RHR versioonid

Alates 22.10.2018 kasutusel olev RHR (v 4)

 

15.12.2021 kl 18:00. Versioon 4.9.2. Otsida saab ka raamlepingu alla lisatud hankelepinguid. Lepingu rikkumisi saab lisada ka sõlmitud seisundis lepingule. Teavitus otsustest lisaks taotluse/pakkumuse vastutavale isikule ka taotluse/pakkumuse volitatud isikutele. Hankelepingute lisamine raamlepingutele mitmele osale korraga.

17.11.2021 kl 17:00. Versioon 4.9.1.  Täiendused ja muudatused: Hanke otsingusse lisanduvad hanke sektori, e-kataloogi ja hindamiskriteeriumite järgi otsimise võimalused; lisandub maksejõuetuse automaatkontroll; hankes saab viidata ka teise hankega seotud hankija turu-uuringule; peatatud hankes saab tähtaega edasi lükata pärast esialgse tähtaja saabumist; avatud taotluste/pakkumuste eksport formaadi CSV asemel XLS formaat; enne pakkumuste esitamise tähtaega hanke või hankeosa lepinguta lõpetamise kohta registreerunutele teavitus;  väikehanke lepingute, toetuse saaja ostu lepingute ja kontsessioonilepingute automaatne lõpetamine jätab välja raamlepingud, teavitus hankijale automaatse lõpetamise kohta;  hankepassi pdf-is märge "Kogu hanke kohta" asendatud märkega "Kehtib: kõik osad"; märguanne hankijale, et ettevõtja ei saa teavitust otsuse või pakkumuse esitamise ettepaneku kohta.

07.09.2021 Versioon 4.9. RHRi on võimalik siseneda ja allkirja anda SMART ID-ga.

08.03.2021 kl 16:15. Versioon 4.8.4. Hanketeate punktis I.1)  "Hankija nimi ja aadressid" kuvatakse andmekaitselistel kaalutluste hankija andmetesse märgitud e-posti aadressi hanke vastutava isiku e-posti asemel. Parandati viga lepingu lõpetamise andmete sisestamisel mitmeosalistes hangetes. Hankepassi versioon 1 tingimusi ei saa kopeerida raamhankest minikonkurssi.

01.03.2021 Registris ei saa elektroonilisi taotlusi ja pakkumusi avada enne ühe tunni möödumist taotluste ja pakkumuste esitamise tähtpäevast.  Vt lähemalt siit (PDF)

27.01.2021 kl 17:00 Versioon 4.8. Täiendused ja muudatused: Hangete otsingust on eraldatud lepingute otsing ja vaidlustuste otsing. Hanke meeskonnas huvide konflikti puudumise kinnituse andmine. Taotluste ja pakkumuste avamise aja lisandumine. Taotluse/pakkumuse/ettepaneku lisamise nupud hanke päises ja töölaual. Turu-uuringus uus sõnumitüüp turu-uuringu ettepaneku jaoks. Hankijal meeskonnaliikmetele teavituste saatmise võimalus. Raamlepingu alla lisatavaid hankelepinguid on võimalik pärast sõlmituks märkimist sama tegevuse käigus märkida kohe ka lõpetatuks. Puuduvate hinnangute loetelu tingimuste kontrolli tegevuste lõpetamisel. Hankesüsteemis automaatkontroll eduka pakkuja kontrolli tegevuses. Hankepassi versioon 1 toe lõppemine. Vt kokkuvõte täiendustest (1012.65 KB, PDF) ja kasutusjuhendid

29.10.2020 kl 17.00 Versioon 4.7. Riigi keskse autentimisteenuse TARA kasutuselevõtt, "Salvesta ja jätka" nupp pakkumuses, tagasi hindamisele võimalus, SAP liides. Vt täiendatud kasutusjuhendid ja kokkuvõte täiendustest (956.27 KB, PDF).

12.08.2020 kl 17:00. Versioon 4.6. Avaandmed ja mitmed mugavustäiendused. Vt täiendatud kasutusjuhendid ja kokkuvõte täiendustest (636.84 KB, PDF).

