Sa oled siin

Kohanimekorraldus

Uudis! Eesti uus asustusjaotus hakkas kehtima koos uute valdade sünniga

Haldusreform muudab oluliselt nii Eesti haldus- kui asustusjaotust. Lisaks valdade ühinemistele muutuvad mitmel pool külade nimed ja piirid. Mõned külad antakse üle teise valla koosseisu. Hulgale külanimedele lisatakse eristav täiendsõna (hargtäiendi), et ühte valda ei satuks mitu sama nimega küla. Mõned  külanimed muutuvad ning seitse küla kaob (ühendatakse naaberkülaga) kohalike volikogude soovil. 

Asustusüksuste uus nimistu (vt määruse lisa) jõustub vastavalt kohalike valimiste tulemuste jõustumisega valdades.

Muutuvad külanimed leiate siit (PDF).

Vaata ka: Asustusüksuste nimistu määruse seletuskiri (811.07 KB, PDF)

Vastavalt muutuvad ka koduaadressid üle Eesti kõigis kohtades, kus kohalike omavalitsuste ühinemised toimuvad. Vaata täpsemalt haldusreformi KKK lehelt (PDF).

EESTI KOHANIMEDE KORRALDUSEST

Kohanimede korraldamist reguleerib 1997. aastast kohanimeseadus, milles on kirjas alused Eesti kohanimede määramiseks ja kasutamiseks ning selle üle järelevalve tegemiseks.

Kohanimede korraldamise peaeesmärk on tagada Eesti kohanimede ühtlustatud kasutamine ning kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse. Kõik ametlikud ja mitteametlikud kohanimed tuleb kanda riigi kohanimeregistrisse.

Riikliku kohanimekorralduse keskne institutsioon on Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev 15-liikmeline kohanimenõukogu, mis on nõuandev organ kohanimekorralduse probleemide läbitöötamiseks ning vastava tegevuse suunamiseks.

Kohanimede keelelise korrektsuse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Keeleinspektsioon, kohanimede asjus annab eksperthinnanguid ja korraldab uuringuid Eesti Keele Instituut.

Riiklik kohanimeregister

Register koondab ja teeb kõigile kättesaadavaks info Eesti kohanimede kohta, olles ühtlasi usaldusväärne andmeallikas kohanimekasutuse korrastamisel. Registrist on võimalik leida ametlikult kehtestatud, mitteametlikud ja endised kohanimed. Kohanimeregistris olevad kohanimed on aluseks teiste riiklike andmekogudele ja registritele, mis kohanimesid kasutavad.

Kohanimeregister sisaldab 2016. aasta septembri seisuga 157 425 kohanime. Andmebaasi täiendatakse pidevalt.

Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium ning volitatud töötleja Maa-amet.

Kohanimeregistri ülesanne on:

 • koguda ja talletada kohanimealast teavet;
 • laekunud infot kontrollida ja korrastada;
 • pidada arvestust ametlike kohanimede üle;
 • levitada kohanimealast teavet oma veebilehel ja vastata päringutele;
 • teha ametliku kohanimekasutuse ühtlustamiseks ettepanekuid.


Registrisse kantakse:

 • ametlikud kohanimed (põhinimi ja olemasolul rööpnimi);
 • mitteametlikud kohanimed (mitteametlik esikohanimi, mitteametlikud muud nimed);
 • andmed kohanimede alusdokumentide kohta;
 • andmed nimeobjektide kohta (liik, identifitseeriv tunnus nimeobjekti pidavas riigi andmekogus, tunnuspunkti koordinaadid);
 • kohanime mõjupiirkonna koordinaadid nimeobjektidel, mille andmeid ei ole üheski teises riigi andmekogus;
 • andmed kohanimeregistrile andmete esitajate kohta;
 • andmed kohanimeregistrist andmete taotlejate kohta.
   

XV KOHANIMEPÄEV Järvamaal
 

Kohanimenõukogu ja SA Ajakeskus Wittenstein / Järvamaa Muuseumid kutsuvad teid kolmapäeval, 1. novembril 2017 algusega kell 10 Paide Raekojas (Keskväljak 14, Paide) toimuvale XV EESTI KOHANIMEPÄEVA ettekandepäevale.

