Järelevalve

Rahandusministeerium teeb riigihangete seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmise üle järelevalvet üksnes avalike huvide kaitseks. Järelevalvemenetlust ei tehta hankija tegevuse otstarbekuse kontrollimise eesmärgiga ega hankija otsuste ja toimingute tulemuslikkusele hinnangu andmiseks.

Järelevalveteate võib esitada igaüks, sõltumata sellest, kas rikkumisena kirjeldatud juhtum rikub tema isiklikke õigusi või mitte.

Kontakt

Järelevalve tulemusel võib Rahandusministeerium enne hankelepingu või raamlepingu sõlmimist teha hankijale ettekirjutuse riigihanke kehtetuks tunnistamiseks, kui hankija on rikkunud riigihangete seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid ja ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda riigihanget jätkata.

Rahandusministeeriumil on lisaks õigus teha enne hankelepingu või raamlepingu sõlmimist kohustuslikke ettekirjutusi riigihangete seaduse ja selle alusel antud õigusaktide rikkumise lõpetamiseks, kui rikkumise lõpetamisel on riigihanget võimalik jätkata.

Juhtumipõhise järelevalvemenetlusega kaasneb raam- ja hankelepingu sõlmimise keeld järelevalvemenetluse lõppemiseni või juhul kui hankijale on tehtud ettekirjutus rikkumise lõpetamiseks, siis ettekirjutuse täitmiseni. Nimetatud keeldu rikkudes sõlmitud hankeleping või raamleping on tühine.

Järelevalvemenetluses on Rahandusministeeriumil õigus anda soovitusi ja juhiseid seaduse paremaks järgimiseks ja rikkumiste ärahoidmiseks.

Järelevalvemenetlust ei alustata või alustatud järelevalvemenetlus lõpetatakse, kui:
1) järelevalveteate esitajal on õigus esitada rikkumise peale vaidlustus vaidlustuskomisjonile;

2) rikkumine on vaidlustuskomisjoni või kohtu menetluses, välja arvatud juhul kui ilmneb rikkumine, millest Rahandusministeeriumi on teavitanud vaidlustuskomisjon, samuti siis, kui selle kohta on vaidlustuskomisjoni või kohtu jõustunud menetlust lõpetav lahend, milles on antud õiguslik hinnang rikkumise asjaoludele;

3) rikkumisele viitavad andmed ei ole põhjendatud kahtluse tekkimiseks küllaldased või rikkumist ei esine;

4) riigihange on lõppenud.

Järelevalvemenetluse võib lisaks jätta alustamata, kui:
1) järelevalveteate esitaja ei ole kasutanud õigust esitada rikkumise peale vaidlustust vaidlustuskomisjonile;

2) rikkumise asjaolusid ja muid tegureid arvesse võttes puudub järelevalvemenetluse läbiviimiseks oluline avalik huvi.

Järelevalvemenetluse võib Rahandusministeerium alustada ka valimipõhise kontrollina, mille tulemuste kohta koostatakse kontrollakt. Kontrollaktid avalikustatakse riigihangete veebilehel.

 

 

 

Viimati uuendatud: 21. mai 2018