Regionaalhaldus ja maavalitsuste lõpetamine

Regionaalhaldus hõlmab endas avaliku halduse funktsioonide täitmist ja avalike teenuste osutamist maakondlikul tasandil või maakondade üleselt. Riigi regionaalhaldust teostavad valdkondliku juhtimise tasandil valitsusasutuste kohahaldusüksused.

Rahandusministeerium analüüsib, kavandab ja koordineerib riigi regionaalhalduse poliitikat, osaleb vastavate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel.

 

 

Ülesannete jaotus maavalitsuste tegevuse lõpetamise järel

 

Maavalitsused lõpetasid 1. jaanuaril 2018 tegevuse ning nende senised ülesanded anti üle riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele. Osa ülesandeid sai endale ka rahandusministeeriumisse loodud regionaalhalduse osakond. Osakonnal on maakondlikud talitused, kus töötab sõltuvalt maakonnast 3-7 töötajat. Kokku töötab osakonna koosseisus 67 inimest võrreldes maavalitsustes 2017. aasta algul kokku töötanud 477 inimesega. Regionaalhalduse osakonna põhiülesanneteks on kohalike omavalitsuste nõustamine, arvamuste andmine maakonda puudutavates valdkondlikes poliitikates, regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamises osalemine, maakonnaplaneeringute ja riigi eriplaneeringute koostamise korraldamine ning riigi teenuste osutamise koordineerimine maakonnas.

1. Rahvastikutoimingud:

maakonnakeskuse omavalitsused:

 • sünni registreerimine;
 • surma registreerimine;
 • abielu sõlmimine;
 • abielu lahutamine;
 • nime muutmine (seda toimingut saab teha neljas kohas Eestis - Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses);
 • soo muutmise andmete registreerimine;
 • isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks;
 • isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis;
 • elukoha registreerimine;
 • hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine;
 • rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend);
 • andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt,
 • kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt;
 • andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral;
 • rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.


Täitjad: Tallinna Perekonnaseisuamet, Hiiumaa Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Narva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Valga Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Võru Linnavalitsus.

Rahvastikutoimingute ülesanded ülejäänud kohalikes omavalitsustes ei muutu, nad registreerivad endiselt surmi, sünde, elukohti ning annavad rahvastikuregistri väljavõtteid.

Siseministeerium:

 • rahvastikuregistri kvaliteeditööde korraldamine,
 • haldusjärelevalve,
 • kannete kogumine ja arhiveerimine,
 • registripõhise rahvaloenduse raames toimuv andmesisestus,
 • perekonnaseisuametnike koolituse ja eksami läbiviimine ning perekonnaseisuametniku õiguse andmine. 

Siseministeeriumi kontaktid: 6125008, info@siseministeerium.ee

2. Maa järelmaksunõuete haldamine, sh  

 • - lapse sünniga seotud soodustuste määramine;
 • - loa andmine hüpoteegiga koormatud kinnistutel raie teostamiseks;
 • - loa andmine kinnistu jagamiseks;
 • - hüpoteegi kustutamised, loovutamised ja vähendamised.

Riigi Tugiteenuste Keskus,  kontakt: Tarvo Nurgamaa, 663 1859, tarvo.nurgamaa@rtk.ee

3. Maareformi ja maatoimingud 

 • Maa erastamisega seotud toimingud
 • Maa munitsipaalomandisse andmisega seotud toimingud
 • Maa riigi omandisse jätmisega seotud toimingud
 • Riigimaa kasutusvaldusesse andmisega ja riigimaale kasutusvalduse seadmisega seotud toimingud
 • Kasutusvaldusesse antud maa omandamisega seotud toimingud
 • Reformimata riigimaa ajutise valitsemisega seotud toimingud
 • Riigimaale hoonestusõiguse seadmisega seotud toimingud.

Maa-amet, kontaktid: Maire Salu, maareformi osakonna juhataja,  675 0877, maire.salu@maaamet.ee; Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, 665 0762, tiina.vooro@maaamet.ee; Mai Lind, maatoimingute osakonna juhataja, 665 0771, mai.lind@maaamet.ee 

4. Maakonna bussitranspordi korraldus
 

 • Harjumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal – MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus;
 • Hiiumaal – Hiiumaa Vallavalitsus;
 • Ida-Virumaal – MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus;
 • Jõgevamaal – MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus;
 • Järvamaal - MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus;
 • Põlvamaa ja Võrumaal – MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus;
 • Pärnumaal - MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus;
 • Saaremaal – Saaremaa Vallavalitsus;
 • Tartumaal – MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus;
 • Valgamaal - MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus;
 • Viljandimaal - MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus.

