Tõhustamiskava

Tõhustamiskavana (spending review) käsitatakse valitsussektori kulutuste kriitilist hindamist eesmärgiga

  • tõhustada valdkondi,
  • vabastada ressursse vajalikeks investeeringuteks ning
  • leida uusi kasvuallikaid.

Sellega taotletakse avalike ressursside tulemuslikku ja efektiivset kasutust ning riigi toimimise paindlikkuse suurenemist. 

 

Riigi konkurentsivõime tõstmiseks ning võimalike kriisidega toimetulekuks peab olema tagatud piisavate reservide olemasolu ja paindlikkus muuta eelarve tulude ja kulude struktuuri. Tõhustamiskava rakendamine võimaldab valitsusel saavutada püstitatud eelarvepoliitilisi eesmärke ning toetada prioriteetide elluviimist. Tõhustamiskavade läbiviimine ja tõhustamisettepanekute rakendamine otsustatakse riigi eelarvestrateegia koostamise raames (riigieelarve seadus § 34^2. Tõhustamiskava.). 

Tõhustamiskava rakendamise ettepanek tuleneb 2015. aastal Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) koostatud Eesti ja Soome riigivalitsemise raportist „Valitsusülese strateegilise suutlikkuse ja piiride üleste e-teenuste edendamine“ (2015). Tegemist on poliitikainstrumendiga, mida kasutatakse OECD riikides üha sagedamini. 


Mis on tõhustamiskava koostamise eesmärk?

Tõhustamiskava peab pakkuma ettepanekuid poliitikamuudatusteks, mida saab arvestada riigieelarve koostamisel, näiteks koos ministeeriumide või asutuste riigieelarvest lisaraha saamiseks tehtud taotluste hindamisega. Konkreetne eesmärk lepitakse kokku lähteülesandes, näiteks poliitikate suurem mõjusus või tõhusus, kulude kokkuhoid. 


Kontakt

 

Kärt Kivirand

Riigieelarve osakonna nõunik 

Kärt Kivirand tegeleb tõhustamiskava protsessi koordineerimisega.

 Telefon: 611 3111
kart.kivirand@fin.ee 

 

Viimati uuendatud: 29. jaanuar 2020