Ida-Viru ja Kagu-Eesti

Regionaalpoliitiliselt pööratakse erilist tähelepanu Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti piirkondade arendamisele. Nimetatud piirkonnad seisavad silmitsi mitmete arenguväljakutsetega, millele vastamiseks on vajalik erinevate piirkonna ja riigi tasandi partnerite hea koostöö.

Riigi tasandi tegevuse paremaks koordineerimiseks on välja töötatud Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tegevuskavad. Valitsuskabineti otsusega pikendatakse aastateks 2015-2020 kehtestatud tegevuskavade kestust aastani 2030. Piirkondliku tööhõive ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks on riigihalduse ministri valitsemisalas käivitatud eraldi toetusmeetmed Ida-Virumaa programmi ning Kagu-Eesti programmi nime all.

Ida-Virumaa õiglane üleminek ning tegevuskava

Ida-Virumaa tegevuskava 2015-2020

„Ida-Virumaa tegevuskava 2015–2020“ on arengudokument, mis toetab Ida-Virumaa kui majanduslikult ja strateegiliselt olulise regiooni arengut. Tegevuskava lähtub „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ (ERAS 2020), üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“, konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, valdkondlike ja regiooni arengukavade eesmärkidest, lisades ja täpsustades nende regionaalset mõõdet. Tegevuskava eelkäijaks on 2010. aastal Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud Ida-Virumaa tegevuskava aastateks 2010–2014.

Kontakt: Tarmo Kivi, e-post: tarmo.kivi@fin.ee; tel 611 3104.

 

Õiglase ülemineku protsessi juhtkomisjon
Protsessi juhtimiseks on moodustatud õiglase ülemineku juhtkomisjon, mille esimees on riigihalduse minister Jaak Aab. Juhtkomisjoni kuuluvad ministeeriumid, maakondlikud organisatsioonid ning olulisemad katusorganisatsioonid.

Juhtkomisjoni roll on teha õiglast üleminekut puudutavaid ettepanekuid Rahandusministeeriumile ja omavalitsuste liidule Ida-Virumaa tegevuskava ning maakonna arengustrateegia uuendamiseks, anda seisukoht territoriaalse ülemineku kava ja selle alusel rakendatavate meetmete tingimuste ning muude ühtekuuluvuspoliitika meetmete kohta, millel on oluline mõju Ida-Virumaa õiglasele üleminekule. Juhtkomisjoni roll on ka seirata territoriaalne ülemineku kava tulemuste saavutamist ning teha soovitusi kava või selle alusel rakendatavate meetmete muutmiseks.

Juhtkomisjoni koosseis ja töökord (393.16 KB, PDF)
 

Olulisemad uuringud ja analüüsid

Ida-Viru tegevuskava uuendamine ja õiglane üleminek

Ida-Virumaa tegevuskava 2015-2020 jätkuna on nähtud ette Ida-Virumaa tegevuskava pikendamine aastani 2030. Seoses Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisega aastaks 2050, tuleb seni enim fossiilkütuste kaevandamisest ja kasutamisest mõjutatud piirkondadele (Eesti kontekstis Ida-Virumaa) ette näha tegevused kõiki ühiskonnagruppe õiglaselt kohtlevaks sujuvaks üleminekuks CO2 neutraalsele majandusele. Seega lähtutakse Ida-Virumaa tegevuskava koostamisel senisest enam  vajadusest Ida-Virumaa majandus ümber korraldada kliimaneutraalsemaks ning anda ühtlasi vajalik sisend Ida-Virumaa õiglase ülemineku kavandamiseks. 

UUS! Ülevaade protsessist seisuga 15.12.2021  (5.6 MB, PDF)

Protsessiplaan (eestikeelne) (773.11 KB, PDF)

Protsessiplaan (venekeelne) (803.88 KB, PDF)

Õiglase ülemineku protsessi võtmepartnerid osalevad juhtkomisjoni ning õiglase ülemineku platvormi töös. Kõigil teistel üleminekust mõjutatud osapooltel (sealhulgas ettevõtjad, kogukonnad, piirkonna elanikud, noored) on võimalik kaasa rääkida piirkondlikel aruteludel, avalikul konsultatsioonil ning piirkondlikul arvamuskorjel.

