Toimkonna tegevus

Toimkonna peamiseks töövormiks on istung, mis toimub vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Toimkonna esimees tagab toimkonna ja selle töörühmade tegevuse nõuetekohase toimimise ja liikmed peavad tagama, et toimkonna töös oleksid kaitstud finantsaruannete koostajate, kasutajate ja auditeerijate huvid.

Toimkond on Rahandusministeeriumi poolt kaasatud finantsarvestuse ja -aruandlusega seotud õigusaktide eelnõude väljatöötamisse.

Toimkond lähtub iga juhendi väljatöötamisel järgmistest põhimõtetest:

  • juhendi eelnõu on toimkonna veebilehel avalikkusele kättesaadav ja avatud avalikuks aruteluks vähemalt kuus nädalat;
  • saadud arvamused ja kommentaarid vaadatakse läbi ning olulisi vastuväiteid ja parandusettepanekuid kaalutakse;
  • kui juhendi eelnõusse tehakse olulisi muudatusi, taasavatakse eelnõu avalikuks aruteluks vähemalt neljaks nädalaks;
  • juhendi eelnõu sisaldab viiteid rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele, millest on selle väljatöötamisel lähtutud.

Terminid

Raamatupidamisalased terminid (358.5 KB, XLS) (Tegemist on oskussõnavaraga, mida kasutati 2008. aastal, kui tõlgiti inglise keelest eesti keelde rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS))

Kaassõna Eesti finantsaruandluse standardile


Vastavalt raamatupidamise seadusele on alates 01.01.2017 Eesti hea raamatupidamistava asendatud Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus. Vastav määrus allkirjastati 21.12.2017 ning sellega kehtestati Eesti finantsaruandluse standard nendele raamatupidamise aruannetele, mis koostatakse 01.01.2017 või hiljem alanud perioodidele.

Mis on Eesti finantsaruandluse standard ja miks seda hea raamatupidamistava asemel vaja on?

Sarnaselt Eesti heale raamatupidamistavale on ka Eesti finantsaruandluse standard kogum põhimõtteid, selgitusi ja näiteid, mis reguleerivad erinevaid arvestusvaldkondi ning annavad neis võrreldes seadusega detailsemad juhised. Eesti finantsaruandluse standard koosneb endiselt Raamatupidamise Toimkonna juhenditest (edaspidi ka RTJ), mis põhinevad Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) poolt väljaantud standardil väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele (IFRS for small and medium-sized entities  või SME IFRS)  ning on eelkõige mõeldud rakendamiseks väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel puudub vajadus täismahus IFRSi aruannete koostamiseks.

Eesti hea raamatupidamistava asendamine Eesti finantsaruandluse standardiga oli tingitud asjaolust, et Riigikohus leidis ühe kaasuse käigus, et Eesti hea raamatupidamistava näol ei ole tegemist Eesti õigusruumis kohustusliku õigusaktiga, kuna see ei ole kehtestatud Eesti õigusstruktuuri normide kohaselt. Õigusselguse loomiseks sai Rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt Eesti hea raamatupidamistava kandnud RTJ-d seetõttu rahandusministri määrusega kinnitatud kui Eesti finantsaruandluse standard.

Eesti finantsaruandluse standard ei ole siiski täpselt sama, mis Eesti hea raamatupidamistava, sest kõikides RTJ-des on tehtud teatud muudatusi. Enamik neist on küll vormilised, kuid on ka sisulisi muudatusi.

Viimati uuendatud: 25. veebruar 2020