise kuluarvestuse mudelist saadava info alusel muuta oma senist tegutsemist tõhusamaks ja mõjusamaks.

Näide. Säästlikkuse (ökonoomsuse), tõhususe ja mõjususe seostamine tegevuspõhise kuluarvestuse mudeliga.

Säästlikkus Economy = (S) Kasutatud ressursid, tk/ Ressursi maksumus, €

Tõhusus Efficiency  = (V) Saadud teenusühikud, tk/ (S) Kasutatud ressursid, tk

Mõjusus Effectiveness = Teenustest tekkinud mõjud, tk; €; vm /Ressursi maksumus, €

Säästlikus mõõdab kui mitu ressursiühikut saadi 1 € (või 10€, 100€, 1000€ jne) eest. Riigi juhtimisel võimaldab see hinnata a) aja jooksul muutnud ressursi maksumusi; b) ressursi maksumusi riigiasutuste vahel (juhul kui erinevad riigiasutused kasutavad samu ressursse, nt kulud sõiduauto kohta aastas, kulud ruumi m2 kohta aastas). Kui kasutatud ja olemasolev ressursikogus erinevad, siis on säästlikkuse jaoks oluline ressursi kasutusmäära väärtust kõrgena hoida, seda kas ressurssi maksimaalse kasutamise suurendamise või kasutamata ressursist loobumise läbi.
 

Ressursi tegelik kasutusmäär = Tegelikult kasutatud ressurss (mõõdetav) / Olemasoleva ressursi maksimaalne teoreetiline kasutusmaht (arvutatav)

Olemasoleva ressursi maksimaalne teoreetiline kasutusmaht - tegelikult kasutatud ressurssi maht  =  kasutamata ressurssi maht

Tõhusus mõõdab kui mitme sisendressursi ühiku (tk) abil saadakse pakkuda kui mitut teenusühikut (tk).

Teenuse osutamiseks tuleb teha korduvaid tegevusi (mille maksumust arvestab tegevuspõhine kuluarvestus) ja mille jaoks kasutatakse samaaegselt mitmeid erinevaid ressursse.
Riigi juhtimisel võimaldab tõhusus hinnata asutuses aja jooksul toiminud struktuurset muutust teenuse osutamiseks vajaminevates tegevustes, ressurssides ja nende kogustes. Kasu tõhususe võrdlemisest erinevate riigiasutuste vahel saadakse siis, kui analoogset tegevust teevad ja teenust osutavad mitu riigiasutust.


Mõjusus mõõdab kui mitme teenusühiku pakkumise järgselt tekkis soovitud mõju ja mis oli selle maksumus. Riigi juhtimisel võimaldab mõjusus hinnata asutuses aja jooksul toiminud muutust mõju saamiseks vajaminevate teenusühikute kogustes ja maksumustes. Kasu mõjususe võrdlemisest erinevate riigiasutuste vahel saadakse siis, kui analoogset mõju peavad saavutama mitmed riigiasutused.

Näide

Üksusus vajab teenuse (Teenus 1) osutamiseks kolme ametnikku, 30 m2 suurust ruumi, kahte autot, nelja IT-seadet. Iga ressursi maksumus on eraldi teada ja kokku moodustas üksuse jooksva aasta kulu 100 tuh €. Eelmise aasta kogukulu oli 95 tuh €. Üksus pakkus jooksval aastal 10 000 ja eelmisel aastal 9 800 teenusühikut. Jooksval aastal saavutati osutatud teenustega mõjumääraks 4,17 (elanike teadlikkuse tase riigi IT teenuste uutest võimalustest) ja eelmisel aastal 3,92.

Tabel 25. Mõlema aasta näitajate võrdlus tõi välja järgmised vahetulemused.

  Jooksev aasta Eelmine aasta Võrdlus
Säästlikkus Üksus kasutas oma ressursside soetamiseks 100 tuh. € Üksus kasutas oma ressursside soetamiseks 95 tuh. € Eelmine aasta oldi säästlikumad
Tõhusus 100 tuh € pealt loodi 10 000 teenusühikut e 1 ühiku kulu 10€ 95 tuh € pealt loodi 9 800 teenusühikut e 1 ühiku kulu 9,69€ Eelmine aasta tegutseti tõhusamalt
Mõjusus 10 000 teenusühiku abil saavutati mõjumääraks 4,17 e ühe kümnendik-punkti saavutamiseks tuli osutada 240 teenusühikut 9 800 teenusühiku abil saavutati mõjumääraks 3,92 e ühe kümnendik-punkti saavutamiseks tuli osutada 250 teenusühikut Jooksval aastal tegutseti mõjusamalt
Mõju maksumus 1 mõjupunkti saavutamise hind 23 981€ 1 mõjupunkti saavutamise hind 24 235€ Jooksval aastal kulutati mõju saavutamisele vähem

Vahetulemuste kasutamine:
Üksus saab oma tegevusi muuta säästlikumaks, tõhusamaks ja mõjusamaks kui ta kombineerib kahe aasta parimad tulemused: eelmise aasta säästvama ja tõhusama tegutsemise ning jooksva aasta mõjusama tegutsemise.
Sihid uueks aastaks: soetada üksusele ressursse 95 000 euro eest, selle abil saavutada teenusühiku kuluks 9,69€ ja kümnendik-punkti võrra teadlikkuse taseme tõstmiseks pakkuda 240 teenusühikut. Nii tegutsedes tuleks 1 mõjupunkti saavutamise maksumuseks 22 782€.