Kasutustingimused

1. Kasutatavad mõisted

1.1 Riigihangete register – https://riigihanked.riik.ee ning selle alamdomeenide kaudu kättesaadavad andmed, dokumendid ja pakutavad teenused.
1.2 Vastutav töötleja – Rahandusministeerium.
1.3 Kasutaja – Riigihangete registrit kasutav isik.
1.4 Eriotstarbeline programm – programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.

2. Üldsätted

2.1 Riigihangete registri kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Riigihangete registrit kasutades nõustub Kasutaja eranditult kõikide kasutustingimustega.
2.2 Riigihangete registri kasutamiseks loetakse Riigihangete registris asuva mistahes dokumendi või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eesmärgil.
2.3 Riigihangete registris on failide üleslaadimisele sätestatud järgnevad mahu- ja ajapiirangud:
2.3.1 Üleslaetava faili maht ei tohi ületada 100 MB.
2.3.2 Pakkumuse kogumaht ei tohi ületada 300MB.
2.3.3 Faili üleslaadimise aeg Riigihangete registris on 6 minutit. Kui faili üleslaadimine etteantud aja jooksul ei õnnestu, tuleb fail kokku pakkida, väiksemateks osadeks jagada või kasutada kiiremat internetiühendust. Suuremahuliste failide (>15 MB) jaoks sobiv interneti üleslaadimiskiirus on vähemalt 5 Mbps.
2.4 Riigihangete registri külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega. Riigihangete register toetab järgnevaid internetisirvijaid: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.
2.5 Riigihangete registri külastamine eriotstarbeliste programmidega ilma Vastutava töötleja eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldava loata on keelatud. Piirang ei kehti avaandmetele.
2.6 Elektroonilisi taotlusi ja pakkumusi ei saa Riigihangete registris avada enne ühe tunni möödumist pakkumuste ja taotluste esitamise tähtpäevast. [jõust 01.03.2021]
2.7 Juhul kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

3. Autoriõigused

Riigihangete registris avaldatud materjalide, välja arvatud Kasutaja poolt sisestatud materjalid, autoriõigused kuuluvad Vastutavale töötlejale.

4. Isikuandmed

4.1 Kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Riigihangete registri ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annab Kasutaja nõusoleku, et:
4.1.1 tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Vastutava töötleja infosüsteemis;
4.1.2 tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse funktsionaalsuse tagamiseks.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

5.1 Kasutajal on õigus tasuta kasutada Riigihangete registrit kooskõlas kasutustingimustega.
5.2. Kasutajal on õigus saada abi Riigihangete registri kasutamisel, pöördudes kasutajatoe poole kasutajatoe tööajal.
5.3. Kasutajal on keelatud kasutada Riigihangete registrit või Vastutava töötleja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.
5.4 Kasutajal on kohustus järgida Riigihangete registri kasutamisel kõiki kohalduvaid õigusakte ning head tava.
5.5. Kasutajal on keelatud Riigihangete registrisse sisestada või üles laadida materjale, sealhulgas postitada küsimusi, mis on sündusetud, solvavad, viha õhutavad, ähvardavad või muul viisil sobimatud.

6. Vastutava töötleja õigused ja kohustused

6.1 Vastutaval töötlejal on õigus ühepoolselt kasutustingimusi muuta. Kasutustingimuste muudatustest teavitab Vastutav töötleja Kasutajaid oma veebilehe vahendusel.
6.2 Vastutaval töötlejal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Riigihangete registrile, kui Kasutaja rikub kasutustingimusi.
6.3 Vastutav töötleja ei vastuta Kasutajate poolt Riigihangete registrisse sisestatud andmete ja üleslaaditud failide sisu eest.
6.4. Vastutav töötleja ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Riigihangete registris Vastutava töötleja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, Kasutaja Internetikiirus, häired Kasutaja või Vastutava töötleja telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.
6.5. Vastutav töötleja ei vastuta võimalike Riigihangete registri kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
6.6. Vastutav töötleja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud kui andmete edastatakse seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel juhtudel, nt teenuse toimise parandamiseks läbiviidavate küsitluste läbiviimiseks.

Kinnitatud kantsleri 30.01.2021 käskkirjaga nr 5

Viimati uuendatud: 1. veebruar 2021