Koolitusjuhtide Kogu

Tegevuspõhimõtted

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Koolitusjuhtide Kogu (edaspidi KJK) on mittetulunduslik ühendus, mis ühendab ametiasutustes personaliarendusega ja koolituse korraldamisega tegelevaid teenistujaid (edaspidi koolitusjuhte).

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD

2.1 KJK eesmärgid on järgmised:
2.1.1 aidata kaasa elukestva õppimise põhimõtete teadvustamisele ja personaliarendustöö väärtustamisele ametiasutustes;
2.1.2 toetada ametiasutuste eesmärkide saavutamist teenistujate täiendõppesüsteemi väljaarendamise ja soodsa õpikeskkonna loomise abil;
2.1.3 arendada liikmete ametialaseid teadmisi ja oskusi.

2.2 Eesmärkide saavutamiseks KJK:
2.2.1 soodustab koolitusjuhtide omavahelist suhtlemist ja kogemuste vahetamist;
2.2.2 esitab ettepanekuid täiskasvanukoolituse valdkonda reguleerivate õigusaktide ja juhendmaterjalide ettevalmistamisel;
2.2.3 kogub, analüüsib ja levitab personaliarendus- ja koolitusvaldkonnaga seotud informatsiooni;
2.2.4 loob kontakte ja teeb koostööd personaliarendus- ja koolitusvaldkonna edendajatega;
2.2.5 arendab tegevusi, mis aitavad kaasa KJK eesmärkide saavutamisele.

3. LIIKMESKOND. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED. LIIKMETE LAHKUMINE 

3.1 KJK liikmeks astumise põhimõtted ja protseduur:
3.1.1 KJK liikmeks võib olla isik, kelle põhitööks on ametiasutuse personaliarenduse ja koolitussüsteemi kujundamine ning kes avaldab soovi KJK töös osalemiseks;
3.1.2 liikmekandidaat esitab KJK juhatusele kirjaliku avalduse-liikmeankeedi;
3.1.3 KJK juhatus kogub vajadusel liikmekandidaadi kohta täiendavat infot ning püstitab tema vastuvõtmise küsimuse KJK elektroonilises listis, kus otsustatakse kandidaadi vastuvõtmine lihthäälteenamusega;
3.1.4 liikme vastuvõtmise otsuse korral kutsutakse uus liige järgmisele KJK üritusele.
3.1.5 kandidatuuri tagasilükkamise otsusest teavitab KJK juhatus.
3.1.6 Liikmelisust puudutavate erandjuhtude korral võetakse otsus vastu kuukogus lihthäälteenamuse põhjal.
3.2 Liikmel on õigus:
3.2.1 võtta osa kõigist KJK poolt korraldatavatest üritustest;
3.2.2 saada informatsiooni KJK tööst;
3.2.3 teha ettepanekuid KJK töö korraldamiseks;
3.2.4 olla valitud KJK juhatusse;
3.2.5 lahkuda KJKst või taotleda ajutiselt oma liikmestaatuse peatamist.
3.3 Liikmel on kohustus:
3.3.1 järgida KJK tegevuspõhimõtteid;
3.3.2 osaleda KJK ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel rotatsiooni korras;
3.3.3 osaleda aktiivselt KJK töös;
3.3.4 järgida KJK usaldusliku koostöö häid tavasid.
3.4 Liikmete väljaarvamine KJK toimub järgmistel juhtudel:
3.4.1 KJK liikme sooviavalduse alusel;
3.4.2 tema lahkumisel koolitus- ja personaliarendusega seotud ametikohalt;
3.4.3 juhul kui Liige ei ole hooaja jooksul KJK üritustel osalenud;
3.4.3.1 antud juhul teeb juhatus üks kord aastas KJK ettepaneku passiivsete liikmete väljaarvamiseks. Liikmete väljaarvamine otsustakse lihthäälteenamusega.

4. JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS

4.1 Otsustamine KJK-s:
4.1.1 KJK liikmed on võrdväärsed partnerid, igal liikmel on otsuste tegemisel üks hääl. KJK langetab otsused lihthäälteenamusega. KJK on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt üks kolmandik kogu liikmetest sealhulgas vähemalt üks juhatuse liige.
4.2 KJK juhtimine
4.2.1 KJK Juhatus ja selle valimine:
4.2.1.1 KJK-l on kolmeliikmeline juhatus, mis koosneb juhatajast ja kahest asejuhatajast;
4.2.1.2 KJK juhatus valitakse kaheks aastaks KJK aastakogul ja järjepidevuse tagamiseks kuulub uude juhatusse üks eelmise juhatuse liige;
4.2.1.3 juhatuse valimisel on igal kogu liikmel üks hääl;
4.2.1.4 juhatuse valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus esitavad kogu liikmed e-kirja teel juhatuse liikmete kandidaadid. Juhatus kooskõlastab esitatud kandidaatidega nende kandidatuuri. Kandideerimiseks nõusoleku andnud juhatuse liikme kandidaat esitab KJK korralisel koosolekul oma visiooni KJK tegevusest järgmise kahe aasta jooksul, seejärel toimub teises voorus salajase hääletuse teel juhatuse liikmete valimine. Juhatuse moodustavad kõige enam hääli saanud kandidaadid.
4.2.2 KJK juhatuse õigused ja kohustused:
4.2.2.1 teeb vajadusel ettepanekuid KJK tegevuspõhimõtete muutmiseks, projektide algatamiseks, töögruppide moodustamiseks, ametite ja projektülesannete jaotamiseks;
4.2.2.2 toetab uute liikmete sisseelamist KJK tegevusse;
4.2.2.3 koostab KJK eesmärke toetavate projektide taotlusi;
4.2.2.4 tutvustab ja esindab KJK;
4.2.2.5 koostab KJK tegevuse aastakokkuvõtte;
4.2.2.6 koordineerib KJK seisukohtade esitamist kolmandatele osapooltele.
4.3 KJK Töökorraldus
4.3.1 KJK korralist koosolekut (edaspidi kuukogu) korraldatakse rotatsiooni korras üldjuhul üks kord kuus, kuid mitte harvem kui üks kord kahe kuu jooksul, kokku leppides eelnevalt kuukogu korraldaja.
4.3.1.2 Kuukogu korraldaja:
  • valmistab ette ja juhib kuukogu koostöös juhatusega;
  • kaasab kuukogu korraldamiseks vajadusel teisi liikmeid;
  • tutvustab juhatuse ettepanekul uusi liikmeid;
  • koostab kuukogu lühiprotokolli, edastab selle juhatusele ning juhatuselt nõusoleku saamisel KJK elektroonilisse listi. Kodulehe haldur lisab protokolli KJK kodulehele.
4.3.2 Lisaks kuukogudele korraldatakse kord aastas aastakogu, kus:
4.3.2.1 valitakse juhatus ja lepitakse kokku kodulehe haldur;
4.3.2.2 kinnitatakse KJK tegevuse aastakokkuvõtte, järgmise perioodi eesmärgid ja tegevuskava.
4.3.3 KJK koostöö- ja arendusprojektide teostamiseks moodustatakse vajadusel töögrupid ja valitakse töögruppide juhid.
4.3.4 KJK tegevuseks taotletakse vajadusel ressursse riigieelarvest, fondidest ja EL projektidest. KJK kuukogude korraldamisega seotud kulud kannavad liikmed solidaarselt.

5. TEGEVUSE LÕPETAMINE

5.1 KJK tegevus lõpetatakse liikmete otsuse alusel, kui selle poolt on vähemalt 2/3 liikmetest.

 

 

Viimati uuendatud: 16. veebruar 2018