Riigi eriplaneeringud

Planeerimisseaduse kohaselt on Rahandusministeerium riigi eriplaneeringute koostamise korraldajaks juhul, kui Vabariigi Valitsus ei ole otsustanud teisiti. 

Riigi eriplaneeringu peamiseks ülesandeks on riigi jaoks oluliste ehitiste rajamiseks sobivaima asukoha valik. Riigi eriplaneering tuleb koostada sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Käesolevast jaotisest leiab teavet riigi eriplaneeringute kohta, mille koostamise korraldajaks on Rahandusministeerium. Siin ilmuvad neid planeeringuid puudutavad uudised, teated, dokumendid ja mitmesugused selgitused.
 

Läänemere meretuulepargi elektrikaabel

Saare-Liivi meretuulepargi elektrikaabel

Haljala-Kukruse maantee

Liivi lahe meretuulepargi elektrikaabel

Suure väina püsiühendus

Soome-Eesti raudteetunnel

Puidurafineerimistehas

 

Läänemerre, Saaremaast läände kavandatava meretuulepargi elektrikaabli riigi eriplaneering

 

Taotluse esitamise teavitus

 

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lõike 4 alusel, et esitatud on taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse koostada riigi eriplaneering Läänemerre, Saaremaast läände jäävale alale kavandatava meretuulepargi ühenduse rajamiseks Eleringi põhivõrguga maismaal. Planeering hõlmab nii mere- kui maismaa kaabli ja maismaa elektriliini asukoha valikut ning tehnilise lahenduse koostamist. Riigi eriplaneeringu algatamise avalik huvi tugineb taastuvenergia ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisel läbi meretuuleparkide arendamise. Planeeringuala paikneb maismaal Saare ja Pärnu maakondades ja merealal Läänemeres, Liivi lahes ja Väinameres.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris: https://adr.rik.ee/ram/dokument/11139268

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Lisainfo:

Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 6113 233, e-post: siim.orav@fin.ee.

 

 

Saare-Liivi 1, 2, 3, 4 ja 5 meretuuleparkide elektrikaabli riigi eriplaneering

 

Taotluse esitamise teavitus

 

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lõike 4 alusel, et esitatud on taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse koostada riigi eriplaneering Liivi lahes kavandatavate Saare-Liivi 1, 2, 3, 4 ja 5 meretuuleparkide ühenduse rajamiseks Eleringi põhivõrguga maismaal. Planeering hõlmab nii mere- kui maismaa kaabli ja maismaa elektriliini asukoha valikut ning tehnilise lahenduse koostamist. Riigi eriplaneeringu algatamise avalik huvi tugineb taastuvenergia ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisel läbi meretuuleparkide arendamise. Planeeringuala paikneb maismaal Pärnu maakonnas ja merealal Pärnu lahes.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Lisainfo:

Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 611 3233, e-post: siim.orav@fin.ee

 

 

 

Haljala-Kukruse 2+2 riigimaantee riigi eriplaneering

 

Taotluse esitamise teavitus

 

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lõike 4 alusel, et esitatud on taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse koostada riigi eriplaneering, et kavandada põhimaanteel nr 1 Tallinn–Narva asuva Haljala ja Kukruse vahelisele teelõigule kiirusele 120 km/h vastava 2+2 ristlõikega maantee rajamist.

Tallinn–Narva põhimaantee on osa riiklikult tähtsast riigiteede võrgustikust, mistõttu on Haljala–Kukruse trass olulise ruumilise mõjuga ehitis, mis avaldab mõju suurele piirkonnale, parandades teelõigul liiklusohutust ja luues eeldused piirkonna konkurentsivõime suurenemiseks ning maakonnakeskuste vaheliste aegruumiliste vahemaade vähenemiseks. Lisaks on Haljala–Kukruse trassil maakonnaülene mõju, kuna teelõik läbib kahte maakonda – Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonda. 

Haljala–Kukruse trass loob soodsad tingimused rahvusvahelise kaubanduse, kultuuriliste sidemete ja turismi arendamiseks, kuna Tallinn–Narva põhimaantee kuulub rahvusvahelisse TEN-T teedevõrgustikku ja tegemist on Euroopa Liidu välispiirile viiva teega. Lisaks põhimaantee trassikoridori asukohale määratakse trassiga seotud teiste piirkonna teede ja rohevõrgustiku toimimiseks vajalike rajatiste asukohad (nt eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed, kergliiklusteed, ökoduktid, sillad, tehnovõrgud, 5G taristu, jmt).

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris .

