Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Rahvusvahelised arengud on toonud kaasa vajaduse pöörata tähelepanu riigi majanduskeskkonna usaldusväärsuse kaitsele. Rahapesu ja seotus terrorismi rahastamisega ohustab ja õõnestab iga õigusriigi majandust: suured “musta raha” vood võivad kahjustada rahandussektori stabiilsust ja ohustada siseturgu ning terrorism võib kõigutada meie ühiskonna alustalasid.

Eesti ei saa hoolimata oma väikesest rahvaarvust alahinnata oma kohta ühe osana rahvusvahelises rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemis. Riigi jätkusuutliku arengu tagamiseks peame kindlustama selle, et Eestis rakenduksid kõik rahvusvahelised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks välja töötatud standardid.

Rahapesu ja terrorism ei ole reeglina vaid ühe riigi piirides toimuv kuritegevus, mistõttu peab tagama kõigi lülide toimimise rahvusvahelises järelevalvevõrgustikus.

Riigid peaksid kiiresti, konstruktiivselt ja tulemuslikult andma võimalikult laiaulatuslikku vastastikust abi seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise juhtumite uurimisega. Sestap peame omalt poolt tegema kõik selleks, et toimiks rahvusvaheline koostöö järelevalve ja uurimisorganite vahel.

Rahapesu meetodid ja tehnikad muutuvad sedamööda, kuidas töötatakse välja vastumeetmeid.

Globaliseerunud infoühiskonnas väheneb tsiviilkäibe läbipaistvus ja seetõttu ka usalduslikkus: riigid peavad pingutama, et vastumeetmed kurjategijate ohjamiseks oleksid tõhusad.

Et kurjategijatel ei õnnestuks karistuseta pääseda, tuleb pidevalt täiendada ja täiustada kehtivat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alast seadusandlust.

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna uudised leiate siit

 

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangud

Võitlus rahapesu ja terrorismi rahastamisega on efektiivne siis, kui optimaalsed ressursid suunatakse õigesse kohta. Sel eesmärgil on rahvusvaheline üldsus aktsepteerinud arusaama, et antud valdkonna riskid tuleks hinnata ennetavalt ja riskihinnanguid ka regulaarselt ajakohastada. Riskihinnangu abil analüüsitakse nii selliseid asjaolusid ja olukordi, mis vajavad parendustegevusi riiklikul tasemel, rohkem ressurssi riskide ennetamiseks erasektori ettevõtjatelt kui ka selliseid olukordi, kuhu täiendavate ressursside suunamine ei ole põhjendatud ja otstarbekas.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise riske hinnatakse erinevatel tasanditel: EL tasandil, liikmesriigi tasandil ning, vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele, kohustatud isikute tasandil.

Koostatud riskihinnangute tulemused tehakse avalikkusele kättesaadavaks ulatuses, kus need ei sisalda salastatud andmeid.

OLULINE INFO!


2017. a Euroopa Liidu Komisjoni avaldatud EL-ülene riskihinnang (SNRA e. supranational risk assessment) on vastavalt 4. rahapesu tõkestamise direktiivile (EU 2015/849) liikmesriikidele täida-või-selgita põhimõttel siduv. Riskihinnang on kättesaadav siit:
SNRA Report
o annex SNRA part 1
o annex SNRA part 2

Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise siseriiklik riskihinnang

 

Vabariigi Valitsuse rahapesu tõkestamise alane komisjon kinnitas 28. aprillil 2021 Eesti teise rahapesu ja terrorismi rahastamise alase siseriikliku riskihinnangu tulemused, mis puudutavad perioodi 2017-2019 ning selle erianalüüsi osa puudutab perioodi 2020-2021. 

Eesti esimese rahapesu ja terrorismi rahastamise alase siseriikliku riskihinnangu tulemused kinnitas Vabariigi Valitsuse rahapesu tõkestamise alane komisjon 5. jaanuaril 2015.

