Riigieelarve

Riigieelarve on riigi ühe aasta raha ja muu finantsvara sissetulekute ja väljaminekute plaan, mille alusel kasutavad põhiseaduslikud institutsioonid ja valitsus riigile laekuvat raha erinevate poliitikate elluviimiseks. Volituse laekuva raha kasutamiseks annab valitsusele riigikogu, kes riigieelarve seadusena heaks kiidab.

Riigieelarve koosneb riigi eelarveaasta kõigist tuludest, kuludest ning finantseerimistehingutest, mis riigieelarve seaduses esitatakse riigiasutuste lõikes.

 

Riigieelarve koostamine


Eelarve koostamise õiguslikeks alusteks on põhiseadus, riigieelarve seadus. Tulude kogumise ja kulude tegemise sisulise kujunemise aluseks on riigi eelarvestrateegia ja valitsemisalade arengukavad.

Riigieelarve on otseses tähenduses riigi eelarve ehk riigieelarve koondab kõikide ministeeriumide, põhiseaduslike institutsioonide ning riigikantselei eelarved ning ei hõlma kõikide valitsussektori institutsioonide (kes otseselt või kaudselt maksutulude arvelt oma tegevusi ellu viivad) eelarveid. Lisaks riigile kuuluvad valitsussektorisse ka kohalikud omavalitsused, haigekassa, töötukassa ja mitmed muud avalik-õiguslikud institutsioonid (näiteks ülikoolid ja haiglad), samuti mõningad riigi omanduses olevad äriühingud ning sihtasutused ja mittetulundusühingud.

Vaatamata asjaolule, et riigieelarve sisaldab endas vaid riigi tulusid, kulusid ja finantseerimistehinguid, on riigieelarve koostamisel vältimatu arvestada muude valitsussektori institutsioonide tegevusega ning seda seetõttu, et üheks peamiseks fiskaalpoliitika edukuse mõõdupuuks on valitsussektori (mitte riigieelarve) eelarvepositsiooni näitaja (ülejääk, tasakaal või puudujääk).

Kontakt:
Sven Kirsipuu, eelarvepoliitika asekantsler
611 3515, sven.kirsipuu@fin.ee

Riigieelarved

Riigieelarve 2021

2021. aasta riigieelarvel on neli peamist suunda:

 • püsime terved (panustades tervishoidu),
 • aitame neid, kes seda enim vajavad (sotsiaalkaitse),
 • kiirendame nutikat arengut (teadus) ja
 • jätkame investeeringuid tulevikku (rohe- ja digipööre).

Eelarve kulude ja investeeringute maht on 13,1 miljardit eurot ja tulude maht 11,2 miljardit eurot.

 • Tulud kasvavad võrreldes 2020. aastaga 5 protsenti ehk 534 miljoni euro võrra.
 • Kulud ja investeeringud kasvavad võrreldes aasta varasemaga ligikaudu ühe miljardi euro võrra. 

Riigieelarve 2020

Eelarvest rahastatavad tegevused toetavad koalitsioonileppes, valitsuse tegevusprogrammis ja riigi eelarvestrateegias määratud valitsuse suurte eesmärkide ehk nelja prioriteedi saavutamist. Valitsus on endale prioriteetideks seadnud:

 • peresõbralik Eesti
 • sidus ühiskond
 • teadmistepõhine majandus
 • tõhus valitsemine
 • vaba ja kaitstud riik

Eelarve kulude ja investeeringute maht on 11,6 miljardit eurot ja tulude maht 11,8 miljardit eurot.

 • Tulud kasvavad võrreldes 2019. aastaga 6,9 protsenti ehk 760 miljoni euro võrra.
 • Kulud kasvavad võrreldes aasta varasemaga 2,1 protsenti ehk 236 miljoni euro võrra.

Riigieelarve 2019

Eelarvest rahastatavad tegevused toetavad koalitsioonileppes, valitsuse tegevusprogrammis ja riigi eelarvestrateegias määratud valitsuse suurte eesmärkide ehk viie prioriteedi saavutamist. Valitsus on endale prioriteetideks seadnud:

 • edendada Eesti majanduskasvu
 • suurendada Eesti rahvaarvu
 • tugevdada julgeolekut
 • suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust

Eelarve kulude ja investeeringute maht on 11,31 miljardit eurot ja tulude maht 11,06 miljardit eurot.

