Euroopa territoriaalse koostöö programmid

Eestis koordineerib Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi tegevusi Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö talitus. Talitus juhib ja esindab Eesti osalemist kokku seitsmes Euroopa territoriaalse koostöö ja ühes Euroopa naabruspoliitika instrumendi programmis.

Programmid jagunevad piiriülese koostöö (Eesti-Läti, Eesti-Vene, Kesk-Läänemere), piirkondadevahelise koostöö (INTERACT III, Interreg Euroopa, ESPON 2020 ja URBACT III) ning riikidevahelise koostöö (Läänemere piirkonna) programmideks.

Talitusel on ka oma uudiskiri, mis kajastab uudiseid programmidest, avanevatest taotlusvoorudest  ning teemaga haakuvatest uuringutest ja artiklitest. Lisaks kajastab uudiskiri ka sulgunud taotlusvoorude ülevaateid ja toob programmide üleseid kokkuvõtteid Eesti kasusaajate ja projektipartnerite tegemistest.

Uudiskirja on võimalik igal huvilisel endale tellida e-posti vahendusel. Selleks tuleb saata tellimus aadressile etc@fin.ee.

Kasulikud allikad


KEEP on ainus ELi Interreg programmide, projektide ja toetusesaajate agregeeritud teavet haldav andmebaas, mis loodi koostöös Interact programmi ja teiste Interreg ja ENPI/ENI piiriülese koostöö programmidega. Käesoleval hetkel katab KEEP andmebaas 2000-2006 ja 2007-2013 programmiperioode. KEEPi on võimalik kasutada mitmetel eesmärkidel - näiteks tulevased projektide juhtpartnerid saavad selle abil endale sobilikke projektipartnereid otsida.

Täiendav informatsioon asub KEEP veebilehel

2021-2027 perioodi üritused

 • 4.11.2021: Eesti-Läti tuleviku raporti veebiseminar, algusega 13.00 https://worksup.com/app#id=KICKOFFEVENTESTLAT;

 • 8.11.2021: Kesk-Läänemere programmi 2021-2027 online avamisüritus, lisainfo ja registreerumine SIIN;

 • 10.11.2021: ESPON 2020 programmi iga-aastane konverents "Spatial planning for a better quality of life: How can the quality of life in urban and rural areas be strengthened?", algusega 10.00, lisainfo ja registreerumine SIIN;

 • 17.11.2021: Läänemere piirkonna programmi 2021-2027 veebiseminar "New funding to build innovative societies", algusega 10.00, lisainfo ja registreerumine SIIN;

 • 24.11.2021: Interreg Euroopa programmi 2021-2027 iga-aastane konverents "Europe, let's cooperate!" ehk uue perioodi avamisüritus, lisainfo ja registreerumine SIIN;

 • 27.11.2021: ESPON 2020 programmi "ESPON-nädal" ja ESPON 2030 programmi avamisüritus, lisainfo ja registreerumine SIIN.

EIPS seminarid, uuringud ja materjalid

Interreg projektide järelevalve


Alates septembrist 2018 teostab Interreg projektide järelevalvet Riigi Tugiteenuste Keskus ja uued kontaktid on leitavad aadressilt: 

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/territoriaalne-koostoo

 

Perioodi 2014-2020 programmid


Eesti-Läti programm

Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi eesmärk on toetada piiriäärsete regioonide jätkusuutlikku arengut läbi ideede, mis aitavad Eestil ja Lätil areneda heanaaberliku koostöö kaudu pakkumaks programmi piirkonna inimestele paremaid võimalusi edukaks ja täisväärtuslikuks eluks.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Eesti-Läti programmile on ca. 36,3 miljonit eurot. Eesti ja Läti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15%. Programmi raames rahastatakse nii pehmeid koostöötegevusi kui ka piiriülese mõjuga investeeringuid.

 • Programmidokument » (PDF)
  Loe lähemalt programmi kohta programmidokumendist
 • Programmis osalevad Eesti (Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti) ja Läti (Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pieriga).

Programmi raames on abikõlblikud taotlejad regionaalsed ja kohalikud ametiasutused, avaliku sektoriga võrdsustatud asutused, valitsusvälised organisatsioonid, mittetulundusühingud ja sihtasutused, haridus- ja teadusasutused ning eraettevõtted.

