Finantsjuhtimine

Kohalikud omavalitsused moodustavad olulise osa valitsussektorist. Nende kanda on ca 25% valitsussektori kogukuludest. Kohalikel omavalitsustel on iseseisev eelarve, mille kujundamise alused ja kord on sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega (KOFS).

KOV-ide eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Valla- või linnavalitsus koostab eelarveprojekti ning esitab selle volikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust. Kui eelarve ei ole 1. jaanuariks vastu võetud, võib valitsus teha kulutusi ühe kaheteistkümnendiku osas lõppenud aastaks ette nähtud kulutustest. Eelarve tuleb vastu võtta hiljemalt kolme kuu jooksul alates eelarveaasta algusest. Omavalitsuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja selle täitmisest aruandmise korra sätestab valla või linna põhimäärus. Valdadele ja linnadele võib panna kohustusi ainult seaduse alusel või kokkuleppel omavalitsusega. Seadusega pandud riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest.

 
2012. aastast kehtiv kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) näeb KOVidele ette järgmised põhimõtted:
 • nelja eelseisva aasta kohta eelarvestrateegia koostamine;
 • 5 osaline eelarvestruktuur, mis annab täpsema ja kiirema ülevaate finantsseisust;
 • eelarve vastuvõtmise ja majandusaasta aruande kinnitamise põhimõtted;
 • eelarve seletuskirjas aasta tegevuseesmärkide kajastamine;
 • arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve dokumentide avalikustamine veebilehel;
 • põhitegevuse tulude ja kulude tasakaalu nõudest kinnipidamine;
 • netovõlakoormuse ülempiirist kinnipidamine;
 • valitseva mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste finantstegevuse jälgimine põhitegevuse tulemi tasakaalu nõudest ja netovõlakoormuse piirmäärast kinnipidamiseks;
 • vaba raha paigutamise ja rahavoo juhtimise reeglid;
 • aktsiate soetamine ainult  avalike ülesannete täitmiseks;
 • laenu võtmine ainult investeeringuteks, aktsiate soetamiseks ja võla refinantseerimiseks ning laenu andmine sõltuvatele üksustele investeeringuteks.

Raskustesse sattunud kohalikele omavalitsustele antakse võimalus koostada kolme aasta pikkune kava olukorra lahendamiseks. Kui see ei õnnestu, rakendub saneerimismenetlus ning riik tuleb appi saneerimiskava ja finantsplaani koostamisel.

Kontaktid finantsjuhtimisega seotud küsimustes:

Sulev Liivik, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja, 611 3417, sulev.liivik@fin.ee

Kersti Sannik, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist, 611 3654, kersti.sannik@fin.ee

Kohalike omavalitsuste tulubaasi hindamine (pilootprojekt)

 

Viimati uuendatud: 19. aprill 2021