Kasutustingimused

 

1. Kasutatavad mõisted

1.1 E-riigihangete keskkond – https://riigihanked.riik.ee ning selle alamdomeenide kaudu kättesaadavad andmed ja dokumendid.
1.2 Haldaja – Rahandusministeerium
1.3 Kasutaja – E-riigihangete keskkonda kasutav isik.
1.4 Eriotstarbeline programm – Programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.

2. Üldsätted

2.1 E-riigihangete keskkonna kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. E-riigihangete keskkonda  kasutades nõustute eranditult kõikide kasutustingimustega.
2.2 E-riigihangete keskkonna  kasutamiseks loetakse mistahes E-riigihangete keskkonnas  asuva dokumendi või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eemärgil.
2.21 E-riigihangete keskkonnas on sätestatud piirangud järgnevatele andmehulkadele:
2.2.1 Hankedokument ei tohi ületada 100 MB. Hankedokumentide kogumaht ei ole piiratud.
2.2.2 Pakkumuse dokument ei tohi ületada 20 MB. Pakkumuse dokumentide kogumaht digiallkirjastatult ei tohi ületada 100MB.
2.3 E-riigihangete keskkonna külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega. E-riigihangete keskkond toetab järgnevaid internetisirvijaid: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.
2.31 E-riigihangete keskkonnas on keelatud kasutada internetisirvija nuppe (edasi-tagasi liikumine ja lehekülje uuendamine) ja avada E-riigihangete keskkonda mitmes internetisirvija aknas ja vahekaardis korraga. E-riigihangete keskkonna lehekülgedel liikumiseks tuleb kasutada süsteemis kuvatavaid "Tagasi" nuppe (otsingu korral sinist noolt, mis viib tagasi nimekirja) või liikuda läbi süsteemi erinevate lehekülgede.
2.4 E-riigihangete keskkonna külastamine eriotstarbeliste programmidega ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata on keelatud.
2.5 Juhul kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

3. Autoriõigused

3.1 E-riigihangete keskkonnas  avaldatud  materjalide, välja arvatud kasutaja poolt hanke kontekstis sisestatud materjalid,  autoriõigused kuuluvad Haldajale.

4. Isikuandmed

4.1 Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult E-riigihangete keskkonna ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annab Kasutaja nõusoleku, et:
4.1.1 tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Haldaja infosüsteemis;
4.1.2 tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse funktsionaalsuse tagamiseks.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

5.1 Kasutajal on õigus tasuta kasutada E-riigihangete keskkonda kooskõlas E-riigihangete keskkonna kasutustingimustega.
5.2. Kasutajal on õigus saada abi E-riigihangete keskkonna kasutamisel, pöördudes kasutajatoe poole E-R  9:00-12:00 ja 13:00-15:00.
5.2. Kasutajal on keelatud kasutada E-riigihangete keskkonda või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.
5.3 Kasutajal on kohustus järgida E-riigihangete keskkonna kasutamisel kõiki kohaldatavaid õigusakte ning head tava.
5.4. Kasutajal on keelatud E-riigihangete keskkonda sisestada või üles laadida materjale, sealhulgas postitada küsimusi, mis on sündusetud, solvavad, viha õhutavad, ähvardavad või muul viisil sobimatud.

6. Haldaja õigused ja kohustused

6.1 Haldajal on õigus vastavalt E-riigihangete keskkonna arengule ühepoolselt muuta kasutustingimusi. Kasutustingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid E-riigihangete keskkonna vahendusel.
6.2 Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu E-riigihangete keskkonnale, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.
6.3 Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt E-riigihangete keskkonda sisestatud andmete ja üleslaaditud dokumentide sisu eest.
6.4. Haldaja ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad E-riigihangete keskkonnas Haldaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Haldaja telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.
6.5. Haldaja ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
6.6. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel juhtudel.

 

Viimati uuendatud: 9. Märts 2018