Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.2.1.3 Kaupade ja teenuste müük

Uuendatud 01.02.2021

Tulud teenuste müügist sisaldavad muuhulgas tulu majandustegevusest (liik 44, eelarve kontod 322 ja 323)*. Tulu kaupade ja teenuste müügist planeeritakse tekkepõhiselt perioodis, millal müük eeldatavasti aset leiab (st millal antakse ostjale üle vastav kaup või osutatakse teenus). Käibemaksukohustuslased planeerivad tulu kaupade ja teenuste müügist ilma käibemaksuta.

Näide – muuseumide, etendus- ja kontsertasutuste piletimüügitulu, laboriteenuste tasude kajastamine
Eelarvesse planeeritakse eelarveaasta eest (st jaanuar-detsember arvetel esitatud) tõenäoliselt laekuvaid tasusid, sõltumata laekumise hetkest. Tulu prognoosi vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate tasude summa võrra (planeeritakse netotulu).

 

Üüri- ja renditulud ning hoonestusõigustest saadavad tulud planeeritakse järgmiselt:
1) üüri- ja renditulude kajastamisel esitatakse üüri- ja renditulude eelarve kontol 3233 kõik teenitavad tulud;
2) üürimisel või rentimisel üürile- või rendileandjale laekuvaid kommunaalkulusid ei planeerita tuluna, vaid selle summa ulatuses vähendatakse üürile- või rendileandja kulusid (laekumised kommunaalkulude vahendamise eest ei ole sisuliselt riigi tulu);
3) hoonestusõiguse tulu kajastamisel esitatakse perioodilised kasutusrendi tingimustel saadavad tulud eelarve kontol 3237;

Näide – kasutusrendi tulude kajastamine
Asutus on sõlminud hoone kasutusrendi leping 5 aastaks igakuiste maksetega 20 000 eurot kuus. Eelarves planeeritakse aasta renditulu 12 x 20 000 = 240 000 eurot, sõltumata rendimaksete laekumise hetkest. Juhul, kui aasta keskel korrigeeritakse rendimaksete suurust (nt inflatsiooni võrra), tuleks tõenäolist korrigeerimist võtta arvesse renditulu planeerimisel. Tulu planeeritakse liigiga 10 eelarve kontol 3233.

 

*2021.a eelarveklassifikaatori muudatusega on kavas täpsustada eelarve kontosid 322 ja 323. Tulu majandustegevusest planeeritakse edaspidi kontol 322, mis koondab üldeeskirja lisas 1 kontogruppide 3230 (tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest), 3231 (tulud põllu-ja metsamajandusest, jahindusest ning kalandusest) ja 3232 (tulud muudelt majandusaladelt) tulud. Samuti on kavas koondada raamatupidamiskontod algusega 323 eelarve kontoks 323.