Väärtegude kohtuväline menetlemine

Riigihangete seaduse (RHS) § 180 p 6 kohaselt teostab Rahandusministeerium riigihangetealaste väärtegude kohtuvälist menetlemist. Vastavad väärteokoosseisud on sätestatud RHS §-des 213-215. Vastutus on ette nähtud  (1) RHS-is sätestatud nõudeid rikkudes hankelepingu või raamlepingu muutmise eest, (2) riigihanke alusdokumentides sätestatust erinevatel tingimustel hankelepingu või raamlepingu sõlmimise eest ning (3) hankelepingu või raamlepingu sõlmimise eest, kui sõlmimisele ei ole eelnenud RHS-is nõutud menetlust. Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga.

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 28 lg 1 p 2 kohaselt on teabevaldaja kohustatud avalikustama oma ülesannetega seotud kuritegevuse ja väärtegude üldistava statistika. AvTS § 29 lg 1 kohaselt tuleb AvTS § 28 lg 1 loetletud teave avalikustada veebilehel või lisada veebilehe link, mille kaudu on teave kättesaadav. Statistika Rahandusministeeriumi poolt läbiviidud riigihankealaste väärteomenetluste kohta on leitav siit (148.89 KB, PDF).

 

Viimati uuendatud: 6. september 2021