Eesti siseriiklik rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnang koostatakse vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-le 11 ja selle eesmärgiks on:

1) näha ette rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaste õigusaktide, muude valdkonna ja sidusvaldkondade regulatsioonide ning järelevalveasutuste juhendite väljatöötamise ja muutmise vajadus;
2) määrata sektorid, valdkonnad, tehingumahud ja -liigid ning vajaduse korral riigid või jurisdiktsioonid, mille suhtes kohustatud isikud peavad kohaldama tugevdatud hoolsusmeetmeid, mida vajaduse korral täpsustatakse;
3) määrata sektorid, valdkonnad, tehingumahud ja -liigid, kus rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on väiksem ning kus on võimalik rakendada lihtsustatud hoolsusmeetmeid;
4) anda juhiseid ministeeriumidele ning nende valitsemisala asutustele vahendite eraldamiseks ja prioriteetide seadmiseks rahapesuga võitlemisel ning terrorismi rahastamise tõkestamisel.

Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise siseriiklik riskihinnang 2020

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kasvavalt
25.05.2021
1.59 MB Lae alla
25.05.2021
939.95 KB Lae alla
25.05.2021
673.5 KB Lae alla
25.05.2021
501.23 KB Lae alla
25.05.2021
487.73 KB Lae alla
25.05.2021
464.15 KB Lae alla
25.05.2021
449 KB Lae alla
25.05.2021
419.11 KB Lae alla
25.05.2021
373.9 KB Lae alla
25.05.2021
354.76 KB Lae alla
25.05.2021
348.9 KB Lae alla
25.05.2021
347.29 KB Lae alla
25.05.2021
346.12 KB Lae alla
25.05.2021
343.75 KB Lae alla
25.05.2021
338.19 KB Lae alla
25.05.2021
337.5 KB Lae alla
25.05.2021
326.46 KB Lae alla
25.05.2021
312.11 KB Lae alla
25.05.2021
304.03 KB Lae alla
25.05.2021
287.79 KB Lae alla
25.05.2021
198.25 KB Lae alla
25.05.2021
174.23 KB Lae alla
25.05.2021
137.41 KB Lae alla
25.05.2021
133.06 KB Lae alla
25.05.2021
120.84 KB Lae alla
25.05.2021
85.15 KB Lae alla


Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise siseriiklik riskihinnang 2015

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kasvavalt
20.03.2018
508.45 KB Lae alla
20.03.2018
209.5 KB Lae alla
22.03.2018
117.2 KB Lae alla
22.03.2018
110.3 KB Lae alla
22.03.2018
110.13 KB Lae alla
20.03.2018
87.85 KB Lae alla
22.03.2018
82.07 KB Lae alla
22.03.2018
79.14 KB Lae alla
22.03.2018
75.32 KB Lae alla
22.03.2018
66.21 KB Lae alla
20.03.2018
61.16 KB Lae alla
20.03.2018
59.47 KB Lae alla
20.03.2018
49.75 KB Lae alla
22.03.2018
43.28 KB Lae alla
20.03.2018
38.17 KB Lae alla
20.03.2018
32.97 KB Lae alla
22.03.2018
28.98 KB Lae alla
22.03.2018
28.47 KB Lae alla
20.03.2018
28.06 KB Lae alla
20.03.2018
23.68 KB Lae alla
20.03.2018
23.07 KB Lae alla
20.03.2018
22.86 KB Lae alla
22.03.2018
20.09 KB Lae alla
22.03.2018
18.88 KB Lae alla
22.03.2018
18.8 KB Lae alla
22.03.2018
17.6 KB Lae alla
22.03.2018
17.05 KB Lae alla


 

 

Tegeliku kasusaaja andmete esitamine

 

Tegeliku kasusaaja andmete hoidmise ja kogumise kohustus


Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse  9. peatükk, mis käsitleb juriidilise isiku tegeliku kasusaaja andmeid, jõustub 1. septembril 2018.
Seaduse kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus hoida ja koguda asjakohaseid, täpseid ja ajakohastatud andmeid tegelike kasusaajate kohta, samuti teavet omandiõiguse või muude kontrolli teostamise viiside kohta.

Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustus on seni olnud krediidi- ja finantseerimisasutustel, notaritel jm kohustatud isikutel ärisuhte loomisel või tehingute tegemisel. 1. septembrist jõustuvate rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse sätete kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus oma tegelikud kasusaajad äriregistri infosüsteemi kaudu avaldada. Selleks peavad juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed tegelike kasusaajate andmed juhatusele avaldama. Juhatus esitab või kinnitab need andmed äriregistri ettevõtjaportaalis. Juhatus kinnitab andmete õigsust ja seejärel saavad need andmed avalikuks äriregistri teabesüsteemis.  Kui juhatusel puudub võimalus andmeid esitada ettevõtjaportaalis (nt puudub kehtiv ID-kaart), on seda võimalik teha notari vahendusel.

Praktikas peab juhatus aru saama nii juriidilise isiku omandi- ja kontrollistruktuurist kui ka tuvastama tegeliku kasusaaja kriteeriumitele vastavad füüsilised isikud.

Küsimuste korral võta ühendust ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juristiga Henrik Mägi (henrik.magi@fin.ee; +372 611 3124).

 

Rahapesuga võitlevad organisatsioonid Eestis


Eestis tegelevad rahapesu vastase võitlusega mitmed organisatsioonid. Üldine vastutus seadusandliku tausta ja tegevuse koordineerimise eest on pandud rahandusministeeriumile.
Iseseisva ametina tegutseb Rahapesu Andmebüroo, mille ülesandeks on  koguda materjali kahtlaste tehingute kohta, ja edastada see rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitleva kuriteo tunnuste ilmnemisel uurimisasutusele.

Kurjategijate kindlakstegemisel ja karistamisel on aktiivselt tegevad ka prokuratuur, Kaitsepolitsei, Maksu- ja tolliamet ja Eesti kohtud.

Eesti finantssektori stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse eest vastutab Finantsinspektsioon. Et rahapesu ja terrorismi rahastamise temaatika on vahetult rahandussektori usaldusväärsuse ja stabiilisusega seotud, on finantsinspektsiooni ülesandeks teostada turujärelvalvet ka selles vallas.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse edendamiseks on ellu kutsutud ka rahapesu tõkestamise alane valitsuskomisjon, mida juhib rahandusminister. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajad. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord nelja kuu jooksul.

Et saada võimalikult palju infot selle kohta, milline on olukord turul ja kuulata ära ka   rahapesu ennetavate rakendajate - turuosaliste - ettepanekud, moodustati komisjoni juurde ka turuosaliste nõukoda, mille peamiseks ülesandeks on tõsta ettevõtjate teadlikkust ja anda neile kaasarääkimisvõimalus neid puudutavate rahapesu ja terrorismiga seotud õigusaktide väljatöötamisel. Nõukotta kuuluvad mitmete ettevõtjate liitude ja teiste teemaga kokkupuutuvate ametite esindajad, samuti rahandusministeeriumi töötajad.

Viimasena aga kindlasti mitte väheolulisena tuleb rahapesuvastases võitluses ära nimetada Eesti riigi seaduskuulekad kodanikud - ennekõike need inimesed, kes tegelevad ettevõtlusega või tegutsevad finantssektoris.

28. jaanuaril 2008. a kehtima hakanud seaduse alusel laienes kohustatud isikute ring, kes peavad rahapesu andmebürood teavitama, kui tehakse sularahatehinguid suurte summadega. Kohustatud isikuteks on pangad ja kõik finantsteenuseid pakkuvad ettevõtjad, õnnemängude korraldajad, aga ka näiteks kinnisvaravahendusega tegelevad isikud, pandimajapidajad, audiitorid ja raamatupidamise teenuse või nõustamisteenuse pakkujad.

