Strateegia

Riigi kinnisvarategevuse strateegia 2007

 

Rahandusministeeriumi poolt 2007. a välja töötatud riigi kinnisvarategevuse strateegia keskendub hoonestatud kinnistutele eesmärgiga tagada:

  • riigi funktsioonide täitmiseks vajaliku kinnisvara parimal viisil arendamine tänapäevaste nõuetega määratud tasemele;
  • kinnisvara arendustegevuse, haldamise, ja korrashoiu kompleksne ja koordineeritud juhtimine ning selleks vajalike organisatsiooniliste aluste, õiguslike regulatsioonide, infosüsteemide ja motivatsioonimehhanismide loomine;
  • kaasaegsetele standarditele vastav kinnisvara haldamine ja korrashoid majanduslikult efektiivseimal moel;
  • kasutuseta jäänud kinnisvara suunamine majanduskäibesse riigile kõige efektiivsemal moel.
 

Kinnisvara koondaruanded

 

Riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne 2013- 2014

 

Valitsus kinnitas 2015. a detsembris teise riigi kinnisvara valitsemise koondaruande, mis keskendub riigi hoonestatud kinnisvarareformi jätkamisele ja rahastamisvõimaluste analüüsile. Lisaks annab aruanne ülevaate riigi omandis ja kasutuses olevate maade ning hoonete ning nendega tehtud tehingute kohta aastatel 2013-2014. 
 
Riigieelarveliste asutuste kasutuses olevate hoonete portfell on 2,1 miljonit m², millest 70% on riigi omandis ja 30% lepingu alusel kasutusse võetud, peamiselt Riigi Kinnisvara AS-i kaudu. Riigi hoonetega seotud  kogukulud koos käibemaksuga olid 2014. aastal 185 miljonit eurot, mis on keskmiselt 88 eurot/m²/aastas.   
 
Riigi maade portfell moodustab 35% kogu Eesti pindalast, selles on 1,61 mln ha maad, millest 84% on Riigimetsa Majandamise Keskuse haldamisel. Ülejäänud 255 680 ha suuremateks valitsejateks on Maa-amet (42%) ja maavalitsused (25%). Analüüsimist vajab, millises ulatuses on otstarbekas koondada riigiasutuste maa haldamise kompetentsi Maa-ametisse, et vähendada teiste valitsemisalade koormust ja suurendada riigi maaportfelli haldamise tõhusust. Lisaks on riigil 125 000 ha sellist riigimaad, mille maareformi toimingud vajavad lõpetamist. Suuna võtmine maareformilt  riigi maaportfelli haldamise tõhustamisele ja strateegilisemale valitsemisele on oluline muutus riigi maapoliitikas.
 
 

 

 

Riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne 2011- 2013

 

10. aprillil 2014 kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt  riigivaraseaduse § 99 lõike 1 alusel esitatud „Riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne" seisuga 1. oktoober 2013. a. Esimene riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne annab ülevaate riigi omandis ja kasutuses olevate maade ja hoonete ning nendega tehtud tehingute kohta. Aruande põhitähelepanu on suunatud riigiasutuste hoonete majandamisele ja riigi kinnisvarastrateegia eesmärkide täitmisele.

Riigi kinnisvara inventuuri aruanne


Aruanne tutvustab 2009. a läbi viidud riigi hoonestatud kinnisvara inventuuri tulemusi. Aruandes antakse ülevaade riigi kinnisvara korraldamisest, hoonestatud kinnisvara mahust, seisukorrast ja kasutusest, põhimõtetest kinnisvara jagamisel riigile vajalikuks ja mittevajalikuks, ülevaade riigile vajalikest hoonetest,riigi poolt kasutuslepingute alusel kasutusse võetud varadest ning analüüsitakse kinnisvara korrashoiu  kulusid  ja riigi kasutuses olevate varade investeeringute vajadust.

Viimati uuendatud: 12. Märts 2018