Järelevalve tegevus 2015

Järelevalvemenetluse lõpetamise alused:
 

1.Rahandusministeerium ei tuvasta hankija tegevuses rikkumist või tuvastab rikkumise, mis ei too kaasa riigihanke menetluse kehtetuks tunnistamise ettekirjutuse või otsuse tegemist;
2.Rahandusministeeriumil puudub järelevalvemeetmete rakendamise võimalus, kuna riigihanke menetlus on lõppenud kas hankelepingu sõlmimisega või riigihanke menetluse kehtetuks tunnistamisega hankija poolt.

 

Järelevalvemenetluse algatamata jätmise alused:


Rahandusministeerium jätab järelevalvemenetluse algatamata eelkõige järgmistel juhtudel:
1.kui hankija tegevuses puuduvad ilmselgelt RHS-i rikkumise tunnused;
2.kui taotletakse järelevalve teostamist hanke üle, mis on taotluse esitamise hetkeks lõppenud RHS § 29 sätestatud alusel;
3.kui taotletakse järelevalve teostamist hankelepingu täitmise üle.

Järelevalvemenetluse algatamine pärast hankemenetluse lõppemist ei ole otstarbekas, kuna Rahandusministeeriumil puuduvad järelevalvemeetmed, mida rakendada (RHS § 108 lg 1 ja 2 sätestatud järelevalvemeetmed on seotud ainult hankemenetluse kehtetuks tunnistamisega). Samuti ei ole otstarbekas järelevalvemenetluse algatamine pärast hankelepingu sõlmimist, kuivõrd olukorras, kus hankemenetlus on lõppenud ja menetluse tulemusel on sõlmitud hankeleping, mida pooled täidavad, puuduvad Rahandusministeeriumil järelevalvemeetmed, mida rakendada, st Rahandusministeeriumil puudub võimalus riigihangete järelevalve korras sekkuda hankelepingu täitmisesse.

 

Ettekirjutused ja otsused
 

Rahandusministeerium võib RHSi § 108 lg 1 ja 2 alusel tunnistada enne hankelepingu sõlmimist hankemenetluse kehtetuks või teha ettekirjutuse hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.

Rahandusministeeriumil on RHSi § 108 lg 7 alusel õigus teha kohustuslikke ettekirjutusi muude RHSi ja selle alusel antud õigusaktide rikkumiste lõpetamiseks, mida ei ole nimetatud RHSi § 108 lõigetes 1 ja 2.

 

Plaanilise järelevalve kontrollaktid


Plaanilisi järelevalvemenetlusi viiakse läbi iga-aastase riskianalüüsi alusel koostatud plaanilise järelevalve tööplaani alusel. Plaaniliste järelevalvemenetluste raames kontrollitakse hankijate üldist pädevust riigihangete korraldamisel, st hankijate riigihankealast tegevust pikema perioodi jooksul.

*

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
30.08.2017
397.8 KB Lae alla
30.08.2017
176.18 KB Lae alla
30.08.2017
250.31 KB Lae alla
30.08.2017
176.22 KB Lae alla
30.08.2017
289.37 KB Lae alla
30.08.2017
146.98 KB Lae alla
30.08.2017
181.82 KB Lae alla
30.08.2017
314.49 KB Lae alla
30.08.2017
158.63 KB Lae alla
30.08.2017
667.24 KB Lae alla
30.08.2017
241.68 KB Lae alla
30.08.2017
168.22 KB Lae alla
30.08.2017
540.68 KB Lae alla

 

 

Viimati uuendatud: 31. august 2017