Kohustatud isikuteks on ka teised kauplejad juhul, kui neile tasutakse sularahas üle 15 000 euro või võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas seda tehakse ühe maksena või mitme omavahelist seost omava maksena. Samuti peavad seaduse nõuetega arvestama teatud juhtudel ka notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid või muud õigusteenuse osutajad. Ka peavad kõik füüsilised ja juriidilised isikud arvestama sellega, et kui luuakse kestvuslepingul põhinev lepinguline suhe või kui tehakse suuresummaline tehing, tuleb olla valmis enda kohta senisest rohkem infot andma, et ettevõtjal oleks korrektselt võimalik tuvastada isikusamasus.

Kohustatud isik, välja arvatud krediidiasutus, peab teatama rahapesu andmebüroole igast tehingust, kus sularahas või muus vääringus tasutakse 32 000 euro või enam. Krediidiasutusele kohaldub selline teatamiskohustus vaid juhul, kui ta tegutseb sisuliselt valuutavahetajana.

Oluliseks uuenduseks on ettevõtjate registreerimiskohustus majandustegevuse registris. Seaduse kohaselt tuleb majandustegevuse registris registreerida kõik finantsteenuseid osutavad ettevõtjad, kes ei kuulu finantsinspektsiooni järelevalve alla. Muu hulgas peavad end registreerima ka SMS- ja teised kiirlaenude pakkujad, aga ka pandimajapidajad ja samuti ka seni registreerimiskohustusega olnud valuutavahetusteenuse pakkujad.

Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjon moodustati 2018. aasta 19. aprilli Vabariigi Valitsuse määrusega nr 34. Komisjoni tegevus hõlmab nii rahapesu ja terrorismi tõkestamise poliitika kujundamist kui ka koordineerimist riiklike riskide kaardistamisel ja nende maandamise tegevusplaani koostamisel. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni esindajad. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord nelja kuu jooksul. Komisjoni asjaajamist korraldab Rahandusministeerium, kontaktisik on ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna peaspetsialist Kristina Aruste (kristina.aruste@fin.ee; +372 611 3291).

Komisjoni ülesanneteks on:

1) koordineerida riikliku riskihinnangu koostamist ning selle hinnangu ajakohasena hoidmist;
2) koostada riiklikus riskihinnangus tuvastatud riske maandavate meetmete ja tegevuste rakendamise plaan (edaspidi tegevusplaan), määrates kindlaks asutused, kes riske maandavaid meetmeid ja tegevusi rakendavad, ning tähtajad, mille jooksul tuleb meetmed rakendada ja tegevused läbi viia;
3) korraldada ja kontrollida tegevusplaani täitmist;
4) välja töötada riskihinnangu ja tegevusplaani alusel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alane poliitika ning teha ettepanekuid seaduste muutmise kohta valdkonna ja sidusvaldkondade eest vastutavatele ministritele;
5) teha rahapesu ja terrorismi rahastamise ning massihävitusrelvade leviku tõkestamise alast riigisisest koostööd.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni analüüs ja ettepanekud (1.54 MB, PDF)

Valitsuskomisjoni liikmed
Nimi Märkus Asutus
Keit Pentus-Rosimannus Komisjoni esimees Rahandusminister
Merike Saks Komisjoni aseesimees Rahandusministeeriumi kantsler
Märten Ross    Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler
Tõnis Saar    Justiitsministeeriumi kantsler
Lauri Lugna    Siseministeeriumi kantsler
Rein Tammsaar   Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler
Siim Sikkut    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler
Elmar Vaher    Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor
Andres Parmas   Riigi peaprokurör
Triin Raaper   Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes
Arnold Sinisalu    Kaitsepolitseiameti peadirektor
Matis Mäeker   Rahapesu Andmebüroo juht
Andre Nõmm    Finantsinspektsiooni juhatuse liige
Veiko Tali   Eesti Panga asepresident

Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjoni protokollid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kasvavalt
30.04.2019
285.18 KB Lae alla
18.03.2019
228.46 KB Lae alla
26.06.2019
215.69 KB Lae alla
16.10.2018
211.64 KB Lae alla
28.11.2013
210.34 KB Lae alla
02.11.2018
205.07 KB Lae alla
07.03.2014
199.2 KB Lae alla
18.03.2014
197.37 KB Lae alla
23.09.2013
135.85 KB Lae alla
30.06.2020
113.96 KB Lae alla
25.09.2019
113.94 KB Lae alla
04.02.2020
111.33 KB Lae alla
25.11.2021
107.19 KB Lae alla
16.06.2021
106.96 KB Lae alla
25.09.2020
106.81 KB Lae alla
09.12.2020
106.78 KB Lae alla
02.02.2021
106.67 KB Lae alla
28.04.2021
106.09 KB Lae alla
31.03.2021
102.36 KB Lae alla
27.03.2013
45 KB Lae alla
18.08.2010
45 KB Lae alla
18.08.2010
45 KB Lae alla
27.03.2013
43 KB Lae alla
27.03.2013
43 KB Lae alla
26.10.2006
35.5 KB Lae alla
06.12.2009
35 KB Lae alla
04.03.2016
34.68 KB Lae alla
06.12.2009
33 KB Lae alla
06.12.2009
31.5 KB Lae alla
02.05.2018
31.28 KB Lae alla
18.04.2017
31.09 KB Lae alla
06.12.2009
31 KB Lae alla
06.12.2009
31 KB Lae alla
23.11.2016
29.94 KB Lae alla
30.01.2017
29.87 KB Lae alla
01.03.2010
29.5 KB Lae alla
30.03.2015
29.41 KB Lae alla
05.01.2015
29.19 KB Lae alla
06.12.2009
29 KB Lae alla
06.12.2009
29 KB Lae alla
27.03.2013
28.93 KB Lae alla
06.10.2014
28.44 KB Lae alla
09.01.2007
27.83 KB Lae alla
26.10.2006
27.5 KB Lae alla
17.03.2014
27.43 KB Lae alla
08.08.2007
27.23 KB Lae alla
27.03.2013
27 KB Lae alla
26.10.2006
27 KB Lae alla
27.03.2013
26.97 KB Lae alla
30.05.2014
26.64 KB Lae alla
02.05.2007
26.4 KB Lae alla
06.12.2009
26 KB Lae alla
27.03.2013
25.48 KB Lae alla
27.03.2013
19.04 KB Lae alla

 

Turuosaliste nõukoda

RahaPTS § 12 lg 3 alusel ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjoni 2. mai 2018. a otsusega loodi rahandusministri käskkirjaga eelnimetatud valitsuskomisjoni juurde kohustatud isikute esindajate komisjon (turuosaliste nõukoda), kelle eesmärk on valitsuskomisjonile tema ülesannete täitmisega seoses nõu anda. Nõukoda on tegutsenud koos eelmise valitsuskomisjoniga alates aastast 2006. Nõukoda esitab arvamusi ja ettepanekuid komisjoni esitatud küsimustele või tuginedes komisjoni esitatud dokumentidele:
1)           riikliku riskihinnangu koostamise ning selle hinnangu ajakohasena hoidmise kohta;
2)           riiklikus riskihinnangus tuvastatud riske maandavate meetmete ja tegevuste rakendamise plaani (edaspidi tegevusplaan) koostamise ja rakendamise kohta,
3)           rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alane poliitika väljatöötamise ning ettepanekuid seaduste muutmise kohta;
4)           rahapesu ja terrorismi rahastamise ning massihävitusrelvade leviku tõkestamise alase riigisisese koostöö koordineerimise kohta.

