Finantsülevaated

Finantsvõimekuse radar (edaspidi leitav aadressilt riigiraha.fin.ee)


Finantsvõimekuse radari (vana haldusjaotus (417.3 KB, XLSX), uus haldusjaotus (316.8 KB, XLSX)) eesmärk on kirjeldada KOVide finantsseisundit ning selle jätkusuutlikkust. Ühtlasi võimaldab see nii keskvalitsusel kui ka kohalikul kogukonnal tuvastada finantsraskustesse sattumise ohtu varajases staadiumis.

Finantsvõimekuse radar koosneb 17 näitajast, mis on jaotatud vastavalt kirjeldusvõimele viide kategooriasse: lühiajaline maksevõime, pikaajaline maksevõime, iseseisvus, paindlikkus ja jätkusuutlikkus.

Piirkondliku potentsiaali indeks


Indeksi eesmärk on kirjeldada taustsüsteemi, milles omavalitsused tänasel päeval tegutsevad. Indeks koosneb 20 näitajast, mis on valdkondlikku kuuluvust arvestades jaotatud kolme kategooriasse: inimkapital, majanduslik kapital ja sotsiaalne kapital. Kõigis kolmes kategoorias on näitajad jaotatud kahte rühma: põhinäitaja(d) ja lisanäitajad. Põhinäitajad on suuruse näitajad, mis kirjeldavad piirkonnas olemasolevat kapitali mahtu. Lisanäitajad on ühikunäitajad, mis kirjeldavad piirkonnas olemasolevat kapitali mahtu ühiku kohta.

Indeksi eesmärk ei ole koostada nn „liiga tabelit“ ja häbimärgistada madalama skooriga omavalitsusi, vaid olla eeskätt tööriistaks omavalitsusjuhtidele ja kohalikule kogukonnale. Indeks ei anna hinnangut omavalitsuse tegevusele ega võimekusele, vaid aitab koondada olulise taustainformatsiooni, mis on vajalik juhtimisotsuste tegemiseks. Lisaks aitab indeks omavalitsustel paremini mõista eesseisvaid väljakutseid ja potentsiaalseid arenemisvõimalusi.

Õppelaenud


Õppelaenude ja neilt arvestatud maksude tasumiseks teeb rahandusministeerium taotluse alusel kohaliku omavalitsuse üksusele ülekande aasta esimestel kuudel kogu aasta summas.

Novembri lõpuks tuleb saata tegeliku kulu teatise, mis on aluseks täiendava ülekande tegemiseks või enamsaadud raha tagasimaksmiseks. Erandjuhul võib raha juurde taotleda aasta kestel.

Taotluste ja teatiste esitamine toimub paberkandjal või elektrooniliselt digiallkirjaga aadressil info@fin.ee või virve.rohtla@fin.ee. Õppelaenu taotluse vormi leiab siit (17.5 KB, XLS).

Kohalikele omavalitsustele antud tasandus- ja toetusfond ning investeeringutoetused

Kohalike omavalitsuste toetuste tabel (5.22 MB, XLSX) annab ülevaate kohalikele omavalitsustele eraldatud toetustest. Tabelisse on koondatud omavalitsuste lõikes info sellest, mis otstarbel,  millisele objektile, millisest finantseerimisallikast ning kui suure summa eest on omavalitsused toetust saanud.

Iga-aastased toetussummad ning nende kahanemine ja kasvamine on jaotatud otstarbe alusel gruppidesse ning kujutatud ka joonistena. Tabel annab ülevaate, kuidas tasandus- ja toetusfondi 4,5 miljardit eurot ning investeeringutoetuste 1,5 miljard eurot on viimase neljateistkümne aasta jooksul omavalitsuste vahel jagunenud.

Lisaks annab pikaajaline vaade hea ülevaate toetusmeetmete rahastamistrendidest. Kuigi majanduskriisi aastad mõjutasid omavalitsuse toetuseid riigieelarvest, siis viimasel neljateistkümnel aastal on vallad ja linnad saanud välisvahendite toel suure hulga investeeringuprojekte ellu viia, mis on taganud omavalitsuste stabiilse arengu. Näiteks on ehitatud Eesti esimene Jääaja Teemapark, Haapsalu promenaad, Eesti esimene peaaegu energiat mittetarbiv Nõlvaku lasteaed Laagris ning ulatuslikult renoveeritud Tartu Kutsehariduskeskuse hooneid. Need on vaid mõned üksikud näited, mille teostamiseks kohalikud omavalitsused välisvahenditest toetust on saanud.

Kohalike omavalitsuste eelarvearuanded (andmete esitajate esitatud kujul)

Aruandluse juhendmaterjalid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
15.11.2018
38 KB Lae alla
24.11.2017
36.5 KB Lae alla
24.11.2017
29.5 KB Lae alla
24.11.2017
34.5 KB Lae alla
13.12.2017
35.5 KB Lae alla
12.12.2017
41 KB Lae alla
14.12.2017
37 KB Lae alla
14.12.2017
41 KB Lae alla
15.12.2017
32.5 KB Lae alla
15.12.2017
52.5 KB Lae alla
29.09.2017
39 KB Lae alla
29.09.2017
37 KB Lae alla
14.12.2018
182 KB Lae alla
10.02.2018
121.5 KB Lae alla
27.05.2020
37 KB Lae alla
17.12.2020
161.5 KB Lae alla
16.04.2021
38 KB Lae alla
22.04.2021
227.56 KB Lae alla
09.06.2021
349.46 KB Lae alla
28.07.2021
350.21 KB Lae alla
26.08.2021
350.76 KB Lae alla
06.09.2021
371.93 KB Lae alla
23.09.2021
363.49 KB Lae alla
13.10.2021
375.41 KB Lae alla
03.11.2021
371.72 KB Lae alla
22.11.2021
369.05 KB Lae alla
02.12.2021
386.97 KB Lae alla
02.12.2021
56 KB Lae alla
21.12.2021
287.04 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 2. detsember 2020