 • Tulud kasvavad võrreldes 2018. aastaga 6,1 protsenti ehk 639,5 miljoni euro võrra.
 • Kulud kasvavad võrreldes aasta varasemaga 7 protsenti ehk 735 miljoni euro võrra. 

Riigieelarve 2018

Eelarvest rahastatavad tegevused toetavad koalitsioonileppes, valitsuse tegevusprogrammis ja riigi eelarvestrateegias määratud valitsuse suurte eesmärkide ehk nelja prioriteedi saavutamist. Valitsus on endale prioriteetideks seadnud:

 • edendada Eesti majanduskasvu
 • suurendada Eesti rahvaarvu
 • tugevdada julgeolekut
 • suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust

Eelarve kulude ja investeeringute maht on 10,58 miljardit eurot ja tulude maht 10,29 miljardit eurot.

 • Tulud kasvavad 2017. aastaga võrreldes 808 miljoni euro võrra ehk 8,5 protsenti.
 • Kulud ja investeeringud kasvavad 2017. aastaga võrreldes 922 miljoni euro võrra ehk 9,5 protsenti.

Riigieelarve 2017

2017. aasta riigieelarve eesmärk on kestliku ja läbimõeldud eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja kohalikku haldust. Riigieelarve tulude mahuks on planeeritud 9,48 miljardit eurot. Riigieelarve kulud kasvavad 2016. aastaga võrreldes 734 miljonit eurot ehk 7,6 protsenti 9,66 miljardi euroni. Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,2 protsenti prognoositavast SKPst). Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole.

Riigieelarve 2016

2016. aasta riigieelarve eesmärk on kestliku ja läbimõeldud eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julgeolekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumakse, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetulekut soodustamaks laste sünde ning uuendada riigi ja kohalikku haldust.

 • Riigieelarve tulude mahuks planeeriti 8,83 miljardit eurot, mida on 205 miljonit eurot ehk 2,4 protsenti enam 2015. aastaks prognoositust. Sealhulgas suurenevad maksulised tulud 5 protsenti 6,2 miljardile eurole ning mittemaksulised tulud kahanevad 10 protsenti 1,34 miljardile eurole.
 • Maksupoliitika põhimõtted jäävad samaks: maksusüsteem püsib stabiilse ja läbipaistvana, erandeid on süsteemis võimalikult vähe. Eesmärk on makse tõhusalt ja võrdselt koguda, tõkestades maksupettusi, ja sellega konkurentsikeskkonda parandada. Maksukoormus püsib 2016. aastal ligikaudu 33 protsendil sisemajanduse koguproduktist (SKP). 
 • Riigieelarve kulud kasvasid 2015. aastaga võrreldes 358 miljonit eurot ehk 4,2 protsenti 8,9 miljardi euroni.
 • Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,6 protsenti prognoositavast SKPst). Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole. Valitsussektori eelarve nominaalne puudujääk on 0,1 protsenti prognoositavast SKPst, kuid riigikassal pole vajadust puudujäägi katmiseks laenu võtta.

Riigieelarve 2015

2015. aasta riigieelarve eesmärk on kindlustada vastutustundlik, võrdset konkurentsikeskkonda toetav riigi rahandus, suurendada inimeste heaolu ja kindlustunnet ja tõsta Eesti kaitsevõimet ning tagada riigi julgeolek.

