Eelnõud

Riigihangete seaduse muutmise eelnõu 2021

 

Rahandusministeerium esitas 17.03.2021 ministeeriumidele kooskõlastamiseks ja huvigruppidele arvamuse avaldamiseks riigihangete seaduse muutmise eelnõu. Eelnõule eelnes väljatöötamiskavatsus, mis saadeti kooskõlastamiseks ja avaldati arvamuse andmiseks 2019. aasta märtsis. Eelnõu koos seletuskirjaga on leitav ka eelnõude infosüsteemist. Tagasiside eelnõule on oodatud kuni 26.04.2021.

1. RHS EELNÕU (83.8 KB, DOCX)

2. RHS SELETUSKIRI (120.65 KB, DOCX)

3. RHS SELETUSKIRI. Lisa 1. Vastavustabel (228.5 KB, DOC)

 

Riigihangete seaduse elektroonilise teabevahetuse eelnõu

 

 

Uus riigihangete seadus jõustub 1.09.2017

Avaldatud 26.06.2017

President kuulutas uue riigihangete seaduse välja 22.06.2017. Riigi Teatajas avaldatakse seadus 1.07 https://www.riigiteataja.ee/ilmumised_tulemus.html?kpv=01.07.2017&rtOsaId=2. Seadus jõustub 1.09.2017. Otselink seadusele Riigi Teatajas on  https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017001?leiaKehtiv

 

 

Riigikogu võttis uue riigihangete seaduse vastu

Avaldatud 14.06.2017


Riigikogu võttis täna vastu uue riigihangete seaduse, millega muutub paindlikumaks riigihangete korraldamine. Väheneb ettevõtjate halduskoormus ning täienevad hankijate võimalused parima hanketulemuse saavutamiseks. Seadusega võetakse üle kolm Euroopa Liidu direktiivi, mis kaasajastavad riigihangete korraldust terves Euroopa Liidus.

Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi sõnul kaasneb uue seadusega hulgaliselt võimalusi riigihangete kiiremaks, paindlikumaks ja paremaks korraldamiseks. „Arvestades hangete osatähtsust kogu majanduses, on hea meel tõdeda, et astume selles valdkonnas suure sammu edasi ning loodan, et hankijad ja pakkujad hakkavad õige pea uusi võimalusi kasutama,“ ütles asekantsler Uukkivi.

Olulise muudatusena annab uus seadus hankijale võimaluse kontrollida kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifitseerimise tingimustele vastamist esmajoones pakkujate endi kinnituste abil ning nõuda lisadokumentide esitamist üksnes edukalt pakkujalt. Kuivõrd ka eduka pakkuja kontroll toimub peamiselt elektrooniliste andmebaaside alusel, väheneb nii hankijate töö- kui ka ettevõtjate halduskoormus. 

Seadus laiendab hankija võimalusi kõrvaldada riigihankest ebaausaid ettevõtjaid, sh lisandub hankijate poolt kaua oodatud võimalus kõrvaldada riigihankest ettevõtja, kes on oluliselt või pidevalt rikkunud eelnevalt sõlmitud hankelepinguid. Paralleelselt kõrvaldamise aluste  lisandumisega võetakse kasutusele heastamise instrument st ettevõtjale antakse võimalus  tõendada hankijale, et ta on rakendanud meetmeid, mis on piisavad tõendamaks tema usaldusväärsust, olenemata kõrvaldamise aluse olemasolust.

Lisandub uus hankemenetluse liik − innovatsioonipartnerlus, mida hankija saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö väljaarendamiseks ja soetamiseks. 

Seadusega luuakse alused üleminekuks paberivabale e-riigihangete korraldamisele 2018. aasta sügiseks. Üleminekuajal saavad hankijad kohaneda uute normidega. Infotehnoloogilised võimalused nõuete täitmiseks pakub riigihangete register, mille uuendamiseks on rahandusministeerium algatanud uue arendusprojekti, eesmärgiga toetada nii hankijaid kui pakkujaid täielikule e-riigihangetele üleminekul. „Soovime tagada, et nii riigisiseste kui rahvusvaheliste hangete korraldus oleks sujuv ning parimate tehniliste võimalustega. Võimalikult töökindla ja kasutajasõbraliku registri loomiseks kaasame arendusprotsessi pidevalt ka pakkujate ja hankijate esindajad, et täielikult e-hangetele üleminek oleks võimalikult mugav,“ ütles riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane.

Teenuste- ja ehitustööde kontsessioonide andmise regulatsioon ühtlustub ja muutub paindlikumaks.

