Riigieelarve

Riigieelarve on riigi ühe aasta raha ja muu finantsvara sissetulekute ja väljaminekute plaan, mille alusel kasutavad põhiseaduslikud institutsioonid ja valitsus riigile laekuvat raha erinevate poliitikate elluviimiseks. Volituse laekuva raha kasutamiseks annab valitsusele riigikogu, kes riigieelarve seadusena heaks kiidab.

Riigieelarve koosneb riigi eelarveaasta kõigist tuludest, kuludest ning finantseerimistehingutest, mis riigieelarve seaduses esitatakse riigiasutuste lõikes.

 

Riigieelarve koostamine


Eelarve koostamise õiguslikeks alusteks on põhiseadus, riigieelarve seadus. Tulude kogumise ja kulude tegemise sisulise kujunemise aluseks on riigi eelarvestrateegia ja valitsemisalade arengukavad.

Riigieelarve on otseses tähenduses riigi eelarve ehk riigieelarve koondab kõikide ministeeriumide, põhiseaduslike institutsioonide ning riigikantselei eelarved ning ei hõlma kõikide valitsussektori institutsioonide (kes otseselt või kaudselt maksutulude arvelt oma tegevusi ellu viivad) eelarveid. Lisaks riigile kuuluvad valitsussektorisse ka kohalikud omavalitsused, haigekassa, töötukassa ja mitmed muud avalik-õiguslikud institutsioonid (näiteks ülikoolid ja haiglad), samuti mõningad riigi omanduses olevad äriühingud ning sihtasutused ja mittetulundusühingud.

Vaatamata asjaolule, et riigieelarve sisaldab endas vaid riigi tulusid, kulusid ja finantseerimistehinguid, on riigieelarve koostamisel vältimatu arvestada muude valitsussektori institutsioonide tegevusega ning seda seetõttu, et üheks peamiseks fiskaalpoliitika edukuse mõõdupuuks on valitsussektori (mitte riigieelarve) eelarvepositsiooni näitaja (ülejääk, tasakaal või puudujääk).

Kontakt:
Sven Kirsipuu, eelarvepoliitika asekantsler
611 3515, sven.kirsipuu@fin.ee

Riigieelarved

Riigieelarve 2019

Eelarvest rahastatavad tegevused toetavad koalitsioonileppes, valitsuse tegevusprogrammis ja riigi eelarvestrateegias määratud valitsuse suurte eesmärkide ehk nelja prioriteedi saavutamist. Valitsus on endale prioriteetideks seadnud:

 • edendada Eesti majanduskasvu
 • suurendada Eesti rahvaarvu
 • tugevdada julgeolekut

suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust

Eelarve kulude ja investeeringute maht on 11,31 miljardit eurot ja tulude maht 11,06 miljardit eurot.

Tulud kasvavad võrreldes 2018. aastaga 6,1 protsenti ehk 639,5 miljoni euro võrra.

Kulud kasvavad võrreldes aasta varasemaga 7 protsenti ehk 735 miljoni euro võrra. 

Riigieelarve 2018

Eelarvest rahastatavad tegevused toetavad koalitsioonileppes, valitsuse tegevusprogrammis ja riigi eelarvestrateegias määratud valitsuse suurte eesmärkide ehk nelja prioriteedi saavutamist. Valitsus on endale prioriteetideks seadnud:

 • edendada Eesti majanduskasvu
 • suurendada Eesti rahvaarvu
 • tugevdada julgeolekut
 • suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust

Eelarve kulude ja investeeringute maht on 10,58 miljardit eurot ja tulude maht 10,29 miljardit eurot.

 • Tulud kasvavad 2017. aastaga võrreldes 808 miljoni euro võrra ehk 8,5 protsenti.
 • Kulud ja investeeringud kasvavad 2017. aastaga võrreldes 922 miljoni euro võrra ehk 9,5 protsenti.

Riigieelarve 2017

2017. aasta riigieelarve eesmärk on kestliku ja läbimõeldud eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja kohalikku haldust. Riigieelarve tulude mahuks on planeeritud 9,48 miljardit eurot. Riigieelarve kulud kasvavad 2016. aastaga võrreldes 734 miljonit eurot ehk 7,6 protsenti 9,66 miljardi euroni. Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,2 protsenti prognoositavast SKPst). Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole.

Riigieelarve 2016

2016. aasta riigieelarve eesmärk on kestliku ja läbimõeldud eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja kohalikku haldust.

