Uue liikme infoleht

Koolitusjuhtide Kogu (edaspidi KJK) on vabatahtlik ühendus, mis ühendab ametiasutustes personaliarendusega ja koolituse korraldamisega tegelevaid teenistujaid.

KJK logo on järgmine:

KJK eesmärgiks on aidata kaasa elukestva õppimise põhimõtete teadvustamisele ja personaliarendustöö väärtustamisele ametiasutustes, toetada ametiasutuste eesmärkide saavutamist läbi teenistujate täiendõppe süsteemi väljaarendamise ja soodsa õppimiskeskkonna loomise ning arendada liikmete erialaseid teadmisi ja oskusi.

Peamiselt käib KJK liikmete koostöö kahes vormis: KJK list (I) ning kogu üritused (II). KJK listi kuuluvad kõik kogu liikmed. Listi kaudu vahetavad liikmed omavahel kogemusi ning vajalikku informatsiooni. Samuti liigub listi kaudu keskselt korraldatud koolituste alane info. Listi kaudu kogemuste ja praktikate jagamisel on teema algataja kohustuseks teha kõigile liikmetele kokkuvõte saadud vastustest, kuna alati ei vastata kogu listile, vaid otse teema/küsimuse algatajale.

KJK üritused jagunevad niisamuti kaheks. Kord aastas viiakse läbi 2-päevane seminar „Sügiskool“ nime all ning umbes viis korda aastas toimuvad poole päevased seminarid (ehk kuukogud). Nii sügiskooli kui ka kuukogude korraldamise eest määratakse alati liikmetest keegi vastutama, kes tegeleb nii korraldusliku poolega kui ka teemade ja ajakavade kokkupanekuga koostöös juhatusega. Sügiskooli korraldamine on tavapäraselt mitme liikme peal. Iga KJK üritust protokollitakse ning protokolli koostamise kohustus on korraldajal. Kui korraldajaid on mitu, siis lepivad korraldajad ise kokku, kes protokolli koostab. KJK ürituste läbiviimist rahastab üldiselt Rahandusministeerium ning seminarid on osalejatele tasuta, kuid sügiskooli puhul on igale osalejale ettenähtud ka omaosalus.

KJK-l on olemas avaliku teenistuse veebilehel alamrubriik. KJK rubriigist leiab põhikirja, liikmete nimekirja koos kontaktandmetega ning juhatuse kontaktid.

Viimati uuendatud: 16. veebruar 2018