Lisainfo

 

Eesti-Vene programm

Eesti-Vene (ENI) piiriülese koostöö programmi eesmärk on piiriülese regionaalse majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine, ühiste keskkonna ja tervishoiu ning turvalisuse kitsaskohtade parandamine. Programmi raames edendatakse ka inimeste, kaupade ja kapitali liikuvust.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Eesti-Vene programmile on 16,8 miljonit eurot, millele lisanduvad Venemaa föderaaleelarvest planeeritud 8,4 miljonit eurot ja Eesti riigieelarvest planeeritud 8,4 miljonit eurot. Eesti ja Vene kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 10%. Programmi raames rahastatakse nii pehmeid koostöötegevusi kui ka piiriülese mõjuga investeeringuid.

 • Programmidokument » (1.46 MB, PDF)
  Loe lähemalt programmi kohta programmidokumendist
 • Programmijuhend » (1.13 MB, PDF)
  Tingimuste ja tegevuste täpsem ülevaade asub juhendis
 • Programmis osalevad regioonid Eestist (Kesk-Eesti, Kirde-Eesti ja Lõuna-Eesti) ja Venemaalt (Leningradi ja Pihkva oblast, Peterburi linn). Lähipiirkonnana saab programmis osaleda ka Põhja-Eesti regioon.

Programmi raames on abikõlblikud taotlejad riiklikud, regionaalsed ja kohalikud ametiasutused; avaliku sektoriga võrdsustatud asutused; riiklikud organisatsioonid; valitsusvälised organisatsioonid; mittetulundusühingud ja sihtasutused; haridus-ja teadusasutused; väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Lisainfo

Kesk-Läänemere programm

Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmi eesmärk on tugevdada koostööd piirkondade vahel, et programmipiirkonnas oleks konkurentsivõimelisem majandus, paremad ühendused, jätkusuutlikum ressursside kasutamine ning sotsiaalselt kaasavam elukeskkond.

Programm jaguneb kolmeks allprogrammiks:

 • Kesk-Läänemere allprogramm (abikõlblikuks piirkonnaks on kogu programmi territoorium).
 • Lõuna-Soome ja Eesti allprogramm (abikõlblikuks piirkonnaks on programmi Lõuna-Soome ja Eesti regioonid, v.a Ahvenamaa).
 • Saarte ja saarestike allprogramm (abikõlblikuks piirkonnaks on programmipiirkonda jäävad saared (v.a siseveekogude saared) ja saarestikud).
 • Programmidokument (PDF) »
  Loe lähemalt programmi kohta programmidokumendist
 • Programmijuhend (PDF) »
  Tingimuste ja tegevuste täpsem ülevaade asub juhendis
 • Programmis osalevad Eesti, Läti, Rootsi, Soome (sh. Ahvenamaa).

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Kesk-Läänemere programmile on 115 miljonit eurot. Eesti ja Läti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15% ning Soome (sh. Ahvenamaa) ja Rootsi kasusaajatele 25%. Programmis raames rahastatakse nii pehmeid koostöötegevusi kui ka piiriülese mõjuga investeeringuid.

Programmi raames on abikõlblikud taotlejad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja ametiasutused, inkubaatoreid haldavad organisatsioonid ja äriassotsiatsioonid, teadus- ja haridusasutused, loodus- ja kultuuripärandi organisatsioonid, sadamaasutuste logistilised klastrid, turismiarendusorganisatsioonid, tööandjaid ja töötajaid esindavad organisatsioonid, avaliku sektoriga võrdsustatud asutused ning eraettevõtted (sihtrühmaks 1. toetussuuna puhul; partneriteks 2. ja 3. toetussuuna puhul).

