Sa oled siin

Euroopa Kohus on teinud olulise otsuse seoses raamlepingutega

Kohtuasjas Simonsen & Weel A/S C-23/20 asus kohus seisukohale, et raamlepingu sõlmimiseks korraldatava riigihanke hanketeates tuleb märkida raamlepingu alusel ostetavate asjade eeldatav kogus ja/või maksumus ning maksimaalne kogus ja/või maksumus. Samuti leidis kohus, et kui hanketeates märgitud ülemmäär on saavutatud, siis kaotab raamleping oma kehtivuse.

Kohus märgib, et hankija poolt raamlepingu alusel ostetavate asjade eeldatava koguse ja/või maksumuse ning maksimaalse koguse ja/või maksumuse esitamine on pakkuja jaoks olulise tähtsusega, kuna just selle hinnangu põhjal saab ta hinnata oma suutlikkust täita raamlepingust tulenevaid kohustusi. Asjaolu, et raamlepingu esialgseks osapooleks olevalt hankijalt nõutakse, et ta märgiks raamlepingus selle lepinguga hõlmatud teenuste maksimaalse koguse või maksumuse, muudab konkreetsemaks keelu raamlepinguid väärkasutada või kasutada neid viisil, mis tõkestab, piirab või moonutab konkurentsi.

Täpsustustes lisas kohus, et raamlepingu alusel ostetavate asjade maksimaalne kogus või maksumus võib olla ära näidatud ükskõik kas hanketeates või hanke alusdokumentides. Viimastele peab hankija võimaldama elektrooniliste vahendite abil piiramatut ja täielikku tasuta juurdepääsu alates hanketeate avaldamise kuupäevast.

Vastavalt direktiivi 2014/24 artikli 33 lõike 2 kolmandale lõigule ja artiklile 72 on lubatud raamlepingu muudatused, mis ei ole olulised.

Kui hankija ei ole siiski hanketeates eeldatavat kogust ega maksumust avaldanud, samuti ei ole hanketeates ega alusdokumentides avaldanud ka maksimaalset kogust või maksumust, siis seepärast ei ole sõlmitud raamleping algusest peale tühine.

Kohtuotsusest tulenevalt tuleb seega praktikas hankijatel arvestada järgnevaga:

1. Raamlepingu sõlmimiseks korraldatava riigihanke hanketeates tuleb hankijal avaldada nii raamlepingu alusel hangitava eeldatav kogus ja/või maksumus ning lisaks sellele ka raamlepingu maksimaalne kogus ja/või maksumus.

Erandkorras võib maksimaalne kogus või maksumus olla avaldatud mõnes muus riigihanke alusdokumendis, mis on hanketeate avaldamisest arvates tasuta, elektrooniliselt ja piiramatult kättesaadavaks tehtud.

Maksimaalse maksumuse saab avaldada hanketeate p-s II.1.5, avalikustades hanke üldandmetes hanke eeldatava maksumuse. Eeldatava koguse või maksumuse ja maksimaalse koguse saab näiteks märkida hanke üldandmetes väljal „Hanke lühikirjeldus“, mis kandub edasi hanketeate punkti II.1.4). Osadeks jaotatud hanke korral on samad andmed võimalik esitada lisaks hanke osade kaupa.

2. Kui hanketeates (või muus esimeses punktis nimetatud nõuetele vastavas alusdokumendis) määratud ülempiir on täitunud, siis on raamleping kaotanud kehtivuse ja selle raamlepingu alusel hankelepinguid sõlmida ei tohi.

3. Raamlepinguid ja lepingu muutmist käsitlevaid sätete koostoimelise tõlgendamise tulemusena võib raamlepingutes teha üksnes ebaolulisi muudatusi.

Viimati uuendatud: 21. juuni 2021