Riigi eriplaneeringud

Planeerimisseaduse kohaselt on Rahandusministeerium riigi eriplaneeringute koostamise korraldajaks juhul, kui Vabariigi Valitsus ei ole otsustanud teisiti. 

Riigi eriplaneeringu peamiseks ülesandeks on riigi jaoks oluliste ehitiste rajamiseks sobivaima asukoha valik. Riigi eriplaneering tuleb koostada sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Käesolevast jaotisest leiab teavet riigi eriplaneeringute kohta, mille koostamise korraldajaks on Rahandusministeerium. Siin ilmuvad neid planeeringuid puudutavad uudised, teated, dokumendid ja mitmesugused selgitused.
Suure väina püsiühendus
Soome-Eesti raudteetunnel
Puidurafineerimistehas

 

Suure väina püsiühendus

 

Planeeringu tegevused

 • Vabariigi Valitsus algatas 18.06.2020 korraldusega nr 213 Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (korraldus nr 213 ja lisa (PDF)).
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitas Rahandusminsiteeriumile taotluse riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks selleks, et kavandada Suure väina püsiühendust (https://adr.rik.ee/ram/dokument/7152224). Püsiühendusega koos kavandatakse selle toimimiseks ning turvalisuse ja ohutuse tagamiseks vajalikud ehitised.

Planeeringu algatamine

 

Vabariigi Valitsus algatas 18.06.2020 korraldusega nr 213 Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Riigi eriplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus.

Riigi eriplaneeringu ja KSH algatamise eesmärk on kavandada püsiühendus (sild või tunnel) üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Püsiühendus on riigile kuuluv tee (riigimaantee). Suure väina püsiühendusega koos kavandatakse selle toimimiseks, sealhulgas turvalisuse tagamiseks vajalik taristu.

Riigi eriplaneeringu menetlus koosneb kahest etapist: 1) asukoha eelvaliku tegemisest ja 2) valitud asukohas detailse lahenduse koostamisest.

Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse mereala ja maismaad hõlmav terviklik ruumilahendus püsiühenduse ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks. Näiteks planeeritakse püsiühenduse toimimiseks ja turvalisuse (sh liiklusturvalisuse) tagamiseks vajalikud trassid ja tehnovõrgud, kergliiklusteed, elektri- ja sidevarustus, määratakse maakasutus- ja ehitustingimused ning lahendatakse muud PlanS § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased riigi eriplaneeringu ülesanded.

Riigi eriplaneeringu planeeringuala paikneb maismaal Saare maakonnas Muhu vallas Võiküla, Kuivastu küla, Mõega küla, Oina küla, Rässa küla, Tusti küla ja Võlla küla territooriumil ning Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu aleviku, Hanila küla ja Esivere küla territooriumil. Merealal hõlmab planeeringuala osa Suurest väinast. Planeeringuala suurus on 9200 ha. Planeeringuala piir on esitatud Vabariigi Valitsuse korralduse nr 213 lisas (PDF) (seletuskiri (378.24 KB, PDF)).

Taotluse esitamise teavitus

 

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lõike 4 alusel, et Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeerium esitas riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotluse.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esitatud taotluse kohaselt soovitakse kavandada püsiühendust üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Püsiühenduse alternatiivsed võimalused on sild või tunnel. Püsiühendusega koos kavandatakse selle toimimiseks ning turvalisuse ja ohutuse tagamiseks vajalikud ehitised.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris (https://adr.rik.ee/ram/dokument/7152224). Vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõikele 4 on 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest võimalik esitada täiendav samasisuline taotlus. Otsuse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Lisainfo: Tiit Oidjärv, planeeringute osakonna osakonnajuhataja asetäitja, tel: 611 3151, e-post: tiit.oidjarv@fin.ee ja Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 6113 233, e-post: siim.orav@fin.ee.

