Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Rahastamiskava esimese aasta finantsplaan koosneb tuludest, kuludest, investeeringutest ja finantseerimistehingutest lähtuvalt tulude laekumise prognoosist ja kehtiva eelarvestrateegia esimese aasta ministeeriumi valitsemisala korrigeeritud kululaest.

Finantsplaan esitatakse ministeeriumi valitsemisala asutuste või asutuste gruppide lõikes ning selles kajastatakse tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud vastavalt riigieelarve seaduse § 29 lõike 4 alusel kehtestatud rahandusministri 16. detsembri 2015. aasta määruses nr 47 "Eelarveklassifikaator" toodud nõuetele.

Tegevuspõhise eelarve korral kavandatakse programm meetmete, tegevuste ja vajadusel teenuste lõikes. Eelarve infosüsteemis kavandatakse tegevuskulud tegevuste või teenuste tasemel ning tegevustulud, investeeringud ja finantseerimistehingud programmi tasemel, lähtudes rahandusministri 4. veebruari 2016. aasta määruses nr 9 "Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord" (edaspidi RES/RE kord) sätestatud nõuetest. 

Valitsemisala tulud ja kulud esitatakse konsolideeritult, st valitsemisala siseseid tehinguid finantsplaanis ei kajastata. Tulud planeeritakse üldjuhul selle asutuse eelarvesse, kes on nende teenimise eest vastutav. Kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud planeeritakse majandustehingute toimumise perioodis tekkepõhiselt selle asutuse, kus  need toimuvad, eelarves, kui riigieelarve seadus ei sätesta teisti.

Erijuhud, mille korral eelarve infosüsteemis on andmete kogumine detailsem riigieelarves esitatust:

  Riigieelarve projekt Eelarve infosüsteemis
Mittemaksulised tulud 3-kohaline eelarve konto Maksimaalselt 6-kohaline raamatupidamiskonto
Majandustegevusest laekuv tulu, mida võib kasutada nende tulude saamisega seotud kulude tegemiseks (omatulu) ja selle tulu arvel tehtavad kulud Liik 40 Liik 44
Tulud majandustegevusest v.a. omatulu ja nende arvel tehtavad kulud Liik 40 Liik 43
Toetused riigilt ja riigiasutustelt, mis ei ole seotud välistoetustega (siirded Liik 40 Liik 42
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud – limiidid väljaspool SAPi Liik 40 Liik 41
Tegevusala kood   5-kohaline tegevusala koodi tase
Programm Programmi tase Tegevuse või teenuse tase
Tööjõu-ja majandamiskulud Eelarve konto 5 Eelarve kontod 50 ja 55
Antud toetused riigivahenditest Eelarve konto 45 Eelarve konto 450 ja 452
VV toetusfond Ühe reana objektikoodide lõikes Toetused suurusega üle 1 mln euro eraldi ridadel
Kaasrahastamise vahendid Liigiga 31 ainult Rahandusministeerium, kõik teised liigiga 40 Riiklik kaasfinantseering liigiga 40 või 41 ja selgituse number 10.
Kaasrahastamine omafinantseeringu katteks liigiga 40 ja selgituse number 31.
Investeeringud kinnisasjadesse Investeeringud valitsemisala üldise objektikoodiga Kinnisasjade investeeringud detailse objektikoodiga
Investeeringud vallasasjadesse Investeeringud valitsemisala üldise objektikoodiga Vallasasjade investeeringud soetusgrupi objektikoodiga
Finantstulud Eelarve konto 655 Eelarve kontol 655, dividenditulud maksjate lõikes

 

Selgitused


Selgitused esitatakse eelarve infosüsteemi kaudu RES/RE korra lisas 1 esitatud põhimõtete kohaselt.

Eelarvetaotluste sisestamisel tuleb lisaks lisas 1 nimetatud selgitustele esitada eelarve infosüsteemis selgitused ning märgistada need konkreetse selgituste numbriga (andmeväljal „Selgituse nr.“) järgmiste vahendite korral:

  1. Riikliku kaasfinantseeringu katteks saadud kaasrahastamise vahendid märgistatakse eelarve infosüsteemis selgituse numbriga 10 eristamaks riikliku kaasfinantseeringu vahendeid välistoetuse ja omafinantseeringu katteks saadud kaasrahastamise vahenditest (esitatakse nii põhitaotluses kui lisataotluses).
  2. Välistoetuste omafinantseeringu katteks saadud kaasrahastamise vahendid märgistatakse eelarve infosüsteemis selgituse numbriga 31 eristamaks omafinantseeringu katteks saadud kaasrahastamise vahendeid välistoetuse ja riikliku kaasfinantseerimise katteks saadud kaasrahastamise vahenditest (esitatakse nii põhitaotluses kui lisataotluses).
  3. Välistoetuse projekti/meetme tegevuse elluviimiseks siseriikliku toetusena teiselt asutuselt planeeritud omafinantseeringu vahendid märgistatakse riigieelarve infosüsteemis grandi koodi ja selgituse numbriga 9, eristamaks omafinantseeringu vahendid välistoetuse ja kaasrahastuse vahenditest.
  4. Riigikaitse arengukava (RKAK) täitmisega seotud kulutused ja investeeringud märgistatakse eelarve infosüsteemis selgituse numbriga 30 eristamaks nimetatud arengukava täitmisega seotud vahendid (esitatakse ainult lisataotluses).
  5. Eelarve kontolt 45 ja 601 edasiantav vahendid sotsiaaltoetusteks (raamatupidamises kontogrupis 41 loetletud toetused) ja eelarve kontolt 5 makstavad sotsiaalabitoetused politseinikele, piirivalve- ja päästeametnikele märgistatakse eelarve infosüsteemis selgituse numbriga 29 (nii põhi- kui ka lisataotluses).

Kui selgituse numbrid kattuvad, siis tuleb kajastada numbrilises järjekorras eespool asuv selgituse number. Kui eelarve rida sisaldab nii kaasfinantseeringut kui RKAK täitmise vahendeid, siis tuleb lisada selgituse number 10 ja selgitustes viidata lisaks ka RKAKile.