Finantseerimine

Kohaliku omavalitsuste sissetulekud tulevad maksudest, toetustest, teenuste müügist ja muudest tuludest. Riigieelarvest eraldatud riiklike maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks.

Üle poole kohalike omavalitsuste kogusissetulekutest moodustab nende elanike makstud füüsilise isiku tulumaks (osa sellest laekub riigile). Maamaks laekub kogu ulatuses kohalikesse eelarvetesse. Riiklike maksude kõrval võib omavalitsus kehtestada oma territooriumil ka kohalikke makse (nt reklaamimaks, parkimistasu), aga nende osakaal kohalikus eelarves on väike.

Tasandusfond on mõeldud valdade ja linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.

Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades katta õpetajate tööjõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhist peretoetust ning hooldada kohalikke teid.

Lisaks on kohalikel omavalitsustel võimalus taotleda projektipõhiselt toetust mitmest meetmest.

Valdade ja linnade väljaminekutest peaaegu pool on seotud haridusteenuste (lasteaiad, koolid) pakkumisega ning kolmandik on hõlmatud kohalike teede korrashoidu ja inimeste vaba aja veetmisega seotud teenuste pakkumisega. Üldvalitsemisele (sh võlgade teenindamisega seotud kulud) ja näiteks ka sotsiaalvaldkonnale läheb alla 10% väljaminekutest.

Rahandusministeerium töötab välja kohalike omavalitsuste finantseerimis- (sh tasandus- ja toetusfondi jaotuse) ja finantsjuhtimise põhimõtted.

Kohalikud omavalitsused esitavad igakuiseid ülevaateid oma eelarvete seisust ning nende täitmisest. Selle kohta leiab infot finantsülevaadete alt või portaalist Riigiraha.

Kohalike omavalitsuste finantsinfo pilveteenus

Ülevaadet tekkepõhistest raamatupidamise andmetest kohalike omavalitsuste kohta saab riigipilve teenuse kaudu.

Vaata täpsemalt leheküljelt riigiraha.fin.ee.

 

Tasandus- ja toetusfond


2018. aasta eelarve ettevalmistamisel on võimalik abivahendina kasutada tasandusfondi prognoosimise tabelit (XLS). Täpsemate tulemuste saamiseks tuleb kasutajal ära uuendada algandmed (nt elanike arv). Lisaks on failis esitatud matusetoetuse ja asendushooldusteenuse toetuse esialgsed arvutused.

2017. aasta tasandus- ja toetusfondi jaotus

Riigieelarve eelnõus on kohalikele omavalitsustele ette nähtud toetusteks läbi Tasandusfondi 77 012 000 eurot ja läbi Toetusfondi 326 395 000 eurot. Sealhulgas:

 • hariduskulude toetus – 251 356 000 €
 • toimetulekutoetuse maksmise hüvitis – 22 500 000 €
 • sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetus – 3 161 000 €
 • vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis – 4 148 000 €
 • sündide ja surmade registreerimise hüvitis – 21 000 €
 • väikesaarte toetus – 416 000 €
 • kohalike teede hoiu toetus – 29 313 000 €
 • keskkonnatasude muutmise kompensatsioon – 930 000 €
 • koolieelsete lasteasutuste teenuse parendamise toetus - 4 000 000 €
 • noorte huvitegevuse toetus - 5 700 000 €
 • raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse toetus - 2 650 000 €
 • jäätmehoolduse arendamise toetus - 2 200 000 €

Tasandus- ja toetusfondi arvutused (XLS) (muudetud 06.09.2017).

Lasteaiaõpetajate palkade tõstmise motiveerimise ja huvitegevuse meetme arvestuspõhimõtted on kinnitatud toetusfondi määrusega. Korraldused nende vahendite jaotamiseks valmistatakse ette pärast 20. augusti, kui kohalikud omavalitsused on esitatud oma otsused lasteaiaõpetajate töötasu tõstmiseks.

Kinnitatud toetusfondi määrus 2017.

Kinnitatud tasandus- ja toetusfondi jaotus 2017. Haridustoetuse vahendite 2017. a jaotuse on Vabariigi Valitsus kinnitanud varasema aktiga. Huvitegevuse, lasteaiaõpetaja, täiendavate toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse vahendeid jaotati hilisema aktiga. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse vahendid jaotati aprilli aktiga.

Viimati uuendatud: 14. November 2017