Aruandluskorraldus

Kehtiva raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 17 lõike 1 kohaselt peavad finantsarvestuse korraldamises ja finantsaruandluses kasutatavad arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis olema kooskõlas RPS-s sätestatud nõuetega ja ühega järgmisest kahest finantsaruandluse standardist: Eesti finantsaruandluse standard ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (edaspidi otsekohalduv standard).

Kehtiva RPS § 3 punkti 7 kohaselt on Eesti finantsaruandluse standard rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid ning riigi, riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste, muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning teiste raamatupidamiskohustuslaste, kelle üle eelnimetatud isikutel on otseselt või kaudselt või teiste valitseva või olulise mõju all olevate isikute kaudu valitsev mõju, puhul ka avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõuded.

PS! EFS RTJd 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 15 ja 16 on muudetud ja neid kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandlusperioodidele ning ülejäänud RTJe ei ole muudetud nind neid kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandlusperioodidele.

Eesti Finantsaruandluse Standard alates 2018 (vene keeles, по-русски)

Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
RTJ
30.05.2019
314.34 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
257.88 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
460.33 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
135.81 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
164.83 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
181.67 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
214.56 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
221.75 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
334.44 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
310.85 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
144.33 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
314.32 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
179.23 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
241.28 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
249.89 KB Lae alla
RTJ
30.05.2019
232.35 KB Lae alla

 

Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid


Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1606/2002 on ette nähtud, et iga majandusaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, peavad börsil noteeritud äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, teatavatel tingimustel koostama oma konsolideeritud finantsaruanded kooskõlas EU nr 1126/2008 määrusega millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid.

Eesti Hea Raamatupidamistava kuni 2013

Eesti hea raamatupidamistava 2004

Viimati uuendatud: 9. jaanuar 2020