Lisaks eelnevalt nimetatule muudetakse seadusega veel riigihangete piirmäärasid, lihtsustatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele riigihangetele juurdepääsu ning oluliselt paindlikumaks muutuvad hankelepingu muutmise võimalused. Ajakohastatakse väärtuspõhise hankimise regulatsiooni ning vähendatakse hankijate aruandluskohustust.

Uus riigihangete seadus jõustub 1. septembril 2017, välja arvatud mõned sätted, mis jõustuvad hiljem. Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda riigikogu kodulehel.

 

RHS eelnõu 450 SE läbis Riigikogus I lugemise

Avaldatud 12.05.2017


RHS eelnõu 450 SE läbis 10.05 Riigikogus I lugemise. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 16.05 kell 17.00. Muudatusettepanekud tuleb esitada Riigikogu majanduskomisjonile, kes on eelnõu juhtiv komisjon.
Vabariigi Valitsus toetas 11.05 istungil Riigikogu majanduskomisjoni poolt algatatud eelnõu ning Valitsus peab oluliseks, et eelnõu oleks võimalik menetleda viisil, et seadusandja oleks selle valmis enne suvist istungitevaba perioodi vastu võtma.

 

Riigihangete seaduse eelnõu 204 SE ei leidnud III lugemisel toetust

Avaldatud 3.05.2017


Riigihangete seaduse eelnõu 204 SE ei leidnud Riigikogu III lugemisel toetust. Eelnõu poolt hääletas 49 Riigikogu liiget, vastu oli 4, erapooletuks jäi 1. Vastuvõtmiseks olnuks vaja 51 poolt häält.
Riigikogu majanduskomisjoni 04.05 istungil otsustati algatada uus RHS eelnõu 450 SE. Edasise info eelnõu menetlemise kohta leiate Riigikogu veebilehelt https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/d8709d7d-cf5c-45c6-8576-....

 

Riigihangete seaduse eelnõu läbis Riigikogus teise lugemise 

Avaldatud  13.04.2017


Riigikogus läbis 12. aprillil teise lugemise riigihangete seaduse eelnõu. Muudatusettepanekute loetelu koos seletuskirjaga ja eelnõu terviktekst on kättesaadavad: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/ecbd5b61-734c-41b1-bff5-...
Majanduskomisjoni 10. aprilli istungi otsusega on eelnõu saadetud kolmandale lugemisele 3. mail 2017.
Seaduse üldine jõustumisaeg on 1. september 2017. Üksikud sätted jõustuvad ka hilisematel kuupäevadel, vt täpsemalt eelnõu § 238.

 

Riigihangete seaduse eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

Avaldatud 20.05.2016


Riigikogus läbis 18. mai öösel esimese lugemise riigihangete seaduse eelnõu. Muudatusettepanekuid on aega esitada 10. juunini.
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/ecbd5b61-734c-41b1-bff5-a...

 

Riigihangete seaduse eelnõu on Riigikogu menetluses

Avaldatud 2.05.2016, täiendatud 9.05.2016 ja 12.05.2016
 

Riigihangete seaduse eelnõu esitati Valitsuse poolt Riigikogule menetlemiseks 04.04.2016 ja eelnõu I lugemine on planeeritud 11.05.2016. Eelnõud menetlevaks komisjoniks on  majanduskomisjon. Eelnõu menetluskäik on kättesaadav siit.

Rahandusministeerium on koostanud faktilehe olulisematest eelnõuga kaasnevatest muudatustest.

Ühtlasi juhime tähelepanu, et riigihangete direktiivide ülevõtmise tähtaeg saabus 18.04.2016. Kuna direktiivide mõnedel sätetel võib antud kuupäevast olla vahetu õigusmõju, peavad hankijad olema hoolsad ja valmis direktiivide teatavaid norme otse kohaldama.

Riigihangete direktiivide puhul tuleb arvestada, et sarnaselt nendes sätestatud reeglite kohaldumisele, tuleb otsekohaldamine kõne alla vaid juhul, kui hankelepingu eeldatav maksumus on vähemalt võrdne rahvusvahelise piirmääraga. Seega, kui hankelepingu eeldatav maksumus on rahvusvahelisest piirmäärast väiksem, ei pea hankija direktiivide võimaliku otsekohaldumise osas pead murdma.

Võimalik kohustus direktiivide teatavate sätete vahetuks kohaldamiseks laieneb riigihangete kontekstis hankijatele, sealhulgas ka võrgustiku sektori hankijatele. Ainsana võivad sellest määratlusest välja jääda  RHS § 10 lg-s 3 nimetatud eraõiguslikud isikud, kellele on antud eri- või ainuõigus.