 

Riigi eriplaneering – Soomet ja Eestit ühendav raudteetunnel

 

Planeeringu tegevused

 • Rahandusminsiteeriumile esitati taotlus riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks selleks, et kavandada Soome ja Eesti vahelist raudteetunnelit ja sellega seonduvat tehissaart (http://adr.rik.ee/ram/dokument/6108138).
 • Rahandusministeerium tagastas 21.02.2019 Soomet ja Eestit ühendava raudteetunneli ja tehissaare riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotluse arendajale puuduste kõrvaldamiseks ja täiendava info esitamiseks (https://adr.rik.ee/ram/dokument/6255239).
 • Rahandusministeeriumile esitati 25.04.2019 täiendatud taotlus riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks (https://adr.rik.ee/ram/dokument/6380403).

Lisainfo: Tiit Oidjärv, planeeringute osakonna osakonnajuhataja asetäitja, tel: 611 3151, e-post: tiit.oidjarv@fin.ee

 

Riigi eriplaneering - puidurafineerimistehas

 

Planeeringu tegevused

 

 • Rahandusministeeriumi planeeringute osakond pöördus 24.05.2017 (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=60925036) Est-For Invest-i poole palvega saada ülevaade ettevõtte seni tehtud tööst tehase kavandamisel. Est-For Invest esitas ülevaade teostatud eeltöödest 20.06.2017 (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=61615041).
 • Rahandusministeerium ja Est-For Invest on sõlminud koostöökokkuleppe (http://dokumendiregister.rahandusministeerium.ee/?id=61866362) planeeringu koostamise töökorralduseks ja planeeringu koostamise tellimise rahastamiseks.
 • Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas välja riigihanke planeeringu koostamise, mõjude hindamise ja teadaolevate uuringute läbiviimise konsultandi leidmiseks. Hankega leitav konsultant toetab Rahandusministeeriumit planeeringumenetluse läbiviimisel. Riigihanke teave on leitav riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189554).
 • Rahandusministeeriumi planeeringute osakond koostöös planeeringu töörühmaga on koostanud planeerimisseaduse kohaste planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõud. Hankega leitav konsultant annab oma sisendi ka planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõudesse.
 • Vabariigi Valitsus andis 21.06.2018 Rahandusministeeriumile ülesande alustada riigi eriplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamise menetlust.
 • Riigihalduse minister saatis 13.09.2018 Vabariigi Valitsuse korralduse „Puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine“ eelnõu ja selle seletuskirja ministeeriumitele, planeeringuala kohalikele omavalitsustele ja Est-For Invest OÜ-le arvamuse avaldamiseks ja vastuväidete esitamiseks (http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970498, http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970536, http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970520, http://adr.rik.ee/ram/dokument/5970543).
 • Riigihalduse minister pikendas Est-For Invest OÜ põhjendatud taotlusel puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu lõpetamise eelnõule vastamise tähtaega 3. novembrini. Tähtaeg pikeneb kõikidele osapooltele, sealhulgas nendele kes on juba arvamust avaldanud (taotlus http://adr.rik.ee/ram/dokument/6013481, riigihalduse ministri vastus http://adr.rik.ee/ram/dokument/6020619).
 • Vabariigi Valitsuse 08.11.2018 istungil anti korraldus lõpetada Vabariigi Valitsuse 12.05.2017 korraldusega nr 141 algatatud puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu koostamine vastavalt Rahandusministeeriumi ettevalmistatud eelnõule (Riigikantselei dokumendiregister https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT00337DFE?open).
 • Vabariigi Valitsuse 12.11.2018 korraldusega nr 290 (https://www.riigiteataja.ee/akt/314112018001) lõpetati puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine planeerimisseaduse § 29 lõike 1 alusel ülekaalukal avalikul huvil põhineval põhjusel (seletuskiri (234.39 KB, PDF)).

Planeeringu algatamine


Vabariigi Valitsus algatas 11.05.2017 riigi eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviimise puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks.

