Sa oled siin

KKK ja oluline info vanas registris alustatud hangete jätkamise kohta uues registris

KKK

 

1. Millal avaldatakse registris hankega seotud teated?

Hankija esitatatud teated avaldatakse registris kaks korda tööpäevas: 

a) kell 10:00 (teated, mis on esitatud ja kinnitatud enne 9:00);

b) kell 15:00 (teated, mis on esitatud ja kinnitatud enne 14:00).

ELT-le avaldamiseks saadetavate teadete puhul kehtib erikord. Riigihangete registris ei tohi hanke teadet või selle muudatust avaldada enne, kui see on avaldatud ELT veebiväljaandes TED, või enne 48 tunni möödumist väljaannete talituselt kättesaamise kinnituse teate saamisest. EL Väljaannete Talitus avaldab teateid tööpäeviti 5 päeva jooksul nende kättesaamisest ja töösse võtmisest. 

2. Kuidas saab alustatud hankes hanke alusandmeid, hanketeadet või dokumente muuta/lisada?

Kui tehtud on hanke alusandmete sisestamise ja hanke alustamise tegevus, siis saab teha tegevuse "Hanke alusandmete täiendamine". Seejärel tuleb teha muudatus vastaval hanke alusandmete töölehel või lisada/muuta kehtetuks hanke alusdokument. Tegevuse lõpetamisel esitatakse hanketeatel tehtud muudatuse kohta hanketeate muudatus registrile avaldamiseks. Kui hanketeate andmeid ei muudetud, hanketeadet ei esitata. Hanke juurde registreerunutele saadetakse alusandmete muutmise kohta teavitus.

Tähelepanu! Kui lisate alusdokumente ja muudate hanketeatel olevaid andmeid, muutuvad alusdokumendid nähtavaks alles hanketeate avaldumisel. Vajadusel tehke kaks erinevat hanke alusandmete täiendamise tegevust, esmalt lisage/muutke alusdokumendid, lõpetage tegevus ja alusdokumendid muutuvad huvilistele nähtavaks. Järgmise hanke alusandmete täiendamise tegevusega muutke hanketeate andmeid ja esitaga teate muudatus.

Tähelepanu!  Väljaannete talitusele edastatavat teadet ei saa muuta hiljem kui 48 tundi enne taotluste, pakkumuste või ideekavandite esitamise tähtpäeva. Väljaannete talitusele edastatud andmeid saab muuta ainult pärast muudetava teate avaldamist.

3. Kas pakkuja saab koostatud või juba esitatud taotlust/pakkumust muuta?

Pakkuja saab koostamisel seisundis pakkumust igal ajal muuta või kustutada. Üleslaetud hankepassi faili saab asendada lohistades või laadides üles uue faili - pakkumuse koosseisu jääb alati viimane versioon. Lisafaile saab üles laadida pakkumuse dokumentide lehele. Enne esitamist saab registrisse sisestatud andmetest ja üleslaetud dokumentidest ülevaate vajutades nupule "Moodusta pakkumuse dokumendid". Pakkumus tuleb kindlasti ka esitada!

Kui taotlus/pakkumus on esitatud, kuid esitamise tähtpäevani on veel aega, saab taoltluse/pakkumuse tagasi võtta, teha muudatused ja uuesti esitada. Hankija ei saa enne esitamise/avamise tähtpäeva saabumist esitatud pakkumusi näha ega avada.

Kui esitamise tähtpäev on saabunud, ei saa enam koostamisel taotlust/pakkumust esitada ega esitatud taotlust/pakkumust tagasi võtta või muuta. 

4. Mida teha, kui esitamise tähtpäev on saabumas, aga taotlust/pakkumust ei saa esitada?

Pakkuja peaks taotluse/pakkumuse koostamise tegevust alustama aegsasti. Probleemide ilmnemisel tuleb sellest kohe teavitada registri kasutajatuge ja hankijat. Kui esitamise tähtpäevani on piisavalt aega, saab hankija esitamise tähtpäeva vajadusel edasi lükata. Kui kasutajatugi tuvastab registri tehnilise tõrke, lisab register süsteemi tõrke perioodi ja teavitab sellest hankijaid, kelle hangetes saabub esitamise tähtpäev tõrke ajal või 8 tunni jooksul pärast tehnilise tõrke lõppemist. Vastavalt RHS § 81 lg 3 lükkab hankija esitamise tähtpäeva edasi vähemalt 1 päeva. Seotud hangetes tekib hankijale võimalus alustada tegevust "Esitamise tähtpäeva edasilükkamine registri tõrke tõttu". 