Rahandusministeerium on analüüsinud riigihangete direktiivide sätteid, mille puhul võiks alates 18. aprillist kõne alla tulla otsekohaldatavus ja koostanud nendest indikatiivse loetelu ning käitumisjuhise, kuidas vastavaid sätteid rakendada. Käitumisjuhise lisa käsitleb lihtsustatud korras tellitavate teenuste ning sotsiaal- ja eriteenuste võrdlust (136.93 KB, XLSX).

Vt ka piirmäärade võrdlustabeleid Üldreeglid ja Erisused.

 

Uus riigihangete seadus suurendab menetluse paindlikkust ja vähendab osapoolte kulusid

Avaldatud 31.03.2016

 

Valitsus kiitis täna heaks uue riigihangete seaduse eelnõu, millega muutub paindlikumaks ja lihtsamaks riigihangete korraldamine, väheneb hankijate ja ettevõtjate koormus ning menetlusele kuluv aeg ja raha. Eelnõuga võetakse üle kolm Euroopa Liidu direktiivi, mis kaasajastavad riigihangete korraldust terves Euroopa Liidus.

„Mida lihtsam ja kiirem on hanke korraldamine, eriti tänapäeva infotehnoloogiliste lahenduste juures, seda rohkem saavad nii hankijad kui pakkujad keskenduda olulisimale – lepingu kvaliteetsele ja maksumaksja jaoks soodsale täitmisele,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Uue seadusega toetame väärtuspõhist hankimist,“ lisas minister.

Rahandusministeeriumi asekantsler Agris Peedu märkis, et uue riigihangete seaduse väljatöötamisse kaasati 54 erinevat huvigruppi, organisatsiooni ja erialaliitu. „Nende panus koostöösse oli märkimisväärne ning eelnõus on kajastatud nii hankijate kui pakkujate parimad praktikad ja teadmised.“

Olulise muudatusena annab eelnõu hankijale võimaluse kontrollida kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifitseerimise tingimustele vastamist esmajoones pakkujate endi kinnituste abil ning nõuda lisadokumentide esitamist üksnes edukalt pakkujalt. Kuivõrd ka eduka pakkuja kontroll toimub peamiselt elektrooniliste andmebaaside alusel, väheneb nii hankijate töö- kui ka ettevõtjate halduskoormus.

Eelnõu laiendab hankija võimalusi kõrvaldada riigihankest ebaausaid ettevõtjaid, sh lisandub hankijate poolt kaua oodatud võimalus kõrvaldada riigihankest ettevõtja, kes on oluliselt või pidevalt rikkunud eelnevalt sõlmitud hankelepinguid. Paralleelselt kõrvaldamise aluste  lisandumisega võetakse kasutusele heastamise instrument st ettevõtjale antakse võimalus  tõendada hankijale, et ta on rakendanud meetmeid, mis on piisavad tõendamaks tema usaldusväärsust, olenemata kõrvaldamise aluse olemasolust.

Lisandub uus hankemenetluse liik − innovatsioonipartnerlus, mida hankija saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö väljaarendamiseks ja soetamiseks.

Eelnõuga luuakse alused üleminekuks paberivabale e-riigihangete korraldamisele 2018. aasta sügiseks. Üleminekuajal saavad hankijad kohaneda uute normidega. Infotehnoloogilised võimalused nõuete täitmiseks pakub hankijatele ja pakkujatele riigihangete register. Eestis korraldati juba 2015. aastal 80 protsenti hangetest e-hangetena.

Teenuste- ja ehitustööde kontsessioonide andmise regulatsioon ühtlustub ja muutub paindlikumaks.

Täiendavalt muudetakse seadusega veel riigihanke piirmäärasid, lihtsustatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele riigihangetele juurdepääsu ning oluliselt paindlikumaks muutuvad hankelepingu muutmise võimalused. Ajakohastatakse väärtuspõhise hankimise regulatsiooni ning vähendatakse hankijate aruandluskohustust. Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Riigihangete seaduse muudatused toetavad ka riigivalitsemise reformi eesmärke, mille eesmärk on pakkuda inimestele kvaliteetseid avalikke teenuseid koos paindliku ja tõhusa riigikorraldusega.

 

Riigihangete seaduse eelnõu on esitatud Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks

Avaldatud 15.03.2016


Rahandusministeerium esitas 14.03.2016 riigihangete seaduse eelnõu Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks. Eelnõu koos seletuskirjaga on kättesaadav eelnõude infosüsteemist.