 • Riigikogule esitatud eelnõu järgi on riigieelarve tulude mahuks planeeritud 8,445 miljardit eurot, mida on 556 miljonit eurot ehk 7,0 protsenti enam 2014. aastaks prognoositust. Sealhulgas suurenevad maksulised tulud seoses oodatava parema laekumisega 6,1 protsenti ning mittemaksulised tulud kasvavad 14 protsenti seoses välisvahendite mahu tõusuga.
 • Maksupoliitika põhimõtted jäävad samaks: maksusüsteem püsib stabiilse ja läbipaistvana, erandeid on süsteemis võimalikult vähe. Eesmärk on makse tõhusalt ja võrdselt koguda, tõkestades maksupettusi, ja sellega konkurentsikeskkonda parandada. Maksukoormus püsib 2015. aastal 32,7 protsendil.
 • Majandusele tagab kasvusõbralikuma maksustruktuuri tööjõumaksude langus. Tulumaksumäär langeb 21 protsendilt 20 protsendile, töötuskindlustusmakse määr langeb 3 protsendilt 2,4 protsendile ning maksuvaba tulu ülempiir tõuseb 144 eurolt 154 eurole kuus.
 • Riigieelarve kulud kasvavad Riigikogule esitatud eelnõu järgi 2014. aastaga võrreldes 487 miljonit eurot ehk 6,0 protsenti 8,543 miljardi euroni. Kulud kasvavad enamikel valitsemisaladel.
 • Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,8% prognoositavast SKPst). Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole. Valitsussektori eelarve nominaalne puudujääk on 0,5% prognoositavast SKPst, kuid riigil pole vajadust puudujäägi katmiseks laenu võtta.

Riigieelarve 2014

2014. aasta riigieelarve eesmärk on kindlustada stabiilne majanduskeskkond, tagada riigi rahanduse jätkusuutlikkus ning suurendada inimeste heaolu ja elatustaset.

 • Riigieelarve tulude mahuks on järgmisel aastal planeeritud 8 miljardit eurot, mida on 349 miljonit eurot ehk 4,6 protsenti enam kui selleks aastaks kavandatud. Maksulised tulud suurenevad seoses oodatava parema laekumisega 6,8 protsenti, mittemaksulised tulud vähenevad 8,2 protsenti seoses välisvahendite mahu langusega.
 • Maksupoliitika põhimõtted jäävad samaks - maksusüsteem püsib stabiilse, lihtsa ja läbipaistvana, võimalikult väheste eranditega. Eesmärk on vähendada kokkukogumata jäävat maksutulu ning parandada seeläbi konkurentsikeskkonda. Maksukoormus langeb 2014. aastal 0,3 protsendi võrra 32,1 protsendile, mis on viimase kuue aasta madalaim tase.
 • Riigieelarve kulud kasvavad 377 miljonit eurot ehk 4,9 protsenti 8,06 miljardi euroni. Koos RKASi kuludega kasvavad eelarve kulud 418 miljonit eurot 8,1 miljardi euroni. Kulud kasvavad enamikel valitsemisaladel.
 • Vastavalt riigi eelarvestrateegias seatud eesmärgile püsib valitsussektori struktuurselt tasandatud eelarve järgmisel aastal ülejäägis (0,7% prognoositavast SKPst). Struktuurne ülejääk näitab, et jätkusuutlikkuse probleeme eelarves ei ole ning nominaalne puudujääk lähiaastatel on põhjustatud ajutistest teguritest.

Riigieelarve 2013

2013. aasta riigieelarves plaanitavad kulud on 7,7 miljardit eurot (koos 2012. aastast ülekantud vahenditega 7,8 miljardit eurot) ja prognoositavad tulud 7,5 miljardit eurot. Eelarve tulude maht kasvab 2,2 protsenti ning kulud suurenevad 1,1 protsenti.

Valitsussektori eelarve püsib 2013. aastal tasakaalu lähedal, kuid on kevadise prognoosi järgi ajutiselt veel 0,5 protsendiga SKPst puudujäägis. Struktuurselt on eelarvepositsioon juba ülejäägis 0,1 protsendiga SKPst.

Eesti võlakoormus püsib Euroopa Liidu madalaimana. Prognoositav võlakoormus on 12 protsenti SKPst, millest EFSFi mõju on 4,3 protsenti. Üldine maksukoormus langeb 2013. aastal 32,6 protsendile, mis on viimase viie aasta madalaim tase.

2013. aasta eelarves on olulisel kohal sotsiaalse turvalisuse suurendamine – kasvavad pensionid, vajaduspõhised lastetoetused, töötutoetused ning ravikindlustuse kulud Haigekassa eelarves.

Riigieelarved kuni 2012

...