Riigi eriplaneeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on suure riikliku huviga ja olulise ruumilise mõjuga ehitisele – puidurafineerimistehasele – sobivaima asukoha leidmine Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus läheduses ja sobivasse asukohta tehase rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamine. Riigi eriplaneeringu alusel toimub ehitusprojekti koostamine.

Kavandatavas puidurafineerimistehases toodetaks puittooraine eri koostisosadeks nagu tselluloos, hemitselluloos ja ligniin, mida saab edasi väärindada erinevateks biotoodeteks. Tehase prognoositav tootmisvõimsus on 700 000 tonni, toorainena tarbitava puidu maht on ca 2,5-3,3 miljonit kuupmeetrit aastas. Tootmisprotsessi kõrvalsaadusteks on tallõli ja roheline energia, sealhulgas elektrienergia.

Puidurafineerimistehase rajamiseks otsitakse sobivaimat asukohta Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus ümbruses (u 5-10 km jõest). Lisaks tehase asukohale leitakse sobivaim asukoht ka tehase toimimiseks vajalikule taristule (teed, raudtee, elektriühendused jms). Seetõttu on riigi eriplaneeringu alaks kogu maakondade territoorium.

Riigi eriplaneeringu algatamise korraldus on leitav Riigi Teatajas (seletuskiri (341.07 KB, PDF)).

Teavitus

Rahandusministeerium teavitab planeerimisseaduse § 28 lg 4 alusel, et esitatud on taotlus riigi eriplaneeringu algatamiseks.

Taotluse kohaselt soovitakse rajada Eestisse tänapäevane puidurafineerimistehas. Tehase hinnanguline tootmisvõimsus oleks kuni 750 000 tonni aastas, toorainena tarbitava puidu maht ca 3 miljonit kuupmeetrit aastas.

Taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris. Vastavalt planeerimisseadusele § 28 lõikele 4 on võimalik 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest alates esitada samasisuline taotlus. Otsuse planeeringu algatamise osas langetab Vabariigi Valitsus.

Planeeringu lõpetamine


Vabariigi Valitsus lõpetas 12.11.2018 korraldusega nr 290 puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu koostamine ja KSH lõpetati planeerimisseaduse § 29 lõike 1 alusel ülekaalukal avalikul huvil põhineval põhjusel. Planeerimismenetluse alguses ilmnes ülekaalukas avalik huvi väljakujunenud elu- ja looduskeskkonna säilimiseks, mis kaalus käesoleval juhul üles riigi huvi kavandada planeeringualale puidurafineerimistehas.

Riigi eriplaneeringu planeeringuala hõlmas Viljandi ja Tartu maakondi. Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk oli suure rahvusvahelise ja riikliku huviga ning olulise ruumilise mõjuga ehitisele – puidurafineerimistehasele – sobivaima asukoha leidmine Tartu- või Viljandimaal Emajõe vahetus läheduses ja sobivasse asukohta tehase rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamine. Lisaks tehase asukohale sooviti Viljandi- ja Tartumaal leida sobivaim asukoht tehase toimimiseks vajalikule taristule (teed, raudtee, elektriühendused jms).

Taotluse kohaselt sooviti kavandada puidurafineerimistehast, kus toodetakse puittooraine eri koostisosadeks nagu tselluloos, hemitselluloos ja ligniin, mida saab edasi väärindada erinevateks biotoodeteks. Tehase prognoositav tootmisvõimsus oli 700 000 tonni, toorainena tarbitava puidu maht ca 2,5-3,3 miljonit m3 aastas. Tootmisprotsessi kõrvalsaadusteks oli taotluses märgitud tallõli ja roheline energia, sealhulgas elektrienergia.

Riigi eriplaneeringu ja KSH lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel. Lõpetamise otsuse seletuskirjaga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel (seletuskiri (234.39 KB, PDF)).

 

Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2021