Valitsuskomisjonid

Eesti ja Läti valitsustevaheline komisjon

 

Valitsustevahelise komisjoni ülesandeks on tagada Euroopa Liidu põhivabadustena Eesti ja Läti vaheline vaba piiriülene inimeste ja tööjõu, kaupade, teenuste ja kapitali liikumine, muutes või täiendades vastavaid seadusandlikke akte ja/või sõlmides riikidevahelisi kokkuleppeid.

2001. aastal algatasid Eesti ja Läti töörühma loomise, mille ülesandeks oli välja töötada piiriülese koostöö strateegia ning leida selle teostamiseks kõige sobilikum koostööplatvorm.

Aastatel 2002. ja 2003. töötati välja koostööplatvormi kontseptsioon ja töökord, valmistati ette vastav seadusandlus ning valiti välja organisatsioonid, keda koostööplatvormi kaasata.

Alates 2004. aastast vahendab Eesti ja Läti piiriülese koostöö tõhustamist Eesti ja Läti valitsustevaheline komisjon, mis moodustub riiklikest komisjonidest – Eesti-Läti valitsuskomisjonist ja Läti-Eesti valitsuskomisjonist. Valitsuskomisjonide tööd ja volitusi reguleerivad vastavad Eesti Vabariigi Valitsuse ja Läti Vabariigi Valitsuse korraldused.

Vastavalt kehtivale töökorrale on valitsustevahelise komisjoni otsustusorganiks ühisistung, mis toimub kord aastas jälgides rotatsiooni põhimõtet. Esimene ühisistung peeti 2. juulil 2004. aastal Valgas.

2015. aasta ühisistungi otsustest lähtudes on mõlemad valitsuskomisjonid teostanud sünkroniseerimisi nii töökorralduste kui ka liikmeskondade osas, et koostööd efektiivsemaks muuta.

2017. aasta ühisistungil võeti vastu otsus koostada ühine metodoloogia tuvastamaks administratiivseid ja õiguslikke takistusi Eesti ja Läti piiriregioonides ning probleeme, mis vajaksid vastavate pädevate asutuste kaasamist probleemide lahendamiseks.

2018. aastal võeti kasutusele piiriüleste takistuste tuvastamise ankeet (CBOF), mis on saadaval eesti, läti ja inglise keeles.

Kord aastas palutakse valitsuskomisjonide liikmetelt ühisistungi tarbeks, ent vajadusel ka teistelt pädevatelt asutustelt tuvastada ja tuua välja aktuaalseid piiriülest koostööd ning ka piiriregioonide elanike elu segavaid administratiivseid ja õiguslikke takistusi, millede menetlemine ja lahenduste leidmine valitsustevahelise komisjoni koostöö formaadis oleks põhjendatud.

Valitsustevahelise komisjoni otsused tehakse konsensuse alusel, mis jõustuvad allakirjutamise hetkel. Ühisistungite protokollid koostatakse inglise keeles.

Järmine ühisistung on planeeritud toimuma 2022. aastal.

Ühisistungi protokollid

Valitsustevahelise komisjoni sekretariaat

Sekretariaat tegeleb komisjoni organisatoorsete ja tehniliste küsimuste lahendamisega ning täidab ühtlasi ka Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise piiriülese koostöö koordineerimispunkti rolli. Eesti poolel täidab valitsustevahelise komisjon sekretariaadi ülesandeid Rahandusministeerium.

 

 

Eesti–Läti valitsuskomisjon

 

Eesti-Läti valitsuskomisjoni ülesandeks on piiriülese koostöö analüüsimine ja arutamine, piiriregioonides ettevõtlussõbraliku keskkonna loomisele kaasaaitamine, piiriregioonide piiriülese koostöö strateegiate elluviimisele toetamine ning piiriregioonide päevakohastele üksikprobleemidele lahenduste leidmine.

2004. aastal moodustati algselt Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 156-k Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise piiriülese koostöö tõhustamiseks ministeeriumidevaheline komisjoni.

2009. aastal muudeti komisjon Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 66 valitsuskomisjoniks, mida on hiljem Vabariigi Valitsuse korraldustega nr 216 (2011), nr 238 (2015) ja nr 193 (2018) muudetud.

Alates 2017. aastast on valitsuskomisjoni liikmeskonda kaasatud ka Lätiga piirnevaid piiriregioonide kohalikke omavalitsusi ning 2018. aastast ka maakonna tasandilt omavalitsusliite.

Valitsuskomisjoni esimees on Eesti Vabariigi riigihalduse minister, kes kord aastas hiljemalt 31. detsembriks esitab Vabariigi Valitsusele teabe komisjoni ülesannete täitmise kohta.

Oma ülesannete täitmiseks Eesti ja Läti valitsustevahelises komisjonis on Eesti-Läti valitsuskomisjonil õigus saada riigi- ja omavalitsusasutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid ning  kaasata komisjonis arutatavate küsimuste lahendamisse riigi- ja omavalitsusasutuste ning vabaühenduste esindajaid, väliseksperte ja teisi isikuid.

Piiriülest koostööd vajavate administratiivsete ja õiguslike takistuste ning muude asjakohaste koostöö ettepanekute tuvastamist valitsuskomisjoni liikmete seas korraldab Rahandusministeeriumi regionaalarenguosakonna Euroopa territoriaalse koostöö talitus vastava ankeedi alusel (CBOF).

Valitsuskomisjoni poolt tuvastatud administratiivsed, õiguslikud ja muud piiriülest koostööd segavad takistused ning ka uued koostööd tõhustavad ettepanekud esitab riigihalduse minister Vabariigi Valitsusele mandaadi saamiseks enne Eesti ja Läti valitsustevahelise komisjoni ühisistungi toimumist.

Piiriüleste takistuste tuvastamise voorud

Tööd korraldavad dokumendid, raportid ja lisainfo

Rahandusministeeriumi esindaja valitsuskomisjonis: 
Hannes Nagel, hannes.nagel@fin.ee

 

 

Eesti-Vene piirkondadevahelise ja piiriülese koostöö edendamise kokkulepe

Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse piirkondadevahelise ja piiriülese koostöö edendamise kokkulepe on saadaval eesti keeles siin (199.66 KB, PDF), vene keeles siin (146.68 KB, PDF)ja inglise keeles siin (109.59 KB, PDF).

 
 
Viimati uuendatud: 18. detsember 2021