Kasulik teave

 

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna pädevuses on nõustada riigihangete seaduse kohaldamise küsimustes. Selleks esitab osakond küsijale soovituslikke juhiseid ja suuniseid, milles selgitatakse, kuidas me riigihangete seaduse norme mõistame ja sisustame. Rahandusministeeriumi kodulehel asuvast korduma kippuvate küsimuste (KKK) rubriigist saab ülevaate sageli tõusetuvatest küsimustest ning üldistatud seisukohtadest nende suhtes.

Riigihangete seaduse nõustamine

Riigihangete ja riigiabi osakond ei paku õigusabi ega pea võtma seisukohti küsimustes, millele vastamine nõuaks eriteadmisi muudes valdkondades või muudes õigusaktides. Nõustamisel lähtume esitatud küsimusest ja sellele lisatud infost.

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõustamistegevuse raames antud selgitus ei ole ühelegi isikule täitmiseks kohustuslik. Õigusvaidluste lahendamine kuulub kohtuväliste organite ja kohtute pädevusse.

Küsimuses palume öelda, kas esindate hankijat, pakkujat/taotlejat või huvitatud isikut. Küsimusele vastame üldjuhul 7 tööpäeva jooksul.

 

ÜLDISED JUHISED    VALDKONDLIKUD JUHISED    RIIGIHANKE PIIRMÄÄRAD     RIIGIHANKE TÄHTAJAD     CPV KOODID     OECD SOOVITUSED   

 

 

Riigihanke piirmäärad alates 1.09.2017

*Rahvusvahelised piirmäärad perioodiks 2020-2022. Rahvusvahelised piirmäärad perioodiks 2022-2023 vt siit (PDF).

NB! Struktuuritoetusest rahastatavate hangete korral lähtuge struktuuritoetuse seadusest ja toetuse andmise tingimustest.

Klassikaline sektor

Liik Lihthanke piirmäär Riigihanke piirmäär Rahvusvaheline piirmäär 2020-2021
Asjad ja teenused 30 000 60 000 Riik või riigiasutus 139 000
Teised 214 000
Ideekonkurss - 60 000 Riik või riigiasutus 139 000
Teised 214 000
Ehitustööd 60 000 150 000 5 350 000
Sotsiaalteenused - 300 000 750 000
Eriteenused - 60 000 750 000
Teenuste kontsessioon 60 000 300 000 5 350 000
Sotsiaalteenuste kontsessioon - 300 000 5 350 000
Eriteenuste kontsessioon - 60 000 5 350 000
Ehitustööde kontsessioon - 300 000 5 350 000

 

Võrgustiku sektor

Liik Lihthanke piirmäär Riigihanke piirmäär Rahvusvaheline piirmäär 2020-2021
Asjad ja teenused 60 000 Rahvusvaheline piirmäär 428 000
Ideekonkurss - 60 000 428 000
Ehitustööd 300 000 Rahvusvaheline piirmäär 5 350 000
Sotsiaalteenused - 300 000 1 000 000
Eriteenused - 60 000 1 000 000
Teenuste kontsessioon 60 000 300 000 5 350 000
Sotsiaalteenuste kontsessioon - 300 000 5 350 000
Eriteenuste kontsessioon - 60 000 5 350 000
Ehitustööde kontsessioon - 300 000 5 350 000

 

Kaitse- julgeoleku sektor

Liik Lihthanke piirmäär Riigihanke piirmäär Rahvusvaheline piirmäär 2020-2021
Asjad ja teenused kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas 60 000 Rahvusvaheline piirmäär 428 000
Lihtsustatud korras tellitavad teenused kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas - 300 000 428 000
Ehitustööd kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas 300 000 Rahvusvaheline piirmäär 5 350 000
 

Riigihanke tähtajad alates 1.09.2017

 

Tähtajad alla rahvusvahelise piirmäära

 

Menetlus Osalemise taotluse esitamine (s.h e-hankes) Pakkumuse esitamine e-hankes Pakkumuse esitamine paberhankes Pakkumuse esitamine eelteate puhul või kiireloomuliste asjaolude tõttu
Lihthankemenetlus asjade hankelepingu ja teenuste hankelepingu ning teenuste kontsessioonilepingu puhul - 5 tööpäeva 5 tööpäeva -
Lihthankemenetlus ehitustööde hankelepingu puhul - 15 päeva 15 päeva -
Avatud hankemenetlus asjade või teenuste hankelepingu puhul - 15 päeva 20 päeva 15 päeva
Avatud hankemenetlus ehitustööde hankelepingu puhul - 25 päeva 25 päeva 25 päeva
Piiratud hankemenetlus, konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev dialoog, innovatsioonipartnerlus asjade või teenuste hankelepingu puhul 15 päeva 15 päeva 15 päeva 10 päeva
Piiratud hankemenetlus, konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev dialoog, innovatsioonipartnerlus ehitustööde hankelepingu puhul 15 päeva 25 päeva 25 päeva -
Kontsessioonimenetlus koos eraldi taotluse esitamisega 30 päeva 17 päeva 22 päeva -
Kontsessioonimenetlus ilma eraldi taotlust esitamata - 30 päeva 30 päeva -