Pärast esitamise tähtpäeva möödumist, ei ole registril ega hankijal võimalik ettevõtjat esitamata jäänud taotluse/pakkumuse osas aidata.

5. Hankija on saatnud pakkujale sõnumi, aga ma ei näe seda registris?

Kontrollige, et olete hanke registreerimislehel pakkujaga seotud isikute hulgas ja, kui koostatud on taotlus/pakkumus, siis ka taotluse/pakkumusega seotud isikute hulgas. Pakkujatel on nüüd taotluse/pakkumuse meeskonnad. Kõik pakkujaga seotud isikud ei näe automaatselt kõiki ettevõtja taotlusi/pakkumusi, vaid iga taotluse/pakkumuse sisse näevad vaid selle konkreetse taotluse/pakkumuse juurde lisatud isikud. Ettevõtja peakasutaja rollis isik saab end alati taotluse/pakkumuse juurde lisada, samuti saab ta teisi pakkuja esindajaid lisada. Nii pakkuja peakasutaja kui esindaja saavad taotlust/pakkumust koostada ja esitada.

Kui tegemist on ettepanekuga esitada pakkumus 2-etapilises hankes, tuleb veenduda, et olete ka esitatud taotlusega seotud isik. Kui tegemist on minikonkursiga tuleb veenduda, et olete raamhankes esitatud pakkumusega seotud isik. 2-etapilistes hangetes ja minikonkurssides saab pakkumustega toimetada ainult taotlusega või raamhanke pakkumusega seotud isik. Pakkuja peakasutaja saab muuta kõikide hangete registreerimislehel pakkuja kontaktisikuid ning kõikide taotluste/pakkumuste seotud isikuid.

6.  Kuidas lisada/lõpetada hankelepinguid raamlepingu alla ja raamlepingut lõpetada?


Raamlepingu lõpetamseks on esmalt vaja registrisse lisada raamlepingu alt sõlmitud hankelepingud. Hanke töölaualt "Hanke täitmine/lõpetamine" etapi alt tuleb alustada tegevust "Hankelepingu lisamine raamlepingule". See tegevus võimaldab "Lepingud" lehel konkreetse raamlepingu alla hankelepingut lisada ja see sõlmituks märkida. Kui see on tehtud, siis tuleb minna uuesti töölauale ja seal pooleliolev tegevus lõpetada.

Lepinguid saab lõpetada "Hanke täitmine/lõpetamine" etapi all, alustades tegevust "Lepingu lõpetamise andmete sisestamine".
See tegevus võimaldab raamlepingu alla lisatud hankelepinguid lõpetada ja ka vajadusel kohe raamlepingut lõpetada.  0 maksumusega saab raamlepingut lõpetada vaid siis, kui hankelepinguid ei ole sõlmitud. Raamlepingu kogumaksumus moodustub registrisse lisatud hankelepingute maksumuste summast. Kui kõik on tehtud, siis tuleb töölaual pooleliolev tegevus lõpetada.

7. Millal valida ettevõtja kontrollis või eduka pakkuja kontrollis tingimuste juures "vastab kinnituste alusel" ja millal "vastab"? Millal valida lõpptulemust kinnituste alusel ja millal tõendite alusel?

Kui hankepass ei ole kasutusel, tuleb ettevõtjate kontrollis ja ka eduka pakkuja kontrollis kõrvaldamise aluste või kvalifitseerimise igas konkreetses tingimuses olema märgitud tulemuseks "vastab" mitte "vastab kinnituse alusel" ning lõpptulemuseks "kõrvaldada"/ "mitte kõrvaldada tõendite alusel" ja "kvalifitseerida"/"mitte kvalifitseerida tõendite alusel".

Kui kasutusel on hankepass, on ettevõtjate kontrollis võimalik valida tingimustele vastavuseks "vastab kinnituste alusel" ja lõpptulemuseks  "kõrvaldada"/"mitte kõrvaldada kinnituste alusel" ja "kvalifitseerida"/"mitte kvalifitseerida kinnituste alusel". Eduka pakkuja kontrollis peab hankepassi kasutamisel olema kõrvaldamise aluste või kvalifitseerimise igas konkreetses tingimuses märgitud tulemuseks "vastab" ning lõpptulemuseks "kõrvaldada"/"mitte kõrvaldada tõendite alusel" ja "kvalifitseerida"/"mitte kvalifitseerida tõendite alusel".

