Finantseerimine

Kohaliku omavalitsuste sissetulekud tulevad maksudest, toetustest, teenuste müügist ja muudest tuludest. Riigieelarvest eraldatud riiklike maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks.

Üle poole kohalike omavalitsuste kogusissetulekutest moodustab nende elanike makstud füüsilise isiku tulumaks (osa sellest laekub riigile). Maamaks laekub kogu ulatuses kohalikesse eelarvetesse. Riiklike maksude kõrval võib omavalitsus kehtestada oma territooriumil ka kohalikke makse (nt reklaamimaks, parkimistasu), aga nende osakaal kohalikus eelarves on väike.

Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.

Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta õpetajate tööjõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhist peretoetust ning hooldada kohalikke teid.

Lisaks on kohalikel omavalitsustel võimalus taotleda projektipõhiselt toetust mitmest meetmest.

Valdade ja linnade väljaminekutest peaaegu pool on seotud haridusteenuste (lasteaiad, koolid) pakkumisega ning kolmandik on hõlmatud kohalike teede korrashoidu ja inimeste vaba aja veetmisega seotud teenuste pakkumisega. Üldvalitsemisele (sh võlgade teenindamisega seotud kulud) ja näiteks ka sotsiaalvaldkonnale läheb alla 10% väljaminekutest.

Rahandusministeerium töötab välja kohalike omavalitsuste finantseerimis- (sh tasandus- ja toetusfondi jaotuse) ja finantsjuhtimise põhimõtted.

Kohalikud omavalitsused esitavad igakuiseid ülevaateid oma eelarvete seisust ning nende täitmisest. Selle kohta leiab infot finantsülevaadete alt või portaalist Riigiraha.

Kohalike omavalitsuste finantsinfo pilveteenus

Ülevaadet tekkepõhistest raamatupidamise andmetest kohalike omavalitsuste kohta saab riigipilve teenuse kaudu.

Vaata täpsemalt leheküljelt riigiraha.fin.ee.

 

Tasandus- ja toetusfond


2018. aasta tasandus- ja toetusfond

Riigieelarves on kohalikele omavalitsustele ette nähtud toetusteks läbi tasandusfondi 90 mln eurot ja läbi toetusfondi 424 mln eurot. Sealhulgas:

 • hariduskulude toetus – 314 mln eurot
 • toimetulekutoetuse maksmise hüvitis – 24 mln eurot
 • sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetus – 3 mln eurot
 • vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis – 0,7 mln eurot
 • rahvastikutoimingute hüvitis – 1,1 mln eurot
 • matusetoetusteks – 4 mln eurot
 • kohalike teede hoiu toetus – 29 mln eurot
 • asendus- ja järelhooldusteenuse toetus – 16,7 mln eurot
 • koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus - 12 mln eurot (+1,5 mln eurot ülekantavana)
 • noorte huvitegevuse toetus - 14,3 mln eurot
 • raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse toetus - 2,6 mln eurot
 • jäätmehoolduse arendamise toetus - 2,2 mln eurot

2018. aasta tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotuse arvestused (XLS) (uuendatud 24.08.2018, lisatud rahvastikutoimingute, toimetulekutoetuse ja asendushoolduse lisavahendite jaotus). Jäätmehoolduse arendamise toetuse jaotus on kinnitatud eraldi Vabariigi Valitsuse korraldusega. Muude vahendite jaotuse on Vabariigi Valitsus kinnitanud korraldusega. Septembris lisavahendite jaotamise korraldus.

Tasandusfondi vahendid jaotatakse vastavalt 2018. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõikele 1. Toetusfondi vahendid jaotatakse kooskõlas toetusfondi määrusega

2019-2020. aasta tasandusfondi arvutamise mudel

Tasandusfondi 2019-2020 prognoosimiseks kasutada palun järgmist mudelit (XLS) (uuendatud 01.10.2018, lisatud 2018.a maamaks). Palun arvesta, et tegelikku tulemust mõjutab nii tulumaksu ja elanike arvu prognoosi täpsus kui ka teiste kohalike omavalitsuste 2018. aasta tulemused.

Viimati uuendatud: 1. Oktoober 2018