Järelevalve tegevus 2018

Järelevalvemenetluse lõpetamise alused:


1. Rahandusministeerium ei tuvasta hankija tegevuses rikkumist või tuvastab rikkumise, mis ei too kaasa riigihanke menetluse kehtetuks tunnistamise ettekirjutuse või otsuse tegemist;
2. Rahandusministeeriumil puudub järelevalvemeetmete rakendamise võimalus, kuna riigihanke menetlus on lõppenud kas hankelepingu sõlmimisega või riigihanke menetluse kehtetuks tunnistamisega hankija poolt.

 

Järelevalvemenetluse algatamata jätmise alused:


Rahandusministeerium jätab järelevalvemenetluse algatamata eelkõige järgmistel juhtudel:

1. kui hankija tegevuses puuduvad ilmselgelt RHS-i rikkumise tunnused;
2. kui taotletakse järelevalve teostamist hanke üle, mis on taotluse esitamise hetkeks lõppenud RHS § 29 sätestatud alusel;
3. kui taotletakse järelevalve teostamist hankelepingu täitmise üle;
4. kui isikul on oma subjektiivsete õiguste kaitseks õigus pöörduda riigihangete vaidlustuskomisjoni poole.

Järelevalvemenetluse algatamine pärast hankemenetluse lõppemist ei ole otstarbekas, kuna Rahandusministeeriumil puuduvad järelevalvemeetmed, mida rakendada (RHS § 108 lg 1 ja 2 sätestatud järelevalvemeetmed on seotud ainult hankemenetluse kehtetuks tunnistamisega). Samuti ei ole otstarbekas järelevalvemenetluse algatamine pärast hankelepingu sõlmimist, kuivõrd olukorras, kus hankemenetlus on lõppenud ja menetluse tulemusel on sõlmitud hankeleping, mida pooled täidavad, puuduvad Rahandusministeeriumil järelevalvemeetmed, mida rakendada, st Rahandusministeeriumil puudub võimalus riigihangete järelevalve korras sekkuda hankelepingu täitmisesse.

Järelevalve 2018 algatamata jätmised

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Menetluse lõpetamine
10.01.2018
289.57 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
11.01.2018
276.84 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
05.03.2018
277.8 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
05.02.2018
477.26 KB Lae alla
Menetluse lõpetamine
21.02.2018
316.97 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
28.03.2018
288.11 KB Lae alla
Menetluse lõpetamine
29.06.2018
487.75 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
11.06.2018
408.27 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
08.01.2018
277.01 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
29.01.2018
300.24 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
29.03.2018
230.08 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
24.08.2018
428.54 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
13.06.2018
422.32 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
29.08.2018
430.92 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
04.09.2018
457.03 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
29.01.2018
414.76 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
03.10.2018
446.39 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
10.09.2018
450.27 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
03.12.2018
422.54 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
10.07.2018
450.27 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
20.12.2018
512.63 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
02.01.2019
417.54 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
21.12.2018
434.51 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
08.10.2018
490.89 KB Lae alla
Menetluse lõpetamine
11.01.2019
428.59 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
21.12.2018
458.09 KB Lae alla
Menetluse lõpetamine
29.08.2018
455.84 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
10.07.2018
435.77 KB Lae alla
Menetluse lõpetamine
28.08.2018
418.29 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
28.08.2018
496.83 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
13.02.2018
453.3 KB Lae alla
Menetluse lõpetamine
16.03.2018
442.24 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
08.10.2018
491.74 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
17.04.2018
425.31 KB Lae alla
Menetluse alustamata jätmine
17.07.2018
476.48 KB Lae alla

 

Ettekirjutused ja otsused


Rahandusministeerium võib RHSi § 108 lg 1 ja 2 alusel tunnistada enne hankelepingu sõlmimist hankemenetluse kehtetuks või teha ettekirjutuse hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.

Rahandusministeeriumil on RHSi § 108 lg 7 alusel õigus teha kohustuslikke ettekirjutusi muude RHSi ja selle alusel antud õigusaktide rikkumiste lõpetamiseks, mida ei ole nimetatud RHSi § 108 lõigetes 1 ja 2.

 

Plaanilise järelevalve kontrollaktid


Plaanilisi järelevalvemenetlusi viiakse läbi iga-aastase riskianalüüsi alusel koostatud plaanilise järelevalve tööplaani alusel. Plaaniliste järelevalvemenetluste raames kontrollitakse hankijate üldist pädevust riigihangete korraldamisel, st hankijate riigihankealast tegevust pikema perioodi jooksul.

Järelevalve 2018 kontrollaktid

 

Viimati uuendatud: 29. november 2019