8. Kuidas lõpetada vanas registris sisestatud lepingut, milles on mitu osa?

Tegevust "Lepingu lõpetamise andmete sisestamine" saab uues registris alustada ühele hanke osale korraga. Vanas registris lisatud lepingute osas, kus on mitu osa, tuleks toimida järgneva näite järgi:

Leping on sõlmitud hanke osadele 1, 2, 3.

1. Alustada lepingu lõpetamise tegevust osaga 1;
2. Sisestada lepingu osa 1 kohta summa, lepingu lõpetamise kuupäeva ja ainult SALVESTADA (st ei kuuluta lepingut lõppenuks);
3. Lõpetada tegevus osaga 1;
4. Alustada lepingu lõpetamist osaga 2;
5. ...
6. Alustada lepingu lõpetamist osaga 3. Nüüd saab lepingu märkida lõppenuks, sest kõikidele osadele on summad olemas;

8. Lõpetada tegevus hanke töölaual.

Oluline info vanas registris alustatud hangete jätkamise kohta

 

  1. Hankijatel soovitame mitte jätkata vanas keskkonnas ettevalmistamisele jäänud hankega vaid alustada registris uue hankega, klikkides nupule „Uus hange“. Samuti ei soovita kopeerida vanas keskkonnas alustatud hankest andmeid. Pakkujatel soovitame alustada uues keskkonnas uue pakkumusega, klikkides nupul „Lisa pakkumus“ ja mitte jätkata vanas keskkonnas koostamisele jäänud pakkumusega.
  2. Uues keskkonnas on pakkujatel uue funktsioonina nüüd meeskonnad ehk taotluste/pakkumustega seotud isikud. Ainult need isikud pääsevad taotluse/pakkumuse andmetele ligi. Kui Teid ei ole alustatud või esitatud taotluse/pakkumuse juurde lisatud, siis Te neid ei näe. Meeskonda saab muuta pakkuja peakasutaja, kes saab ennast ja teisi lisada. Lahendus sai loodud vastavalt kasutajate ootusele, et kõik pakkujaga seotud isikud ei näeks pakkujate kõiki pakkumusi.
  3. Selleks, et näha teabevahetust juba alustatud või esitatud pakkumuse juures, tuleb uues keskkonnas registreerimislehel oma andmed uuendada. Selleks tuleb vajutada „Muuda“ ja seejärel „Lisa kontaktisik ettevõtjaga seotud isikute hulgast“. Lisa kontaktisik ettevõtjaga seotud isikute hulgast“. 
  4. Vanas keskkonnas alustatud hankes ei ole uues keskkonnas kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimistingimuste juures pakkujatele valikuid kohustuslik/vajadusel, kuna uues registris saab tingimusi/küsimusi sisestada vaid sellisel moel, et pakkuja vastus on nõutav. See tähendab, et juba alustatud hangete puhul on ajutiselt vajalik, et pakkuja laeb faili iga tingimuse juurde, et protsess lõpule viia. Selleks failiks võib olla näiteks mujal tingimustes nõutud fail või muu fail pakkuja vabal valikul. Hankepassi kasutamisel saab pakkuja üles laadida hankepassi faili (vajadusel ka koos muude vormidega pakitult, nt zip faili).
  5. Pakkumuse allkirjastamine võib olla häiritud. Palume seetõttu hankijatel aktsepteerida ilma allkirjata esitatud pakkumusi (RHS pakkumuse allkirjastamist ei nõua). Pakkujal on ka võimalik pakkumuse zip fail süsteemist välja salvestada, oma arvutis digiallkirjastada ja pakkumuse lisadokumentide väljale üles laadida ning esitada.
  6. 2-etapilistes hangetes, milles pakkumuse esitamise ettepanek on saadetud vanas registris ja  pakkujatel ei õnnestu pakkumust esitada, tuleb hankijal  teha tegevus „Taotlejate väljavalimine“, lükata edasi pakkumuste esitamise kuupäev ja saata uus pakkumuste esitamise ettepanek.

Vabandame, kui teil on tekkinud andmete ülekandmisega probleeme. Kasutajatoe telefonid võivad olla praegu ülekoormatud. Tegeleme aktiivselt probleemide lahendamisega ja vastame Teie kirjale esimesel võimalusel.

Soovitame kõigil kasutajatel tutvuda ka registri kasutusvõimalustega https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigihangete-poliitika/riigihangete-register/kasutusjuhendid

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2019