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Lisainfo:

Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 611 3233, e-post: siim.orav@fin.ee

 

 

Liivi lahe meretuulepargi elektrikaabel

 

Taotluse esitamise teavitus

 

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lõike 4 alusel, et esitatud on taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse koostada riigi eriplaneering Liivi lahes kavandatava meretuulepargi ühenduse rajamiseks Eleringi põhivõrguga maismaal. Planeering hõlmab nii mere- kui maismaa kaabli ja maismaa elektriliini asukoha valikut ning tehnilise lahenduse koostamist. Riigi eriplaneeringu algatamise avalik huvi tugineb taastuvenergia ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisel läbi meretuuleparkide arendamise. Planeeringuala paikneb maismaal Pärnu maakonnas ja merealal Pärnu lahes.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris.

Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on kolmekümne päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus.

Otsuse planeeringu algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Lisainfo:

Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 611 3233, e-post: siim.orav@fin.ee

 

Suure väina püsiühendus

 

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringuga seotud kõik avalikud dokumendid, sh ka uuringud ja eksperthinnangud on leitavad veebilehel www.püsiühendus.ee.

 

Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse täiendatud dokumendid

 

Ülevaade avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutest ning Rahandusministeeriumi vastused ettepanekutega arvestamise kohta on toodud koondtabelis (691.65 KB, PDF).

Ettepanekute alusel täiendatud materjalid:

 

Planeeringu ja KSH eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

 

Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid: 

 • 19. oktoobril kell 14:00-16:00 Rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn, saal Kask/Kõiv) ja veebikeskkonnas MS Teams.
 • 20. oktoobril kell 16:00-19:00 Kuressaare Raekoja saalis (Tallinna tn 2, Kuressaare linn);
 • 21. oktoobril kell 13:00-15:00 Lihula Kultuurimaja peegelsaalis (Tallinna mnt 1a, Lihula linn);
 • 21. oktoobril kell 16:00-19:00 Virtsu Kooli saalis (Pargi 4, Virtsu alevik);
 • 25. oktoobril kell 16:00-19:00 Muhu Põhikooli saalis (Liiva küla).

Avalikul arutelul tutvustati ja arutati väljapaneku käigus laekunud ettepanekuid ja küsimusi.

Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalik väljapanek

Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalik väljapanek toimus 12. juuli 2021 – 10. september 2021. 

Avalikul väljapanekul olnud materjalid (13.7 MB, ZIP).

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus on esimene etapp Vabariigi Valitsuse 18.06.2020 korraldusega nr 213 algatatud Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu koostamisel ning selle mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise, läbiviimisel.

Riigi eriplaneeringu ja selle mõjude hindamise eesmärgiks on piirkondade konkurentsivõime suurendamine ning ääremaastumise vähendamine läbi püsiühenduse kavandamise üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Planeeringu koostamisel selgitatakse välja püsiühenduse tagamiseks sobivaim alternatiiv – sild või tunnel – tuginedes valdkonnauuringute tulemustele, kaasaja insenertehnilistele teadmistele ning vajadusele tagada tasakaalustatud lähenemine valdkondlikele huvidele.

Lähteseisukohad ja väljatöötamise kavatsus määratleb Suure väina püsiühenduse kavandamise eesmärgi, annab ülevaate üldistest põhimõtetest, millest planeerimisprotsessis ning ka planeeringu elluviimisel lähtuda, koondab peamised ülesanded, mis planeeringus lahendada tuleb, kaardistab vajalikud uuringud, mis tuleb planeerimisotsuste tegemiseks läbi viia ning määratleb eeldatavad olulised ja asjakohased mõjud, mis Suure väina püsiühenduse kavandamisega kaasneda võivad.

Planeeringu lähteseisukohtade ja väljatöötamise kavatsuse materjalidega oli võimalik tutvuda lisaks veebilehele ka paberkandjal avaliku väljapaneku toimumise ajal tööpäevadel:

• Muhu Vallavalitsuses (Vallamaja, Liiva küla)
• Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula)
• Saaremaa Vallavalitsus (Tallinna 2, Kuressaare linn)

Rahandusministeerium tutvustas avalikul väljapanekul olevaid materjale 13. juulil kell 13.00 Virtsu koolis (Pargi 4, Virtsu alevik) ja 13. juulil kell 17.00 Hellamaa külakeskuses (Hellamaa küla). Tutvustusel selgitati, mis on avalikul väljapanekul olevate dokumentide eesmärk, milline on nende koostamise protsess olnud seni ja mis saab edasi.

Planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi sai esitada kuni 10. septembrini 2021 (k.a.) aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn või e-posti teel: info@rahandusministeerium.ee.

Planeeringu algatamine

 

Vabariigi Valitsus algatas 18.06.2020 korraldusega nr 213 Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Riigi eriplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus.

