Registri arendamine

Riigihangete registri arendamise projekt 

Rahandusministeerium koostöös Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega alustas 2015. aastal projektiga "Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine". Projekt on ellu kutsutud eesmärgiga luua täielikule e-menetlusele sobiv, tõrgeteta toimiv, kasutajasõbralik, hankijate ja pakkujate kulusid vähendav ja kaasaegne riigihangete register koos paindlike menetlusvõimaluste ja innovaatiliste tööriistadega.

Projektiga rakendatakse Euroopa Liidu siseturu poliitikat. 17.04.2014 jõustunud uued Euroopa Liidu riigihanke direktiivid näevad ette täieliku ülemineku elektroonilistele riigihangetele (sh dokumentatsioon, teabevahetus, pakkumused) 18. oktoobrist 2018 ja võimaldavad kasutusele võtta mitmeid uusi riigihankeid tõhustavaid, innovaatilisi meetmeid (sh hankepass, pöördmenetlus, innovatsioonipartnerlus, hanke osadeks jaotamise kohustus, dünaamiline hankesüsteem, e-kataloogid jm).

Projekti tulemid jõuavad aastatel 2016 kuni 2020 kasutajateni järk-järgult.

Esimese uue teenusena jõudis kasutajateni teadete moodul riigihangetega seotud teadete esitamiseks ja avaldamiseks registris uue riigihangete seaduse jõustumisel 1.09.2017.

Teine oluline etapp arendustest jõudis kasutajateni 22.10.2018 (Loe ka: 22. oktoobril jõuab kasutajateni uus riigihangete register). Vana register suleti, andmed migreeriti uue tegevuspõhise loogika ja kaasaegse kujundusega infosüsteemi. Registrit täiendati kasutajate tagasisidest saadud ettepanekutega. Oluliselt täiendati info otsimise, leidmise ja tellimise teenused. Uues registris saab läbi viia kõiki menetlusliike. Lisati väikeostu korraldamise võimalus alla lihthanke piirmäära jäävate ostude tegemiseks. Hanke tingimuste osas on eesmärk suunata hankijaid üle minema failipõhiselt pakkumuste küsimiselt andmevormide põhisele lähenemisele. Koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega on loodud võimalus kasutada hangetes e-katalooge. 

E-oksjon, dünaamilne hankesüsteem ja kvalifitseerimissüsteem lisandusid registrisse 16. mail 2019.

Alates 1.08.2019 on registris kasutusel hankepassi (ESPD) laiendatud versioon 2.0.2, alltöövõtjate kontrolli tingimuste lisamise ja kontrollimise funktsionaalsused lepingute täitmise perioodil ning eduka pakkuja kõrvaldamise aluste automaatkontrollid.

Sotsiaal- ja eriteenuste puhul hanke alustamine eelteatega, hankedokumentide võrdlus, tähtaegade kontroll avatud hankemenetluses ja lihthankes jõudis kasutatajetni 22.02.2020.

Lepingupartneri muutmise võimalus lepingu käigus, kõikide tingimuste korraga vastavaks märkimine pakkumuse menetluses, hankijale finantsaruanne, järelevalve aruanne, turuuringute tegemise võimalus, avaandmed ja x-tee teenus on planeeritud kasutajateni tuua 2020. a jooksul.

Ühtlasi teostatakse 2019-2020 mitmeid kasutajate tagasisidest tulenevaid kasutusmugavusettepanekuid.

Arendustöid teostab Nortal AS. Teadete moodul valmis riigieelarvelistest vahenditest. Ülejäänud moodulite kaasajastamiseks telliti projekti eelanalüüs (1.44 MB, PDF), mille koostas Datel AS. Eelanalüüs (75%) ja edasised projekti arendustööd (100%) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.   

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas on valminud projekti teekaart (516.57 KB, PDF) ja investeeringute tasuvusanalüüs (70.27 KB, XLSX)

Analüüsi- ja testimise protsessi on kaasatud hankijatest ja pakkujatest lõppkasutajad.

Riigikontroll hindas 2019. a auditiaruandes "Avaliku sektori tarkvaraarenduse projektide juhtimine", et RHR-i arendusprojekt on läbi viidud tõhusalt ehk olulises osas ettenähtud eelarvega, kokkulepitud ajaks ning vajaliku funktsionaalsusega. 

Vt uue kujunduse ja sisuga riigihangete registri avaleht, otsingud ja töölaua vaade:

Olulisemad uuendused riigihangete tõhustamise eesmärgi saavutamisel:

 

Registri tehniline kaasajastamine

2007. a loodud rakenduse arhitektuur, kasutajaliidese lahendus ja raamistik on vananenud, mistõttu ei ole võimalik kasutusele võtta kaasaegseid lahendusi. Projekti käigus luuakse registrile kaasaegne ja mugav kasutajaliides, register viiakse üle teenuspõhisele arhitektuurile ja uuele platvormile. Internetilehitseja tagasi noolekest peab saama kasutada! Riigihangetega saab tulevikus mugavavalt tutvuda ka nutitelefonist.

Paindlikkuse ja riigihankeid tõhustavate innovaatiliste tööriistade lisamine

Registris luuakse uue riigihangete regulatsiooniga loodavad riigihankeid tõhustavad paindlikud menetlemise võimalused nagu hanke osade kaupa eriaegadel menetlemise võimaldamine, hankepassi institutsioon osalejate kvalitatiivse valiku süsteemi lihtsustamiseks, menetlusjärjekorra vaba valik ja innovaatilised e-hanke tööriistad nagu e-kataloog, e-oksjoni täislahendus, dünaamiline hankesüsteem või kvalifitseerimissüsteem.

Täielikule e-menetlusele ülemineku tagamine

18. oktoobrist 2018 on ette nähtud täielikule e-menetlusele üleminek. Register jätkab ühekordsete andmete sisestamise printsiibi rakendamist - kui andmed on registrisse või mõnda teise riigi infosüsteemi korra sisestatud, saab neid registris järgnevates etappides taaskasutada või pärida. Ettevõtja saab uudses hankepassis viidata andmebaasidele, kus andmed on avalikult hankijale kättesaadavad. Kord loodud hankepassi saab järgmistes hangetes taaskasutada. Dokumentide esitamine pakkumuse koosseisus muutub minimaalseks. Hankijad saavad süsteemi poolt automaatselt genereeritud protokolle vajadusel täiendada. Täiustub automaatne pakkumuste hindamise lahendus.

Kasutusmugavuse tõstmine

Register on iseteeninduskeskkond, mis pakub hankijatele riigihangete läbiviimise ja ettevõtjatele neis osalemise võimalust. Kasutaja ei pea olema riigihangete või arvutiteaduste ekspert. Iga tavakasutaja peab registri vahendusel saama koondada endale huvipakkuvaid andmeid, suutma hakkama saada riigihanke korraldamise või pakkumuse esitamisega. Registri kaasajastamisel on oluline rõhk kasutajamugavuse tõstmisel. Lisaks kasutatavuse ekspertidele kaasame projekti hankijatest ja pakkujatest koosneva ekspertgrupi.

Kasutajate tagasiside

Kasutajate tagasiside riigihangete tõhustamisel ja registri kaasajastamisel on väga oluline. Ettepanekud registri edasiarendamise eelanalüüsile ja arenduse tulemitele on oodatud registri aadressil register@riigihanked.riik.ee.

 

Viimati uuendatud: 6. märts 2020