Registrite arendamine

Riigihangete registri arendamise projekt 

Rahandusministeerium koostöös Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega alustas 2015. aastal projektiga "Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine". Projekt on ellu kutsutud eesmärgiga luua täielikule e-menetlusele sobiv, tõrgeteta toimiv, kasutajasõbralik, hankijate ja pakkujate kulusid vähendav ja kaasaegne riigihangete register koos paindlike menetlusvõimaluste ja innovaatiliste tööriistadega.

Projektiga rakendatakse Euroopa Liidu siseturu poliitikat. 17.04.2014 jõustunud uued Euroopa Liidu riigihanke direktiivid näevad ette täieliku ülemineku elektroonilistele riigihangetele (sh dokumentatsioon, teabevahetus, pakkumused) 18. oktoobrist 2018 ja võimaldavad kasutusele võtta mitmeid uusi riigihankeid tõhustavaid, innovaatilisi meetmeid (sh hankepass, pöördmenetlus, innovatsioonipartnerlus, hanke osadeks jaotamise kohustus, dünaamiline hankesüsteem, e-kataloogid jm).

Projekti tulemid jõuavad aastatel 2016 kuni 2019 kasutajateni järk-järgult. Esimese uue teenusena jõuab kasutajateni teadete moodul riigihangetega seotud teadete esitamiseks ja avaldamiseks registris uue riigihangete seaduse jõustumisel. Arendustöid teostab Nortal AS. Teadete moodul valmib riigieelarvelistest vahenditest. Ülejäänud moodulite kaasajastamiseks telliti projekti eelanalüüs (1.44 MB, PDF), mille koostas Datel AS. Eelanalüüs rahastati 85% osas Euroopa Regionaalarengu Fondist (struktuuritoetuse meede "Avalike teenuste arendamine", SFOS kood 2014-2020.12.03.001.01.15-0029) ja 15% ulatuses riigieelarvest. 

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas on valminud projekti teekaart (513.13 KB, PDF) ja investeeringute tasuvusanalüüs (70.27 KB, XLSX). Edasised arendused on planeeritud kahes arendusetapis. I arendusetapp, mis koosneb kolmest alamprojektist, jõuab kasutajateni 2018. a sügisel. II arendusetapp valmib kavade kohaselt 2019. a lõpuks. Arendusi teostab Nortal AS. Arendusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

2017. aastal on testkeskkonda valminud I arendusetapi 1. alamprojekti tööd: kasutajasõbralik kasutajaliides, eeldused tegevuskeskse ning osade kaupa rakenduva menetlusmooduli arenduseks ja menetlusmoodul hanke ettevalmistamisega seotud tegevuste osas. Käimas on I arendusetapi 2. alamprojekti tegevused: menetlusmooduli arenduse jätk ettevõtjaga seotud tegevuste ja taotluste/pakkumuste kontrolli ning hindamise osas. Analüüsi on kaasatud hankijatest ja pakkujate esindajatest koosnev ekspertgrupp.

Vt uue kujunduse ja sisuga riigihangete registri avaleht, otsingud ja töölaua vaade:

Olulisemad uuendused riigihangete tõhustamise eesmärgi saavutamisel:

 

Registri tehniline kaasajastamine

2007. a loodud rakenduse arhitektuur, kasutajaliidese lahendus ja raamistik on vananenud, mistõttu ei ole võimalik kasutusele võtta kaasaegseid lahendusi. Projekti käigus luuakse registrile kaasaegne ja mugav kasutajaliides, register viiakse üle teenuspõhisele arhitektuurile ja uuele platvormile. Riigihangetega saab tulevikus mugavavalt tutvuda ka nutitelefonist.

Paindlikkuse ja riigihankeid tõhustavate innovaatiliste tööriistade lisamine

Registris luuakse uue riigihangete regulatsiooniga loodavad riigihankeid tõhustavad paindlikud menetlemise võimalused nagu hanke osade kaupa eriaegadel menetlemise võimaldamine, hankepassi institutsioon osalejate kvalitatiivse valiku süsteemi lihtsustamiseks, menetlusjärjekorra vaba valik ja innovaatilised e-hanke tööriistad nagu e-kataloog, e-oksjoni täislahendus, dünaamiline hankesüsteem või kvalifitseerimissüsteem.

Täielikule e-menetlusele ülemineku tagamine

18. oktoobrist 2018 on ette nähtud täielikule e-menetlusele üleminek. Register jätkab ühekordsete andmete sisestamise printsiibi rakendamist - kui andmed on registrisse või mõnda teise riigi infosüsteemi korra sisestatud, saab neid registris järgnevates etappides taaskasutada või pärida. Ettevõtja saab uudses hankepassis viidata andmebaasidele, kus andmed on avalikult hankijale kättesaadavad. Kord loodud hankepassi saab järgmistes hangetes taaskasutada. Dokumentide esitamine pakkumuse koosseisus muutub minimaalseks. Hankijad saavad süsteemi poolt automaatselt genereeritud protokolle vajadusel täiendada. Täiustub automaatne pakkumuste hindamise lahendus.

Kasutajamugavuse tõstmine

Register on iseteeninduskeskkond, mis pakub hankijatele riigihangete läbiviimise ja ettevõtjatele neis osalemise võimalust. Kasutaja ei pea olema riigihangete või arvutiteaduste ekspert. Iga tavaasutaja peab registri vahendusel saama koondada endale huvipakkuvaid andmeid, suutma hakkama saada riigihanke korraldamise või pakkumuse esitamisega. Registri kaasajastamisel on oluline rõhk kasutajamugavuse tõstmisel. Lisaks kasutatavuse ekspertidele kaasame projekti hankijatest ja pakkujatest koosneva ekspertgrupi.

Kasutajate tagasiside riigihangete tõhustamisel ja registri kaasajastamisel on väga oluline. Ettepanekud registri edasiarendamise eelanalüüsile ja arenduse tulemitele on oodatud registri aadressil register@riigihanked.riik.ee.

Viimati uuendatud: 28. November 2017