Riigi eriplaneeringu ja KSH algatamise eesmärk on kavandada püsiühendus (sild või tunnel) üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Püsiühendus on riigile kuuluv tee (riigimaantee). Suure väina püsiühendusega koos kavandatakse selle toimimiseks, sealhulgas turvalisuse tagamiseks vajalik taristu.

Riigi eriplaneeringu menetlus koosneb kahest etapist: 1) asukoha eelvaliku tegemisest ja 2) valitud asukohas detailse lahenduse koostamisest.

Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse mereala ja maismaad hõlmav terviklik ruumilahendus püsiühenduse ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks. Näiteks planeeritakse püsiühenduse toimimiseks ja turvalisuse (sh liiklusturvalisuse) tagamiseks vajalikud trassid ja tehnovõrgud, kergliiklusteed, elektri- ja sidevarustus, määratakse maakasutus- ja ehitustingimused ning lahendatakse muud PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased riigi eriplaneeringu ülesanded.

Riigi eriplaneeringu planeeringuala paikneb maismaal Saare maakonnas Muhu vallas Võiküla, Kuivastu küla, Mõega küla, Oina küla, Rässa küla, Tusti küla ja Võlla küla territooriumil ning Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu aleviku, Hanila küla ja Esivere küla territooriumil. Merealal hõlmab planeeringuala osa Suurest väinast. Planeeringuala suurus on 9200 ha. Planeeringuala piir on esitatud Vabariigi Valitsuse korralduse nr 213 lisas (PDF) (seletuskiri (378.24 KB, PDF)).

Taotluse esitamine

Planeerimisseaduse § 28 lõike 4 alusel teavitati, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitas riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotluse.

Esitatud taotluse kohaselt soovitakse kavandada püsiühendust üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Püsiühenduse alternatiivsed võimalused on sild või tunnel. Püsiühendusega koos kavandatakse selle toimimiseks ning turvalisuse ja ohutuse tagamiseks vajalikud ehitised.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris (https://adr.rik.ee/ram/dokument/7152224).

Lisainfo:

Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 6113 233, e-post: siim.orav@fin.ee.

 

Riigi eriplaneering – Soomet ja Eestit ühendav raudteetunnel

 

Planeeringu tegevused

 • Rahandusminsiteeriumile esitati taotlus riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks selleks, et kavandada Soome ja Eesti vahelist raudteetunnelit ja sellega seonduvat tehissaart (http://adr.rik.ee/ram/dokument/6108138).
 • Rahandusministeerium tagastas 21.02.2019 Soomet ja Eestit ühendava raudteetunneli ja tehissaare riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotluse arendajale puuduste kõrvaldamiseks ja täiendava info esitamiseks (https://adr.rik.ee/ram/dokument/6255239).
 • Rahandusministeeriumile esitati 25.04.2019 täiendatud taotlus riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks (https://adr.rik.ee/ram/dokument/6380403).

 

 

Riigi eriplaneering - puidurafineerimistehas

 

Planeeringu tegevused

 • Rahandusministeeriumi planeeringute osakond pöördus 24.05.2017 (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=60925036) Est-For Invest-i poole palvega saada ülevaade ettevõtte seni tehtud tööst tehase kavandamisel. Est-For Invest esitas ülevaade teostatud eeltöödest 20.06.2017 (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=61615041).
 • Rahandusministeerium ja Est-For Invest on sõlminud koostöökokkuleppe (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=61866362) planeeringu koostamise töökorralduseks ja planeeringu koostamise tellimise rahastamiseks.
 • Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas välja riigihanke planeeringu koostamise, mõjude hindamise ja teadaolevate uuringute läbiviimise konsultandi leidmiseks. Hankega leitav konsultant toetab Rahandusministeeriumit planeeringumenetluse läbiviimisel. Riigihanke teave on leitav riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189554).
 • Rahandusministeeriumi planeeringute osakond koostöös planeeringu töörühmaga on koostanud planeerimisseaduse kohaste planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõud. Hankega leitav konsultant annab oma sisendi ka planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõudesse.
 • Vabariigi Valitsus andis 21.06.2018 Rahandusministeeriumile ülesande alustada riigi eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamise menetlust.
 • Riigihalduse minister saatis 13.09.2018 Vabariigi Valitsuse korralduse „Puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine“ eelnõu ja selle seletuskirja ministeeriumitele, planeeringuala kohalikele omavalitsustele ja Est-For Invest OÜ-le arvamuse avaldamiseks ja vastuväidete esitamiseks (http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970498, http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970536, http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970520, http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970543).
 • Riigihalduse minister pikendas Est-For Invest OÜ põhjendatud taotlusel puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu lõpetamise eelnõule vastamise tähtaega 3. novembrini. Tähtaeg pikeneb kõikidele osapooltele, sealhulgas nendele kes on juba arvamust avaldanud (taotlus http://adr.rik.ee/ram/dokument/6013481, riigihalduse ministri vastus http://adr.rik.ee/ram/dokument/6020619).
 • Vabariigi Valitsuse 08.11.2018 istungil anti korraldus lõpetada Vabariigi Valitsuse 12.05.2017 korraldusega nr 141 algatatud puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu koostamine vastavalt Rahandusministeeriumi ettevalmistatud eelnõule (Riigikantselei dokumendiregister https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT00337DFE?open).
 • Vabariigi Valitsuse 12.11.2018 korraldusega nr 290 (https://www.riigiteataja.ee/akt/314112018001) lõpetati puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine planeerimisseaduse § 29 lõike 1 alusel ülekaalukal avalikul huvil põhineval põhjusel (seletuskiri (234.39 KB, PDF)).