 Nõukoja liikmed ja kontaktid
Nimi                    Organisatsioon                          E-Post
Katrin Talihärm Eesti Pangaliit

 

taliharm@pangaliit.ee
Kuno Rääk Valuutavahetajate esindaja, AS TavexWise, AS Tavid   kuno@tavid.ee
Tõnis Rüütel Eesti Hasartmängude Korraldajate Liit, Eesti Kinnisvarafirmade Liit   ekfl@ekfl.ee
Arno Sillat Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit   amtel@amtel.ee
Reet Hääl Eesti Liisingühingute Liit   reet@liisingliit.ee
Oliver Orumets Eesti Kindlustusseltside Liit   oliver.orumets@lkf.ee
Merike Hallik Eesti Turismifirmade Liit   merike.hallik@etfl.ee
Eve Strang Notarite Koda   eve.strang@notar.ee
Toomas Vaher Eesti Advokatuur   toomas.vaher@ellex.ee
Mait Mikker AS Eesti Post   mait.mikker@omniva.ee
Mait Palts Eesti Kaubandus - Tööstuskoda   mait.palts@koda.ee
Margus Tammeraja Eesti Raamatupidajate Kogu   margus@tammeraja.ee
Mare Kingo Audiitorkogu   mare.kingo@audiitorkogu.ee
Helen Rives Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda   helen.rives@kpkoda.ee
Alari Rammo Vabaühenduste Liit   alari@heakodanik.ee
Reimo Hammerberg FinanceEstonia MTÜ   reimo@ignium.io
Taavi Tamkivi Salv  

taavi.tamkivi@gmail.com

Külli Randoja TransferWise Ltd  

kulli.randoja@transferwise.com

Raido Saar Krüptoraha Liit  

raidosaar@me.com   

Rahvusvahelised rahapesuga võitlevad organisatsioonid


FATF


FATF, täisnimega Financial Action Task Force ehk eesti keeles rahapesuvastane töökond on demokraatlike riikide valitsustevaheline organ, mis töötab välja rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse standardeid ning meetodeid ja edendab sellealast poliitikat.

FATFil on 35 liiget: 33 riiki ja valitsust ning 2 rahvusvahelist organisatsiooni, lisaks on FATFil üle 20 vaatleja - viis FATFi laadset piirkondliku organit ja üle 15 rahvusvahelise organisatsiooni või organi. Kõigi liikmete ja vaatlejaliikmete nimekiri on esitatud FATFi koduleheküljel, kust leiate ka muud huvitavat informatsiooni nimetatud organisatsiooni kohta.

Eesti praegusel hetkel FATFi liige ei ole.

Moneyval


Moneyval on Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee, täisnimega Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism. Moneyval, endise nimega PC-R-EV, asutati 1997. aastal Euroopa Nõukogu ministrite komitee poolt, et viia läbi nii enda kui üksteise hindamist rahapesuvastase võitluse meetmete osas, mis on kehtestatud FATFi mittekuuluvates Euroopa Nõukogu riikides.

FATFi 40 soovituse + 9 erisoovituse rakendamise analüüsimiseks mitte-FATFi liikmete seas on Moneyval'i kuuluvad riigid leppinud kokku spetsiaalsetes tüpoloogiates, menetlustes ja hindamiskriteeriumides.

Moneyval'i töö eesmärkideks on ka  rahvusvahelise koostöö edendamine ja info jagamine erinevate rahapesu tõkestamise meetmete, nende rakendamise võimaluste ja rahapesu trendide kohta Euroopas.

Iga Euroopa Nõukogu liikmesriik peab nimetama Moneyval’i kolm eksperti, kes osalevad teiste liikmesriikide hindamisel vastavalt oma ekspertvaldkonnale. Eksperdid tuleb määrata kolmes valdkonnas: finants-, õiguskaitse- ja õigusekspertiis. Hinnatakse nii õigusaktide sisu kui ka seda, kuidas neid rakendatakse. Kaks korda aastas toimuvad Moneyvali plenaaristungid, kus arutatakse läbiviidud hindamiste tulemusi ja kinnitatakse liikmesriikide rahapesu alast võitlust hindavad raportid.

Eesti on Moneyvali liige.

 

Kontakt rahapesu tõkestamise küsimustes

 Sören Meius- ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik
+372 611 3630, soren.meius@fin.ee

 

Viimati uuendatud: 11. oktoober 2021