2022. aasta riigieelarve programmid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Haridus- ja teadusministeerium
04.10.2021
256.15 KB Lae alla
Maaeluministeerium
04.10.2021
1.44 MB Lae alla
Maaeluministeerium
04.10.2021
307.86 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
04.10.2021
149.4 KB Lae alla
Kaitseministeerium
04.10.2021
453.63 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
04.10.2021
316.03 KB Lae alla
Rahandusministeerium
04.10.2021
668.89 KB Lae alla
Rahandusministeerium
04.10.2021
1003.35 KB Lae alla
Rahandusministeerium
04.10.2021
625.44 KB Lae alla
Rahandusministeerium
04.10.2021
558.25 KB Lae alla
Keskkonnaministeerium
04.10.2021
1.39 MB Lae alla
Kultuuriministeerium
07.10.2021
289.35 KB Lae alla
Siseministeerium
04.10.2021
852.09 KB Lae alla
Siseministeerium
04.10.2021
409.2 KB Lae alla
Siseministeerium
04.10.2021
2.84 MB Lae alla
Siseministeerium
04.10.2021
111.66 KB Lae alla
Kultuuriministeerium
07.10.2021
344.94 KB Lae alla
Kultuuriministeerium
07.10.2021
609 KB Lae alla
08.10.2021
130.01 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
08.10.2021
321.78 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
08.10.2021
143.94 KB Lae alla
Haridus- ja teadusministeerium
08.10.2021
392.42 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
08.10.2021
697.93 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
08.10.2021
1.3 MB Lae alla
08.10.2021
214.44 KB Lae alla
08.10.2021
169.36 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
08.10.2021
724.61 KB Lae alla
08.10.2021
93.77 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
08.10.2021
271.5 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
08.10.2021
425.33 KB Lae alla
Haridus- ja teadusministeerium
08.10.2021
223.15 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
08.10.2021
1017.77 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
08.10.2021
575.77 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
08.10.2021
627.72 KB Lae alla

2021. aasta lisaeelarve materjalid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
2021. aasta lisaeelarve materjalid
18.03.2021
497.59 KB Lae alla
2021. aasta lisaeelarve materjalid
18.03.2021
18.17 KB Lae alla
2021. aasta lisaeelarve materjalid
18.03.2021
14.75 KB Lae alla
2021. aasta lisaeelarve materjalid
18.03.2021
140.11 KB Lae alla

2021. aasta riigieelarve programmid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Siseministeerium
30.09.2020
65.11 KB Lae alla
Siseministeerium
04.08.2020
1.23 MB Lae alla
Siseministeerium
01.10.2020
109.17 KB Lae alla
Siseministeerium
01.10.2020
386 KB Lae alla
Siseministeerium
01.10.2020
804.26 KB Lae alla
Haridus- ja teadusministeerium
01.10.2020
239.1 KB Lae alla
Haridus- ja teadusministeerium
29.09.2020
99.43 KB Lae alla
Haridus- ja teadusministeerium
01.10.2020
594.21 KB Lae alla
Haridus- ja teadusministeerium
01.10.2020
71.09 KB Lae alla
Haridus- ja teadusministeerium
01.10.2020
272.88 KB Lae alla
Haridus- ja teadusministeerium
01.10.2020
121.25 KB Lae alla
Haridus- ja teadusministeerium
01.10.2020
297.68 KB Lae alla
Haridus- ja teadusministeerium
01.10.2020
70.73 KB Lae alla
Justiitsministeerium
01.10.2020
408.31 KB Lae alla
Kaitseministeerium
01.10.2020
302.49 KB Lae alla
Keskkonnaministeerium
01.09.2020
395.43 KB Lae alla
Keskkonnaministeerium
01.10.2020
1.21 MB Lae alla
Keskkonnaministeerium
01.10.2020
536.21 KB Lae alla
Kultuuriministeerium
01.10.2020
504.42 KB Lae alla
Kultuuriministeerium
01.10.2020
218.67 KB Lae alla
Kultuuriministeerium
01.10.2020
279.4 KB Lae alla
Maaeluministeerium
05.10.2020
314.23 KB Lae alla
Maaeluministeerium
05.10.2020
1.02 MB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
28.08.2020
473.53 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
28.08.2020
178.4 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
27.01.2020
411.5 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
27.01.2020
194.18 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
05.03.2020
303.11 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
05.03.2020
261.52 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
01.08.2020
375.4 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
01.10.2020
292.26 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
01.03.2020
464.28 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
01.03.2020
152.97 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
01.03.2020
685.5 KB Lae alla
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
01.03.2020
228.26 KB Lae alla
Rahandusministeerium
01.10.2020
226.54 KB Lae alla
Rahandusministeerium
01.10.2020
315.83 KB Lae alla
Rahandusministeerium
01.10.2020
289.38 KB Lae alla
Rahandusministeerium
01.10.2020
241.83 KB Lae alla
Riigikantselei
01.10.2020
75.53 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
01.10.2020
153.97 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
01.10.2020
214.1 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
01.10.2020
150.82 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
01.10.2020
83.02 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
01.10.2020
99.45 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
01.10.2020
149.46 KB Lae alla
Sotsiaalministeerium
01.10.2020
115.45 KB Lae alla
Välisministeerium
08.10.2020
486.68 KB Lae alla
Välisministeerium
08.10.2020
473.5 KB Lae alla