Planeeringu algatamine


Vabariigi Valitsus algatas 11.05.2017 riigi eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviimise puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks.

Riigi eriplaneeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on suure riikliku huviga ja olulise ruumilise mõjuga ehitisele – puidurafineerimistehasele – sobivaima asukoha leidmine Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus läheduses ja sobivasse asukohta tehase rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamine. Riigi eriplaneeringu alusel toimub ehitusprojekti koostamine.

Kavandatavas puidurafineerimistehases toodetaks puittooraine eri koostisosadeks nagu tselluloos, hemitselluloos ja ligniin, mida saab edasi väärindada erinevateks biotoodeteks. Tehase prognoositav tootmisvõimsus on 700 000 tonni, toorainena tarbitava puidu maht on ca 2,5-3,3 miljonit kuupmeetrit aastas. Tootmisprotsessi kõrvalsaadusteks on tallõli ja roheline energia, sealhulgas elektrienergia.

Puidurafineerimistehase rajamiseks otsitakse sobivaimat asukohta Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus ümbruses (u 5-10 km jõest). Lisaks tehase asukohale leitakse sobivaim asukoht ka tehase toimimiseks vajalikule taristule (teed, raudtee, elektriühendused jms). Seetõttu on riigi eriplaneeringu alaks kogu maakondade territoorium.

Riigi eriplaneeringu algatamise korraldus on leitav Riigi Teatajas (seletuskiri (341.07 KB, PDF)).

Teavitus

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lg 4 alusel, et esitatud on taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse rajada Eestisse tänapäevane puidurafineerimistehas. Tehase hinnanguline tootmisvõimsus oleks kuni 750 000 tonni aastas, toorainena tarbitava puidu maht ca 3 miljonit kuupmeetrit aastas.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris. Vastavalt planeerimisseadusele § 28 lõikele 4 on võimalik 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates esitada samasisuline taotlus. Otsuse planeeringu algatamise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Planeeringu lõpetamine


Vabariigi Valitsus lõpetas 12.11.2018 korraldusega nr 290 puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu koostamine ja KSH lõpetati planeerimisseaduse § 29 lõike 1 alusel ülekaalukal avalikul huvil põhineval põhjusel. Planeerimismenetluse alguses ilmnes ülekaalukas avalik huvi väljakujunenud elu- ja looduskeskkonna säilimiseks, mis kaalus käesoleval juhul üles riigi huvi kavandada planeeringualale puidurafineerimistehas.

Riigi eriplaneeringu planeeringuala hõlmas Viljandi ja Tartu maakondi. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk oli suure rahvusvahelise ja riikliku huviga ning olulise ruumilise mõjuga ehitisele – puidurafineerimistehasele – sobivaima asukoha leidmine Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus läheduses ja sobivasse asukohta tehase rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamine. Lisaks tehase asukohale sooviti Viljandi- ja Tartumaal leida sobivaim asukoht tehase toimimiseks vajalikule taristule (teed, raudtee, elektriühendused jms).

Taotluse kohaselt sooviti kavandada puidurafineerimistehast, kus toodetakse puittooraine eri koostisosadeks nagu tselluloos, hemitselluloos ja ligniin, mida saab edasi väärindada erinevateks biotoodeteks. Tehase prognoositav tootmisvõimsus oli 700 000 tonni, toorainena tarbitava puidu maht ca 2,5-3,3 miljonit m3 aastas. Tootmisprotsessi kõrvalsaadusteks oli taotluses märgitud tallõli ja roheline energia, sealhulgas elektrienergia.

Riigi eriplaneeringu ja KSH lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel. Lõpetamise otsuse seletuskirjaga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel (seletuskiri (234.39 KB, PDF)).

 

Viimati uuendatud: 25. november 2021