01.07.2020 kl 17.00. Versioon 4.5. Täiendused ja muudatused: Turu-uuringud, statistiline aruanne, raamlepingute alusel hankimise mugavustäiendused (minikonkursi kopeerimine, konsolideeritud minikonkursid, minikonkursi osadeks jaotamise võimalus, lepingu lõpetatud seisundist tagasi sõlmituks viimine), otsuste koostamise mugavustäiendused (allkirjastajamise mugavustäiendused, tulemdokumendi kehtetuks muutmise võimalus, tulemdokument kõigist kehtivatest kontrolli tulemitest), el. teabevahetusega alustatud DHSis valik korraldada seotud hanked elektrooniliselt või väljaspool RHRi, lihthankes saab alati teha kohandamise tegevust, sotsiaal- ja eriteenuste hankimisel saab menetlusliigiks valida ka väikehanget või lihthanget. Vt täiendatud kasutusjuhendid ja kokkuvõte täiendustest (684.22 KB, PDF).

22.04.2020    Versioon 4.4 (sh 4.3). Täiendused ja muudatused: pakkumuste menetluses kõikide tingimuste vastavaks märkimine tulemi märkimisega,  otsustest kõikide osaliste teavitamise võimalus,  osadeks jaotamata jätmise põhjendamine,  lepingu töövõtja vahetamine, lepingule tellija lisamine, mitme hankelepingu lisamise võimalus,  hindamiskriteeriumite muudatused seoses koguse ja ühikuga, pangarekvisiitide väli organisatsiooni andmetes, teavitused ühes keeles,  rakenduse keele-eelistuse valik, registreerutud hangete otsing pakkujale, pakkujale valik, kas kasutada pakkumuse meeskonda, hankesüsteemide ja eelteadete puhul taotlused/pakkumused väljaspool RHRi võimalus,  failide üleslaadimise mugavustäiendused, järelevalvearuanne, finantsaruanne, x-tee teenus hankijale, rakenduse sessioonihaldus. Vt täiendatud kasutusjuhendid ja kokkuvõte täiendustest.

22.02.2020    Versioon 4.2. RHR viidi üle vabavaralisele tarkvarale. Hanke otsingusse lisandus andmebaasi koormuse optimeerimiseks kiirotsingu sektsioon. Optimeeriti mitme pakkuja ja alltöövõtjaga taotluste/pakkumuste hankepassi kuvamise lahendust (sektsioonid ei ole kõik kohe lahti, vaid tuleb ettevõtjate kaupa avada ja salvestada). Lisandus minimaalse tähtaja kontroll avatud hankemenetluses ja lihthankes - hoitav teade kuvatakse hanke alustamise tegevuse alustamisel. Sotsiaal- ja erimenetlustes on võimalik alustada hankeid eelteatega (vt kasutusjuhend hankijale p 17 "Hanget alustavad eelteated"). Hanke menüüsse lisandus hankeversioonide tööleht ja lepingute juurde lepingu andmete ajalugu. Hanke versioonide töölehel on näha, kus ja mida on muudetud. Võrreldakse vaid pdf dokumentide versioone. vt kokkuvõte täiendustest.

01.08.2019   Versioon 4.1.  Registrisse on integreeritud hankepassi (ESPD) laiendatud versioon 2.0.2, mis tähendab, et alates 1.08.2019 alustatud hangetes ei ole pakkujatel vaja teisi hankepassi teenuseid enam kasutada. RHRi lisandusid alltöövõtjate kontrolli tingimuste lisamise ja kontrollimise funktsionaalsused lepingute täitmise perioodil ning eduka pakkuja kõrvaldamise aluste automaatkontrollid. Vt kokkuvõte uuendustest. Vt ka koolitusmaterjale siit (PDF) ja siit (PDF).

16.05.2019    RHRi lisandusid e-oksjon, dünaamilne hankesüsteem ja kvalifitseerimissüsteem. Vt tutvustavate infopäevade materjalid ja kasutusjuhendid.

22.10.2018.   Versioon 4.0. Kasutusele võetakse uus riigihangete register. Vt kokkuvõte, videojuhised ja kasutusjuhendid, tutvustavate infopäevade materjalid.

Vana register (v 3) suleti, andmed migreeriti uue tegevuspõhise loogika ja kaasaegse kujundusega infosüsteemi. Registrit täiendati kasutajate tagasisidest saadud ettepanekutega. Oluliselt täiendati info otsimise, leidmise ja tellimise teenused. Uues registris saab läbi viia kõiki menetlusliike. Lisati väikeostu korraldamise võimalus alla lihthanke piirmäära jäävate ostude tegemiseks. Hanke tingimuste osas on eesmärk suunata hankijaid üle minema failipõhiselt pakkumuste küsimiselt andmevormide põhisele lähenemisele. Koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega on loodud võimalus kasutada hangetes e-katalooge.

 

Kuni 21.10.2018 kasutusel olnud RHR (v 3)

Viimati uuendatud: 16. detsember 2021