Kontakt: ülemineku koordinaator Ivan Sergejev, e-post: ivan.sergejev@fin.ee; tel 611 3215

Kaire Luht, e-post: kaire.luht@fin.ee; tel 611 3098
 


Olulisemad strateegilised dokumendid  • Kiviõli seikluspark, Ida-Virumaa (foto: Riho Kirss)

OLULINE. Algas 2021–2027 perioodi Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja partnerlusleppe, sh Õiglase ülemineku territoriaalse kava eelnõu avalik konsultatsioon.
Tutvu avaliku konsultatsiooni materjalidega!
Need materjalid on avalikule konsultatsioonile esitatud dokumentide tööversioonid. Neid täiendatakse vastavalt avalikul konsultatsioonil esitatud ettepanekutele ning Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahel peetavatele läbirääkimistele:
Õiglase ülemineku territoriaalse kava eelnõu; 
2021–2027 perioodi Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja partnerlusleppe Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendamiseks – täisversioon 
Oma mõtteid ja arvamusi saad esitada aadressile eurotoetused@fin.ee kuni 1. novembrini.


ikoon inimesed

ÜRITUSED

19.06.2020 Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku platvormi kokkusaamine Kohtla-Järvel (korraldaja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit). Lisainfo ja kokkuvõte (sh. vene keeles).

26.06.2020 Õiglase ülemineku juhtkomisjoni koosolek. Protokoll (368.28 KB, PDF)
Ettekanded: RM õiglase ülemineku kava koostamise protsessist (128.8 KB, PDF)RM õiglase ülemineku rahastamise võimalused (618.44 KB, PPTX)KeM Eesti kliimaeesmärgid (280.95 KB, PDF)IVOL platvormi I kokkusaamise ülevaade (776.75 KB, PDF).

27.08.2020 Õiglase ülemineku kavandamise avalikud arutelud Ida-Virumaal (energeetika, ettevõtlus, tööturg, teadus-arendustegevused).(Narva kolledž)
Ettekanded: Õiglase ülemineku kava koostamise protsessist (RM) (353.16 KB, PDF)energeetika (MKM) (1.04 MB, PDF); energeetika ETEK (2.31 MB, PPTX)energeetika TalTech (2.63 MB, PDF)ettevõtlus (MKM) (524.56 KB, PDF)ettevõtlus (IVEK) (939.14 KB, PDF)teadus- ja arendustegevus (849.01 KB, PDF)tööturg ja oskused (1.36 MB, PDF) (SoM). Arutelu kokkuvõte eest k. (767.88 KB, PDF)

08.09.2020  Õiglase ülemineku kavandamise avalikud arutelud Ida-Virumaal (keskkond, elukeskkond ja sotsiaalne kaasatus) (veebis).
Ettekanded: õiglase ülemineku kava koostamise protsessist (RM) (572.91 KB, PDF)õiglane üleminek kui ühiskondlik muutus (TÜ) (881.92 KB, PDF)sotsiaalne kaasatus (SoM) (1.76 MB, PDF)elukeskkond (KuM) (1.52 MB, PDF)sotsiaalne kaasatud (SoM) (2.14 MB, PDF)haridus (I-V haridusklaster) (485.3 KB, PDF)keskkond (KA) (3.01 MB, PDF)keskkond (KeM) (993.73 KB, PDF)elamumajandus ja transport (MKM) (4.51 MB, PDF)Arutelu kokkuvõte elukeskkond eesti k. (646.6 KB, PDF) Arutelu kokkuvõte keskkond eesti k. (565.13 KB, PDF)

16.09.2020 Õiglase ülemineku platvormi kohtumine (IVOL).

22.09.2020 Õiglase ülemineku juhtkomisjoni koosolek (RM).
Materjalid: RM ettekanne (567.19 KB, PPTX)IVOL ettekanne (412.15 KB, PPTX)protokoll (552.33 KB, PDF)


13.11.2020 Õiglase ülemineku juhtkomisjoni koosolek (RM).

