Tühjenevate korterelamute projekt

Projekti ülevaade

Üldinfo

Tühjenevate korterelamute näidisprojekt

Probleem: Elanikkonna paiknemine muutub nii Eestis kui ka maailmas ja murekoht on elanikkonna vähenemine väljaspool tõmbekeskusi. Nii tekivad ja on tekkinud neisse linnadesse, asulatesse, endistesse kolhoosi ja sovhoosi keskustesse pooltühjad ning tühjad kortermajad, mis on probleem nii inimestele, omavalitsusele kui ka riigile.

Eesmärk on välja töötada lahendused tühjade ja pooltühjade majade probleemile nii omavalitsuste kui ka kohalike elanike jaoks. Projektiga loovad riik ja omavalitsused koos lahenduseks tööriistakasti, mida saavad kasutada ka teised omavalitsused/piirkonnad üle Eesti. Need on õiguslikud lahendused, konkreetsed sammud elanike ümber kolimiseks jt. Lisaks analüüsitakse ka rahastamisvajadusi ja töötatakse välja rahastamismeetmed. Sealt saavad edaspidi omavalitsused võtta vajalikud tööriistad, millega ennetada ja lahendada oma piirkonnas tühjenevate kortermajade probleemi. Omavalitsused saavad planeerida ja ellu viia elamumajandusega seotud tegevusi arvestades pikaaegseid rahvastikumuutusi ja –prognoose ning inimestel on hea ja terviklik elukeskkond kõikjal Eestis.

Projekti osapooled: Rahandusministeerium, Lüganuse vald, Valga vald ja Kohtla-Järve linn viivad koos läbi näidisprojekti. Projekti tegevusi koordineeritakse koostöös justiits- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, kes korraldab elamumajanduse poliitikat.

Projekti tegevused: Projektiga testitakse läbi õiguslikud ja muud lahendused elanike ümber kolimisel jätkusuutlikesse korterelamutesse ning tühjana seisvate ja osaliselt eraomanikele kuuluvate korterelamute lammutamiseks. Neid lahendusi katsetatakse kõigepealt linnas, kus tühjad või pooltühjad kortermajad mõjutavad paljude inimeste elukeskkonda.

  • Esiteks, kaardistatakse projekti osalevates omavalitsustes elaniketa korterid, et saada täpne ülevaade, kui palju ja kus asub tühje kortereid ja tühjenevaid korterelamuid nende territooriumil.
  • Teiseks, tehakse kahes Ida-Viru omavalitsuses ruumilise arengu analüüs koos mitme stsenaariumi koostamisega, et kuidas KOV kohaneb sellega, kui elanikkond jätkuvalt väheneb. Valga linn on seda juba teinud –  kolm stsenaariumi, kuidas muutub linn, kui väheneb elanikkond ning kuidas on mõistlikum linnakeskkonda kujundada.
  • Kolmandaks, plaanis on igas projektis osalevas omavalitsuses 1-2 tühjeneva korterelamu näitel läbi viia erinevaid lahendusi nii elanike kolimisel kui ka omandiküsimuste lahendamisel. Selleks valitakse välja korterelamud, kus analüüsimiseks erinevad juhtumid, näiteks erineva profiiliga korteriomanikud. Kavas on katsetada erinevaid protseduure, kuidas omavalitsus saab tühja hoone täielikult enda omandisse, et pärast seda maja lammutada.

Projekti tulemus: Projekti tulemusena töötatakse välja tegutsemismudel elamumajanduse ümberkorraldamiseks kohalike omavalitsuste tasandil. Koostatakse juhendid, mida saavad kasutada teised kohalikud omavalitsused üle Eesti. Projekti tulemused on aluseks konkreetsete toetusmeetmete väljatöötamiseks kohalikele omavalitsustele ja võimalike seadusemuudatuste ettepanekute koostamiseks.

Projekti periood on oktoober 2019 - 2021. aasta lõpp.

Eelarve on 803 225 eurot, millest 630 000 eurot on planeeritud toetusena kolmele omavalitsustele tegevuste elluviimiseks nende territooriumil.

LISAINFO

Pooltühjade ja tühjade kortermajade probleem tuleneb rahvaarvu vähenemisest väljaspool tõmbekeskusi, eriti väljaspool peamisi tõmbekeskusi. Protsessi taga on väljaränne, jätkuv linnastumine ning rahvastiku vananemine. Muutused toovad kaasa olukorra, kus kohalik nõudlus kinnisvara järgi väheneb ja varaga seotud kulud ületavad selle väärtust. 

Linnade ja maapiirkondade kahanemine ei ole aga ainult Eesti või omavalitsuste probleem. Samad protsessid toimuvad igal pool maailmas, kus on ka linnade elanikkond väheneb. Samad väljakutsed on paljudel teistel riikidel ja nende kohalikel omavalitsustel.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2013. aastal tellitud uuringu põhjal oli Eestis 2013. aastal kokku 476 tühja või vähemalt 25%-ulatuses tühja korterelamut, mis vajasid lammutamist või renoveerimist ning uuring näitas, et prognooside põhjal lisandub aastatel 2015–2030 644 probleemset korterelamut. Kõige rohkem oli probleemseid korterelamuid Valga maakonnas (108, sh Valga linnas 87) moodustades 17,3% maakonna korterelamutest. Probleemsuselt teine piirkond on Ida-Viru maakond (86, sh Kohtla-Järvel 42), kus probleemsed korterelamud moodustasid 3,6%. Seejuures Ida-Viru maakonnas on rohkem suuremaid kui 1200 m² eluruumi pinnaga paneelelamuid.
 