 

Tähtajad üle rahvusvahelise piirmäära

 

Menetlus Osalemise taotluse esitamine (s.h e-hankes) Osalemise taotluse esitamine kiireloomuliste asjaolude tõttu Pakkumuse esitamine e-hankes Pakkumuse esitamine paberhankes Pakkumuse esitamine eelteate puhul või kiire-loomuliste asjaolude tõttu
Avatud hankemenetlus asjade või teenuste hankelepingu puhul - - 30 päeva 35 päeva 15 päeva
Avatud hankemenetlus ehitustööde hankelepingu sõlmimiseks - - 45 päeva 45 päeva 25 päeva
Piiratud hankemenetlus, konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev dialoog, innovatsiooni-partnerlus asjade või teenuste hankelepingu sõlmimiseks 30 päeva 15 päeva 25 päeva 30 päeva 10 päeva
Piiratud hankemenetlus, konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev dialoog, innovatsiooni-partnerlus ehitustööde hankelepingu sõlmimiseks 30 päeva 15 päeva 25 päeva 30 päeva 15 päeva
Kontsessioonimenetlus koos eraldi taotluse esitamisega 30 päeva - 17 päeva 22 päeva -
Kontsessioonimenetlus ilma eraldi taotlust esitamata - - 30 päeva 30 päeva -
 

CPV koodid

 

CPV kood on riigihangete klassifikaator ehk riigihangete puhul kohaldatav ühtne klassifikatsioonisüsteem, et ühtlustada hankijate poolt lepinguobjektide kirjeldamiseks kasutatavad viited.

CPV koosneb põhiklassifikaatorist ja lisaklassifikaatorist.

Põhiklassifikaator tugineb kuni üheksakohalistest koodidest ja neile vastavatest lepingu esemeks olevaid tarneid, töid või teenuseid kirjeldavatest sõnadest koosnevale harustruktuurile. Arvkood koosneb 8 kohast, mis jaotatakse järgmiselt:

  •     esimesed kaks kohta tähistavad divisjone (XX000000-Y);
  •     esimesed kolm kohta tähistavad gruppe (XXX00000-Y);
  •     esimesed neli kohta tähistavad klasse (XXXX0000-Y);
  •     esimesed viis kohta tähistavad kategooriaid (XXXXX000-Y);
  •     kolm viimast kohta annavad igaüks igas kategoorias järjest suurema täpsusastme;
  •     üheksas koht kinnitab eelnevaid kohti.

Lisaklassifikaatorit võib kasutata lepingu eseme kirjelduse laiendamiseks. See koosneb tähtnumbrilisest koodist ja sellele vastavast sõnastusest, mis võimaldab ostetavate kaupade eripära või kasutusotstarbe kohta üksikasju lisada.Tähtnumbrilise koodi moodustavad:

  •     jaotisele vastavat tähte sisaldav esimene tase;
  •     grupile vastavat tähte sisaldav teine tase;
  •     alajaotistele vastavat kolme kohta sisaldav kolmas tase.CPV koodide selgitavad märkused

 

 

OECD soovitused

 

OECD on välja töötanud juhendi konkurentsi kahjustavate kokkulepetega (pakkumismahhinatsioonidega) võitlemiseks riigihangete läbiviimisel.

Konkurentsiamet on oma veebilehel avaldanud tõlke nimetatud dokumendist. Juhend selgitab, millised on levinumad pakkumismahhinatsioonide vormid (pakkumuste roteeruv esitamine, turu jagamine jne), millised turu tingimused soodustavad pakkumismahhinatsioonide esinemist, mida hankemenetluse korraldamisel tähele panna ning milliste tunnuste abil pakkumismahhinatsioone tuvastada.

Juhend pakkumismahhinatsioonidega võitlemiseks riigihangete läbiviimisel (323.31 KB, PDF)

Loetelu hankemenetluse kavandamise toimingutest, mis aitavad vähendada pakkumismahhinatsioonide riski (3.75 MB, PDF)

Kontrollnimekiri pakkumismahhinatsioonide tuvastamiseks riigihangete läbiviimisel (1.98 MB, PDF)

Juhul, kui Teil tekib kahtlus ettevõtjate võimaliku konkurentsi kahjustava koostöö osas, palun võtta ühendust e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee

 

Viimati uuendatud: 15. november 2021