Materjalid: protokoll (589.11 KB, PDF)

15.12.2020 Õiglase ülemineku platvormi infoseminar (IVOL).

20.01.2021 Õiglase ülemineku juhtkomisjoni koosolek (RM).
Materjalid: protokoll (627.02 KB, PDF)

12.02.2021 Õiglase ülemineku juhtkomisjoni koosolek (RM).

Materjalid: protokoll (658.55 KB, PDF)12.05.2021 Õiglase ülemineku juhtkomisjoni koosolek (RM).
Materjalid: protokoll

05.03.2021 Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Rahandusministeeriumi veebiseminar  
(485.49 KB, PDF)“Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik” (järelvaadatav)

28.-29.04.2021 Õiglase ülemineku visioonipäevad Vaata salvestust
Ülevaade regiooni ees ootavatest väljakutsetest, üleminekumõjude leevendamismeetmete hetkeseisust ning ülemineku raames piirkonnas avanevatest võimalustest. Programm
Meetmete info: 
Ettevõtete teadmusmahukuse suurendamine (232.09 KB, PDF)
Kaugkütte lahtisidumine põlevkivist (157.36 KB, PDF)
Keskkonnaprobleemide lahendamine (187.56 KB, PDF)
KOV investeeringud (187.12 KB, PDF)
Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused (191.55 KB, PDF)
Piirkondlikud algatused (184.13 KB, PDF)
Sotsiaal- ja terviseteenused (178.22 KB, PDF)
Suurinvesteeringud (224.49 KB, PDF)
Täiendkoolitus ja tasemeõpe (181.06 KB, PDF)
Töölt-tööle liikumine (225.12 KB, PDF)
Väikeettevõtluse toetus (166.52 KB, PDF)

29.09.2021 Õiglase ülemineku juhtkomisjoni koosolek (RM).
Materjalid: ülevaade (5.17 MB, PDF)protokoll (674.38 KB, PDF)

 

Kagu-Eesti tegevuskava

Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020

Kagu-Eesti tegevuskavaga aitame kaasa sellele, et piirkonnas loodaks uusi töökohti, kohalikel oleks rohkem võimalusi kaugtöö võimaluse kasutamiseks, ühendused suuremate keskustega oleksid hõlpsad ja kiired ning sealsed inimesed kasutaksid parimal moel ära piirkonna eripärasid. 

 

Kagu-Eesti tegevuskava uuendamine

Vabariigi Valitsus on otsustanud pikendada Kagu-Eesti tegevusakava kuni aastani 2030 ning täna on käsil tegevuskava põhisuundade ülevaatamine ja uuendamine. 

4. augustil toimus Kagu-Eesti tegevuskava uuendamise avaseminar. Täpsemalt on võimalik lugeda siit.

Kontakt: Liis Palumets, e-post liis.palumets@fin.ee

 

Kagu-Eesti välitööde lõpuseminar

Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti arenduskeskuste koostöös korraldati 17. juunil 2020.a ZOOM internetikeskkonnas riigiametnike välitööde seireseminar.

Seminari eesmärgiks oli saada ülevaade Kagu-Eesti välitöödel sündinud tegevuskava tulemuslikkusest, leida uusi ja paremaid võimalusi käivitamisel olevate tegevuste ellu rakendamiseks ning teha ettepanekuid Kagu-Eesti tegevuskavasse. Loe edasi siit.

 

Kagu-Eesti välitööd 2019

2019. aasta Kagu-Eesti välitööde materjalidega saab tutvuda siin.

​Statistikakogumikku 2019. aasta Kagu-Eesti välitöödest saab lugeda siin (1.11 MB, PDF).

Ametnike välitööd on töömeetod toomaks ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Välitööde programmi käigus 8.–16. augustini räägitakse läbi vastastikused ootused ja võimalused Kagu-Eesti arengueelduste parandamiseks. 