Riigieelarve täitmine 2020. ja 2021. aastal

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Riigieelarve täitmine 2021. aastal
10.12.2021
281.7 KB Lae alla
Maksutulu
14.12.2021
12.7 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2020. aastal
09.07.2021
154.66 KB Lae alla
Välisvahendid
13.01.2021
10.29 KB Lae alla
Välisvahendid
13.01.2021
79.19 KB Lae alla
Maksutulu
08.01.2021
Vaata
Maksutulu
08.01.2021
12.2 KB Lae alla
Välisvahendid
13.01.2021
79.27 KB Lae alla
Maksutulu
11.12.2020
12.44 KB Lae alla
Välisvahendid
13.01.2021
79.2 KB Lae alla
Välisvahendid
13.01.2021
79.34 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2020. aastal
20.11.2020
1.68 MB Lae alla
Välisvahendid
09.09.2020
10.36 KB Lae alla
Välisvahendid
09.09.2020
79.28 KB Lae alla
Välisvahendid
13.01.2021
79.27 KB Lae alla
Maksutulu
08.09.2020
12.54 KB Lae alla
Maksutulu
08.09.2020
665.09 KB Lae alla
Maksutulu
13.07.2020
1017.69 KB Lae alla
Maksutulu
13.07.2020
12.41 KB Lae alla
Välisvahendid
10.07.2020
79.27 KB Lae alla
Välisvahendid
09.06.2020
10.49 KB Lae alla
Välisvahendid
09.06.2020
99.75 KB Lae alla
Maksutulu
05.06.2020
778.77 KB Lae alla
Maksutulu
05.06.2020
12.43 KB Lae alla
Välisvahendid
13.05.2020
10.49 KB Lae alla
Välisvahendid
13.05.2020
79.26 KB Lae alla
Maksutulu
11.05.2020
446.84 KB Lae alla
Maksutulu
11.05.2020
12.43 KB Lae alla
Välisvahendid
20.04.2020
79.45 KB Lae alla
Välisvahendid
20.04.2020
10.52 KB Lae alla
Välisvahendid
13.01.2021
79.11 KB Lae alla
Maksutulu
09.04.2020
11.85 KB Lae alla
Maksutulu
09.04.2020
360.18 KB Lae alla
Välisvahendid
13.01.2021
79.21 KB Lae alla

Riigieelarve täitmine 2019. aastal

Filtreeri
Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
07.07.2020
13.2 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
07.07.2020
322.33 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
10.01.2020
79.06 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
09.01.2020
326.34 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
09.01.2020
13.66 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
10.12.2019
79.21 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
10.12.2019
10.39 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
10.12.2019
13.66 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
10.12.2019
324.94 KB Lae alla
Riigieelarve täitmine 2019. aastal
14.11.2019
1.46 MB Lae alla

Riigieelarve täitmine 2009. aastal

Riigieelarve täitmine 2008. aastal

Viimati uuendatud: 4. oktoober 2021