Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.4.2 Finantskulud

Uuendatud 01.02.2021


Finantskulude (eelarve konto 650) hulka loetakse laenudelt (liik 10), kapitalirendikohustustelt (liik 33/20*) ja muudelt võlainstrumentidelt tasutavaid intresse ja viiviseid, aga ka muudelt diskonteeritud pikaajalistelt kohustustelt arvestatud intresse. Finantskulusid planeeritakse tekkepõhiselt (st perioodis, mille eest nad on arvestatud) sõltumata nende tasumise hetkest. Liigi 10 kasutamisel lisatakse objektikood.

Näide – intressikulud
Asutusel on laen summas 1 miljon eurot intressimääraga 5% aastas ja tähtajaga 3 aastat. Eelarves planeeritakse igal eelarveaastal intressikulu summas 50 000 eurot, sõltumata sellest, millal intresse tasutakse.

 

Eelarvesse ei planeerita pensionieraldiste muutuselt arvestatud intressikulu.

 

*Kavas on 2021. a eelarveklassifikaatori muutusega asendada liik 33 liigiga 20