Kagu-Eesti all mõistetakse Põlva, Valga ja Võru maakonda, mille pindala on Eestimaa maismaapinnast 15 protsenti. Seal elab 7 protsenti Eesti elanikkonnast ning mille sisemajanduse koguprodukti (SKP) osatähtsus riigi SKPst on 3,5 protsenti. See on mündi üks külg. Teisest küljest on Kagu-Eesti rikas loodusväärtuste, kultuurilise mitmekesisuse, väga heade koostööoskuste ja kasutamata majanduspotentsiaali poolest.

 

Välitööde eesmärk

Kagu-Eestis toimuvate ametnike välitööde eesmärk on käivitada tõhusam valdkondlik ja vertikaalne koostöö regionaalse arengu toetamiseks ning Kagu-Eesti piirkonna arenguvõimaluste realiseerimiseks ja väljakutsete ületamiseks.

Välitööde tulemusena

  • õpitakse paremini tundma Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste, elanike ja ettevõtete igapäevaelu, arengupotentsiaali ja väljakutseid;
  • töötatakse välja võimalikud lahendused Kagu-Eesti piirkonna jaoks oluliste väljakutsete ületamiseks ja võimaluste realiseerimiseks;
  • tekivad toimivad koostöövõrgustikud lahenduste elluviimiseks;
  • välitööde tulemused on sisendiks riiklikele, maakondlikele ja kohalikele arengudokumentidele ja tegevuskavadele nende koordineeritumaks elluviimiseks.

 

 

Töövorm

Välitööde käigus toimub mitukümmend erinevat seminari, infotundi või kohtumist. Iga sündmust valmistab ette just selle sündmuse korraldamiseks loodud meeskond, mis koosneb üldjuhul nii riigi kui ka Kagu-Eesti esindajatest.

Välitööde programm algab 8. augustil avakonverentsiga, mille käigus portreteeritakse Kagu-Eesti omapära ja otsitakse algpõhjuseid selle väljakutsetele ja potentsiaalile. Programmi lõpetavad 15.–16. augustil toimuvad "Vunki mano!" loometalgud välitööde käigus sündinud lahendusettepanekute edasiarendamiseks.

Avakonverentsi ja loometalgute vahele jäävad päevad sisustatakse mitmekihilise programmiga, kus ühe kihi moodustavad valdkondlikud seminarid, millel arutatakse avaramalt näiteks Kagu-Eesti rahvastiku, piiri, heaolu, ettevõtluse, kultuuri, maine, taristu, teenuste, strateegiate ja raha, keskkonna või haridusega seotud teemadel. Teise kihi ehk eriprogrammi moodustavad kitsamad arutelud, kohtumised ja infotunnid.

 

 

Kohalikud omavalitsused, kellega koostöös toimuvad seminarid

Antsla vald, Kanepi vald, Otepää vald, Põlva vald, Rõuge vald, Räpina vald, Setomaa vald, Tõrva vald, Valga vald, Võru linn ja Võru vald. Samuti osalevad sündmuste ettevalmistamisel Kagu-Eesti maakondlikud  arenduskeskused.

Osalevad riigiasutused

Ministeeriumid, riigikantselei, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigimetsa Majandamise Keskus, maanteeamet, sotsiaalkindlustusamet, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, terviseamet, riigikogu õigus- ja analüüsiosakond, Eesti Töötukassa.

 

Ametnike välitööde taust

Ametnike välitööd toimusid esimest ja teist korda 2017. ja 2018. aastal Ida-Virumaal. Välitööde eestvedaja oli kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakond. 2017. aasta välitööde käigus toimus viie päeva jooksul kokku ligikuaud 30 kohtumist viies Ida-Virumaa linnas. Kohtuti kohalike omavalitsuste, noortekeskuste, riigiasutuste ja teiste partnerorganisatsioonidega. 2018. aasta toimus kahe nädala jooksul ligikaudu 50 erinevat sündmust ning välitöödel osales kokku ligikaudu 160 ametnikku 15 riigiasutusest.

 
Eveli Kuklane
rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna
kohalike omavalitsuste nõunik
Eveli.Kuklane@fin.ee; 502 5936
Kaia Sarnet
rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
Kaia.Sarnet@fin.ee; 611 3163
 

 

Viimati uuendatud: 15. detsember 2021