Lisainfo

 

Läänemere piirkonna programm

Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programm toetab integreeritud territoriaalset arengut ning koostööd innovaatilisema, paremini ligipääsetavama ja jätkusuutlikuma Läänemere piirkonna nimel. Programm keskendub koostöötegevustele ning riikidevahelise mõjuga investeeringutele, mis parendavad piirkonna territoriaalset potentsiaali, vähendavad sotsiaalmajanduslikke erinevusi Euroopa lääne- ja idapoolsete alade vahel. Programmi raames adresseeritakse riske ja probleeme, mida eraldi riik üksi lahendada ei saa ning mille puhul on vaja riikideülest sekkumist.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Läänemere piirkonna programmile on 263,8 miljonit eurot, millele lisanduvad ENI vahenditest 8,8 miljonit eurot ja Norra Kuningriigi vahenditest 6 miljonit eurot. Eesti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15%. Rahastatakse nii koostöötegevusi kui ka riikideülese mõjuga investeeringuid.

 • Programmidokument » (546.6 KB, PDF)
  Loe lähemalt programmi kohta programmidokumendist
 • Programmijuhend » (2.54 MB, ZIP)
  Tingimuste ja tegevuste täpsem ülevaade asub juhendis
 • Programmis osalevad Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Soome, Taani, Saksamaa (ainult põhjapoolsemad liidumaad), Norra, Valgevene ja Venemaa (ainult loodeosa).

Programmi raames on abikõlblikud taotlejad riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi institutsioonid ja nende allasutused; avalik-õiguslikud ja nendega võrdsustatud asutused ja organisatsioonid; mittetulundusühingud, sihtasutused; haridus-ja teadusasutused; eraettevõtted.

Projekti partnerid ei tohi esindada vaid ühte sektorit või tüüpi vaid hõlmama kõiki pädevaid organisatsioone teistest sektoritest või administratiivtasanditelt, keda projekti tegevused selles riigis puudutavad. Projekti peavad olema kaasatud ka institutsioonid, kes hakkavad projekti tulemusi reaalselt ellu viima.

Lisainfo

 

Interreg Euroopa programm

Interreg Euroopa regioonidevahelise koostöö programmi eesmärk on toetada avaliku võimu strateegiate ja poliitikate õppimist, et parendada regionaalarengu poliitikate, programmide ja tegevuskavade tõhusust, mis aitaksid kaasa majanduskasvu ja tööhõive edendamisele. Programm võimaldab üle Euroopa avaliku võimu institutsioonidel ka heade kogemuste ja ideede vahetamist, et leida paremaid lahendusi strateegiate ajakohastamiseks ja rakendamiseks.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus Interreg Euroopa programmile on 359 miljonit eurot, millele lisanduvad Norra ja Šveitsi vahendid. Eesti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15%. Rahastatakse ainult pehmeid koostöötegevusi.

 • Programmidokument » (970.68 KB, PDF)
  Loe lähemalt programmi kohta programmidokumendist
 • Programmijuhend » (2.38 MB, PDF)
  Tingimuste ja tegevuste täpsem ülevaade asub juhendis
 • Programmis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra ja Šveits.

Kuigi erasektori partneritele toetusi programmist ei anta, on neil võimalik projektides osaleda oma kulul. Mittetulundusühingutel, mida ei saa avaliku sektoriga võrdsustada, on abikõlblike kulude minimaalne omafinantseerimise määr 25%.

Programmi raames on abikõlblikud taotlejad riigi, regionaalse ja kohaliku tasandi institutsioonid ja nende allasutused; ühtekuuluvuspoliitika rakendusasutused, poliitikat kujundavad asutused; avalik-õiguslikud ja nendega võrdsustatud asutused ja organisatsioonid; mittetulundusühingud, sihtasutused; haridus- ja teadusasutused.

Lisainfo

 

URBACT III programm

URBACT III piirkondadevahelise koostöö programmi eesmärk on tõhustada Euroopa linnade jätkusuutlikku ja integreeritud arengut. Programm võimaldab arendada ja vahendada ka Euroopa linnade, avaliku sektori ja sellega võrdsustatud organisatsioonide vahelist koostööd, et paremini integreerida linnaarengu planeerimist ja vastavate võimekuste edendamist läbi strateegiate kaasajastamise ja rakendamise.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus URBACT III programmile on 74 miljonit eurot. Eesti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15%. Programmis võivad osaleda kõik programmipiirkonna linnad sõltumata oma elanikkonna suurusest.