 • Riigieelarve tulude mahuks planeeriti 8,83 miljardit eurot, mida on 205 miljonit eurot ehk 2,4 protsenti enam 2015. aastaks prognoositust. Sealhulgas suurenevad maksulised tulud 5 protsenti 6,2 miljardile eurole ning mittemaksulised tulud kahanevad 10 protsenti 1,34 miljardile eurole.
 • Maksupoliitika põhimõtted jäävad samaks: maksusüsteem püsib stabiilse ja läbipaistvana, erandeid on süsteemis võimalikult vähe. Eesmärk on makse tõhusalt ja võrdselt koguda, tõkestades maksupettusi, ja sellega konkurentsikeskkonda parandada. Maksukoormus püsib 2016. aastal ligikaudu 33 protsendil sisemajanduse koguproduktist (SKP). 
 • Riigieelarve kulud kasvasid 2015. aastaga võrreldes 358 miljonit eurot ehk 4,2 protsenti 8,9 miljardi euroni.
 • Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,6 protsenti prognoositavast SKPst). Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole. Valitsussektori eelarve nominaalne puudujääk on 0,1 protsenti prognoositavast SKPst, kuid riigikassal pole vajadust puudujäägi katmiseks laenu võtta.

Riigieelarve 2015

2015. aasta riigieelarve eesmärk on kindlustada vastutustundlik, võrdset konkurentsikeskkonda toetav riigi rahandus, suurendada inimeste heaolu ja kindlustunnet ja tõsta Eesti kaitsevõimet ning tagada riigi julgeolek.

 • Riigikogule esitatud eelnõu järgi on riigieelarve tulude mahuks planeeritud 8,445 miljardit eurot, mida on 556 miljonit eurot ehk 7,0 protsenti enam 2014. aastaks prognoositust. Sealhulgas suurenevad maksulised tulud seoses oodatava parema laekumisega 6,1 protsenti ning mittemaksulised tulud kasvavad 14 protsenti seoses välisvahendite mahu tõusuga.
 • Maksupoliitika põhimõtted jäävad samaks: maksusüsteem püsib stabiilse ja läbipaistvana, erandeid on süsteemis võimalikult vähe. Eesmärk on makse tõhusalt ja võrdselt koguda, tõkestades maksupettusi, ja sellega konkurentsikeskkonda parandada. Maksukoormus püsib 2015. aastal 32,7 protsendil.
 • Majandusele tagab kasvusõbralikuma maksustruktuuri tööjõumaksude langus. Tulumaksumäär langeb 21 protsendilt 20 protsendile, töötuskindlustusmakse määr langeb 3 protsendilt 2,4 protsendile ning maksuvaba tulu ülempiir tõuseb 144 eurolt 154 eurole kuus.
 • Riigieelarve kulud kasvavad Riigikogule esitatud eelnõu järgi 2014. aastaga võrreldes 487 miljonit eurot ehk 6,0 protsenti 8,543 miljardi euroni. Kulud kasvavad enamikel valitsemisaladel.
 • Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,8% prognoositavast SKPst). Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole. Valitsussektori eelarve nominaalne puudujääk on 0,5% prognoositavast SKPst, kuid riigil pole vajadust puudujäägi katmiseks laenu võtta.

Riigieelarve 2014

2014. aasta riigieelarve eesmärk on kindlustada stabiilne majanduskeskkond, tagada riigi rahanduse jätkusuutlikkus ning suurendada inimeste heaolu ja elatustaset.

 • Riigieelarve tulude mahuks on järgmisel aastal planeeritud 8 miljardit eurot, mida on 349 miljonit eurot ehk 4,6 protsenti enam kui selleks aastaks kavandatud. Maksulised tulud suurenevad seoses oodatava parema laekumisega 6,8 protsenti, mittemaksulised tulud vähenevad 8,2 protsenti seoses välisvahendite mahu langusega.
 • Maksupoliitika põhimõtted jäävad samaks - maksusüsteem püsib stabiilse, lihtsa ja läbipaistvana, võimalikult väheste eranditega. Eesmärk on vähendada kokkukogumata jäävat maksutulu ning parandada seeläbi konkurentsikeskkonda. Maksukoormus langeb 2014. aastal 0,3 protsendi võrra 32,1 protsendile, mis on viimase kuue aasta madalaim tase.
 • Riigieelarve kulud kasvavad 377 miljonit eurot ehk 4,9 protsenti 8,06 miljardi euroni. Koos RKASi kuludega kasvavad eelarve kulud 418 miljonit eurot 8,1 miljardi euroni. Kulud kasvavad enamikel valitsemisaladel.
 • Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,7% prognoositavast SKPst). Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole ning nominaalne puudujääk lähiaastatel on põhjustatud ajutistest teguritest.

