Kasutustingimused

 

1. Kasutatavad mõisted

1.1 Riigihangete register – https://riigihanked.riik.ee ning selle alamdomeenide kaudu kättesaadavad andmed ja dokumendid.

1.2 Haldaja – Rahandusministeerium.

1.3 Kasutaja – riigihangete registrit kasutav isik.

1.4 Eriotstarbeline programm – Programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.

2. Üldsätted

2.1 Riigihangete registri kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Riigihangete registrit kasutades nõustute eranditult kõikide kasutustingimustega.

2.2 Riigihangete registri kasutamiseks loetakse mistahes riigihangete registris asuva dokumendi või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eemärgil.

2.3 Riigihangete registris on failide üleslaadimisele sätestatud järgnevad mahu- ja ajapiirangud:

2.3.1 Hankedokument ei tohi ületada 100 MB. Hankedokumentide kogumaht ei ole piiratud.

2.3.2 Pakkumuse dokument ei tohi ületada 100 MB. Pakkumuse dokumentide kogumaht digiallkirjastatult ei tohi ületada 300MB.

2.3.3 Faili üleslaadimise aeg on riigihangete registris 3 minutit. Kui faili üleslaadimine etteantud aja jooksul ei õnnestu, tuleb fail kokku pakkida, väiksemateks osadeks jagada või kasutada kiiremat internetiühendust. Suuremahuliste failide (>15 MB)  jaoks sobiv Interneti üleslaadimiskiirus on vähemalt 5 Mbps.

2.4 Riigihangete registri külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega. Riigihangete register toetab järgnevaid internetisirvijaid: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

2.5 Riigihangete registri külastamine eriotstarbeliste programmidega ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata on keelatud.

2.6 Juhul kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

3. Autoriõigused

3.1 Riigihangete registris  avaldatud  materjalide, välja arvatud kasutaja poolt hanke kontekstis sisestatud materjalid,  autoriõigused kuuluvad Haldajale.

4. Isikuandmed

4.1 Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Riigihangete registri ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annab Kasutaja nõusoleku, et:

4.1.1 tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Haldaja infosüsteemis;

4.1.2 tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse funktsionaalsuse või hanke menetlemise tagamiseks.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

5.1 Kasutajal on õigus tasuta kasutada riigihangete registrit kooskõlas kasutustingimustega.

5.2. Kasutajal on õigus saada abi riigihangete registri kasutamisel, pöördudes kasutajatoe poole kasutajatoe tööajal.

5.3. Kasutajal on keelatud kasutada riigihangete registrit või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.

5.4 Kasutajal on kohustus järgida riigihangete registri kasutamisel kõiki kohaldatavaid õigusakte ning head tava.

5.5. Kasutajal on keelatud riigihangete registrisse sisestada või üles laadida materjale, sealhulgas postitada küsimusi, mis on sündusetud, solvavad, viha õhutavad, ähvardavad või muul viisil sobimatud.

6. Haldaja õigused ja kohustused

6.1 Haldajal on õigus vastavalt riigihangete registri arengule ühepoolselt muuta kasutustingimusi. Kasutustingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid riigihangete registri vahendusel.

6.2 Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu riigihangete registrile, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.

6.3 Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt riigihangete registrisse sisestatud andmete ja üleslaaditud dokumentide sisu eest.

6.4. Haldaja ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad riigihangete registris Haldaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, kasutaja Internetikiirus, häired Kasutaja või Haldaja telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

6.5. Haldaja ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

6.6. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel juhtudel, nt teenuse toimise parandamiseks läbiviidavate küsitluste läbiviimiseks.

 

Viimati uuendatud: 7. jaanuar 2021