Vaatamata laiapõhjalisele kaasamisprotsessile, mida alustati juba 2014. aasta jaanuaris ja mis hõlmas üle 50 erineva asutuse ja organisatsiooni ning kus lepiti kokku direktiivide ülevõtmisel liikmesriikidele jäetud valikutes, esitati eelnõu kooskõlastus- ja avalikul arvamusringil ikkagi palju põhimõttelisi ja vastandlikke märkusi ning ettepanekuid. Eelnõu kooskõlastamisele kulunud aeg viitab sellele, et kohati vastandlikke huve esindavate poolte -  hankijate ja pakkujate - huvide vahel mõistliku tasakaalu leidmine on äärmiselt keeruline.  Märkuste ja ettepanekute tabel on lisatud riigihangete seaduse eelnõu seletuskirjale.

Kuna riigihangete direktiivide ülevõtmise tähtaeg saabub 18.04.2016, siis on tänaseks selge, et määratud ajaks riigihangete seadust Riigikogus vastu võtta ei jõuta. Kõigi eelduste kohaselt jõuab eelnõu Riigikogu menetlusse märtsi lõpus. Vaatamata asjaolule, et direktiivide ülevõtmine ei toimu tähtaegselt, ei saa tähelepanuta jätta vacatio legis põhimõtet, mille kohaselt tuleb uue seaduse välja kuulutamise ja jõustumise vahele jätta piisavalt aega muutuva reeglistikuga tutvumiseks ning praktika ümberkujundamiseks. Eriti oluline on selle põhimõtte järgimine sellise seaduse puhul, mis mõjutab nii suurt sihtrühma. Samas ei ole praeguses staadiumis võimalik ennustada, kui kaua võib eelnõu menetlemine võtta aega Riigikogus, mistõttu jääb vahetult enne seaduse vastu võtmist seadusandja otsustada seaduse täpne jõustumise kuupäev.

 

Uus riigihangete seadus on valmimas

Avaldatud 20.11.2015


Käesoleva aasta 6. novembril edastas Rahandusministeerium Justiitsministeeriumile ja Sotsiaalministeeriumile kooskõlastamiseks riigihangete seaduse uuendatud eelnõu, millega võetakse üle uued Euroopa Liidu riigihangete direktiivid. Eenõu eesmärgiks on kaasajastada ja muuta paindlikumaks riigihangete korraldus, vähendada halduskoormust, ühtlustada piirmäärasid ning nõudeid riigihangetele, mille eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära. Muudatustega lüheneb riigihanke läbiviimise aeg ning väheneb ka selle maksumus, seda nii hankijale, kui ka pakkujale.

Eelnõus on välja pakutud, et lihthanke piirmääradeks oleks asjade ja teenuste hankimisel 20 000 eurot ning ehitustööde hankelepingute puhul 60 000 eurot. Riigihanke piirmääraks saaks vastavalt 60 000 eurot ja 300 000 eurot. Lepingute sõlmimisel, mille eeldatav maksumus on lihthanke piirmäärast väiksem, tuleb arvestada riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

Täpsustatakse ettevõtja kvalifitseerimise ja kõrvaldamise aluste kontrollimist, mis toimub peamiselt elektrooniliste andmebaaside alusel ja ettevõtja enda standardvormis antud kinnitusel, vähendades nii hankijate kui pakkujate halduskoormust. Riigihankes osalemiseks nõutavale käibele sätestatakse ülempiir: kahekordne hankelepingu eeldatav maksumus. Maksuvõla mõiste sisustamisel lähtutakse edaspidi maksukorralduse seadusest.

Pakkumuste hindamine saab jätkuvalt toimuma esmajoones hinna ja kvaliteedi alusel ehk eelnõuga edendatakse väärtuspõhiseid hankeid. Seega saab pakkumuse hindamisel arvesse võtta keskkonnahoidlikke ja sotsiaalseid aspekte, näiteks keskkonnamõjusid ja olelusringis tekkivaid kulusid. Lisandub uus hankemenetluse liik − innovatsioonipartnerlus, mida saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö väljaarendamiseks ja soetamiseks. Avarduvad ka võimalused sõlmitud hankelepingute muutmiseks.

Eelnõu esimesel kooskõlastusringil laekus teistelt valitsusasutustelt, huvigruppidelt ja ettevõtjate esindusorganisatsioonidelt kokku rohkem kui 600 märkust ja ettepanekut, milledest enamikega on eelnõu värskeimas versioonis arvestatud. Eelnõu on kavandatud esitada Vabariigi Valitsusele heaks kiitmiseks käesoleva aasta detsembris.


Eelnõu on kättesaadav eelnõude infosüsteemist.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2021