Järelevalve tegevus 2019

Järelevalvemenetluse algatamine ja lõpetamine


Rahandusministeerium võib järelevalvemenetluse alustada:
1) põhjendatud kahtluse korral järelevalveteate põhjal või mõnel muul ajendil, kui on küllaldaselt andmeid, mis viitavad käesoleva seaduse rikkumisele, ja puuduvad riigihangete seaduse § 206 lõikes 1 nimetatud asjaolud;
2) valimipõhise kontrollina.

Alustatud järelevalvemenetluse korral ei tohi hankija anda nõustumust hankelepingu või raamlepingu sõlmimiseks enne järelevalvemenetluse lõppemist või enne ettekirjutuse täitmist riigihangete seaduse § 208 lõikes 2 sätestatud juhul. Nimetatud keeldu rikkudes sõlmitud hankeleping või raamleping on tühine.

Järelevalvemenetlus lõpeb:
1) kirjaliku teatega järelevalvemenetlust välistavate asjaolude esinemise kohta;
2) ettekirjutuse hankijale teatavaks tegemisega;
3) kirjaliku kontrolliaktiga. 

 

Järelevalvemenetlust välistavad asjaolud:


Järelevalvemenetlust ei alustata või alustatud järelevalvemenetlus lõpetatakse, kui:

1) järelevalveteate esitajal on õigus esitada rikkumise peale vaidlustus vaidlustuskomisjonile;
2) rikkumine on vaidlustuskomisjoni või kohtu menetluses, välja arvatud riigihangete seaduse § 195 lõikes 10 sätestatud juhul, samuti siis, kui selle kohta on vaidlustuskomisjoni või kohtu jõustunud menetlust lõpetav lahend, milles on antud õiguslik hinnang rikkumise asjaoludele;
3) rikkumisele viitavad andmed ei ole põhjendatud kahtluse tekkimiseks küllaldased või rikkumist ei esine;
4) riigihange on lõppenud.

Järelevalvemenetluse võib jätta alustamata, kui:
1) järelevalveteate esitaja ei ole kasutanud õigust esitada rikkumise peale vaidlustust vaidlustuskomisjonile;
2) rikkumise asjaolusid ja muid tegureid arvesse võttes puudub järelevalvemenetluse läbiviimiseks oluline avalik huvi.


Järelevalve 2019 algatamata jätmised

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kasvavalt
Menetluse lõpetamine
06.09.2019
521.86 KB Lae alla
Menetluse lõpetamine
29.10.2019
504.46 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
14.06.2019
442.66 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
29.11.2019
136.13 KB Lae alla

 

Ettekirjutused


Rahandusministeerium võib enne hankelepingu või raamlepingu sõlmimist teha hankijale ettekirjutuse riigihanke kehtetuks tunnistamiseks, kui hankija on rikkunud riigihangete seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid ja ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda riigihanget jätkata (RHS § 208 lg 1).

Rahandusministeeriumil on õigus teha enne hankelepingu või raamlepingu sõlmimist kohustuslikke ettekirjutusi käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide rikkumise lõpetamiseks, kui rikkumise lõpetamisel on riigihanget võimalik jätkata (§ 208 lg 2).

 

Plaanilise järelevalve kontrollaktid


Plaanilise järelevalve tööplaani koostamise peamiseks lähtealuseks juhuvalim ja riskianalüüs. Juhuvalimi eesmärgiks on hinnata üldist hankepraktika taset võimalikult laias hankijate spektris.  Riskivalimi eesmärk on avastada rahalise kahju ennetamise eesmärgil probleeme ja seetõttu on kontroll suunatud hankijatele, kelle hankemahud on suuremad ning kes saavad riskiindikaatorite põhjal suurima riskihinnangu.

Järelevalve 2019 kontrollaktid

 


   

Viimati uuendatud: 25. august 2020