Ettekandepäeva peatähelepanu saavad Järvamaa kohad, nimed ja inimesed. Teeme esimese kokkuvõtte 2016.–2017. aasta haldusreformi mõjust valla- ja külanimedele.

Kohanimepäeval on sünnipäev: käidud on kõigis maakondades ja jõutud Eestimaa südamesse, Paidesse. Sel puhul ka väike tagasivaade kohanimepäevade algusesse.

Üles astuvad Alo Aasma, Madis Aesma, Valdo Praust, Rainer Eidemiller, Kaarel Aluoja, Marje Joalaid, Jaan Pehk, Elvi Sepp, Andres Kruusmaa, Mall Kivisalu, Uuno Ojala, Peeter Päll, Väino Tõemets ja Kadri Teller-Sepp.

Kava leiate siit (304.1 KB, PDF).
                                                                 
Kohanimepäeva eesmärk on anda häid teadmisi Eestimaa kohanimede loost ja tähtsusest. Seminaripäev on suunatud kohanime-, kultuuri- ja koduloohuvilistele, samuti kohanimekorraldusega tegelevatele ametnikele.

 

Kohanimenõukogu

Kohanimenõukogu täidab järgmisi kohanimeseadusest tulenevaid ja valitsuse antavaid ülesandeid:

 • kinnitab ametlikke kohanimesid vastavalt kohanimeseadusele;
 • nõustab kohanimemäärajaid ning annab nende taotlusel arvamusi;
 • teeb vajadusel riigihalduse ministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramiseks;
 • jälgib kohanimede kasutamist ning teeb vajadusel riigihalduse ministri kaudu ettepanekuid nende vastavusse viimiseks õigusaktide nõuetega;
 • teeb riigihalduse ministri kaudu ettepanekuid kohanimede määramist ja kasutamist reguleerivate õigusaktide muutmiseks;
 • osaleb kohanimeloendite koostamisel, korrastamisel ja avaldamisel;
 • lahendab kohtueelseid nimevaidlusi;
 • esitab vajadusel arvamuse valitsuses otsustamisele tulevate kohanimeküsimuste kohta;
 • esitab riigihalduse ministrile arvamusi võõrkeelse kohanime või rööpnime määramise või ametliku kohanime muutmise kohta;
 • korraldab kohanimede asjus eksperdihinnangute saamist;
 • teeb ettepanekuid kohanimealaste uuringute ja ekspertiiside tegemise lepingute sõlmimiseks;
 • korraldab kohanimeteemalist koolitus- ja nõustamistegevust, samuti asjakohaste juhendmaterjalide koostamist;
 • tutvustab Eesti kohanimekorralduse põhimõtteid ning levitab informatsiooni Eesti kohanimede kohta kodu- ja välismaal;
  täidab muid valitsuse antud ülesandeid.

Kohanimenimenõukogu koosseis (seisuga 1. september 2016)

Raivo Aunap dr phil, Tartu Ülikooli geoinformaatika ja kartograafia osakonna dotsent 
Jüri Jagomägi AS Regio asutaja, kartograaf
Ulla Kadakas Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor
Marja Kallasmaa dr phil, keeleteadlane, Eesti Keele Instituudi vanemksikograaf
Mall Kivisalu Maa-ameti aadressandmete büroo juhataja
Jaak Maandi planeeringute ekspert
Peeter Päll dr phil, keeleteadlane, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja, kohanimenõukogu aseesimees
Evar Saar dr phil, keeleteadlane, Võru Instituudi onomastika teadur
Liisi Lumiste Tallinna nimekorraldaja
Uudo Timm Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja
Ilmar Tomusk dr phil, Keeleinspektsiooni peadirektor
Väino Tõemets Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja, kohanimenõukogu esimees
Olev Veskimäe Maa-ameti ruumiandmete osakonna nõunik

 

Viimati uuendatud: 4. Jaanuar 2018