Väärtegude kohtuväline menetlemine

Riigihangete seaduse (RHS) § 104 lg 1 p 1 kohaselt teostab Rahandusministeerium riigihangetealaste väärtegude kohtuvälist menetlemist. Vastavad väärteokoosseisud on sätestatud RHS §-des 111-113. Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga.

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 28 lg 1 p 2 kohaselt on teabevaldaja kohustatud avalikustama oma ülesannetega seotud kuritegevuse ja väärtegude üldistava statistika. AvTS § 29 lg 1 kohaselt tuleb AvTS § 28 lg 1 loetletud teave avalikustada veebilehel või lisada veebilehe link, mille kaudu on teave kättesaadav. Statistika Rahandusministeeriumi poolt läbiviidud riigihankealaste väärteomenetluste kohta on leitav siit.

 

Viimati uuendatud: 31. August 2017