Riigieelarve 2013

2013. aasta riigieelarves plaanitavad kulud on 7,7 miljardit eurot (koos 2012. aastast ülekantud vahenditega 7,8 miljardit eurot) ja prognoositavad tulud 7,5 miljardit eurot. Eelarve tulude maht kasvab 2,2 protsenti ning kulud suurenevad 1,1 protsenti.

Valitsussektori eelarve püsib 2013. aastal tasakaalu lähedal, kuid on kevadise prognoosi järgi ajutiselt veel 0,5 protsendiga SKPst puudujäägis. Struktuurselt on eelarvepositsioon juba ülejäägis 0,1 protsendiga SKPst.

Eesti võlakoormus püsib Euroopa Liidu madalaimana. Prognoositav võlakoormus on 12 protsenti SKPst, millest EFSFi mõju on 4,3 protsenti. Üldine maksukoormus langeb 2013. aastal 32,6 protsendile, mis on viimase viie aasta madalaim tase.

2013. aasta eelarves on olulisel kohal sotsiaalse turvalisuse suurendamine – kasvavad pensionid, vajaduspõhised lastetoetused, töötutoetused ning ravikindlustuse kulud Haigekassa eelarves.

Riigieelarved kuni 2012

...

Riigieelarve täitmise materjalid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
12.09.2019
13.31 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
12.09.2019
286.01 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
10.09.2019
79.26 KB Lae alla
12.09.2019
Riigieelarve täitmine 2019. aasta seitsme kuuga ja juulis (tabel)
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
10.09.2019
12.09.2019
Riigieelarve täitmine 2019. aasta kuue kuuga ja juunis (tabel)
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
13.08.2019
12.09.2019
Maksutulu 2019. aasta juunis ja kuue kuuga (slaidid)
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
07.08.2019
Maksutulu 2019. aasta juunis ja kuue kuuga (tabel)
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
07.08.2019

Riigieelarve täitmine 2019. aastal

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
17.09.2019
79.25 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
17.09.2019
13.31 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
17.09.2019
286.01 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aasta seitsme kuuga ja juulis (tabel)
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
17.09.2019
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
17.09.2019
1.43 MB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
17.09.2019
427.56 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
17.09.2019
13.32 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
17.09.2019
79.18 KB Lae alla
Välisvahendite kasutamine fondide kaupa seisuga 30.6.2019
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
17.09.2019
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
17.09.2019
742.48 KB Lae alla

Riigieelarve täitmine 2018. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
RE 2018 täitmine
17.09.2019
76.42 KB Lae alla
RE 2018 täitmine
17.09.2019
1.45 MB Lae alla
RE2018 täitmine
17.09.2019
11.47 KB Lae alla
RE2018 täitmine
17.09.2019
380.97 KB Lae alla
RE2018 täitmine
17.09.2019
11.47 KB Lae alla
Välisvahendite finantstabel seisuga 20.11.2018
RE2018 täitmine
17.09.2019
2018. aasta riigieelarve täitmine 30. novembri seisuga
RE2018 täitmine
17.09.2019
RE2018 täitmine
17.09.2019
389.2 KB Lae alla
RE2018 täitmine
17.09.2019
13.33 KB Lae alla
RE2018 täitmine
17.09.2019
76.42 KB Lae alla

Riigieelarve täitmine 2017. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
2017. aasta riigieelarve täitmine
RE2017 täitmine
19.09.2019
RE2017 täitmine
19.09.2019
75.17 KB Lae alla
RE2017 täitmine
19.09.2019
12.06 KB Lae alla
RE2017 täitmine
19.09.2019
46.41 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2017. aasta 11 kuuga
RE2017 täitmine
19.09.2019
Maksutulu 2017. aasta novembris ja 11 kuuga
RE2017 täitmine
19.09.2019
Välisvahendite kasutamine fondide kaupa seisuga 30.11.2017
RE2017 täitmine
19.09.2019
Välisvahendite finantstabel seisuga 30.11.2017
RE2017 täitmine
19.09.2019
Eelarve täitmine oktoobris ja kümne kuuga 2017
RE2017 täitmine
19.09.2019
RE2017 täitmine
19.09.2019
574.7 KB Lae alla