Statistikaameti prognoosi kohaselt toimuvad maakondades muutused erinevalt: kui Eestis kokku prognoositakse rahvaarvu vähenemist 2045. aastaks 2,7%, siis Ida-Viru, Järva, Valga ja Jõgeva maakonnas kolmandiku võrra. Näiteks Ida-Virumaal paikneb korterelamutes ca 70 000 eluruumi, mis asuvad enamjaolt linnades. Rahvastikuregistri andmete põhjal elas 1. jaanuari seisuga Ida-Virumaal 140 389 inimest. Statistikaamet prognoosib aastaks 2045 selle maakonna elanikkonna vähenemist ca 50 000 inimese võrra. Arvestades sellega, et 2019 aastal elab igas eluruumis Ida-Virumaal keskmiselt 2 inimest, siis võivad aastate jooksul tühjaks jääda tuhanded korterid.

Probleem korteritega loob olukorra, et inimesed ja omavalitsused loovutavad korterid riigile. Viimastel aastatel on kasvanud tendents, et kahaneva elanikonnaga piirkondades loovutatakse väheväärtuslik korter riigile. August 2019 seisuga on riigile loovutatud 258 korterit. Kõige rohkem ehk veidi üle 200 korterit on riigile loovutatud Ida-Virumaal Kohtla-Järve, Kiviõli ja Püssi linnas. Lisaks on kortereid loovutatud Lääne-Nigula vallas Martnas, Märjamaa vallas Vigalas jt. 

Tühjad korterid paiknevad enamasti üksikult suuremates korterelamutes, st on hulk pooltühje hooneid, mille üleval pidamine ei ole elamumajanduse seisukohalt efektiivne. Sageli sellistes korterelamutes kasvavad omanike ja korteriühistute võlgnevused, sh võrguteenuste pakkujate ees, mille tulemusena võib olla pärsitud elutähtsate teenuste toimimine.

Meediakajastused 

"Eest probleem - tühjenevad korterelamud" (271.57 KB, PDF), Dmitri Moskovtsev, Maaleht, 17. september 2020  

"Elukeskkonna kvaliteeti saab tõsta ka kokkutõmbavates linnades", Dmitri Moskovtsev, Postimees, 22. september 2020

"Väikelinnadel tekib julgus tunnistada kahanemist", Kristi Grisakov, Postimees, 22. september 2020  

"Что делать с жильем в пустеющих городах?", Дмитрий Московцев, rus.postimees.ee, 28. september 2020

"Небольшие города нашли в себе мужество взглянуть правде в глаза", Кристи Гришаков, rus.postimees.ee, 28. september 2020

"Oma kodu" saade, Eesti Televisioon, 26. september 2020 

"Kahanevate linnade probleemid Kiviõli näitel" (7.05 MB, PDF), Anu Needo ja Kristel Kütt, Lüganuse vallaleht, september 2020

"О проблемах городов с сокращающимся населением на примере Кивиыли" (7 MB, PDF), Ану Неэдо и Кристель Кютть, september 2020

Кофе+, Как решить проблему пустующих домов в регионах? ETV, 1.10.2020  

Kohtla-Järve meelitab pooltühjade kortermajade elanikke kolima, Nina Voropajeva, 17.10.2020, Põhjrannik,  

В Кохтла-Ярве начнут переговоры с жильцами полупустых домов, Нина Воропаева, 17.10.2020, Severnoje poberezhje

Kiviõlis lammutatakse riigi toel viimased tühjaks jäänud kortermajad, Külli Kriis, Põhjarannik, 24.10.2020

В Кивиыли при поддержке государства сносят последние пустующие дома, Кюлли Крийс, Severnoje Poberezhje, 24.10.2020

Valga

Lisame siia alalehele peagi infot vastaval projekti Valga piirkonna tegevuste edenemisele. 

 

Lüganuse

Lisame siia alalehelepeagi infot vastaval projekti Lüganuse piirkonna tegevuste edenemisele.

Meedikajastused:

Kiviõlis lammutatakse riigi toel viimased tühjaks jäänud kortermajad, Külli Kriis, Põhjarannik, 24.10.2020

В Кивиыли при поддержке государства сносят последние пустующие дома, Кюлли Крийс, Severnoje Poberezhje, 24.10.2020  

Kohtla-Järve

Lisame siia alalehele peagi infot vastaval projekti Kohtla-Järve piirkonna tegevuste edenemisele.
Meediakajastused:

Kohtla-Järve meelitab pooltühjade kortermajade elanikke kolima, Nina Voropajeva, 17. oktoober 2020, Põhjrannik,   
https://pohjarannik.postimees.ee/7087879/kohtla-jarve-meelitab-pooltuhja...

В Кохтла-Ярве начнут переговоры с жильцами полупустых домов, Нина Воропаева, 17.10.2020, Severnoje poberezhje
https://severnojepoberezhje.postimees.ee/7087954/v-kohtla-yarve-nachnut-...

 

 

Viimati uuendatud: 26. oktoober 2020