Piiriülesed hanked

Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi riigihangete turg on avatud  teiste liikmesriikide turuosalistele ning Eesti turuosalistel on võimalus konkureerida riigihangetel teistes liikmesriikides. Piiriülese konkurentsi ärakasutamine riigihangete turul annab hankijatele paremad valikuvõimalused hanke objekti kvaliteedi ja hinna suhtes.

 

TED

 

Euroopa avalike hangete andmebaas on TED (Tenders Electronic Daily). Eestikeelseks andmebaasiks valige ET.

 

eCERTIS

 

Piiriülestel hangetel nõutavate dokumentide kohta on koostatud andmebaas.

e-Certis (link avaneb Microsoft Edge, Mozilla Firefox või Google Chrome brauseris) on Euroopa Komisjoni poolt loodud infosüsteem, mis aitab kindlaks teha, milliseid tõendeid nõutakse ja väljastatakse riigihankemenetlustes üle kogu Euroopa Liidu. Andmebaasis sisalduva teabe esitavad iga riigi ametiasutused ise (Eestis rahandusministeerium). Info on kättesaadav inglise keeles ja vastava riigi ametlikus keeles või keeltes. Vt ka tutvustav infoleht (163.49 KB, PDF).

Kui olete ettevõtja, kes soovib osaleda avalikus hankemenetluses, aitab e-Certis teil aru saada, milliseid dokumente teilt nõutakse ja millised asutused neid dokumente väljastavad.  Kui esindate hankijat, kes peab hindama eri liikmesriikidest saadud pakkumusi, aitab e-Certis veenduda esitatud dokumentide autentsuses või leida andmebaas, millest saate ise kontrollida vajalikke andmeid.

Nt juhul kui esindate Eesti hankijat, kellele on pakkumuse esitanud Soome ettevõte ja soovite veenduda, milliseid tõendeid või andmeid on võimalik Soome ettevõtte kohta saada, siis tuleb valida e-Certises esmalt tööleht „Evidences“ (Tõendid) seejärel valida riik „Finland“. Teile kuvatakse tõendite loetelu, tõendi pealkirjal klõpsates on nähtav tõendi väljastaja, kas tõend on tasuline või tasuta kättesaadav, võimalusel veebiaadress, mille kaudu on võimalik ise päringuid teha, vajadusel tõendi kehtivusaeg ja muu lisainformatsioon.

Kui esindate pakkujat, kes soovib osaleda nt Läti hankija poolt korraldatavas riigihankes, tuleb e-Certises esmalt valida tööleht „Criteria“ (Kriteeriumid) ja seejärel riik „Latvia“. Teile kuvatakse kõrvaldamise aluste puudumist ja kvalifikatsiooni puudutavad tingimused, mida võidakse kohaldada.  Tingimuse pealkirjale klõpsates avaneb täpsem info, milles on viide asjakohasele õigusaktile ja võimalusel ka sobivale e-Certises märgitud tõendile.

Juhime tähelepanu, et e-Certis on teabevahend, mitte õigusalane nõustamisteenus. Otsingutulemused ei kohusta hankijat ühtegi tõendit ega dokumenti kehtivaks tunnistama. e-Certis on abivahend, mis aitab kindlaks teha, milliseid tunnistusi ja tõendeid eri liikmesriikides riigihankemenetluste käigus kõige sagedamini nõutakse.

NB! Kuna paljudel liikmesriikidel (sh Eestil) on uued riigihangete direktiivid veel siseriiklikusse õigusesse üle võtmata, siis ei pruugi e-Certises kajastatud info veel olla täielik.

 

Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riigid

 

Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riikide nimekiri on leitav WTO veebilehelt. GPA-ga ühinenud riigid on vaid need riigid, mis on toodud nimekirjas Parties to the Agreement.

 

Euroopa Majanduspiirkonna riigid

 

Euroopa Majanduspiikond (EEA) hõlmab 27 ELi liikmesriiki ning 3 EFTA riiki: Island, Norra ja Liechtenstein.

 

Väljaspool ELi sõlmitavad riigihankelepingud

 

Lisainfo veebilehel Access2Markets. Sobivust osaleda kolmandate riikide riigihangetel saab hinnata EK piloteeritavas töövahendis Access2Procurement.

 

Teiste liikmesriikide maksuametid

 

Teiste liikmesriikide maksuametite koduleheküljed on kättesaadavad siin.

 

Riigihangete kontaktisikute võrgustik (PPN)

 

Euroopa Komisjoni initsiatiivil loodud liikmesriikide vaheline riigihangete kontaktisikute võrgustiku Public Procurement Network (PPN) eesmärgiks on anda ettevõtjatele võimalus lahendada mitteametlikul teel teises liikmesriigis riigihankel tekkinud probleeme ja kasutada selleks liikmesriikides määratud isikute abi. 

Kui Eesti ettevõtjal tekib probleem riigihankel  mõnes teises liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või EL-ga assotsieerunud riigis, on tal võimalus võtta ühendust Eesti kontaktisikuga ja kirjeldada oma probleemi. Eesti kontaktisik võtab seejärel  ühendust vastava riigi kontaktisikuga, kes omakorda pöördub hanke korraldaja poole probleemi selgitamiseks ja lahendamiseks. Eesti kontaktisik on Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Evelin Karindi-Kask, evelin.karindi-kask@fin.ee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 23. september 2021