 • Programmidokument » (2.13 MB, PDF)
  Loe lähemalt programmi kohta programmidokumendist
 • Programmijuhend » (1.36 MB, ZIP)
  Tingimuste ja tegevuste täpsem ülevaade asub juhendis
 • Programmis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, Norra ja Šveits.

Partnerid teistest riikidest võivad osaleda enda kulul. Kuigi Norra ja Šveitsi abikõlblikud taotlejad ei saa taotleda programmilt toetust, rahastatakse nende projektipartnerite abikõlblikke tegevusi 50% ulatuses nende riikide rahvuslikest vahenditest. Rahastatakse ainult pehmeid koostöötegevusi.

Tegevuste ja oodatud tulemuste keskmes on koolitusprogrammide läbi viimine projektis osalevatele linnade esindajatele, programmi raames loodud teadmuse levitamise teostamine laiemale hulgale Euroopa linnadele ning linnaarengu ja linnapoliitikaga tegelevate osapoolteni.

Lisainfo

 

ESPON 2020 programm

ESPON 2020 piirkondadevahelise koostöö programmi eesmärk on teostada regionaalse suunitlusega uuringuid ja analüüse, mis aitavad tõhustada ELi regionaalpoliitikat, parandada teadmisi Euroopa territoriaalsest terviklikkusest ja toetada  liikmesriikide planeerimisalast koostööd. Programm toetab ka Euroopa tasandil ruumilise planeerimise ja regionaalarenguga tegelevate teadlaste koostöövõrgustike tekkimist ja arendamist.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus programmile on 41,3 miljonit eurot. Programmis otsesteks toetuse saajaks vaid programmi korraldusasutus ja Euroopa Territoriaalse Koostöö Rühmitus (ETKR). Eesti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15%. Rahastatakse vaid koostöövõrgustikke ja pehmeid koostöötegevusi.

 • Programmidokument » (374.52 KB, PDF)
  Loe lähemalt programmi kohta programmidokumendist
 • Programmis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.

Tegevuste ja oodatud tulemuste keskmes on peamiselt rakendusuuringud, sihtanalüüsid, ESPONi andmebaasi ja kaardikogude loomine, teaduasutuste koostöö, kogutud teadmiste põhjal kapitaliseerimine ning nende rakendatavuse leidmine. Samuti toetatakse Euroopa Liidu territoriaalset ühtekuuluvust, tasakaalustatud arengut, koostatakse Euroopa territoriaalsete trendide ja arengute jälgimiseks regionaalseid võrdlushinnanguid, ekspertanalüüse ja tulevikustsenaariume, et investeeringuid ja sekkumist paremini suunata ning tekitada sünergiat erinevate sektorite poliitikate vahel.

Lisainfo

 

INTERACT III programm

INTERACT III piirkondadevahelise koostöö programmi eesmärk on tõhustada ELi ühtekuuluvuspoliitikat, edendades kogemuste vahetust, et tuvastada, üle võtta ja levitada häid tavasid ja uuenduslikke käsitusi koostööprogrammide ja projektide elluviimisel. Programm toetab ka horisontaalset koordineerimist ja kogemuste vahetust erinevate ETK programmide ja makroregionaalsete strateegiate vahel.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus INTERACT III programmile on 36,64 miljonit eurot. Traditsioonilises mõistes projekte selle raames ei toetata, selle asemel korraldab programm seminare, koolitusi ja muid Euroopa territoriaalse koostöö valdkonnaga seotud üritusi kaasatud osapooltele.

 • Programmidokument » (928.93 KB, PDF)
  Loe lähemalt programmi kohta programmidokumendist
 • Programmis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Programmi tegevused panustavad tõhusasse ETK programmide rakendamisse, toetades programmide rakendamise lihtsustamist ja standartiseerimist ning ETK programmide sujuvale rakendamisele, keskendudes programmi tulemustele programmide elluviimise kõikides etappides. Lisaks keskendub programm sünergia suurendamisele erinevate programmide ja fondide vahel makroregioonide ja piirkondadevaheliste programmide temaatilise töö kaudu.

Lisainfo

 

Viimati uuendatud: 25. november 2021