Riigieelarve täitmine 2016. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
2016. aasta riigieelarve täitmine (tabel)
RE2016 täitmine
19.09.2019
Maksulaekumine 2016. aastal
RE2016 täitmine
19.09.2019
RE2016 täitmine
19.09.2019
78 KB Lae alla
RE2016 täitmine
19.09.2019
10.33 KB Lae alla
RE2016 täitmine
19.09.2019
77.3 KB Lae alla
RE2016 täitmine
19.09.2019
10.26 KB Lae alla
RE2016 täitmine
19.09.2019
10.25 KB Lae alla
RE2016 täitmine
19.09.2019
77.46 KB Lae alla
RE2016 täitmine
19.09.2019
10.27 KB Lae alla
RE2016 täitmine
19.09.2019
84.89 KB Lae alla

Riigieelarve täitmine 2015. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
2015. aasta riigieelarve täitmine (tabel)
RE2015 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, detsember 2015
RE2015 täitmine
20.09.2019
Maksulaekumine 2015. aastal (slaidid)
RE2015 täitmine
20.09.2019
Välisvahendite finantstabel seisuga 31.12.2015
RE2015 täitmine
20.09.2019
RE2015 täitmine
20.09.2019
13 KB Lae alla
RE2015 täitmine
20.09.2019
13.03 KB Lae alla
20.09.2019
13.03 KB Lae alla
RE2015 täitmine
20.09.2019
77.01 KB Lae alla
RE2015 täitmine
20.09.2019
13 KB Lae alla
RE2015 täitmine
20.09.2019
13.04 KB Lae alla

Riigieelarve täitmine 2014. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Eelarve täitmine 2014. aastal
RE2014 täitmine
20.09.2019
2014. aasta eelarve täitmine ja majanduse ülevaade
RE2014 täitmine
20.09.2019
Välisvahendite finantstabel seisuga 31.12.2014
RE2014 täitmine
20.09.2019

Riigieelarve täitmine 2013. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
2013. aasta riigieelarve täitmine (tabel)
RE2013 täitmine
20.09.2019
2013. aasta riigieelarve täitmine (slaidid)
RE2013 täitmine
20.09.2019
Välisvahendite finantstabel seisuga 31.12.2013
RE2013 täitmine
20.09.2019

Riigieelarve täitmine 2012. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
2012. aasta riigieelarve täitmine (tabel)
RE2012 täitmine
20.09.2019
Välisvahendite finantstabel seisuga 31.12.2012
RE2012 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine 2012. aastal (slaidid)
RE2012 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine 2012. aasta kolmandas kvartalis (slaidid)
RE2012 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine 2012. aasta teises kvartalis (slaidid)
RE2012 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine 2012. aasta esimeses kvartalis (slaidid)
RE2012 täitmine
20.09.2019
20.09.2019

Riigieelarve täitmine 2011. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
2011. aasta riigieelarve täitmine (tabel)
RE2011 täitmine
20.09.2019
Välisvahendite finantstabel seisuga 31.12.2011
RE2011 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine 2011. aastal
RE2011 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine 2011. aasta kolmandas kvartalis
RE2011 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine 2011. aasta teises kvartalis
RE2011 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine 2011. aasta esimeses kvartalis
RE2011 täitmine
20.09.2019
20.09.2019

Riigieelarve täitmine 2010. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Riigieelarve kassapõhised tulud-kulud 2006-2010 (seisuga 31.12.2010)
RE2010 täitmine
20.09.2019
Välisvahendite finantstabel (seisuga 31.12.2010)
RE2010 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - detsember 2010 (slaidid)
RE2010 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - detsember 2010
RE2010 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - september 2010
RE2010 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - juuni 2010
RE2010 täitmine
20.09.2019
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine - märts 2010
RE2010 täitmine
20.09.2019
20.09.2019

Riigieelarve täitmine 2009. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Riigieelarve kassapõhised tulud-kulud 2006-2009
RE2009 täitmine
20.09.2019
Riigieelarve ja majanduse ülevaade seisuga 31.12.2009
RE2009 täitmine
20.09.2019
Ülevaade majanduse olukorrast, riigieelarve täitmisest ja valitsussektori eelarvest (slaidid)
RE2009 täitmine
20.09.2019
Välisvahendite ülevaade seisuga 31.12.2009
RE2009 täitmine
20.09.2019
Välisvahendite finantstabel seisuga 31.12.2009
RE2009 täitmine
20.09.2019
20.09.2019

Riigieelarve täitmine 2008. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Riigieelarve tulud/kulud seisuga 31.12.2008
RE2008 täitmine
20.09.2019
Välisvahendite finantstabel seisuga 31.12.2008
RE2008 täitmine
20.09.2019
Eesti majanduse ülevaade
RE2008 täitmine
20.09.2019
20.09.2019

Viimati uuendatud: 20. september 2019