5. Maakonna bussitranspordi järelevalve ja piletikontroll – Maanteeamet, kontakt: Ahto Pahk, ühistranspordiosakonna järelevalvetalitus, 51990917, ahto.pahk@mnt.ee

6. Siseriiklik laeva- ja lennuliinide korraldus – Maanteeamet, kontakt: Mika Männik, ühistranspordiosakonna juhtivekspert, 6361119, mika.mannik@mnt.ee

7. Sotsiaalvaldkonna ülesanded:

 • Sotsiaalvaldkonna riiklike tegevuslubade väljastamine, riikliku- ja haldusjärelevalve tegemine ning statistiliste andmete kogumine – Sotsiaalkindlustusamet, 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Asendus- ja järelhooldusteenuse (varasem asenduskoduteenus) rahastamine ja teenuse lepingute sõlmimine – linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond
 • Alaealiste õigusrikkujatega seotud tegevused – linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond


8. Haridusvaldkonna ülesanded:

 • Õppeasutuste järelevalve – Haridus- ja Teadusministeerium, 735 0222, hm@hm.ee
 • Nõustamiskomisjoni töö korraldamine – SA Innove, 735 0500, innove@innove.ee
 • Õpilase riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõtmise taotlused – Haridus- ja Teadusministeerium, 735 0222, hm@hm.ee
 • Lõpudokumentide plankide ja medalite haldamine – SA Innove, kontakt: Maarja-Liisa Kütt, asjaajamise üksuse arhivaar, telefon 735 0525, maarja-liisa.kytt@innove.ee
 • Rahvusvaheliste haridusuuringute, nt PISA ja IELS (rahvusvaheline alushariduse uuring), riiklike tasemetööde ja eksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tegevused – SA Innove, kontaktid: Aimi Püüa, Aimi.Pyya@innove.ee; 7350620 (rahvusvahelised haridusuuringud); Rain Sannik, Rain.Sannik@innove.ee; 735 0560 (tasemetööd ja eksamid).
 • Maakonna haridusüritused – kohalike omavalitsuste maakondlikud liidud koostöölepingute alusel HTMiga.

9. Maakonna arengu kavandamise ülesanded, sh maakonna arengustrateegia koostamine, turvalisuse nõukogude koordineerimine, terviseedenduse ülesanded ja maakonna kultuurikorraldus: 

 • Harjumaa - MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit; 
 • Hiiumaa - SA Hiiumaa Arenduskeskus;
 • Jõgevamaa - SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus;
 • Järvamaa - MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit;
 • Läänemaa- SA Lääne-Eesti Arenduskeskus;
 • Lääne-Virumaa - MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit; 
 • Põlvamaa - MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit;
 • Raplamaa - MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit;
 • Tartumaa - MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit;
 • Valgamaa - MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit;
 • Viljandimaa - MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit;
 • Võrumaa - SA Võrumaa Arenduskeskus;

Maakonna arengu kavandamise ülesande täitja osas täiendame Pärnumaa, Ida-Virumaa ja Saare maakonna infot. 

10. Siseriiklike regionaalarengu programmide korraldamine:

 • Regionaalsete investeeringutoetuste programm – taotlused esitatakse EAS-ile (Terje Kuus, 627 9529, terje.kuus@eas.ee), maakonna projektide prioriteetsust hindavad maakondlikud arendusorganisatsioonid
 • Kohaliku omaalgatuse programm - maakondlikud arendusorganisatsioonid (MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Hiiumaa Arenduskeskus, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit, SA Lääne-Eesti Arenduskeskus, MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus).
  Ülesande täitja osas  täiendame Pärnumaa, Ida-Virumaa ja Saare maakonna infot. 
 • Hajaasustuse programm – linna- ja vallavalitsused
 • Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise toetusskeem – MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus,

11. Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide järelevalve - Justiitsministeerium, Iivika Sale, iivika.sale@just.ee

12. Maakonnaplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringute koostamine, järelevalve üld- ja detailplaneeringute üle – Rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee

 • Koostamisel olevad maakonnaplaneeringud on leitavad SIIT.
 • Kehtivad maakonnaplaneeringud on leitavad SIIT.

13. Kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamine – Rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee

14. Järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas – Rahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, 611 3075, Vaino.Toemets@fin.ee

15. Noorsootöö ülesanded – Eesti Noorsootöö Keskus, Edgar Schlümmer, 735 0399 edgar.schlummer@entk.ee

16. Maakonnaraamatukogude järelevalve - Kultuuriministeerium, Kristiin Meos, raamatukogude peaspetsialist, 6 282 244, kristiin.meos@kul.ee

17. Valimiste korraldamine – Riigi valimisteenistus, Priit Vinkel, valimisteenistuse juht, 631 6548, Priit.Vinkel@valimised.ee
Linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel.

18. Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes – üldjuhul Keskkonnaministeerium, Eike Pärnamägi,  üldosakonna jurist, 626 0706, eike.parnamagi@envir.ee ;  Maa-amet, Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja,  665 0762 ,  tiina.vooro@maaamet.ee

19. Karantiini kehtestamine ning lõpetamine ning taudipunkti ümber ohustatud ja järelevalvetsooni kehtestamine - Veterinaar- ja Toiduamet, 6051710, vet@vet.agri.ee

20. Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamine kolmanda riigi isiku poolt – linna- ja vallavalitsused

21. Saarevahi töö – vallavalitsused


Lisainfo:
Rahandusministeerium, Mart Uusjärv, 6113081, mart.uusjarv@fin.ee

 

 

Maakondlike esindustega regionaalhalduse osakond

 

Regionaalhalduse osakonna kontaktid
Viimati uuendatud: 5. juuni 2020