Finantseerimine

Kohaliku omavalitsuste sissetulekud tulevad maksudest, toetustest, teenuste müügist ja muudest tuludest. Riigieelarvest eraldatud riiklike maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks.

Üle poole kohalike omavalitsuste kogusissetulekutest moodustab nende elanike makstud füüsilise isiku tulumaks (osa sellest laekub riigile). Maamaks laekub kogu ulatuses kohalikesse eelarvetesse. Riiklike maksude kõrval võib omavalitsus kehtestada oma territooriumil ka kohalikke makse (nt reklaamimaks, parkimistasu), aga nende osakaal kohalikus eelarves on väike.

Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.

Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta õpetajate tööjõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhist peretoetust ning hooldada kohalikke teid.

Lisaks on kohalikel omavalitsustel võimalus taotleda projektipõhiselt toetust mitmest meetmest.

Valdade ja linnade väljaminekutest peaaegu pool on seotud haridusteenuste (lasteaiad, koolid) pakkumisega ning kolmandik on hõlmatud kohalike teede korrashoidu ja inimeste vaba aja veetmisega seotud teenuste pakkumisega. Üldvalitsemisele (sh võlgade teenindamisega seotud kulud) ja näiteks ka sotsiaalvaldkonnale läheb alla 10% väljaminekutest.

Rahandusministeerium töötab välja kohalike omavalitsuste finantseerimis- (sh tasandus- ja toetusfondi jaotuse) ja finantsjuhtimise põhimõtted.

Kohalikud omavalitsused esitavad igakuiseid ülevaateid oma eelarvete seisust ning nende täitmisest. Selle kohta leiab infot finantsülevaadete alt või portaalist Riigiraha.

Kohalike omavalitsuste finantsinfo pilveteenus

Ülevaadet tekkepõhistest raamatupidamise andmetest kohalike omavalitsuste kohta saab riigipilve teenuse kaudu.

Vaata täpsemalt leheküljelt riigiraha.fin.ee.

 

Tasandus- ja toetusfond


2019. aasta tasandus- ja toetusfond

Riigieelarve eelnõus on kohalikele omavalitsustele ette nähtud toetusteks läbi tasandusfondi 102 mln eurot ja läbi toetusfondi 417 mln eurot. Sealhulgas:

  • hariduskulude toetus – 314,2 mln eurot
  • toimetulekutoetuse maksmise hüvitis – 18,2 mln eurot
  • rahvastikutoimingute hüvitis – 1,1 mln eurot
  • matusetoetusteks – 4,0 mln eurot
  • kohalike teede hoiu toetus – 29,3 mln eurot
  • asendus- ja järelhooldusteenuse toetus – 17,8 mln eurot
  • koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus - 15 mln eurot
  • noorte huvitegevuse toetus - 14,3 mln eurot
  • raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse toetus - 2,7 mln eurot

2019. aasta tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotuse esialgsed arvestused (XLS) (lisatud 26.11.2018). Tabelis on punaseks tehtud veergudes olevad algandmed uuendamata. Algandmete uuendamine võib mõjutada oluliselt tulemusi. Täpsemate tulemuste saamiseks on soovitatav kohalikul omavalitsusel uuendada algandmed tabelites ära või arvestada koontulemuse olulise muutusega tegelike algandmete selgumise järgselt!

Tasandusfondi vahendid jaotatakse vastavalt 2018. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõikele 1. Toetusfondi vahendid jaotatakse kooskõlas toetusfondi määrusega.

Viimati uuendatud: 26. November 2018