Valitsuskomisjonid

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks loodi Eesti-Läti valitsuskomisjon 2004. aastal Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 156.

Komisjoni esimees on riigihalduse minister, kes esitab igal aastal hiljemalt 31. detsembriks Vabariigi Valitsusele teave valitsuskomisjoni ülesannete täitmise kohta. Igapäevaselt tagab komisjoni teenindamise Rahandusministeerium.

Komisjoni ülesanded:

 • Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö analüüsimine ja arutamine;
 • piiriregioonides ettevõtlussõbraliku keskkonna loomisele kaasaaitamine;
 • piiriregioonide piiriülese koostöö strateegiate elluviimisele kaasaaitamine;
 • piiriregioonide päevakohastele üksikprobleemidele lahenduste leidmine.

Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus saada riigi- ja omavalitsusasutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid ning  kaasata komisjonis arutatavate küsimuste lahendamisse riigi- ja omavalitsusasutuste ning vabaühenduste esindajaid, väliseksperte ja teisi isikuid.

Komisjoni tegemistest
20. veebruaril 2015 toimunud Eesti-Läti ja Läti-Eesti komisjonide ühisistungil kaasajastati komisjoni töökorda ning uuteks perspektiivseteks tegevussuundadeks valiti järgmised teemad – tervishoid ja tervishoiuga seonduvad teenused piiriregioonides; kutseharidus, elukestevõpe, töötute ümberõpe; piiriülese raudteeliikluse arendamine Tallinn-Riia suunal; piiriregioonide kruusateed; tuletõrje ja päästevõimekused piiriregioonides ja merel; turismi arendamine; ühisürituste planeerimine ning piiriregioonide maksupoliitika – mille konkreetseid piiriülese koostöö kitsaskohti ning võimalikke lahendusi on komisjonid perioodil 2015-2017 kaardistanud.

Eesti-Läti valitsuskomisjoni viimasel kohtumisel 2016. a juunis lepiti kokku näiteks järgmiste ettepanekutes Läti-Eesti komisjonile esitamiseks:

 • otsida võimalusi läti patsientide ravimise lihtsustamiseks Valga haiglas;
 • korraldada kohtumine Valga haigla, Eesti ja Läti haigekassade esindajate vahel, et planeerida edasisi samme tervishoiuvaldkonna arendamisel piiriregioonides;
 • leida lahendusi Valga Kutsehariduskeskuse rahastamismudelile koostöös Lätiga;
 • otsida võimalusi ühtlustamaks Tallinn-Valga ja Valka-Riia rongiliinide ajagraafikuid nii, et need oleksid tarbijasõbralikud;
 • korraldada kohtumine raudteeoperaatorite ja raudteetaristu omanike vahel, et kaardistada Läti raudtee arengukavasid piiriregioonides;
 • korraldada maksupoliitika spetsialistide kohtumine uurimaks võimalusi tegemaks täiendusi maksulepingutesse, tulumaksuseadusse või erikokkuleppeid maksuhaldurite vahel, et lihtsustada piiriregioonide elanike piiriülest töötamist.
2017. aastal toimunud ja plaanis olevad olulisemad töökohtumised ning tegevused:
 • 16.02.2017 - Eesti ja Läti raudtee ettevõtete kohtumine (Riia)
 • 17.02.2017 - Eesti ja Läti maksupoliitika ekspertide kohtumine
 • 20.02.2017 - Eesti ja Läti sotsiaalpoliitika ja tervishoiu valdkonna ekspertide kohtumine (Riia)
 • 22.02.2017 - Eesti delegatsiooni eelkohtumine
 • 10.03.2017 - Eesti-Läti ja Läti-Eesti valitsuskomisjonide ühisistung (Smiltene)

Komisjoni koosseis

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
 • Keskkonnaministeeriumi esindaja
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
 • Pärnu Maavalitsuse esindaja
 • Rahandusministeeriumi esindaja
 • Riigikantselei esindaja
 • Riigikogu liige
 • Siseministeeriumi esindaja
 • Sotsiaalministeeriumi esindaja
 • Valga Linnavalitsuse esindaja
 • Valga Maavalitsuse esindaja
 • Viljandi Maavalitsuse esindaja
 • Võru Maavalitsuse esindaja
 • Välisministeeriumi esindaja

Valitsuskomisjonide ühisistungite protokollid

Komisjoni saavutused
Eesti-Läti ja Läti-Eesti valitsuskomisjonide töö tulemusena on paranenud piiriülene koostöö ennekõike piiriregioonides. Samuti on muutunud koostöö erinevate ametite ja ministeeriumite vahel professionaalsemaks.

Valitsuskomisjon on aidanud kaasa Eesti ja Läti vaheliste piiriületuskohtade avamisele, ühiste kiirabiväljakutse süsteemi ja tervishoiuteenuste arendamisele, panustanud päästeteenistuste vahelise koostöö tõhustamisse ja algatanud ka mitmeid ametkondade vaheliste koostöölepingute sõlmimisi. Näiteks 2011. aastal sõlmiti komisjoni eestvedamisel Eesti ja Läti Haridus- ja Teadusministeeriumite vahel koostööleping. Sarnane koostööleping sõlmiti ka päästevaldkonnas 2015. aastal mõlema riigi päästeametite vahel.

Samuti on valitsuskomisjon aidanud algatada ja kujundada mitmeid suuremahulisi koostöö projekte nii eelmise kui ka uue perioodi Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi raames. Praegu otsitakse võimalusi, et edendada piiriülest raudteeliiklust Tallinn-Riia (Tartu-Valga; Valka-Riia) suunal, lihtsustada piiriülest töötamist piiriregioonides ning laiendada Eesti ja Läti vahelist tervishoiualast koostööd.

 

Eesti-Vene piirkondadevahelise ja piiriülese koostöö edendamise kokkulepe

Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse piirkondadevahelise ja piiriülese koostöö edendamise kokkulepe on saadaval eesti keeles siin (199.66 KB, PDF), vene keeles siin (146.68 KB, PDF)ja inglise keeles siin (109.59 KB, PDF).

 
 
Viimati uuendatud: 6. Oktoober 2017