Riigi kinnisvararegister

 

 

Registrist leiate informatsiooni Eesti Vabariigi omandis ja kasutuses oleva kinnisvara kohta. Register on asutatud riigivaraseaduse alusel ja selle vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

Register alustas tööd 1. jaanuaril 2011. Samal ajal lõpetati endise riigivara registri tegevus ning riigivara registris registreeritud kinnisvara andmed kanti üle riigi kinnisvararegistrisse.

Registris registreeritakse ja menetletakse vara kinnistupõhiselt. Riigi kinnisvararegistri objektiks on kinnistu või kinnistamata maaüksus koos kõigi oluliste osadega ja omadustega. Registri objektiks on ka riigi poolt kasutuslepingu alusel kasutusse võetud kinnisvara.

Registris toimub riigi kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamine avalikuks otstarbeks enne vara võõrandamist või kasutamiseks andmist. Taotluse saavad esitada 21 päeva jooksul peale teate avaldamist teised riigiasutused, vara asukohajärgsed kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja riigi asutatud sihtasutused ning mittetulundusühingud.

Varade ja menetluste otsingud avanevad registri leheküljelt: https://riigivara.fin.ee/kvr/

Faktid

Register alustas tööd 1. jaanuaril 2011
Alates 22. detsembrist 2017 on registril uus infoportaal.

Uudised

 

Kinnisvara infopäev

26. märtsil toimus traditsiooniline riigi kinnisvarajuhtide võrgustiku infopäev. Infopäeva slaidid leiate infoportaali koolitusmaterjalide leheküljelt.

Uuendused registris 

7. detsembril 2018 paigaldati RKVR versioon 1.9.0, millega lisandusid järgmised täiendused:

  • Täiendati võõrandatud ja jälgitavate varaobjektide kontrolli, loodi võimalus andmeid lisada ja muuta.
  • Registri avalehele on administraatori jaoks loodud võimalus lisada teavitusi.
  • Lisati kontroll, et ei arhiveeritaks hoonet, mis on seotud lepinguga. Lepinguga seotud hoone andmete juures on märge L.
  • Riigivara valitsejatele loodi võimalus saada aruannet kinnistu andmetest, huvi korral pööduda kasutajatoe poole kvr@fin.ee.
  • Uuendatud on ka registri kasutusjuhendit, mille saate alla laadida leheküljelt registri juhendid.

 

Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded

13.03.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse määrus nr 63 „Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded“. Määruse § 3 reguleerib keskvalitsuse ostetava ja kasutusse võetava hoone energiatõhususe nõudeid. Praktikas tähendab see, et riigil tuleb erasektorist üüripäringut tehes seada kriteeriumiks, et pakutav pind peab vastama energiatõhususe miinimumnõuetele (energiaklass D või kõrgem).

Uus kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamise kord

1. jaanuaril 2017 jõustus riigivaraseaduse §96 muudatus, millega muudeti riigile kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamise korda. 

Senise korra kohaselt said riigivara valitsejad oma huvist võõrandatava vara suhtes teada anda 10 päeva jooksul alates teate avaldamisest riigi kinnisvararegistris.
Uue korra järgi saavad oma huvist teatada ja taotlust esitada lisaks riigivara valitsejatele ka teised õigustatud isikud, kellel on riigivaraseaduse § 33 lõikest 1 tulenevalt õigus taotleda vara tasuta või alla hariliku väärtuse. Õigustatud isikuteks on kohaliku omavalitsuse üksused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi asutatud mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Riigivara valitseja algatab edaspidi registris kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamise menetluse, lisab menetlusse varaobjektid ning nende varade kohta enne menetluse algatamist esitatud taotlused. Alates teate avaldamisest 21 päeva jooksul saavad õigustatud isikud esitada riigi kinnisvararegistri kaudu taotlust või arvamust. Taotluse või arvamuse lisamiseks tuleb esmalt taotleda registri kasutajatoelt: kvr@fin.ee vastavad kasutajaõigused.
Kui vara suhtes laekub mitu taotlust, kaalub teate avaldanud riigivara valitseja taotluste põhjendatust ja vajadusel teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku otsustamiseks. Riigivara valitsejate esitatud taotlusi eelistatakse seadusest tulenevalt teistelt isikutelt laekunud taotlustele.
Menetluse käigus saavad oma arvamuse sisestada ka planeeringute eest vastutavad ametnikud, kaalumisel võtab riigivara valitseja kõik laekunud arvamused arvesse.
Kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamise menetluse kasutusjuhendi leiate registri kasutusjuhendite lehelt.

 

Kontakt

Rahandusministeerium,

Suur-Ameerika1,
10122 Tallinn

  • Telefon:(+372) 611 3046
  • E-post:        kvr@fin.ee